Άρθρο 13

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Σε περίπτωση καταλύματος που υπάγεται σε διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, ο μοναδικός αριθμός της αίτησης γνωστοποίησης καταχωρίζεται στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων»