Άρθρο 13 – Επιλογή και τοποθέτηση

Α. Συντονιστές Εκπαίδευσης

1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συγκροτείται ως εξής: α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. β) ένας σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών δ) ένα μέλος από την Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του ε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. στ) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον Αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. ζ) ένα μέλος ΔΕΠ ειδικευμένος σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας με τον αναπληρωτή του, η) δύο αιρετοί εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δύο της Δευτεροβάθμιας στα οικεία κεντρικά συμβούλια με αναπληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές τους

2. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η θητεία των μελών είναι τριετής.

3. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής ασκεί το μέλος της περίπτωσης α΄ που αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.

4. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ ή της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.

5. Το Συμβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν: α) Δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β) Πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας μόνιμης διαμονής και μία εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

7. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτορικό δίπλωμα και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η προσωπικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνιακές ικανότητες η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και το αξιόλογο επιστημονικό συγγραφικό έργο.

8. α. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, για δύο έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
β. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστές

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανέγκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στο Πληροφορικό Σύστημα και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Η επιλογή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.
α. αξιολόγηση τυπικών προσόντων
β. συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας

10. α.Στους συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται παρέχεται υποχρεωτικά πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους επιμόρφωση σε θέματα διοικητικής /διαχειριστικής /νομικής φύσης σε συνάρτηση με την περιοχή ευθύνης τους.
β.Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

11. Η επιλογή των διευθυντών σε εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές στην αλλοδαπή σε όσες μονάδες δεν ορίζεται διευθυντής από διακρατική συμφωνία ή άλλες ειδικές περιπτώσεις, γίνεται σε δύο στάδια
α μοριοδότηση ανάλογα με τα τυπικά προσόντα
β με συνέντευξη μετά από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων από το συντονιστή εκπαίδευση και το διευθυντή της ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ,
Ο Συντονιστής ορίζει την γραμματειακή υποστήριξη του συλλογικού οργάνου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. Η Επιτροπή συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης
Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις διευθυντών μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν και: α) Πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. β)πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια μοριοδότησης, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στη διαδικασίας συνέντευξης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης.
Η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη. Η θητεία λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της απόσπασης του εκπαιδευτικού ή με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.

12. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και μορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και το συγγραφικό έργο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής διευθυντών, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και σε κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

13. Οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι επιλέγονται με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου υπηρετούν με την ιδιότητα αυτή στις θέσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής τους απόσπασης ή της παράτασης αυτής, εφόσον έχουν επιλεγεί ως διευθυντές κατά τη διάρκεια της παράτασης.

14α.Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985, όπως ισχύουν κάθε φορά.

15 Ειδικά για τους συντονιστές εκπαίδευσης και τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου με τη συμμετοχή και ενός αιρετού μέλους της ανάλογης βαθμίδας

16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιλογής της παραγράφου 1, μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για: α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

 • 11 Ιουλίου 2016, 15:57 | Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  α)Αν οι Συντονιστές είναι όργανα διοίκησης και έχουν και πειθαρχικό ρόλο, τότε τι σχέση έχει στο Συμβούλιο Επιλογής το μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας;
  β)Αν το Συμβούλιο επιλογής επιλέγει, τότε πώς το ίδιο θα είναι και πειθαρχικός ελεγκτής; Θα αναστρέψει τάχα τις επιλογές του ή θα κουκουλώσει; Ο Δικαστικός που προβλέπεται απο τη νομοθεσία στο πειθαρχικό συμβούλιο που χάθηκε;
  γ)Το συγγραφικό έργο τι σχέση έχει με τη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας; Αυτό δεν μοριοδοτείται ούτε στους Διευθυντές της ημεδαπής, ούτε κάν στον ανώτερο ιεραρχικά θεσμό του Συντονιστή…

 • 11 Ιουλίου 2016, 12:34 | Τηλέμαχος Αρμόδιος

  Η έκφραση «αριθμό των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα» στην παρ. 2 υπονοεί ότι στο εξωτερικό υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ανήκουν «οργανικά» σε κάποια εκπαιδευτική μονάδα; Θα μπορούσε να γίνει πιο συγκεκριμένο: «τον αριθμό των συμβασιούχων εκπαιδευτικών» ή «τον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που έχουν τοποθετηθεί …»

 • 8 Ιουλίου 2016, 17:25 | peggy

  Σχετικά με το άρθρο 13 και συγκεκριμένα την επιλογή Δ/ντων σχολικών μονάδων: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας Δ/ντων έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν ξεπεράσει τα 5 έτη απόσπασης; Επίσης δεν είναι σαφές το πλαίσιο της ‘εισήγησης από το Σύλλογο Διδασκόντων’. Θα πρέπει η υποψηφιότητα να συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων;