Άρθρο 18

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια για τη γνωμοδότηση, ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού, οι αρμόδιες γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, στα στάδια της χωροθέτησης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του Κεφαλαίου Γ του ν.2160/1993 και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τις εισερχόμενες μελέτες και δικαιολογητικά σε όλα τα στάδια των εγκρίσεων – αδειοδοτήσεων τουριστικών λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, όπως και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος»

2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν.2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 160 του ν.4070/2012, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Για διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό, στο στάδιο των οριστικών μελετών, ή της υλοποίησης του έργου, ο φορέας διαχείρισης δύναται να υποβάλλει Φάκελο Αναμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού στην αρμόδια Υπηρεσία. Η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων γνωμοδοτεί είτε περί της αναγκαιότητας έκδοσης απόφασης λειτουργικής τακτοποίησης του τουριστικού λιμένα είτε περί τροποποίησης της απόφασης χωροθέτησης. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Τουρισμού υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις λειτουργικής τακτοποίησης (άρση διαφοροποιήσεων με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό – τροποποιήσεις μικρής κλίμακας της χωροταξικής οργάνωσης της εγκεκριμένης χερσαίας ζώνης του λιμένα καθώς και έργα μικρών κατασκευών εκσυγχρονισμού του λιμένα, συμβατών με τις χρήσεις του ν.2160/1993) για το σύνολο των τουριστικών λιμένων.»

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η μέριμνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων της μαρίνας, η καθαριότητα, με επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. για αποκομιδή των απορριμμάτων, η ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια εμπίπτει στις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης. Το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτών ανυψωτικών συστημάτων φύλαξης σκαφών εντός τουριστικού λιμένα καθορίζεται από το φορέα διαχείρισης στο πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο έλεγχος της λειτουργίας των μαρίνων ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού»

4. α. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται δύο ακόμα παράγραφοι ως εξής:

«13. Οι διατάξεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ έχουν ισχύ και στις περιπτώσεις των μαρίνων για τις οποίες α) δεν έχει συναφθεί η σύμβαση της παρ. 9 του άρθρου αυτού β) τυχόν συναφθείσα σύμβαση με το Υπουργείο Τουρισμού έχει λυθεί λόγω παράβασης από τον φορέα διαχείρισης όρου αυτής.»

«14. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα τουρισμού υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυθμίσεων ανάκλησης αδείας λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινής στέρησης αδείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.»

β. Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ έχουν ισχύ και στις περιπτώσεις αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών για τις οποίες α) δεν έχει συναφθεί η σύμβαση της παρ. 9 του άρθρου 31 είτε β) τυχόν συναφθείσα σύμβαση με το Υπουργείο Τουρισμού έχει λυθεί λόγω παράβασης από τον φορέα διαχείρισης όρου αυτής είτε γ) η Υπουργική Απόφαση παραχώρησης έχει ανακληθεί λόγω παράβασης από τον φορέα διαχείρισης όρου αυτής».