Άρθρο 12

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:

«Τα τουριστικά καταλύματα μπορούν να ανεγερθούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με ειδική τουριστική υποδομή.»