Άρθρο 06 – Μόνιμη Διϋπουργική Επιτροπή Συνεργασίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ιδρύεται άμισθη Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας ως όργανο μόνιμης συνεργασίας, η οποία συγκαλείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Στην Επιτροπή μετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε Υπουργείο και ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό και προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ παρίστανται ως σύμβουλοι ο εκάστοτε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ο πρόεδρος του εξειδικευμένου φορέα Ελληνικής Γλώσσας. Η Επιτροπή έχει ως έργο τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό της κοινής δράσης των τριών υπουργείων αναφορικά με την προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στο εξωτερικό και συντάσσει ετήσια Έκθεση Προγραμματισμού και Απολογισμού Κοινής Δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων.

 • 12 Ιουλίου 2016, 01:36 | Λαμπρόπουλος Δημήτρης

  Στην επιτροπή θα πρέπει να παρίσταται ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος των ομογενειακών φορέων, επί παραδείγματι ο υπεύθυνος για θέματα Παιδείας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας.

  Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης
  Συμβούλια Γονέων και Κηδεμόνων των Ελλ. Σχολείων Νυρεμβέργης
  εκπρόσωπος
  Λαμπρόπουλος Δημήτρης