Άρθρο 15

Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) τροποποιείται ως εξής:

«Σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς E.Σ.Λ. ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €). Σε περίπτωση υποτροπής στο ίδιο έτος το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής τριπλασιάζεται.»