Άρθρο 02 – Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχεται από:
α) τις Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα i) με ελληνόγλωσσο ή ii) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα
β) τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού i) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών, ii) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα iii) ενταγμένα σε ΑΕΙ της ημεδαπής τα οποία προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
γ) τα Ελληνικά τμήματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των σχολείων Διεθνών Οργανισμών που ακολουθούν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών.
δ) τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης.