Άρθρο 07 – Προγράμματα ανταλλαγών

Τα προγράμματα ανταλλαγών Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες ορίζονται από τις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφει η χώρα και τα ισχύοντα προγράμματα της ΕΕ.