Άρθρο 08

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 393/1976 (Α’ 199), όπως ισχύει, προστίθεται στοιχείο ε’, ως εξής: «Πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) σε περίπτωση που πωλούνται και διατίθενται εισιτήρια σε χώρους διάφορους από τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.»