Άρθρο 26 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου με απόσπαση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών συνεχόμενα, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασης τους, μπορούν να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους μετά από ετήσια αίτηση παράτασης όπου θα ελέγχεται :
I. η μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο από τα δέκα (10) τελευταία χρόνια
II. γάμος θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας.
III. πολύ καλή γλωσσομάθεια της χώρας διαμονής.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται κανενός είδους επιμίσθιο ή πρόσθετη αποζημίωση και χάνουν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή.
Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική μονάδα που υπηρετούν καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού λόγω διακρατικής συμφωνίας οφείλουν να επιστρέψουν στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής στη διάθεση της οποίας βρίσκονται

2. Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μετατρέπονται σε δίγλωσσες σε όλες τις βαθμίδες ύστερα από σχετικές διμερείς συμφωνίες ως εξής:
α) Τα Δημοτικά Σχολεία μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2017-2018.
β) Τα Γυμνάσια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2017-2018. Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Γυμνάσιο θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα και, μετά την αποφοίτησή τους, μπορούν να κατευθύνονται σε δίγλωσσα Λύκεια.
γ) Τα Λύκεια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2017-2018. Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Λύκειο θα ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μέχρι την αποφοίτησή τους.
δ) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της μετατροπής, η οποία θα εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2017-2018, θα ρυθμιστούν μετά από διακρατικές διμερείς συμφωνίες με τα Υπουργεία Παιδείας των επιμέρους κρατιδίων.

3. Στους μαθητές των δίγλωσσων εκπαιδευτικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται τίτλος σπουδών που αναγνωρίζεται ως ισότιμος των τίτλων των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής και της ξένης χώρας.».

4. Στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας μη ενταγμένα σε ξένα σχολεία, αναγνωρισμένα από το ΥΠΕΘ παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο τοπικό Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού από την έναρξη της λειτουργίας του.

5. Στο πλαίσιο των παραπάνω μεταβατικών διατάξεων με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων θα περιγράφεται ο τρόπος διοίκησης και εποπτείας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης Έκταση εφαρμογής
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα ίδια θέματα, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων .

 • 14 Ιουλίου 2016, 10:58 | T. Mariannis

  Δυστυχώς η διατύπωση της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι τέτοια που εξανεμίζει τις όποιες ελπίδες είχαν όσοι ευελπιστούσαν ότι επιτέλους με την παρ. 3 του άρθρου 16 θα τεθεί τέρμα στο ιδιότυπο καθεστώς μονιμότητας που απολαμβάνουν όσοι εκπαιδευτικοί πρόλαβαν να αποσπαστούν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα όσοι έχουν συνάψει γάμο με ομογενή, αλλογενή ή έλληνα μόνιμο κάτοικο εξωτερικού. Είναι βέβαιο ότι η τελική διατύπωση του νόμου που θα ψηφιστεί θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που θα συμπεριλάβει μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και πολλούς από εκείνους που τώρα διαμαρτύρονται, μάλλον δικαιολογημένα, γιατί τα κριτήρια που τίθενται είναι εντελώς αυθαίρετα και χωρίς εσωτερική λογική. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης όμως θα είναι σε βάρος όλων εκείνων των εκπαιδευτικών οι οποίοι επιθυμούν, για διάφορους λόγους ο καθένας, να ανοίξουν τα φτερά τους για να ταξιδέψουν σε άλλες πολιτείες αλαργινές γιατί ουσιαστικά τους στερεί τη δυνατότητα απόσπασης δεδομένου ότι πολύ λίγες είναι οι θέσεις που δεν θα καλύπτονται και μάλιστα σε χώρες αυξημένης ζήτησης.

  Τα επιχειρήματα εκείνων των εκπαιδευτικών που ομνύουν σε άρθρα περί προστασίας της οικογενείας ή φορέων που προσχηματικά επικαλούνται την αναγκαιότητα της μονιμοποίησης των αποσπασμένων γιατί δήθεν θα συμβάλλουν στην μετεξέλιξη των σχολείων σε δίγλωσσα είναι έωλα και δηλώνουν υποκρισία και ιδιοτέλεια που δεν συνάδει με το ήθος και τις παραδόσεις του εκπαιδευτικού κινήματος. Γιατί θα πρέπει όσοι είχαν την ατυχία να συνάψουν γάμο με κοινούς θνητούς και όχι με ομογενείς, αλλογενείς ή έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή επίσης όσοι δεν έχουν συνάψει κανένα γάμο να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και να είναι αναγκασμένοι να περιμένουν την συνταξιοδότηση των καλότυχων συναδέλφων τους για να ελπίζουν σε απόσπαση;

  Η αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ισοπολιτείας επιβάλλει την κατάρτιση τριών (3) πινάκων προς απόσπαση εκπαιδευτικών με την παρακάτω σειρά επιλογής:
  1. αποσπάσεις μέχρι πέντε (3+2) έτη χωρίς επιμίσθιο
  2. αποσπάσεις μέχρι πέντε (3+2) έτη με επιμίσθιο
  3. αποσπάσεις πέραν της πενταετίας χωρίς επιμίσθιο, στον οποίο θα ενταχθούν με αξιολογική σειρά κατάταξης βάσει μορίων και όλοι όσοι έχουν λόγους (οικογενειακούς ή άλλους) να παρατείνουν την απόσπασή τους στο εξωτερικό.

  ΥΓ. Για να μπορέσουν εκείνοι που τώρα κλαίνε και οδύρονται να αποσπαστούν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι τους έφυγαν. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι με παρόμοια ή σοβαρότερα προβλήματα από τα δικά μας ή ακόμα και τη διάθεση να σπουδάσουν, να ταξιδέψουν, να ερωτευτούν; Γιατί θα πρέπει να τους στερούμε αυτό τους το δικαίωμα; Γιατί οι δικές μας ανάγκες έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των άλλων;

 • 14 Ιουλίου 2016, 00:09 | κατερίνα

  Το προσχέδιο νόμου για την ελληνόγλωσσή εκπαίδευση στο εξωτερικό, στις μεταβατικές διατάξεις θέτει ένα όριο 10 συνεχόμενων χρόνων απόσπασης στο εξωτερικό, για να μπορεί κάποιος παντρεμένος με αλλοδαπό ή ομογενή να παραμείνει στο εξωτερικό μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
  Μια προϋπόθεση που είναι παράλογη και άδικη.
  Υπάρχουν εκπαιδευτικοί εγκαταστημένοι στο εξωτερικό πάνω από 10 χρόνια, οι οποίοι, όμως, δεν συμπληρώνουν 10 χρόνια συνεχούς απόσπασης.
  Γιατί πρέπει να βρεθούν σε δυσμενέστερη σχέση από όσους ήρθαν τα τελευταία μόνο χρόνια και τυχαίνει να συμπληρώνουν 10 χρόνια απόσπασης;
  Τι θα κάνουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί που είναι οι οικογένειές τους στο εξωτερικό; Θα πρέπει να παραιτηθούν; Είναι δίκαιο κάτι τέτοιο;
  Οι άλλες προϋποθέσεις είναι σωστές, αφού αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι παντρεμένοι με μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού. Αυτό δεν αρκεί, για το υπουργείο;

 • 13 Ιουλίου 2016, 23:43 | Μαρία

  Άρθρο 26 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
  1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν……., ως τη συνταξιοδότησή τους μετά από ετήσια αίτηση παράτασης όπου θα ελέγχεται :
  I. η μόνιμη εγκατάσταση και ………… μεγαλύτερο από τα δέκα (10) τελευταία χρόνια
  II. γάμος θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας.
  III. πολύ καλή γλωσσομάθεια της χώρας διαμονής.

  1.
  ΙΙ. ΄Ενας από τους κύριους λόγους που αιτούνται οι εκπαιιδευτικοί απόσπαση και δικαιώνονται είναι η στήριξη της οικογένειας. Να εξαρτάται πλέον, το αν θα μείνει μια οικογένεια ενωμένη ή όχι από την ημερομηνία σύναψης γάμου είναι παράλογο, ρατσιστικό και αντισυνταγματικό. Ας τηρηθεί επιτέλους ισονομία !

 • 13 Ιουλίου 2016, 14:15 | Ιωαννης Μπαλαγιάννης

  Επιστολή της Ομοσπονδίας Βορείου Ρηνανίας Βεστφαλίας προς τον Υπουργό παιδείας ,που τίθεται και στη διαβούλευση

  Να διευκρινίσουμε ,ότι υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές στα διάφορα κρατίδια. Έτσι σε περιοχές ,που υπάρχουν μόνο Γερμανικά σχολεία ,οι συμπατριώτες ελπίζουν σε ένα αναβαθμισμένο δίγλωσσο. Στη δική μας περιοχή ,κάτι τέτοιο οι Γερμανοί το αποκλείουν.
  Άλλο το Μόναχο ,άλλη η Βάδη Βυρτεμβέργη κοκ. Αυτό ,για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις μεταξύ των συμπατριωτών.
  Στη Βόρειο Ρηνανία Βεστφαλία ,έχουμε 35 χρόνια αμιγή Ελληνικά Σχολεία.
  Εκατοντάδες επιστήμονες έχουν βγει και κάθε χρόνο δεκάδες παιδιά σπουδάζουν και στις δύο χώρες ή φοιτούν σε ανώτερες Γερμανικές σχολές

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ταχ. Δ/ση:
  Balagiannis, Ioannis
  Bahnhofstr.9-11
  33602 Bielefeld
  .:  0049521 96308814
  0049 1637777524
  E-Mail: jbach653@gmail.de

  Charalambos Nikolaou
  Breierspfad 196
  44309 Dortmund
   01722727844
  E mail mpnikolaou@gmail.com ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ταχ. Δ/ση:
  Dipl. Med. Balagiannis, Ioannis
  Facharzt f. Allgemeinmedizin
  Bahnhofstr.9-11
  33602 Bielefeld
  .:  0049521 96308814
  E-Mail: jbach653@gmail.de

  Charalambos Nikolaou
  Breierspfad 196
  44309 Dortmund
   01722727844
  E mail mpnikolaou@gmail.com
  Προς Υπουργό παιδείας κ. Φίλη
  Θέμα.
  Σχέδιου νόμου / Δίγλωσσα Σχολεία
  Αξιότιμε κε Υπουργέ

  Με τρόμο διαβάσαμε το σχέδιο νόμου για την ελληνόγλωσση. Για μια ακόμα φορά κάποιοι κύριοι στο Υπουργείο προσπαθούν να προκαλέσουν αναστάτωση.
  Κε Υπουργέ , Με απλά λόγια κάποιοι ζητούν να κλείσουν το Λύκειο του μετανάστη και να το μετατρέψουν σε 10 δεκαταξιο σχολείο!

