Άρθρο 06

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής :
«Μετατροπή υφιστάμενου τουριστικού γραφείου σε τουριστικό γραφείο που παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες ηλεκτρονικά, είναι δυνατή μετά από ανάκληση της ισχύουσας βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και έκδοση νέας, αφού προηγουμένως υποβληθούν τα ως άνω προβλεπόμενα δικαιολογητικά, πλην της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 5 του νόμου αυτού, της οποίας η ισχύς παρατείνεται αυτοδίκαια για έξι μήνες μετά την ημερομηνία ανάκλησης της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, ως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος. Με την συμπλήρωση του ίδιου ως άνω εξαμήνου, υποβάλλεται νέα εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου. Άλλως η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων του τουριστικού γραφείου, που παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες ηλεκτρονικά, ανακαλείται. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δηλώνεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού και προσκομίζονται τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά.»