Άρθρο 14

Το άρθρο 6 του ν. 4276/2014 (A’ 155) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων
1. Αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, όπου θα τηρεί και μητρώο διακριτικών τίτλων, ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο εκδίδει το οικείο πιστοποιητικό κατάταξης ύστερα από αίτηση της επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης. Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα ο αρμόδιος φορέας κατάταξης ορίζεται με την απόφαση Υπουργού Τουρισμού της παρ. 2 του άρθρου 5.
2. Το Ξ.Ε.Ε. εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης για την κατάταξη του τουριστικού καταλύματος εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σε κατηγορία αστέρων. Το πιστοποιητικό κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του άλλως η λειτουργία της τουριστικής δραστηριότητας διακόπτεται και η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης πραγματοποιείται είτε από την κεντρική υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. είτε από τα περιφερειακά του γραφεία, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219).
3. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.
4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού δύνανται να προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο για να διαπιστώνουν αν η κατάταξη έγινε, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Αν διαπιστωθεί ότι η κατάταξη έγινε σε ανώτερη κατηγορία, η λειτουργία της τουριστικής δραστηριότητας διακόπτεται και η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής έως την προσκόμιση νέου πιστοποιητικού κατάταξης από τον αρμόδιο φορέα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί το Ξ.Ε.Ε., ο τρόπος τήρησης του μητρώου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ύψος της αμοιβής που καταβάλλουν οι αιτούντες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης στο Ξ.Ε.Ε., αναλόγως του αριθμού των δωματίων των προς ανακατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
6. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων
υποχρεούνται να δηλώνουν στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις
Υπηρεσίες ΓΕΜΗ κατά περίπτωση, τον διακριτικό τους τίτλο. Ο διακριτικός
τίτλος των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3419/2005 (Α’ 297) και του ν.4441/2016 (Α’ 27). Η επιχείρηση οφείλει εντός 30 ημερών από την έγκριση του διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, όπου τηρείται σχετικό μητρώο διακριτικών τίτλων τουριστικών επιχειρήσεων».

  • Σύμφωνα με την Υ.Α. 21185/22-10-2014 και Υ.Α. 216/09-01-2015, ορίστηκε ότι θα πρέπει να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Κατάταξης σε κλειδιά για τα ΕΕΔΔ και αστέρια για τα ξενοδοχεία, μέχρι 31/12/2017, ώστε να παραμένουν σε ισχύ τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας τους. Προσφάτως, με την Υ.Α. 21662/05-12-2017 (ΦΕΚ 4242 – Β’ ΤΕΥΧΟΣ) δόθηκε παράταση κατά 1 ακόμα χρόνο (31-12-2018) για την ισχύ των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που είχαν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης, ώστε να εκδοθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάταξης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη ενημέρωση/παράταση για τα ΕΕΔΔ, τα οποία αυτή τη στιγμή πρακτικά δεν έχουν σε ισχύ το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ή γνωστοποίηση λειτουργίας) τους (άρα θα έπρεπε να κλείσουν) και αναφέρομαι στα καταλύματα αυτού του τύπου που έχουν στο Ειδικό Σήμα λειτουργίας (ή γνωστοποίηση λειτουργίας) τους κατάταξη σε κατηγορία κλειδιών, καθώς με τον 4442/2016, η κατάταξη σε κλειδιά έγινε προαιρετική. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αριθμός των ΕΕΔΔ είναι υπερτετραπλάσιος στη χώρα μας από τον αριθμό των ξενοδοχείων και στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν στην άδεια λειτουργίας τους (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση λειτουργίας) επιλεγμένη συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών, συμπεραίνει κανείς ότι τα περισσότερα καταλύματα στην χώρα μας είναι παράνομα και ο νομοθέτης δεν έχει συμπεριλάβει την προφανή παράταση της σχετικής διαδικασίας, όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκε και στα ξενοδοχεία.

  • 5 Ιανουαρίου 2018, 14:24 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων

    Παράγραφος 1: Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα ο αρμόδιος φορέας κατάταξης πρέπει να είναι το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού και οι ΠΥΤ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι οποιοσδήποτε άλλος φορέας, διότι έτσι δημιουργούνται πρόσθετες γραφειοκρατικές και οικονομικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις (πχ. «Αυτοκόλλητα σήματα» Ν.4308/2014, αρ.41 και «Καρτέλες Ενημέρωσης Πελάτη» Ν.4403/2016, αρ.50,παρ.4), αφού ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας σπεύδει να επωφεληθεί οικονομικά. Φυσικά δεν πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού Τουρισμού να το αποφασίζει, διότι με το τρόπο αυτό έχει αποδειχθεί ότι γίνονται «χάρες» σε διάφορους φορείς – σωματεία κλπ. Ομοίως και η αναφερόμενη παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) που αναφέρει: « Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα κατατάσσονται σε κατηγορίες κλειδιών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο αριθμός των κατηγοριών κλειδιών, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.» πρέπει να τροποποιηθεί και όλα αυτά να τα καθορίζει νόμος και όχι υπουργική απόφαση, για τους ίδιους λόγους (πελατειακές σχέσεις, υποχώρηση σε συνδικαλιστικές και άλλες πιέσεις κλπ).

    Παράγραφος 6: Εκτός από τα ενοικ.δωμάτια, διακριτικό τίτλο έχουν και οι Τουριστικές κατοικίες και οι Επαύλεις. Όλα τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα πρέπει να έχουν διακριτικό τίτλο. Η δήλωση/κατοχύρωση του διακριτικού τίτλου ενός καταλύματος, να γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης και να αναφέρεται στο νόμο. Το ορθότερο και απλούστερο είναι να δηλώνεται στις ΠΥΤ, οπότε δεν χρειάζονται περαιτέρω ενημερώσεις. Για ποιο λόγο να δηλώνεται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και μετά να ενημερώνει ο επιχειρηματίας (!) υπ’ευθυνη του τη ΠΥΤ; Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, πρέπει να γίνεται αυτόματα, εσωτερικά και με ασφαλή τρόπο.

  • 24 Δεκεμβρίου 2017, 11:16 | Παναγιώτης Κολλιας

    Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα δεν έχετε διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία αν θα κάνουν κατάταξη ή τίποτα , διότι το ( δύναται , προαιρετικά να καταταχθούν ) είναι γενικό. . Δηλαδή ε μεν είναι προαιρετικο να κάνει την κατάταξη αλλά από τα ΠΥΤ ερμηνεύεται ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ή κάνουν ανακατάταξη να παραμεινουν στην ίδια κατηγορία κλειδιών ή κάνουν γνωστοποίηση χωρίς κλειδιά και αυτό μέχρι της 31/12/2107 . Πρέπει να αναφερθεί πιστεύω στο ίδιο ΦΕΚ που θα βγει τι πρέπει να κάνουν τα ενοικιαζόμενα τελικά.