Άρθρο 24

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3105/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε., ιδίως δε το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, η υποχρέωση για εποπτεία πρακτικής άσκησης, η υποχρέωση για παροχή διοικητικού έργου, οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των διευθυντών των Α.Σ.Τ.Ε. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων τους, οι όροι και η διαδικασία για τυχόν μερική απαλλαγή από διδακτικές υποχρεώσεις των διευθυντών και μελών Ε.Π. που έχουν επιφορτισθεί με ειδικά διοικητικά καθήκοντα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα»

 • 5 Ιανουαρίου 2018, 14:39 | Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου

  Ρόδος, 05 Ιανουαρίου 2018
  Αρ. Πρωτ. 1 /2018

  Σχόλιο στη Διαβούλευση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού»

  Υστέρα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των ΑΣΤΕ, τον ρόλο τους στην Τριτοβάθμια Τουριστική Εκπαίδευση και τις προοπτικές αναβάθμισης τους, ομόφωνα αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας στις 20 Δεκεμβρίου 2017, να προτείνουμε τα παρακάτω:
  1. Αναφορικά με το άρθρο 24 συμφωνούμε με την μεταβολή του τρόπου καθορισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ΕΠ των ΑΣΤΕ από Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ώστε να απλουστευτεί η διαδικασία.
  2. Αναφορικά με το άρθρο 25 Δεν συμφωνούμε με την κατάργηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 3105/2003. Αντί αυτού προτείνουμε την αντικατάσταση τους με υφισταμένη νομοθεσία των ΤΕΙ. Παράγραφος 19 άρθρο 80 του ισχύοντος νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6 Σεπτεμβρίου 2011).
  «Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 και 18 ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα».
  Για το ΔΣ
  Ο
  Πρόεδρος

  Εμμανουήλ Κασέρης
  Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων ΑΣΤΕΡ

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 17:31 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ

  Σε ότι αφορά την κατάργηση της πρόβλεψης του άρθρου 14 του Ν.3105/2003 για έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο θα καθοριστούν θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ, και την πρόβλεψη ότι τα εν λόγω θέματα θα καθοριστούν με ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θεωρώ ότι είναι μια ρύθμιση απαιτητή που αναμενόταν από την ψήφιση του Ν.3105/2003 έως σήμερα.