Άρθρο 20

Για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, είναι δυνατή κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2971/2001, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, η νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων εντός της χερσαίας (περιλαμβανομένου του αιγιαλού και της παραλίας) και θαλάσσιας ζώνης αυτών.