  Ναι, τα υπάρχοντα δίγλωσσα Σχολεία στην Γερμανία είναι σχολεία ,που δεν έχουν καμία σχέση με τα Λύκεια Είναι επιπέδου αντίστοιχου δεκατάξιου. Αυτό εννοεί το νομοσχέδιο με την ισοτιμία ! Ρωτήστε τους εμπνευστές του νομοσχεδίου και πείτε τους να μας διαψεύσουν . Είναι τα λεγόμενα Gesamtschule Γενικά Σχολεία. Η πιο χαμηλή βαθμίδα εκπαίδευσης στη Γερμανία ! Μπορεί κάποιο παιδί να σπουδάσει ; Όχι μόνο για υποψήφιος σε κατώτερες μαθητείες μπορεί. Και από τα δίγλωσσα σχολεία ,ούτε καν αυτό!

  Η Ελλάδα δημιουργώντας κάποια αμιγή ΕΛΛΗΝΙΚΑ σχολεία στην ουσία έκανε μια προσφορά -αποζημίωση στον μετανάστη , δίνοντας στα παιδιά του τη δυνατότητα στην καρδιά της Ευρώπης να μπορέσουν να μορφωθούν. Αποζημίωση ,που δεν μπόρεσε να του δώσει δουλειά να μείνει στον τόπο του. Τα λίγα ελληνικά σχολεία ,είναι τα μοναδικά σχολεία ,που μορφώνουν τα παιδιά των μεταναστών. Σε μια Γερμανία με ξεκάθαρα ταξική εκπαίδευση και τη στιγμή ,που το ποσοστό των αλλοδαπών αποκτά Απολυτήριου Λυκείου φτάνει το πολύ σε 4% ( με αντίστοιχο των Γερμανών σε 25% ) τα αμιγή ελληνικά σχολεία φτάνουν στο 90-100% των μαθητών. Ζητήστε στατιστικές, πόσα Ελληνόπουλα καταφέρνουν από Γερμανικά Σχολεία να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου, και πόσα από τα Ελληνικά Σχολεία μας . Για τα Δίγλωσσα ,μη ρωτήσετε ,γιατί απλά δεν υπάρχει κανένας !

  Όσο για τα σχολεία μας είναι δίγλωσσα ,αφού κάνουμε 10 ώρες Γερμανικών και τις υπόλοιπες Ελληνικά. Το απολυτήριο του Ελληνικού Λυκείου όμως μετα τις Πανελλήνιες ,που δίνουν τα παιδιά μας στην Ελλάδα ,αναγνωρίζεται ισότιμο με το Γερμανικό ,από όλες τις Γερμανικές Υπηρεσίες . Μπορούν να φοιτήσουν σε οποιοδήποτε Γερμανικό Πανεπιστήμιο ,αλλά και σε σχολές ,που βγάζουν ανώτερους υπάλληλους σε Γερμανικές Υπηρεσίες. Κάποια φοιτούν και στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και μερικά καταφέρνουν να μείνουν και στην Ελλάδα

  Το νομοσχέδιο μιλάει για διμερείς διαπραγματεύσεις ! Μα αφού στην περιοχή μας τις έχουν κάνει κατ’ επανάληψη . Οι Γερμανοί εδώ το συζητάνε για βάθος 15ετίας και αν .Ρωτήστε τον συντονιστή του Βερολίνου. Ποιος λοιπόν ο λόγος της όλης αναστάτωσης;

  Μήπως εννοούν οι εμπνευστές του νομοσχεδίου ,ότι οι Γερμανοί θα μας φτιάξουν Λύκεια και θα μας δίνουν Abitur. Σας έχουν πει κύριε Υπουργέ ,ότι για να γραφτεί κάποιο παιδί στο Γυμνάσιο δεν αποφασίζει ο γονιός ,αλλά το σχολείο; Αρνείται κάποιος ,Έλληνας ή Γερμανός ,ότι τα γερμανικά σχολεία είναι ταξικά; Οι ίδιοι οι Γερμανοί το γράφουν στα δημοσιεύματά τους. Ξεσκεπάστε τους κε Υπουργέ. Μετά την κατάργηση του νόμου της Γεννηματά , σκαρφίστηκαν νέο τρόπο να μας κλείσουν τα σχολεία.
  Ντροπή από Έλληνες να θέλουν να πετάξουν τα παιδιά μας στο¨ χωνευτήρι ¨ της Γερμανικής μηχανής.
  Δεν γίνεται παιδιά ,που έκαναν όνειρα ,να τους τα σβήνουν κάποιοι με μια παράγραφο. Να τους λένε να ξεχάσουν τα πάντα ,από το 2017 !. Ότι απαγορεύεται να κάνουν πια όνειρα.
  Όποιος τολμήσει να ισχυριστεί το αντίθετο φέρτε τον στην Γερμανία κε Υπουργέ, να επισκεφτούμε μαζί ,όχι μόνο τα Ελληνικά δίγλωσσα Γκεζάμτσουλε ,αλλά και τα γερμανικά Γκεζάμτσουλε. Και μετά να έρθουν να κοιτάξουν στα μάτια τους μαθητές μας και να τους πουν ,ότι θα τους κλείσουν τα σχολεία.
  Κε Υπουργέ, εμείς μεταναστεύσαμε στις πόλεις αυτές της Γερμανίας ,επειδή υπάρχουν αυτά τα σχολεία. Για τα παιδιά μας. Οι περισσότεροι από μας στην ουσία είμαστε οικονομικοί πρόσφυγες. Αποτύχαμε στον τόπο μας και αυτό μας πονάει . Ξέρουμε ,ότι αν καταφέρναμε να μείνουμε στον τόπο μας τα παιδιά μας θα έπαιρναν ένα απολυτήριο Λυκείου και θα είχαν μια ελπίδα στη μόρφωση. Με το να μας κλείνετε τα σχολεία μας πονάτε διπλά. Γιατί την δική μας αποτυχία θα τη πληρώσουν τα παιδιά μας
  Κε Υπουργέ ζητάμε να σταθείτε δίπλα μας. Οι ¨αριστοκράτες ¨ ,του Υπουργείου, μας αντιμετωπίζουν σαν Έλληνες Β διαλογής. Μόνο εσείς ,μπορείτε να σώσετε τα παιδιά μας .
  12.07.2016
  Μετά τιμής

  Ο πρόεδρος Ο Γραμματέας
  Ι. Μπαλαγιάννης Χ. Νικολάου

  Κοινοποίηση της παρούσας
  Πρωθυπουργό της χώρας
  – Υπουργείο Παιδείας ΔΙΠΟΔΕ
  -Γενικό Προξενείο Düsseldorf α. Γ. Πρόξενος
  -εκπαιδευτικό γραφείο Düsseldorf
  -Γενική Γραμματεία αποδήμου
  – όλες οι σχολικές μονάδες NRW ( Düsseldorf, Dortmund, Bielefeld ,Köln, Wuppertal)

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:11 | Κεχαγιά Χρυσούλα

  Οι εκπαιδευτικοι που θα διδάσκουν σε καθε μορφη ελληνόγλωσσης εκπαιδευσης να ειναι:
  Αποσπασμένοι διορισμένοι εκπαιδευτικοι της ημεδαπής.
  Να καταρτιστεί παράλληλα με τους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικων με επιμισθιο ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στο οποίο θα εγγραφούν όσοι εκπαιδευτικοι ειναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικου και θα μοριοδοτηθούν ως εξης κατα σειρα
  • Εντοπιότητα
  •Προϋπηρεσία σε σχολεια της Γερμανίας
  • Οικογενειακή κατασταση
  • Υπηρεσιακή κατασταση
  • Προσόντα/ Γλώσσα ( στο προσχέδιο ορίζεται ως κριτήριο επιλογής καθηγητών με επιμίσθιο το Β2 ως προϋπόθεση απόσπασης, το ιδιο και για τους προς απόσπαση διοικητικούς υπαλλήλους. Παρανόμως και αυθαιρέτως ορίζεται το C1 για τους εκπαιδευτικούς συζύγους κατοίκων εξωτερικών. Προφανώς ο συντάκτης του προσχεδίου γνωρίζει οτι παραβιάζεται ετσι η βασική αρχη της ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων απεναντι στο νόμο περι αποσπάσεων στο εξωτερικό. Εννοείται οτι όσοι εχουν C1 ή και παραπανω θα πάρουν περισσότερα μόρια ομως για την είσοδο στο Μητρώο θα πρεπει να ειναι αρκετό το Β2 οπως κ για τους αλλους αποσπασμένους)

  Με τη σύνταξη ενος τέτοιου Μητρώου το οποιο θα ανανεώνεται και θα ελέγχεται απο τα συντονιστικά γραφεία, θα εξοικονομηθούν χρηματα,τα σχολεια θα ειναι στελεχωμένα απο την πρωτη μερα έναρξης του σχολικού έτους και δεν θα δημιουργηθει κοινωνικη ενταση από τη διάλυση οικογενειών και την παραβίαση αυτονόητων εργασιακών δικαιωμάτων.

  Ας ειναι η Κοινή Λογική ο οδηγός μας σ αυτο ..
  (συνυπογραφεται)
  Παπαποστόλου Ευαγγελος
  Τσέτσου Αντωνία
  Βαρθολομού Μαρία

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:56 | Χρυσάνθη Γλαβά-Μεργκλ

  Είμαι φιλόλογος,που ζω στη Γερμανία εδώ και 28 χρόνια και από το 1988 είμαι παντρεμένη με Γερμανό που έχει γεννηθεί , ζει και εργάζεται μόνιμα στη Στουτγάρδη και με έκπληξή μου είδα στο προσχέδιο νόμου να μπαίνει ένα όριο τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών για τους εκπαιδευτικούς που ζητούν παράταση απόσπασης , λόγω γάμου.
  Αυτό με θίγει άμεσα, καθότι αυτή τη στιγμή διανύω το 8ο έτος απόσπασής μου στο εξωτερικό. Το θεωρώ πολύ άδικο, γιατί στηριζόμενη στο νόμο Ν 2413/96 που υπήρχε τότε και έδινε τη δυνατότητα στους παντρεμένους μέχρι και το 1996 να μπορούν να παίρνουν παρατάσεις λόγω γάμου, έδωσα εξετάσεις ΑΣΕΠ και μετά την επιτυχή συμμετοχή μου στις εξετάσεις, άφησα τα 3 ανήλικα παιδιά μου με τον σύζυγό μου για να διοριστώ και να υπηρετήσω στην Ελλάδα ( με όλες τις αντικειμενικές και συναισθηματικές δυσκολίες που προκύπτουν , όταν κάποιος αποχωρίζεται την οικογένειά του για μεγάλο χρονικό διάστημα).
  Οι παντρεμένοι με ομογενή ή αλλοδαπό καθορίσαμε τη ζωή και την επαγγελματική μας αποκατάσταση με βάση κάποιους νόμους που καταργούνται όχι προς το καλύτερο και δικαιότερο, αλλά προς το χειρότερο και αφήνει ξεκρέμαστους αρκετούς από εμάς. Αν ψηφιστούν αυτές οι προϋποθέσεις, ένας που έχει λιγότερα από 10 χρόνια στο εξωτερικό θα έχει 2 επιλογές. Ή να αφήσει την οικογένεια και το σπίτι του και να κατέβει στην Ελλάδα για τα επόμενα χ χρόνια μέχρι να συνταξιοδοτηθεί ή να παραιτηθεί και να ζητήσει εκ νέου την τύχη του για επαγγελματική αποκατάσταση.
  Επίσης δεν κατανοώ με ποια λογική μπήκε το όριο των 10 χρόνων. Ένας εκπαιδευτικός που είναι π.χ. 10 χρόνια αποσπασμένος έχει περισσότερα προσόντα να διδάξει από έναν που είναι 7 ή 8 χρόνια; Το θεωρώ αυθαίρετο και άδικο. Ή τα 1- 2 χρόνια περισσότερα του δίνουν μεγαλύτερο κύρος και θεωρείται ότι αυτός δικαιούται να παραμείνει κοντά στην οικογένειά του, ενώ όσοι δεν συμπληρώνουν τα 10 χρόνια διαγράφονται , παραβλέποντας την οικογενειακή τους κατάσταση καθώς και τους κόπους και θυσίες που κατέβαλαν για να διοριστούν και να αποσπαστούν, ώστε να είναι κοντά στις οικογένειές τους;
  Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος υφυπουργός θα μεριμνήσει, ώστε να μην γίνει μια τέτοια αδικία και δεν θα αφήσει ξεκρέμαστους εκπαιδευτικούς που στηριζόμενοι στους νόμους του κράτους και ακολουθώντας όλες τις νομικές διαδικασίες, διορίστηκαν , αποσπάστηκαν στο εξωτερικό και παίρνουν παράταση λόγω γάμου.
  Προτείνω, λοιπόν , την κατάργηση της προϋπόθεσης των 10 συνεχόμενων χρόνων στο εξωτερικό, ή την μείωσή τους σε 5 συνεχόμενα χρόνια, αλλά την διατήρηση των άλλων προϋποθέσεων, που δείχνουν ξεκάθαρα ποιος δικαιούται την παράταση λόγω γάμου και ποιος όχι.

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:47 | Χρυσάνθη Χαντζάρα

  Η παράταση εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει 10ετία στα σχολεία του εξωτερικού πρέπι να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί. Εκπαιδευτικοί που πληρούν όλες τις προüποθέσεις δεν μπορούν να αποκλείονται επειδή έχουν 9 ή 8 ή 7 ή 6 χρόνια απόσπασης. Ποιά η λογική του να αποκλειστεί εκπαιδευτικός με 7 χρόνια απόσπασης 18 χρόνια γάμου με αλλογενή ή ομογενή 2 ανήλικα παιδιά και 20 χρόνια μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό;

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:37 | Ioanna Glava

  Σχετικά με τις παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας:Το Υπουργείο αδικεί τους εκπαιδευτικούς που ζουν εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό με την οικογένειά τους, αλλά τυχαίνει να μην έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια απόσπασης στο εξωτερικό.Θα έπρεπε να ρίξει το βάρος περισσότερο στα χρόνια που είναι κάποιος στο εξωτερικό με την οικογένειά του και λιγότερο στα χρόνια απόσπασής του. Δεν έχει άλλωστε νόημα αν κάποιος είναι 5 ή 7 χρόνια αποσπασμένος στο εξωτερικό.

 • 13 Ιουλίου 2016, 00:20 | Αθανάσιος Κατσικης

  Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, βλέπουμε την πρόθεση του υπουργείου να διαθέσει χρήματα για επιμισθια και αντί να επικροτουμε αυτή την ενέργεια ψάχνουμε να βρούμε πως και γιατί να διατεθούν αυτά τα χρήματα σε περίοδο κρίσης. Κατ εμέ η μεταβατική διάταξη για τη δεκαετία πρέπει να αποσυρθεί και να ισχύει για όλους η πενταετία σαν ανώτατο όριο. Τέλος, ας αναρωτηθούμε πως καταφέρνουν εκπαιδευτικοί μόνο με τον ένα μισθό να τα βγάζουν πέρα σε χώρες τηε ΕΕ τη στιγμή που αυτός φτάνει ίσα ίσα για την πληρωμή του ενοικίου. Μήπως η παραπαιδεια στο εξωτερικό καλά κρατεί;

 • 12 Ιουλίου 2016, 23:32 | βασίλης

  Tις προτάσεις του Προεδρου Γονέων και κηδεμόνων της Νυρεμβέργης παρακαλώ να μην ληφθούν σοβαρά υπόψιν διότι ο ίδιος είναι συζύγος εκ/κού που είναι αποσπασμένη εδώ και 9 χρόνια στην Γερμανία!Εξυπηρέτουν προσωπικά συμφέροντα..

 • 12 Ιουλίου 2016, 20:38 | Αιμιλία Λυμπεράκη-Besson ΥΠΠΕΘ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.Ι&ΙΙ

  Ο γάμος με την τυπική του μορφή δεν πρέπει να μπαίνει ως προαπαιτούμενο! Το ζευγάρι θα μπορούσε να συζεί για χρόνια και λόγω προβλημάτων να μην μπορεί να παντρευτεί! Πρέπει να τεθούν όροι απόδειξης της συμβίωσης.

  Αυτό που θα έπρεπε να παίζει ουσιαστικό και τυπικό ρόλο, είναι η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ του εκπαιδευτικού στη χώρα προορισμού-απόσπασης. Ο εκπαιδευτικός δεν παίζει το ρόλο του περαστικού, αλλά ασκεί ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ σπουδαίας εθνικής σημασίας! Συνεπώς, το βασικό κριτήριο της απόσπασης πρέπει να είναι το πραγματικό του έργο!

 • 12 Ιουλίου 2016, 16:10 | Λαμπρινη

  Το κριτηριο που βαζετε να εχει ο εκπαιδευτικος ηδη 10 χρονια αποσπασης συνεχομενα ειναι αδικος. Εγω προτεινω για να μην υπαρχει αδικια να μπορει να παρει αποσπαση καθε εκπαιδευτικος που ο συζυγος του ειναι ομογενης να εχει τις παρακατω προυποθεσεις
  1. 10 χρονια αποσπασης συνολικα και οχι συνεχομενα.
  2. Γαμος που ειναι σε ισχυ τα τελευταια 5 ετη, αν δεν υπαρχουν τεκνα. Σε περιπτωση ομως που υπαρχουν παιδια ανεξαρτητως ημερομηνιας γαμου.
  3. Η καλη γνωση τησ γλωσσας διαμονης.

 • 12 Ιουλίου 2016, 01:17 | Λαμπρόπουλος Δημήτρης

  Η πρόταση των φορέων μας για το άρθρο 26, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατό η παραμονή του καταλληλότερου στελεχιακού δυναμικού, προκειμένου του δίγλωσσου και απαιτητικού προγραμματισμού των σχολείων μας:

  Άρθρο 26
  Μεταβατικές διατάξεις
  Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου με απόσπαση για
  χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών συνεχόμενα, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο
  ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασης τους, μπορούν να
  αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη
  συνταξιοδότησή τους μετά από ετήσια αίτηση παράτασης όπου θα ελέγχεται :
  I. η μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής
  του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο από τα δέκα (10) τελευταία χρόνια , η μόνιμη εγκατάσταση και εργασιακή σχέση θα πρέπει να έχει προηγηθεί της πρώτης απόσπασης.
  II. γάμος θα πρέπει να έχει προηγηθεί της αίτησης 1ης παράτασης πέραν της πενταετίας.
  ΙΙΙ. Όταν οι ίδιοι έχουν μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό 1 τουλάχιστον έτος πριν την πρώτη απόσπαση.
  IV. Πολύ καλή γλωσσομάθεια της χώρας διαμονής.

  Μονογονεϊκές οικογένειες με με τέκνα από γάμο με ομογενή ή αλλογενή θα πρέπει να παραμένουν σε απόσπαση μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων τους.
  Δεν μπορεί να αποκλείονται εκπαιδευτικοί που είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν συνάψει γάμο με ομογενή ή αλλογενή μόνιμο κάτοικο Γερμανίας πριν την απόσπασή τους, έχουν ανήλικα τέκνα, μόνιμη εγκατάσταση πέραν της δεκαετίας επειδή για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν 10, 9, 8 έτη υπηρεσίας.

  Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης
  Συμβούλια Γονέων και Κηδεμόνων Ελλ. Σχολείων Νυρεμβέργης
  εκπρόσωπος
  Λαμπρόπουλος Δημήτρης

 • 11 Ιουλίου 2016, 16:35 | Βασιλική

  «Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου με απόσπαση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών συνεχόμενα, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασης τους, μπορούν να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους μετά από ετήσια αίτηση παράτασης όπου θα ελέγχεται :
  I. η μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο από τα δέκα (10) τελευταία χρόνια
  II. γάμος θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας.
  III. πολύ καλή γλωσσομάθεια της χώρας διαμονής.»

  1. Καταρχήν πρέπει να διευκρινιστεί τι εννοείται με τη φράση «επιτρέπεται να αποσπώνται…» Θα γίνουν νέες αποσπάσεις από την αρχή ή θα δοθούν παρατάσεις στις ήδη υπάρχουσες;

  2. Με ποιά λογική προκύπτει τα απαιτούμενο χρονικό διάστημα της 10ετίας; Αν δηλαδή κάποιος έχει 5 ή 6 χρόνια συνεχόμενα στο εξωτερικό και είναι παντρεμένος με μόνιμο κάτοικο (το οποίο αποδεικνύεται με τα απαραίτητα έγγραφα), γιατί δεν έχει δικαίωμα να παραμείνει και αυτός στο εξωτερικο μέχρι τη συνταξιοδότηση, εφόσων υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, υπάρχει θετική εισήγηση του συντονιστή εκπαίδευσης και η απόσπασή του είναι χωρίς επιμίσθιο; Τι έχει να κερδίσει το υπουργείο παιδείας με το να αναγκαστεί να πάρει άδεια ανευ αποδοχών ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός και να αντικατασταθεί με έναν νέο εκπαιδευτικό που θα παίρνει και επιμίσθιο; Πώς τεκμηριώνεται το διάστημα της 10ετίας συνταγματικά, όσον αφορά στην προστασία της οικογένειας και την ισονομία; Αν το υπουργείο θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα παράτασης απόσπασης σε όσους έχουν γάμο με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, αυτό θα πρέπει να δίνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος απόσπασης.

  3. Επίσης όσον αφορά το χρονικό διάστημα εργασίας του συζύγου, το διάστημα της 10ετίας είναι και αυτό αυθαίρετο, και οδηγεί πάλι σε διακρίσεις.

 • 11 Ιουλίου 2016, 16:18 | Maria

  Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι με οικογένειες
  Για να βγουν τα νούμερα , βάλατε το αριθμό 10 χρόνια απόσπασης
  -Υπάρχουν συνάδερφοι ,που αποδεδειγμένα ζουν πάνω από 10 χρόνια στο εξωτερικό.
  -Υπάρχουν συνάδερφοι, που είχαν προσληφθεί πριν από δέκα χρόνια ως ομογενείς εκπαιδευτικοί από το Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα το ίδιο το Υπουργείο τους διαγράφει.
  – Είναι τραγικό , να σε διαγράφουν ,όχι επειδή δεν κάνεις σωστά τη δουλεία σου , να παραβλέπουν ότι ο/η σύζυγος κι εσύ ο/η εκπαιδευτικός ζεις για παραπάνω από 10 χρόνια έξω , αλλά γιατί δεν τους βγαίνουν οι αριθμοί.!!!!!!!

 • 11 Ιουλίου 2016, 15:30 | Διερευνητής

  Με τις αντίστοιχες διατάξεις (άρθρο 26, παράγραφος 1) του υπό διαβούλευση προτεινόμενου νομοσχεδίου καταδεικνύεται ότι για διακόσιους σαράντα τρείς (243) στοχοποιημένους εκπαιδευτικούς επί συνόλω, κατά δημόσια δήλωση Υφυπουργού, οχτακοσίων (800) εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2015-2016 «ο κύβος (απ)ερρίφθη»:
  -δια της προφανώς «δημοκρατικής» κίνησης του «διαίρει οικογένειες και βασίλευε» επί όσων εκπαιδευτικών, κατά το δοκούν των (αν)αρμοδίων οργάνων και την ένοχη ανοχή των (αν)αρμοδίων εκπροσώπων, (δεν) πληρούν το «ὑπ’ ὑμᾶς και καθ’ ὑμᾶς» (ανα)παραγόμενο κριτήριο της άνω των 10 ετών συνεχόμενης απόσπασης, παρά
  -δια της διαφανώς συντεταγμένης και επί «ίσοις όροις» μεταχείρισης όλων των εκπαιδευτικών δια του «ένωνε οικογένειες και όριζε» ένα συγκροτημένο, λειτουργικό και βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο νομοθετώντας κατά το δίκαιο των αντίστοιχων διατάξεων (βλέπετε άρθρα 4, 21, 25 και 108) του (επί του παρόντος ισχύοντος) Συντάγματος της χώρας (μας).

  Σε κάθε περίπτωση, Ιούλιε, οι παντρεμένοι σε (απο)χαιρετούν…

  Προς ενημέρωση όλων μας, βλέπετε τις αντίστοιχες αποφάσεις αποσπάσεων και παρατάσεων αποσπάσεων ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης (ΣΓΕ) στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2015-2016 για όσους εκπαιδευτικούς (σύμφωνα με το λεκτικό της αντίστοιχης απόφασης) έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες ή ομογενείς ή αλλοδαπούς που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό. (Πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
  Σύνολο εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο εξωτερικό λόγω γάμου με Έλληνες ή ομογενείς ή αλλοδαπούς που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό: Διακόσιοι σαράντα τρείς (243).

  ΣΓΕ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Πενήντα δύο (52).
  ΑΔΑ: 6ΕΗΗ465ΦΘ3-872 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΗΗ465ΦΘ3-872 )
  ΑΔΑ: 7ΜΩΞ465ΦΘ3-ΖΝΝ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΜΩΞ465ΦΘ3-ΖΝΝ )
  ΑΔΑ: 668Ζ465ΦΘ3-8ΝΖ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/668Ζ465ΦΘ3-8ΝΖ )
  ΑΔΑ: ΩΕΩΦ465ΦΘ3-0ΜΞ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΕΩΦ465ΦΘ3-0ΜΞ )
  ΑΔΑ: ΩΜ9Υ465ΦΘ3-6ΝΗ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜ9Υ465ΦΘ3-6ΝΗ )
  ΑΔΑ: 6ΖΗΧ465ΦΘ3-ΖΨΖ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΗΧ465ΦΘ3-ΖΨΖ )
  ΑΔΑ: ΨΔΩΞ465ΦΘ3-ΗΝΗ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΩΞ465ΦΘ3-ΗΝΗ )
  ΑΔΑ: ΨΘΕ6465ΦΘ3-5ΜΠ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΕ6465ΦΘ3-5ΜΠ )
  ΑΔΑ: Ω8Μ9465ΦΘ3-ΜΣΣ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8Μ9465ΦΘ3-ΜΣΣ )
  ΑΔΑ: ΩΨ2Σ465ΦΘ3-ΞΝΦ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨ2Σ465ΦΘ3-ΞΝΦ )
  ΑΔΑ: ΒΖΥ4465ΦΘ3-2Δ8 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΖΥ4465ΦΘ3-2Δ8 )

  ΣΓΕ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Σαράντα εννέα (49).
  ΑΔΑ: 75ΔΛ465ΦΘ3-Μ7Φ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/75ΔΛ465ΦΘ3-Μ7Φ )
  ΑΔΑ: 6ΟΖ8465ΦΘ3-8Ψ1 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΖ8465ΦΘ3-8Ψ1 )
  ΑΔΑ: ΩΘ6Ψ465ΦΘ3-3ΟΩ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘ6Ψ465ΦΘ3-3ΟΩ )
  ΑΔΑ: ΩΞ5Σ465ΦΘ3-6Ι4 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ5Σ465ΦΘ3-6Ι4 )
  ΑΔΑ: ΩΣ4Ν465ΦΘ3-ΡΝΥ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ4Ν465ΦΘ3-ΡΝΥ )

  ΣΓΕ: ΓΙΟΧΑΝΕΣΣΜΠΟΥΡΓΚ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Τέσσερις (4).
  ΑΔΑ: 6Θ79465ΦΘ3-ΗΞ3 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ79465ΦΘ3-ΗΞ3 )
  ΑΔΑ: ΩΦΨΞ465ΦΘ3-ΟΧΔ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΨΞ465ΦΘ3-ΟΧΔ )
  ΑΔΑ: 6ΧΟΚ465ΦΘ3-19Σ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΟΚ465ΦΘ3-19Σ )
  ΑΔΑ: ΨΛΩΧ465ΦΘ3-Ι84 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΩΧ465ΦΘ3-Ι84 )

  ΣΓΕ: ΚΑΪΡΟ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Ένας (1).
  ΑΔΑ: 6ΘΑ4465ΦΘ3-Α0Δ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΑ4465ΦΘ3-Α0Δ )

  ΣΓΕ: ΛΟΝΔΙΝΟ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Δεκαοκτώ (18).
  ΑΔΑ: 62ΜΓ465ΦΘ3-857 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΜΓ465ΦΘ3-857 )
  ΑΔΑ: Ω3ΛΧ465ΦΘ3-Β1Γ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΛΧ465ΦΘ3-Β1Γ )

  ΣΓΕ: ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Εννέα (9).
  ΑΔΑ: ΩΔ18465ΦΘ3-Δ2Ξ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ18465ΦΘ3-Δ2Ξ )

  ΣΓΕ: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Τέσσερις (4).
  ΑΔΑ: Ω2Ξ4465ΦΘ3-ΥΛΧ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2Ξ4465ΦΘ3-ΥΛΧ )
  ΑΔΑ: _Ω3ΙΜ4653ΠΣ-2ΙΚ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΙΜ4653ΠΣ-2ΙΚ )

  ΣΓΕ: ΜΟΝΑΧΟ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Ογδόντα δύο (82).
  ΑΔΑ: 6103465ΦΘ3-Ζ9Ο ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6103465ΦΘ3-Ζ9Ο )
  ΑΔΑ: 73ΔΨ465ΦΘ3-ΒΝΑ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/73ΔΨ465ΦΘ3-ΒΝΑ )
  ΑΔΑ: 68ΦΟ465ΦΘ3-ΡΕΣ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΦΟ465ΦΘ3-ΡΕΣ )
  ΑΔΑ: 7Α3Ι465ΦΘ3-Ο0Β ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7Α3Ι465ΦΘ3-Ο0Β )
  ΑΔΑ: 7Γ50465ΦΘ3-ΞΜΒ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7Γ50465ΦΘ3-ΞΜΒ )
  ΑΔΑ: 7Ω7Θ465ΦΘ3-ΓΧΟ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ω7Θ465ΦΘ3-ΓΧΟ )
  ΑΔΑ: 7ΣΘΝ465ΦΘ3-ΒΣΧ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΣΘΝ465ΦΘ3-ΒΣΧ )
  ΑΔΑ: 7Ψ3Κ465ΦΘ3-Ν45 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ψ3Κ465ΦΘ3-Ν45 )

  ΣΓΕ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Τέσσερις (4).
  ΑΔΑ: 6Ν4Α465ΦΘ3-ΡΥΘ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν4Α465ΦΘ3-ΡΥΘ )
  ΑΔΑ: 7ΑΞ5465ΦΘ3-52Ο ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΑΞ5465ΦΘ3-52Ο )
  ΑΔΑ: ΩΞΘΕ4653ΠΣ-Ω69 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΘΕ4653ΠΣ-Ω69 )

  ΣΓΕ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Δεκαεπτά (17).
  ΑΔΑ: Ω0Ο2465ΦΘ3-ΡΒΟ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Ο2465ΦΘ3-ΡΒΟ )
  ΑΔΑ: 6ΟΥΤ465ΦΘ3-ΩΧΛ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΥΤ465ΦΘ3-ΩΧΛ )
  ΑΔΑ: 7ΔΝ7465ΦΘ3-Λ90 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΔΝ7465ΦΘ3-Λ90 )
  ΑΔΑ: 7ΞΝ6465ΦΘ3-ΒΜ2 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΞΝ6465ΦΘ3-ΒΜ2 )
  ΑΔΑ: ΩΩΡΚ465ΦΘ3-Ψ57 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΡΚ465ΦΘ3-Ψ57 )
  ΑΔΑ: 7Μ20465ΦΘ3-ΜΑ4 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/7Μ20465ΦΘ3-ΜΑ4 )
  ΑΔΑ: 66ΙΜ465ΦΘ3-1ΝΙ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΙΜ465ΦΘ3-1ΝΙ )

  ΣΓΕ: ΤΟΡΟΝΤΟ
  Σύνολο εκπαιδευτικών: Τρείς (3).
  ΑΔΑ: 69Ξ5465ΦΘ3-ΧΔΥ ( https://diavgeia.gov.gr/doc/69Ξ5465ΦΘ3-ΧΔΥ )
  ΑΔΑ: ΩΖ8Ο465ΦΘ3-Δ0Ο ( https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ8Ο465ΦΘ3-Δ0Ο )

  Αντί επιλόγου, μόνο κουράγιο…

  «Κι ὄχι αὐταπάτες προπαντός.

  Τό πολύ-πολύ νά τούς ἐκλάβεις σά δυό θαμπούς
  προβολεῖς μές στήν ὁμίχλη
  Σάν ἕνα δελτάριο σέ φίλους πού λείπουν μέ τή μοναδική λέξη: ζῶ.

  «Γιατί», ὅπως πολύ σωστά εἶπε κάποτε κι ὁ φίλος μου ὁ Τίτος,
  «Κανένας στίχος σήμερα δέν κινητοποιεῖ τίς μάζες
  Κανένας στίχος σήμερα δέν ἀνατρέπει καθεστῶτα»

  Ἔστω.
  Ἀνάπηρος, δεῖξε τά χέρια σου. Κρίνε γιά νά κριθεῖς.

  Από το ποίημα «Ἐπίλογος» της ποιητικής συλλογής «Στόχος» του Μανόλη Αναγνωστάκη.

 • 11 Ιουλίου 2016, 14:48 | Εβελίνα

  Το κριτήριο που βάζετε να έχει ο εκπαιδευτικός ήδη 10 χρόνια απόσπασης είναι φανερά άδικο για τους νέους. Για να μην υπάρχει αδικία προτείνω να μπορεί να πάρει απόσπαση κάθε εκπαιδευτικός που ο συζυγός του είναι ομογενείς ή αλλογενής ή μόνιμος κάτοικος εξωτερικού αν έχει τις παρακάτω προυποθέσεις:

  1. Τουλάχιστον 5ετή απόσπαση
  2. Τουλάχιστον 5χρόνια μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, πριν το ΦΕΚ διορισμού
  3. Γάμο που είναι σε ισχύ τα τελευταία 5 έτη, αν δεν υπάρχουν τέκνα. Σε όμως περίπτωση που υπάρχουν παιδιά ανεξαρτήτως ημερομηνίας γάμου.

 • 11 Ιουλίου 2016, 11:23 | Maria

  Θέμα : Προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

  Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση ως Ε.Λ.Μ.Ε Βάδης Βυρτεμβέργης θα θέλαμε να καταθέσουμε τις ακόλουθες προτάσεις:

  1. ΤΥΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  Στο προσχέδιο νόμου δεν γίνεται καμία αναφορά στα αμιγώς Ελληνικά Λύκεια, ούτε καν ως μεταβατικός τύπος σχολείου. Σε άλλα κρατίδια λειτουργούν ήδη δίγλωσσα σχολεία ή τουλάχιστον υπάρχει το υπόβαθρο (νομικό πλαίσιο κρατιδίου, διμερείς συμφωνίες, διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη) για τη δημιουργία αυτών. Στη Βάδη Βυρτεμβέργη ουδεμία προσπάθεια ή κίνηση δεν πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου δίγλωσσου σχολείου με αξιώσεις για μαθητές ηλικίας από 7 μέχρι 18 ετών, παρόλο που αυτό θα αποτελούσε επιθυμία και των γονέων, αλλά και των εκπαιδευτικών. Είμαστε αφενός σύμφωνοι με ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο, αφετέρου δε το θεωρούμε πολύ χρονοβόρο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία υλοποίησής της.
  Όσον αφορά στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, τα οποία αποτελούν τη μοναδική μορφή Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο κρατίδιο, πέρα από το μοναδικό Λύκειο, που λειτουργεί στην περιοχή της Στουτγάρδης προτείνουμε α) τη διατήρησή τους με την υπάρχουσα μορφή, όπου αυτό είναι εφικτό,καθώς και την αναβάθμισή τους και β)την υπό όρους ένταξή τους στο τυπικό γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα δεδομένης της επικείμενης διεύρυνσης του θεσμού των ολοήμερων γερμανικών σχολείων, γεγονός που θα δράσει ανασταλτικά στη λειτουργία των Τ.Ε.Γ. με την υπάρχουσα μορφή. Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μόνο ένας τύπος σχολείου που να καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών δεδομένης και της γεωγραφικής διασποράς των μαθητών σε όλο το κρατίδιο
  2. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  Είναι σαφής προς όλους μας η πρόθεση του Υπουργείου να αναμορφώσει το πλαίσιο των παρατάσεων σε σχέση με τους γάμους. Δεν είναι ωστόσο κατανοητή η προϋπόθεση που τίθεται, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός που αιτείται παράτασης θα πρέπει να υπηρετεί 10 έτη (ο αριθμός είναι τυχαίος ή σκόπιμος;) στη χώρα υποδοχής. Είναι άξιο απορίας επίσης το γεγονός ότι οι σύζυγοι των εν λόγω εκπαιδευτικών, με βάση το προσχέδιο νόμου, θα πρέπει να έχουν λιγότερα χρόνια από αυτούς (τους εκπαιδευτικούς δηλαδή) στη χώρα υποδοχής. Αυτό δεν συνάδει με την ιδιότητα του /της συζύγου ως ομογενή ή αλλογενή. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την κατάργηση του ορίου των 10 ετών και θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να θέσει όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι να αφορούν στους/στις συζύγους και όχι στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Διαφορετικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην δικαιούνται παράτασης εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι παντρεμένοι με Γερμανούς ή ομογενείς τα τελευταία 25 χρόνια , αλλά έχουν μόνο επταετή ή οκταετή υπηρεσία στη Γερμανία, διότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις τους δεν τους επέτρεπαν να διοριστούν νωρίτερα στην Ελλάδα και συνεπώς να αποσπαστούν νωρίτερα στη Γερμανία. Θεωρούμε άδικο να τιμωρηθούν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί για την ειλικρίνειά τους και για τις προτεραιότητες που έθεσαν στη ζωή τους. Η πρότασή μας αυτή, στην ουσία, δεν επιφέρει αλλαγές στις προθέσεις σας, αλλά αποκαθιστά την αδικία που πραγματοποιείται απέναντι σε αυτούς τους συναδέλφους, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα παράτασης που δικαιούνται. Επιπλέον, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει η χρονολογία τέλεσης του γάμου να αποτελεί κριτήριο παράτασης της απόσπασης. Τέλος, θα προτείναμε, ως προϋπόθεση παράτασης, την καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, η οποία μπορεί να αποδεικνύεται με τρόπους αντίστοιχους με αυτούς που ορίζει για την αναγνώριση της γλωσσομάθειας το Α.Σ.Ε.Π.

