Άρθρο 05 – Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ενισχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα νόμο.

2. Η ενίσχυση γίνεται με:
α) (i) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με απόσπαση στο εξωτερικό,
(ii) την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών ως ωρομισθίων συμβασιούχων
β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών μονάδων,
γ) την ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
δ) την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών,
ε) τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών,
στ) τη χορήγηση βραβείων και επαίνων σε μαθητές και φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

3.Για την ενίσχυση των Τμημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών, αυτά υποχρεούνται:
α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από εξειδικευμένο φορέα της ελληνικής γλώσσας και το ΙΕΠ,
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορούν να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας,

4. Τα αναγνωρισμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού μπορούν να ενισχύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον:
α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τα πενήντα
β) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τα πενήντα (50) άτομα και ανά τμήμα επιπέδου γλωσσομάθειας τα έξι (6) τουλάχιστον άτομα.
γ) τα τμήματα ολοκληρώνουν τις οριζόμενες ώρες ανά επίπεδο και οι μαθητές δεν απουσιάζουν σε ποσοστό άνω του 20% των ωρών διδασκαλίας

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

  • 11 Ιουλίου 2016, 12:12 | Τηλέμαχος Αρμόδιος

    Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι των Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,
    Σας επισημαίνω το εξής:η διατύπωση του άρθρου 5 παρ. 1 «Το Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ενισχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, …» αφήνει την υπόνοια ότι το Υπουργεί Παιδείας μπορεί και να μην μπορεί κάποια στιγμή να τις ενισχύσει. Αυτού του είδους τα λεκτικά τεχνάσματα δεν προσιδιάζουν σε σχέδιο νόμου, το οποίο υποτίθεται ότι διέπεται από ακριβολογία. Η ορθή διατύπωση θα ήταν: «Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενισχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης…»
    Ευχαριστώ πολύ που λάβατε υπόψη σας το σχόλιό μου

    Τηλέμαχος Αρμόδιος