Άρθρο 25

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 3105/2003, όπως ισχύει καταργούνται.

 • 5 Ιανουαρίου 2018, 14:10 | Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου

  Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου
  Λατούς 25 – Αγ. Νικόλαος 72100.
  E-mail1: syl.e.p.aste@gmail.com , E-mail2: syllogoskathigiton@aster.edu.gr
  Τηλέφωνα: 6945877217 ή 2841028828, Φαξ:2841026651

  Ρόδος, 05 Ιανουαρίου 2018
  Αρ. Πρωτ. 1 /2018

  Σχόλιο στη Διαβούλευση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού»

  Υστέρα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση των ΑΣΤΕ, τον ρόλο τους στην Τριτοβάθμια Τουριστική Εκπαίδευση και τις προοπτικές αναβάθμισης τους, ομόφωνα αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας στις 20 Δεκεμβρίου 2017, να προτείνουμε τα παρακάτω:
  1. Αναφορικά με το άρθρο 24 συμφωνούμε με την μεταβολή του τρόπου καθορισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ΕΠ των ΑΣΤΕ από Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ώστε να απλουστευτεί η διαδικασία.
  2. Αναφορικά με το άρθρο 25 Δεν συμφωνούμε με την κατάργηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 3105/2003. Αντί αυτού προτείνουμε την αντικατάσταση τους με υφισταμένη νομοθεσία των ΤΕΙ. Παράγραφος 19 άρθρο 80 του ισχύοντος νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6 Σεπτεμβρίου 2011).
  «Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 και 18 ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα».
  Για το ΔΣ
  Ο
  Πρόεδρος
  Εμμανουήλ Κασέρης
  Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων ΑΣΤΕΡ

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 22:02 | Βανέσσα Σημαντηράκη

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ανώτατος αριθμός ωρών ανάθεσης διδασκαλίας όπως υπάρχει στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 17:57 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ

  Σε ότι αφορά την αύξηση των ωρών διδασκαλίας που ανατίθενται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών θα πρέπει να διασφαλιστούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που διέπουν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με δεδομένο λοιπόν ότι οι 2 ΑΣΤΕ ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθηθούν οι ισχύοντες κανονισμοί της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας (π.χ. ΤΕΙ). Ως εκ τούτου, προτείνω να ληφθούν υπόψη ο Ν.2916/2001, Άρθρο 19 και ο Ν.4009/2011, Άρθρο 80.
  Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΣΤΕ αποτελεί η προκήρυξη θέσεων σε όλες τις βαθμίδες μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και όχι μόνο η αύξηση των ωρών εκπαίδευσης των επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Η υποστήριξη πτυχιακών εργασιών και ιδιαίτερα η εποπτεία πρακτικής άσκησης (ΑΣΤΕ-ΙΕΚ) αποτελούν θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, αφού η κάθε ΑΣΤΕ διαθέτει μόνο 5 μόνιμους εκπαιδευτικούς.
  Καλή χρονιά με υγεία για όλους!

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,

  • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

  • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω απαιτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν:

  – «1. […] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:[…] β. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες [..]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),

  – «[…] 3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους.[…]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),

  – «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων» (Άρθρο 9 «Προσβασιμότητα),

  • το άρθρο 26 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» του ν.4067/2012- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Αρ. ΦΕΚ 79 Α’ /09.04.2012),

  • την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017 (Αρ. ΦΕΚ 137 Α’ /13.09.2017), σύμφωνα με την οποία:
  «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του».

  • την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4488/2017 (Αρ. ΦΕΚ 137 Α’ /13.09.2017), σύμφωνα με την οποία:
  «2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών ων προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ»,

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει την προσθήκη νέου Μέρους 8 μετά το «Μέρος 7» στο οποίο να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις των παρακάτω άρθρων:
  ΜΕΡΟΣ 8 – Προβλέψεις προς όφελος των ατόμων με αναπηρία
  1. Το άρθρο 5, παρ.2 της Απόφασης με αριθ.216 / ΦΕΚ 10/ Β’/09.01.2015 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
  «1. Τα ξενοδοχεία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α΄ 79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων. 2. Ο ελάχιστος αριθμός δωματίων για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στα ξενοδοχεία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική με ελάχιστο αριθμό δωματίων για Α.Μ.Κ. τα (5) δωμάτια. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και εξυπηρετήσεις θα είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης, η οποία θα είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο «Σήμανση» των Οδηγιών Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους. 3. Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ. 29467/13−6−2012 του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.»

  2. Το άρθρο 5, παρ.2 της Απόφασης με αριθ.14129 / ΦΕΚ 1476/ Β’/14.07.2015 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
  «1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α΄79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων. 2. Ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών και ντους για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των τουαλετών και ντους που αντιστοιχεί στη συνολική δυναμικότητα των θέσεων της κατηγορίας που κατατάσσεται η μονάδα. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική με ελάχιστο αριθμό τουαλετών και ντους για Α.Μ.Κ. τις 2 τουαλέτες και ντους. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και εξυπηρετήσεις θα είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης, η οποία θα είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο «Σήμανση» των Οδηγιών Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους». 3. Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ. 29467/13−6−2012 του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.»

  3. Το άρθρο 45, παρ.1 του Ν.4276 / ΦΕΚ 155/ Α’/30.07.2014 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
  «1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ., ιδίως: α) […] γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως: αα) Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, αντιπροσωπευτικούς φορείς του αναπηρικού κινήματος και ιδίως την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της χώρας, τουριστικών περιοχών, σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως: οικολογικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ιατρικός, αθλητικός τουρισμός και κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και την προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού (“Τουρισμού για Όλους”). Εγκρίνει προγράμματα προβολής, στα οποία ενσωματώνεται οριζόντια η διάσταση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος. ββ) […]»
  4. Το άρθρο 20, παρ.1 του Ν.3105 / ΦΕΚ 29/ Α’/10.02.2003 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
  «1. Το πρόγραμμα σπουδών στις Ανώτερες Σχολές αποτελείται από εξαμηνιαία μαθήματα και πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, αναλυτικότερα δε περιλαμβάνει: α. Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα των τουριστικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία. β. […]»

  5. Το άρθρο 21, παρ.7 του Ν.3105 / ΦΕΚ 29/ Α’/10.02.2003 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
  «7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: α.[…] γ. Τα διδασκόμενα μαθήματα, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα. Στα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνεται πάντοτε ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα των τουριστικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία».

  Τέλος προτείνουμε τη συμπερίληψη στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που θα συνοδεύει το παρόν σχέδιο νόμου, ειδικής ενότητας τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα άτομα με αναπηρία.