  3. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
  Θα θέλαμε ακόμα να επισημάνουμε ότι η τοποθέτηση σας στο προσχέδιο Νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση για άρση της δυνατότητας για εκ νέου απόσπαση σε εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει συνολικά πέντε έτη απόσπασης στο εξωτερικό εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς και προκαλεί την έντονη αντίδρασή μας για τους ακόλουθους λόγους:
  – Η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης αποτελεί ένδειξη άνισης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπασης στο εξωτερικό πέραν της πενταετίας, καθώς σε κανέναν άλλο φορέα του Υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στα έτη των αποσπάσεων.
  – Η επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό με το ισχύον νομικό πλαίσιο αποτελεί μια διαδικασία ανοιχτή προς όλους, που ξεκινά από μηδενική βάση και διασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών στους ενδιαφερόμενους για απόσπαση εκπαιδευτικούς, καθώς η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων στο εξωτερικό όχι μόνο δεν μοριοδοτείται, αλλά ούτε καν λειτουργεί συνεπικουρικά με τα άλλα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται για τις αποσπάσεις σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει για τις άλλες αποσπάσεις στο Υπουργείου Παιδείας. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε την περίπτωση των αποσπάσεων σε Φορείς του Υπουργείου, όπου σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο η « αξιόλογη διοικητική εμπειρία » λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, όπως και η «τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί». Χαρακτηριστική είναι επίσης η περίπτωση άλλων αποσπάσεων στο ίδιο Υπουργείο, όπου είναι εφικτή η ανανέωση της απόσπασης με την κατάθεση απλά μιας αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύντομου βιογραφικού σημειώματος ( Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Ακόμη όμως και στην περίπτωση των ΣΔΕ ,όπου η απόσπαση των εκπαιδευτικών γίνεται με μοριοδότηση με βάση αντικειμενικά κριτήρια, η προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα μοριοδοτείται και παίζει σημαντικότατο ρόλο για την κατάταξη κάποιου εκπαιδευτικού στους αξιολογικούς πίνακες και κατ΄ επέκταση στην απόσπασή του.
  – Η διαδικασία που ως τώρα ακολουθείται για τις αποσπάσεις από το 2012 μέχρι και σήμερα και επιτρέπει σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση και σύμφωνα με το σύνολο μορίων που θα συγκεντρώσουν με βάση αντικειμενικά κριτήρια ( διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, γλωσσομάθεια , δεύτερο πτυχίο) να πάρουν την πολυπόθητη απόσπαση αποτελεί μια καθ’όλα αξιοκρατική και αδιάβλητη διαδικασία σύμφωνη με την
  πολιτική του Υπουργείου Παιδείας που επιχειρεί να στηλιτεύσει κάθε μορφή νεποτισμού και αναξιοκρατίας.
  – Η άρση της δυνατότητας για απόσπαση σε εκπαιδευτικούς πέραν της πενταετίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων τα επόμενα χρόνια κάτι που μας απασχολεί άμεσα και αποτελεί πρώτιστο μέλημά μας. Αναρωτιόμαστε λοιπόν πως θα λειτουργούσαν, για παράδειγμα,φέτος τα σχολεία που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου , αν δεν είχαν αποσπαστεί και φιλόλογοι πέραν της πενταετίας τη στιγμή που αποσπάστηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι από τον αξιολογικό πίνακα, με και χωρίς επιμίσθιο, και παρέμειναν κενά.
  – Θεωρούμε ακόμη ότι το γεγονός ότι σύμφωνα με τα προσχέδιο Νόμου δεν θα δίνεται η δυνατότητα για απόσπαση σε εκπαιδευτικούς πέραν της πενταετίας συνιστά μια μορφή άνισης και άδικης αντιμετώπισης εργαζομένων, καθώς η Πολιτεία που πρεσβεύει το Κράτος Δικαίου στερεί τη δυνατότητα σε κάποιους να αποσπαστούν λειτουργώντας τιμωρητικά για κάποιες προσωπικές τους επιλογές (απουσία γάμου, διαζύγιο κλπ). Η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρακτικής θα οδηγήσει πιθανόν και στον εγκλωβισμό κάποιων εκπαιδευτικών σε αυτό που πρόσφατα ο Υπουργός Παιδείας, κ. Φίλης χαρακτήρισε ως λευκούς γάμους, καθώς θα αποτελεί τη μόνη δυνατότητά τους για παραμονή τους στο εξωτερικό, αφού δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου απόσπασή τους με βάση αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.
  Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε επιβεβλημένη ως Ε.Λ.Μ.Ε Βάδης Βυρτεμβέργης τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό που θα επιτρέπει σε όλους τους εκπαιδευτικούς, με ή χωρίς οικογενειακούς λόγους να παίρνουν απόσπαση με βάση τη θέση τους στον αξιολογικό πίνακα και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Δεδομένης δε της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Ελληνική Πολιτεία για την περικοπή των άσκοπων δαπανών, θεωρούμε αδιανόητο να απαγορεύεται στους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να εργαστούν χωρίς επιμίσθιο στα σχολεία του εξωτερικού είτε με παράταση λόγω γάμου, είτε με νέα απόσπαση πέραν της πενταετίας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όλες οι παρατάσεις και οι αποσπάσεις χωρίς επιμίσθιο να προηγούνται των νέων αποσπάσεων με επιμίσθιο
  4. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  Σχετικά με τις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα θέματα:
  α. Την ευθύνη για τη διαδικασία πρόσληψης, καθώς επίσης και την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων θα πρέπει να φέρει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας υπό την εποπτεία Α.Σ.Ε.Π. β. Τα κριτήρια θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια και να προβλέπουν ως προϋπόθεση για την ένταξη στους αξιολογικούς πίνακες πρόσληψης την προϋπηρεσία (παροχή διδακτικού έργου) σε εκπαιδευτικές μονάδες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ή/και επιτυχή συμμετοχή σε κάποιον από τους προηγούμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Παράλληλα θεωρούμε ότι για τη μοριοδότηση των υποψηφίων προς πρόσληψη εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού, όπως διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών , γλωσσομάθεια, δεύτερο πτυχίο κλπ. γ. Επίσης, θεωρούμε αυτονόητο ότι το Υπουργείο θα καταφεύγει στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες και μόνο όταν το κενό δεν δικαιολογεί την απόσπαση εκπαιδευτικού από την Ελλάδα.Ως όριο προτείνεται να οριστούν οι 10 ώρες για απόσπαση από την Ελλάδα, οι οποίες δεν θα καλύπτονται απαραίτητα σε ένα σχολείο, αλλά στο εσωτερικό του κρατιδίου.
  δ. Δεν πρέπει, στο σημείο αυτό, να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι , με βάση το γερμανικό δίκαιο, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να διεκδικήσουν τη μονιμοποίησή τους μετά από συνεχόμενη ανανέωση των συμβάσεών τους και τη μετατροπή του συμβολαίου τους σε αορίστου χρόνου και μάλιστα με πολύ υψηλές αμοιβές, δυσβάσταχτες για το Ελληνικό Κράτος σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
  5. ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο το γεγονός ότι όλα τα αμιγή σχολεία, καθώς επίσης και τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (κρατίδιο Β.Β.) θα τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Για το λόγο αυτό οι αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών, η πρόσληψη ωρομισθίων, η διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και η διευθέτηση θεμάτων που άπτονται των σχολικών εγχειριδίων θα πρέπει να γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο και αυτό να φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων οφείλουν να μεριμνήσουν για την καλή οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σε πρακτικό επίπεδο. Θα πρέπει, επίσης, να τονίσουμε ότι ο ρόλος τους δεν επιτρέπεται να είναι παρεμβατικός στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών, αλλά υποστηρικτικός. Η καλή συνεργασία και ο σεβασμός στο ρόλο του καθενός αποτελούν τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών.
  6.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.
  Θεωρούμε σημαντικό ότι για τη συνέχεια της λειτουργίας των Τ.Ε.Γ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και το ποσοστό επιτυχίας τους ανά επίπεδο σε αυτές όχι μόνο όμως κατά το τελευταίο έτος, αλλά σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότερη αξιολόγηση της συγκεκριμένης σχολικής μονάδα. Χαιρετίζουμε επίσης τη δυνατότητα για συνεργασία και διασύνδεση των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την προώθηση της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας , αλλά και του ελληνικού πολιτισμού στο σύνολό του.
  7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  Η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων διά ζώσης υπό την εποπτεία του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου ή εξ’ Αποστάσεως από φορείς όπως είναι το ΚΕΓ ή το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη , όπως και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας.
  8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  Σχετικά με τις τοποθετήσεις και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών θεωρούμε απαραίτητη τη σύσταση και λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου που θα εποπτεύει και θα διασφαλίζει το αδιάβλητο των διαδικασιών. Θεωρούμε επίσης επιβεβλημένο σε περίπτωση έκτακτων αναγκών για εκπαιδευτικό προσωπικό η αναζήτηση λύσης να αναζητείται εντός του κρατιδίου προκειμένου να αποφεύγονται οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών από κρατίδιο σε κρατίδιο.

