Άρθρο 10

Στην περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) προστίθενται υποπεριπτώσεις στ’ και ζ’, ως εξής:
«στ) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης 1 και της περίπτωσης 5 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
ζ) Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας των περιπτώσεων 1 και 5 χωρίς βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.»

  • Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3409/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4296/2014, καταργείται.

    Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.3409/2005 «Λοιπές διατάξεις» τροποποιείται ως εξής:
    «1. Κάτοχοι επί δύο τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων για τη μεταφορά αυτοδυτών, ελεύθερων δυτών και των συνοδών αυτών, χωρίς κόμιστρο ή άλλο αντάλλαγμα για την μεταφορά των συνοδών, καθώς και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων».