Άρθρο 19 – Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

1. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν συντονιστές και τοποθετούνται σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 3 της περιοχής ευθύνης τους.

2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 των οποίων φορέας δεν είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής, δικαιούνται παράταση ορκωμοσίας μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους της χώρας όπου εργάζονται.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υπεραριθμία, υπεράριθμος εκπαιδευτικός στο εξωτερικό κρίνεται ο τελευταίος τοποθετηθείς και σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης ο εκπαιδευτικός με τη χαμηλότερη σειρά στον πίνακα επιλογής, ο οποίος ανακαλείται στην ημεδαπή.

 • 11 Ιουλίου 2016, 11:07 | ΕΛΜΕ Βαυαρίας

  Προτείνουμε την επανασύσταση Ειδικού Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή και αιρετών εκπροσώπων του κλάδου, το οποίο θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
  β) κρίσεις Διευθυντών
  γ) κρίσεις Υποδιευθυντών
  δ) πειθαρχικά ζητήματα
  Επίσης θεωρούμε ότι
  α) πρέπει να εφαρμόζεται εξ’ ολοκλήρου η νομοθεσία της ημεδαπής για τις κρίσεις διευθυντών και υποδιευθυντών
  β) οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων της Βαυαρίας πρέπει να έχουν Άριστη Γνώση Γερμανικών.