 • 11 Ιουλίου 2016, 11:14 | ΕΛΜΕ Βαυαρίας

  Μεταβατικές διατάξεις
  Ως προς τις μεταβατικές διατάξεις προτείνουμε την τροποποίηση της παρακάτω παραγράφου ως ακολούθως:
  Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου … με απόσπαση και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή ή μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, μετά το πέρας της πενταετίας (ή αν γίνει δεκτή η πρόταση μας για 8ετή απόσπαση μετά το πέρας της οχταετίας) μπορούν να αποσπώνται ως τη συνταξιοδότησή τους μετά από ετήσια αίτηση παράτασης όπου θα ελέγχεται :
  I. η μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα υποδοχής του/της συζύγου ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα π.χ τα 8 έτη.
  II. η καλή γνώση της γλώσσας της χώρας διαμονής.
  Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί χάνουν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή αλλά εξακολοθούν να ανήκουν στην ΔΔΕ από την οποία αποσπάστηκαν αρχικά. Εδώ προκύπτει το ερώτημα με ποια κριτήρια θα χαρακτηριστούν ως ομογενείς οι ίδιοι κάποιοι από τους ήδη αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι πρέπει να καθοριστούν σαφή κριτήρια.
  Θεωρούμε ότι η 10ετής απόσπαση του εκπαιδευτικού είναι ένα κριτήριο που αποκλείει κάθε συνάδελφο που δεν έχει συμπληρώσει τα 10 έτη απόσπασης και έχει σύζυγο που πληροί το κριτήριο της μόνιμης εγκατάστασης και εργασιακής σχέσης με τη χώρα απόσπασης. Η διάταξη αυτή αδικεί πλήθος συναδέλφων και ευνοεί μικρή μερίδα εκπαιδευτικών που πρόλαβαν και ωφελήθηκαν από τον προηγούμενο νόμο.

 • 11 Ιουλίου 2016, 10:45 | Maria

  Προτάσεις ΕΛΜΕ Βάδης-Βυρτεμβέργης

  Παρατάσεις πέραν της πενταετίας λόγω γάμου
  Επειδή ο ισοσκελισμός ,απόσπασης εκπαιδευτικού και μονιμότητας του συζύγου στα 10 χρόνια , για παράταση της απόσπασης στο εξωτερικό , εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τη σκοπιμότητα του ανωτέρω,
  ζητούμε:
  α) να αποσυρθεί εντελώς η προϋπόθεση των 10 συνεχόμενων χρόνων απόσπασης στο εξωτερικό ή να μειωθεί στα πέντε (05) έτη. Ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος, εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποδεδειγμένα ζουν στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια με τις οικογένειές τους και δεν συμπληρώνουν τα δέκα(10) χρόνια απόσπασης να πρέπει να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους, αφού σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, δεν δύναται να παραταθεί η απόσπασή τους περαιτέρω.
  Σε περίπτωση που το αίτημά μας αυτό δεν γίνει δεκτό, προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση:
  Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες με απόσπαση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών συνεχόμενα, ή είναι ομογενείς ή μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού οι ίδιοι , για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια συνεχόμενα πριν το ΦΕΚ διορισμού τους και έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, μπορούν να αποσπώνται…….

 • 10 Ιουλίου 2016, 10:43 | Γεωργία

  Κύριε αξιότιμε Υπουργέ, πώς είναι δυνατό να γίνονται τόσο συχνά και τόσο μεγάλες αδικίες;
  Με τα 10 χρόνια συνεχόμενης απόσπασης στο εξωτερικό που απαιτούνται να έχουν οι εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν να αποσπαστούν εκπαιδευτικοί (παντρεμένοι πολλά χρόνια με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού) οι οποίοι αποσπάστηκαν την τελευταία πενταετία και δεν έλαβαν ποτέ επιμίσθιο. Αυτοί δεν επιβάρυναν το Ελληνικό κράτος ποτέ, αλλα αντιθέτως πρόσφεραν απο την πρώτη μέρα κάθε σχολικής χρονιάς (ίσως και μέσα Αυγούστου) στα σχολεία του εξωτερικού.
  Τους ίδιους εκπαιδευτικούς τους προσέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο σαν συμβασιούχους ομογενείς το 2008 και εργάστηκαν στα σχολεία του εξωτερικού. Το 2012 λόγω του ότι η σύμβασή τους έληξε και δεν γινόταν οποιαδήποτε ανανέωση, δεν υπήρχε συνέχεια γι αυτούς στα σχολεία του εξωτερικού. Αυτοί λοιπόν αφού κατάφεραν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, κατάφεραν να γυρίσουν τα τελευταία 5 χρόνια πίσω στο εξωτερικό και δεν έλαβαν ποτέ επιμίθιο, αυτοί τώρα θα πρέπει πάλι να φύγουν. Δηλαδή αυτοί που ξεκίνησαν την καριέρα τους στην εκπαίδευση σαν Ομογενείς, με τον παρόν Νομοσχέδιο δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται στο εξωτερικό.

  Δεν είναι η μοίρα αλλά τα τραγικά παιχνίδια του Υπουργείου Παιδείας εις βάρος των Ομογενών. Με αυτό το Νομοσχέδιο θέλετε να ξαναπροσλάβετε συμβασιούχους ομογενείς. Γιατί; Για να ταλαιπωρηθούν και αυτοί μια ζωή;;;
  Πράγματι το κριτήριο των 10 συνεχόμενων ετών απόσπασης είναι αυθαίρετο και χωρίς καμία λογική διαχωρίζει τους συναδέλφους σε εκείνους που μπορούν να συνεχίσουν ομαλά τη ζωή τους με τις οικογένειές τους και σε εκείνους που πρέπει να διαλέξουν αν θα καταστρέψουν την οικογενειακή τους ζωή ή τη σταδιοδρομία τους.

  Θέλω να πιστεύω οτί θα διορθώσετε αυτό το άρθρο του Νόμου, αφού οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί (παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο) ανεξάρτητα με τα έτη απόσπασής τους, είναι αυτοί που κρατάνε την οργάνωση του σχολείου μέχρι να επανδρωθεί με καινούργιο προσωπικό (καινούργιες αποσπάσεις) και βοηθούν συνέχεια στη σταθερή και ομαλή λειτουργία των σχολείων.

 • 9 Ιουλίου 2016, 19:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 10 ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 2009 ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ!

 • 9 Ιουλίου 2016, 07:26 | μόνιμος κάτοικος

  Αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο από τα δέκα (10) τελευταία χρόνια.
  Τι γίνεται σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ενδιάμεσα αναγκάστηκε να μείνει για μερικούς μήνες εκτός εργασιακής σχέσης για λόγους:
  – ανεργίας
  – υγείας
  – ανατροφής παιδιού
  – αναπηρίας
  – πρόωρης συνταξιοδότησης, γιατί όσοι ανήκουμε σ΄αυτή την περίπτωση ήμαστε και κάποιας ηλικίας.
  Για τους παραπάνω λόγους χάνει κανείς το δικαίωμα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού??

 • 8 Ιουλίου 2016, 15:41 | Maria

  Προτάσεις ΕΛΜΕ Βάδης – Βυρτεμέμβεργης

  : Παρατάσεις πέρα της πενταετίας λόγω γάμου
  Επειδή ο ισοσκελισμός ,απόσπασης εκπαιδευτικού και μονιμότητας του συζύγου στα 10 χρόνια , για παράταση της απόσπασης στο εξωτερικό , εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τη σκοπιμότητα του ανωτέρου,
  ζητούμε:
  α) την μείωση του χρόνου απόσπασης στα πέντε ( 5) χρόνια, διαφορετικά , εκπαιδευτικοί που αποδεδειγμένα ζουν στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια με τις οικογένειές τους , για διάφορους( προσωπικούς , οικογενειακούς )λόγους δεν έχουν τα δέκα(10) χρόνια απόσπασης πρέπει να εγκαταλείψουν τις οικογένειες τους, αφού σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαιδευση, δεν μπορούν να αιτηθούν εκ νέου απόσπασης
  Αν το παραπάνω δεν είναι εφικτό
  Προτείνουμε τη παρακάτω τροποποίηση:
  Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες με απόσπαση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών συνεχόμενα, ή είναι ομογενείς ή μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού οι ίδιοι , για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια συνεχόμενα πριν το ΦΕΚ διορισμού τους ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασης τους, μπορούν να αποσπώνται…….

 • 8 Ιουλίου 2016, 15:05 | Μαρία

  Ενώ γι’ αυτούς που αποσπώνται με βάση το Βασικό Αξιολογικό Πίνακα απαιτείται η «καλή γλωσσομάθεια της χώρας διαμονής» γι’ αυτούς που ενδεχομένως παραταθεί η απόσπασή τους απαιτείται η «πολύ καλή γλωσσομάθεια της χώρας διαμονής»!!!!
  Σύγχυση, προχειρότητα ή ιδιοτέλεια; Η συνέχεια θα δείξει και θα αποδείξει….
  Το σίγουρο είναι πάντως πως και στραβός είναι ο γιαλός και στραβά αρμενίζουμε!!!

 • 8 Ιουλίου 2016, 12:26 | Νεφελη

  Στην πρώτη σειρά της πρώτης παραγράφου δεν αναφέρεται ο αριθμός του άρθρου που αφορά σε εκπαιδευτικές μονάδες.

 • 7 Ιουλίου 2016, 18:35 | Νεφέλη

  1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου με απόσπαση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών συνεχόμενα, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασης τους, μπορούν να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους μετά από ετήσια αίτηση παράτασης όπου θα ελέγχεται :

  Αφού υπηρετούν με απόσπαση για 10 χρόνια ,τι θα πει να αποσπώνται;

  Δεν θα πάρουν παράταση ; θα πρέπει πρώτα να αποσπαστούν ,έχοντας όλα τα παραπάνω ;
  Θα υποβάλλουν αίτηση απόσπασης;
  Θα συνταχθούν πίνακες ;
  Για τις αποσπάσεις 3+2 χρειάζεται καλή γνώση της γλώσσας ,στην συγκεκριμένη κατηγορία πολύ καλή !!!!!! γιατί αυτός ο διαχωρισμός;
  Και αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι και η θέση μία ;

 • 7 Ιουλίου 2016, 13:41 | Μαρία

  Πρόσφατα ψηφίσθηκε στη Βουλή ο Ν.4386/16, με το άρθρο 45 παραγρ. 3 του οποίου καταργούνται από το σχολικό έτος 2017-2018 οι νομοθετημένες κατ’ εξαίρεση παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, που είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού.

  Αυτή δε παρακάτω ήταν η αιτιολογική βάση υπεράσπισης της κατάργησης της διάταξης εκ μέρους του κ. υπουργού, από του βήματος της Βουλής, στις 7 Μαΐου 2016, http://www.esos.gr/arthra/43852/den-egine-dekti-tropologia-gia-tin-paratasi-apospaseon-ekpaideytikon-sto-exoteriko

  “Υπάρχει μία ολόκληρη επιχειρηματολογία επ’ αυτού. Η διάταξη είναι τόσο αόριστη που ουσιαστικά επιτρέπει σε κάποιους εκπαιδευτικούς να παραμένουν στο εξωτερικό μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, να συνάπτονται οι λεγόμενοι «λευκοί» γάμοι, να ζητούν απόσπαση λόγω συζύγων τους, με τους οποίους έφυγαν μαζί για το εξωτερικό και οι οποίοι απασχολούνται σε ελληνικά σχολεία -όχι ως εκπαιδευτικοί πάντα, σε κυλικεία κ.λπ.- και γενικά να χρησιμοποιείται εις βάρος άλλων εκπαιδευτικών που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού και να ανανεωθεί και να αναβαθμιστεί το προσωπικό των σχολείων μας εκεί”.

  Με το παρόν σχέδιο Νόμου που τίθεται σε διαβούλευση και ειδικότερα με το άρθρο 26, παραγρ.1, καθορίζονται επιπροσθέτως συγκεκριμένα κριτήρια παρατάσεων των αποσπάσεων και παρέχονται περιέργως επιλεκτικά και ενδεχομένως αντισυνταγματικά προνόμια, σε επιλεγμένη και αυστηρά προσδιορισμένη ομάδα.

  Κατόπιν αυτών ερωτάται εύλογα ο κ. υπουργός:
  1.Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί λόγω συζύγου μονίμου κατοίκου εξωτερικού που διανύουν το 1ο έως και 4ο έτος απόσπασής τους στο εξωτερικό, που δρομολόγησαν και προγραμμάτισαν τη ζωή τους σύμφωνα με το προηγούμενο υφιστάμενο νομικό καθεστώς και αγνοούνται παντελώς ως κατηγορία στο υπο διαβούλευση Νομοσχέδιο, τι θα απογίνουν; Δε θα πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον η εξίσωσή τους με τους υπολοίπους ως προς το μέγιστο χρόνο παραμονής στο εξωτερικό;

  2.Όταν όλα αυτά που καταγγέλλει όπως παραπάνω ο κ. υπουργός δε συντρέχουν επ’ ουδενί στην περίπτωση κάποιου εκπαιδευτικού, γιατί θα πρέπει να διακοπεί η παράταση απόσπασής του; Γιατί η οικογένεια της εκπαιδευτικού που αποσπάστηκε λόγω συζύγου μονίμου κατοίκου εξωτερικού, με 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 χρόνια συνολικής απόσπασης στο εξωτερικό(αποκλειστικά χωρίς επιμίσθιο) και με σύζυγο για λιγότερα ενδεχομένως των 10 χρόνων παραμονής στο εξωτερικό, να έχει μικρότερη αξία απ’ αυτής με 10 και πλέον συνολικά χρόνια απόσπασης;

  3.Γιατί οι οικογένειες εκπαιδευτικών με σύζυγο μόνιμο κάτοικο εξωτερικού τίθενται σε 2η μοίρα και διαφοροποιούνται επι το δυσμενέστερο έναντι αυτών του άρθρου 16, παραγρ. 13α του υπο διαβούλευση Νομοσχεδίου, που συνεχίζουν να απολαμβάνουν ιδιαιτέρων προνομίων; Προβλέπονται στο Σύνταγμα και ειδικότερα στο άρθρο 21 αυτού οι περίεργες αυτές οικογενειακές διακρίσεις, διαφοροποιήσεις και κατηγοριοποιήσεις;

  4. Αλήθεια, εφόσον παραμείνουν στο εξωτερικό οι εκπαιδευτικοί άνω των 10 χρόνων απόσπασης και ταυτόχρονα διακοπεί η απόσπαση για τους υπολοίπους με πολύ λιγότερα χρόνια, εκπληρώνεται ο στόχος του κ. υπουργού για ανανέωση του προσωπικού; Δε νιώθει πως αυτοαναιρείται ο κ. υπουργός όταν προ ολίγων εβδομάδων διακήρυττε στη Βουλή πως “το προηγούμενο νομικό καθεστώς επέτρεπε σε κάποιους εκπαιδευτικούς να παραμένουν στο εξωτερικό μέχρι τη συνταξιοδότησή τους”;

  5.Μετά από την κατάργηση των παρατάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, που είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού(Ν.4386/16, άρθρο 45, παραγρ. 3), προτίθεται ο κ. υπουργός να επιδείξει ανάλογη ζέση καταργώντας εξίσου και τις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στο εσωτερικό της χώρας, όπως:
  Πολύτεκνοι, Σύζυγοι Στρατιωτικών, Περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, Σύζυγοι δικαστικών, Σύζυγοι μελών ΔΕΠ και άλλοι πολλοί;

  6.Γιατί η λύση που προκρίνεται είναι «πονάει δόντι, κόβει κεφάλι», προκειμένου να διορθωθούν κακώς κείμενα μεμονωμένων αδιαφανών περιπτώσεων, όπως πρόσφατα κατήγγειλε στη Βουλή; Είναι ανέφικτο σε μια ευνομούμενη πολιτεία να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και να εντοπισθούν οι δόλια αποσπασμένοι; Όχι δε απλά να φύγουν, οι καταχραστές του νόμου, αλλά να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη; Γιατί πρέπει να την πληρώσουν και οι αθώοι;

  7.Είναι λογικό σε εποχή άγριων περικοπών και γενικευμένης φτώχειας να προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο επέκταση του χρόνου καταβολής του επιμισθίου απο 3 σε 5 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα θα επιστρέφουν εκπαιδευτικοί, με ελάχιστα χρόνια απόσπασης, που έχουν σύζυγο μόνιμο κάτοικο εξωτερικού και αμείβονται αποκλειστικά με μισθό εσωτερικού(χωρίς επιμίσθιο);
  8.Πέρυσι επί υπουργίας κ. Μπαλτά Αριστείδη και με Γενικό Γραμματέα του υπουργείου τον κ. Χασάπη Δημ. εντοπίσθηκαν ως μείζον πρόβλημα και στοχοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια απόσπασης στο εξωτερικό και μάλιστα επιχειρήθηκε να διαχωριστούν σ’ αυτούς που παντρεύτηκαν πριν την απόσπαση, απ’ αυτούς που παντρεύτηκαν μετά την απόσπαση…Το σχέδιο βέβαια στην πορεία εγκαταλείφθηκε….Φέτος πάλι παραδόξως και αιφνιδίως το σκηνικό ανατράπηκε ριζικά και πρόβλημα αποτελούν πλέον αποκλειστικά οι έχοντες λίγα ως και ελάχιστα χρόνια απόσπασης!!! Τι μεσολάβησε γι’ αυτήν την εκ διαμέτρου αντίθετη αλλαγή κατεύθυνσης; … Αντιλαμβάνονται άραγε οι αρμόδιοι πως οι εν θερμώ άδικη αυτή απόφαση, όπως είναι συνεπακόλουθο, τορπιλίζει τον οικογενειακό προγραμματισμό και σχεδιασμό ζωής πολλών οικογενειών, χωρίς τη δική τους υπαιτιότητα και ευθύνη και φέρνει σε απόγνωση τα μέλη τους;

  Τι να υποθέσει άραγε κανείς;
  Ειλικρινά θα ήθελα να πιστεύω πως πρόκειται για παραπλάνηση ή και παρανόηση των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων, την οποία έγκαιρα θα διαγνώσουν και θα διορθώσουν… Αδυνατώ να πιστέψω πως πρόκειται για κίνηση με ιδιοτελή κριτήρια, όπως βέβαια κυκλοφορεί ευρέως… Η συνέχεια των γεγονότων θα δείξει και θα αποδείξει…..