Άρθρο 22 – Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

1. Τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του 1566/85 (ΦΕΚ 167Α) μετατρέπονται και λειτουργούν εφεξής ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά επιδιώκουν τη συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας εφαρμόζοντας σε πειραματική βάση ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φυλετικής καταγωγής και πολιτισμικής προέλευσης, με στόχο την περαιτέρω γενίκευση της εφαρμογής τους στα λοιπά σχολεία. Το πλαίσιο λειτουργίας τους σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών και τις ακολουθούμενες παιδαγωγικές μεθόδους ακολουθεί σε γενικές γραμμές το αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας των υφιστάμενων Πειραματικών Σχολείων.

2. Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μπορούν να ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια διαδικασία δύνανται να μετατρέπονται σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης άλλα δημόσια σχολεία, να αποχαρακτηρίζονται Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μετατρεπόμενα σε συνήθη σχολεία, καθώς και να ιδρύονται τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα ή να εφαρμόζονται ανάλογα υποστηρικτικά μέτρα σε κάθε σχολείο, με απαραίτητη προϋπόθεση τη διαπίστωση σχετικής ανάγκης που προκύπτει από τις αντίστοιχες εγγραφές των μαθητών.
Προβλέπεται, επίσης, η σύνδεση των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων με σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως και με σχολεία του εξωτερικού, στη βάση συγκεκριμένων δράσεων μέσω των οποίων θα εξασφαλίζονται τόσο η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των σχολείων όσο και η διάχυση της εμπειρίας των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων.

  • 11 Ιουλίου 2016, 16:13 | Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Πρέπει να προστεθεί εδάφιο για την ίδρυση και λειτουργία και της σχετικής ΕΠΕΣ στο κάθε Πειραματικό σχολείο