Άρθρο 17

1. Το έβδομο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του 2160/1993, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 2636/1998 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 γ του άρθρου 52 του ν. 3105/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η χρήση και εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων καθώς και των τουριστικών λιμένων που έχουν χωροθετηθεί ή δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δημοσίου, μπορεί να παραχωρείται με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 9 του παρόντος, στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή σε εταιρεία, στην οποία μετέχει ο Ο.Τ.Α., που υποβάλλει σχετικό αίτημα και αναλαμβάνει την δέσμευση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του λιμένα έργων, είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία.»

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 30 του 2160/1993, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα, τηρουμένης της παραπάνω διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος νόμου, μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργού Τουρισμού.»