Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Τα σχόλια μπορούν να συστηματοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Θετικά σχόλια για τη σύσταση του Ε.Σ.Ο.Α. και προτάσεις για συμμετοχή σε αυτό εκπροσώπων και άλλων φορέων και διεύρυνση του ρόλου του και προβληματισμούς σε σχόλια πολιτών για την αναγκαιότητα της σύστασής του.
  • Θετικά σχόλια για τη σύσταση της νέας Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και προτάσεις για περαιτέρω αλλαγές στον Οργανισμό.
  • Σχόλια υπέρ και κατά της διαπίστευσης των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, αλλά και ενστάσεις για τη χορήγηση νέας παράτασης 18 μηνών στα Δημόσια ΚΤΕΟ προκειμένου να διαπιστευθούν.
  • Σχόλια και προτάσεις που αφορούν στην απαγόρευση επέκτασης των εγκαταστάσεων των ήδη λειτουργούντων Ιδιωτικών ΚΤΕΟ που έχουν ιδρυθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
  • Σχόλια και διαφορετικές προτάσεις για την απαγόρευση επέκτασης των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ που λειτουργούν σε περιοχές γενικής κατοικίας και την μετεγκατάστασή τους μετά από 20 χρόνια λειτουργίας.
  • Θετικά σχόλια από τη σύνδεση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων με την ασφάλισή τους.
  • Θετικά σχόλια για την καθιέρωση της Κάρτας Ελέγχου Θορύβου των μοτοσυκλετών από τους πολίτες, προβληματισμός για τη χρησιμότητά της από κατόχους μοτοσυκλετών.
  • Προβληματισμός από τους φορείς ελέγχου από την κατάργηση της υποχρέωσης χορήγησης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων παράλληλα με την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και σχόλια πολιτών για την αναγκαιότητα ύπαρξης του θεσμού της Κάρτας.
  • Σχόλια για τις αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τα πρατήρια καυσίμων.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης από εδώ.

Δημόσια Διαβούλευση σε σχέδιο νόμου για την Οδική Ασφάλεια

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για σχέδιο νόμου που αφορά στην Οδική Ασφάλεια και άλλες διατάξεις

Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι:

1. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας
2. Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας
3. Εποπτεία και Βελτίωση του Θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για την προσγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος
4. Κύρωση Σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μέχρι την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010.