Άρθρο 14 – Αναπλήρωση

1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 14 και από τους ήδη υπηρετούντες, ως τη λήξη της θητείας του αναπληρούμενου Συντονιστή Εκπαίδευσης

2. Στην περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου.

3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, ορίζονται αναπληρωτές οι υποδιευθυντές ή αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της ίδιας ή άλλης εκπαιδευτικής μονάδας, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης.

  • 11 Ιουλίου 2016, 16:06 | Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Δηλαδή αν ελλείπει ο Συντονιστής λόγω παραίτησης ή παύσης (εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος), θα αντικαθίσταται απο τον οποιονδήποτε έχει 12 χρόνια υπηρεσίας και γνώση γλωσσών, αλλά όχι απο τον επόμενο στον πίνακα επιλογής ή έστω τον αρχαιόυτερο διευθυντή σχολικής μονάδας της περιοχής ευθύνης; Τότε για ποιον λόγο συντάσσεται και ισχύει πίνακας επιλογής;