Άρθρο 05

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 393/1976 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω δικαίωμα κυριότητος παύει να υφίσταται μετά την πάροδο διετίας από την παύση της δραστηριότητας και τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου.»