Άρθρο 25 – Διοίκηση των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δημοσίων σχολείων και τη στήριξη του έργου τους εφαρμόζονται και στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Οι διευθυντές των δημόσιων Πειραματικών Διαπολιτισμικών σχολείων επιλέγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα με την επιλογή διευθυντών των άλλων δημόσιων σχολείων, ως επιπλέον κριτήριο λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται η εμπειρία τους στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Η διοίκηση των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας.