Άρθρο 16 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών − Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι: α) έχουν πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία εκ των οποίων τρία έτη να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β) έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

2. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκώνκαι την κάλυψή τους σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, αντιστοίχως, και όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται στοιχεία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση όπως τα τμήματα, που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας μόνιμης διαμονής λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά κατά την έναρξη του σχολικού έτους με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στην Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταχωρίζονται στο Πληροφορικό Σύστημα της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά και επικαιροποιημένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

3. α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται για τρία συνολικά σχολικά έτη.
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους.
β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Για όσους έχουν αποσπαστεί με επιμίσθιο συνεχίζουν με το ίδιο καθεστώς.
Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τη θητεία απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των απόσπασης στις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.
Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης.
γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας όταν: αα) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες, ββ) οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Στην παραπάνω περίπτωση του εδαφίου ββ΄ η παράταση χορηγείται για ένα μόνο σχολικό έτος κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης.
δ) Ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) εξακολουθούν να ισχύουν.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται, εκπαιδευτικοί ιερωμένοι (δάσκαλοι ή καθηγητές), ασκώντας παράλληλα, μετά τη λήξη του ωραρίου διδασκαλίας, όπως ορίζεται στο παρόν, και τα ιερατικά τους καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις αυτών και την παράταση απόσπασης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 και επιπλέον απαιτείται άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα μόνιμης διαμονής, καθώς και η σύμφωνη γνώμη του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα στο παρόν.

6. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Σε περίπτωση που λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του.
Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό .

7. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο απασχόλησης των αντίστοιχων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης , εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.
Τυχόν παρεκκλίσεις ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν πλήρους και αιτιολογημένης έκθεσης από το φορέα και με τη σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο και με ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 33 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων α΄, β΄ ι) και ιι) και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 καθώς και των νόμιμα συγκροτημένων κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ως εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του Γραφείου Παιδείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα από αίτηση τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διεθνών οργανισμών ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική συμφωνία άλλως οι διατάξεις της συμφωνίας.

10. Οι αποσπάσεις κατά την παράγραφο 9 στα ευρωπαϊκά σχολεία διαρκούν επτά σχολικά έτη μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξομειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον αυτό απαιτείται από το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται μόνο αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική συμφωνία και για το χρόνο, που ορίζεται σε αυτήν. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν και στα άρθρα…..

11. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, τα ειδικότερα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης αυτών με αποδοχές και επιμίσθιο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

13.α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται, με αίτηση τους, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου στο ίδιο μέρος. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.
β) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί της παραπάνω περίπτωσης α΄ δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνον τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Κατά προτεραιότητα καλύπτονται διδακτικές ανάγκες.
γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄ δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση.
Παράταση των αποσπάσεων αυτών αποκλείεται.
δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3072/ 2002 (Α΄ 294) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην περίπτωση α΄. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν.

14. Η απόσπαση εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της ή της παράτασης στις περιπτώσεις:
α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντά του,
β) συχνής και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του.
γ) υποβολής σχετικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας.
δ) όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε) για την εξυπηρέτηση επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της ημεδαπής. Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του οργάνου επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, το οποίο εκτιμά πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας.

15. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης.
Η παροχή του επιμισθίου είναι σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου, Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται για να επαναληφθεί όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντα του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεία, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, οι όροι και διαδικασία χορήγησής του.
Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 14 κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασής της, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 14 κατά τη διάρκεια των τριών ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.

16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 14 δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά την περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο σχολικά έτη μετά τη διακοπή.

 • 13 Ιουλίου 2016, 15:27 | Μάριος

  Καταγράφεται στα θετικά του νομοσχεδίου η επαναφορά της καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού για 3+2 χρόνια σε όσους εκπαιδευτικούς αποσπώνται με επιμίσθιο. Δημιουργείται όμως μια κραυγαλέα αδικία για όλους εκείνους τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, που ενώ είχαν αποσπαστεί με το καθεστώς της καταβολής επιμισθίου για 3+2 χρόνια, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που ίσχυε τότε (ν.2413/96), τους πρόλαβε στη διάρκεια της απόσπασής τους η πρώτη εφαρμογή του άδικου, όπως ρητά αναγνωρίζεται τώρα με το παρόν νομοσχέδιο, ν.4027/2011 ο οποίος θέσπιζε την καταβολή επιμισθίου μόνο για τα τρία (3) χρόνια της απόσπασης. Αποτέλεσμα αυτής της νομοθετικής παρέμβασης ήταν να προκληθεί τεράστια αναστάτωση με ανυπολόγιστο ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους, πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα θυσιάζοντας τα χρόνια απόσπασης που τους είχαν απομείνει.

  Θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης και τόνωση του αισθήματος της ισονομίας και ισοπολιτείας των εκπαιδευτικών να δοθεί η δυνατότητα σε όλους εκείνους που στερήθηκαν την καταβολή του επιμισθίου τους για δύο (2) χρόνια να υποβάλλουν νέα αίτηση απόσπασης με επιμίσθιο, εάν έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, ή να προβλεφθεί στις μεταβατικές διατάξεις ρύθμιση που να παρατείνει την απόσπαση για δύο (2) χρόνια με επιμίσθιο όσων εκπαιδευτικών είχαν αρχικά αποσπαστεί με απόφαση καταβολής επιμισθίου και εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού χωρίς επιμίσθιο.

 • 12 Ιουλίου 2016, 15:10 | Σπύρος

  Στην παράγραφο 4 του συγκεκριμένου άρθρου 16 αναφέρεται: «Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) εξακολουθούν να ισχύουν». Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό χάνουν την οργανική τους θέση. Η συγκεκριμένη διάταξη καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ.193/ 17-09-2013, τ. Α´) . « Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).»
  Η παραπάνω διάταξη του ν. 1566/1985 αντικαταστάθηκε το 2013 γιατί οι αποσπάσεις δεν γινόταν όπως το 1985, (πενταετής απόσπαση αποκλειστικά με επιμίσθιο, φοροαπαλλαγές για αυτοκίνητο και οικοσκευή) αλλά ήταν πολλές φορές ετήσιες και χωρίς επιμίσθιο με αποτέλεσμα η απώλεια της οργανικής να είναι επιπλέον αντικίνητρο για απόσπαση. Για ποιο λόγο να επανέρθει αυτή η διάταξη όταν στην φετινή προκήρυξη αποσπάσεων αναφέρεται ρητά (με έντονη γραμματοσειρά μάλιστα): «Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85, τ. Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄ 233/04.11.2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ.193/ 17-09-2013, τ. Α´) και της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄), περί διατήρησης ή μη της οργανικής τους θέσης».
  Επιπλέον γιατί να υπάρχει διαφοροποίηση από τους συντονιστές εκπαίδευσης για τους οποίους αναφέρεται (άρθρο 13 παρ. 4β): «Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
  Σχετικά με τις αποσπάσεις πέραν της πενταετίας (χωρίς επιμίσθιο) θα ήταν χρήσιμο και για τους εκπαιδευτικούς (προγραμματισμός οικογενειακών υποχρεώσεων) και για τους συντονιστές (προγραμματισμός εύρυθμης λειτουργίας σχολικών μονάδων) αυτές να μην είναι ετήσιες αλλά μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. 2 ή 3 έτη), τουλάχιστον στις χώρες χαμηλής ζήτησης (π.χ. Αφρική).

 • 11 Ιουλίου 2016, 20:27 | Ανδρέας

  Στο άρθρο 16 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου με τίτλο «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» προτείνεται η προσθήκη διάταξης ως εξής:

  «17. α) Δημόσιοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και με σύζυγο που είναι αποδεδειγμένα μόνιμος ή μόνιμη κάτοικος εξωτερικού, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά προτεραιότητα στην ίδια χώρα του εξωτερικού όπου κατοικούν μόνιμα οι σύζυγοί τους και για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών ή υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης του αντίστοιχου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται η περιοχή της χώρας του εξωτερικού όπου κατοικούν μόνιμα οι σύζυγοί τους.
  β) Οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α′, κατόπιν αίτησής τους, αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εφόσον αθροιστικά αα) εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εννεάμηνης τουλάχιστον διάρκειας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και γγ) η χώρα του εξωτερικού όπου κατοικούν μόνιμα οι σύζυγοί τους περιλαμβάνεται στον πίνακα των χωρών της εκάστοτε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης στο εξωτερικό. Όταν οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α′ αποσπώνται για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης του αντίστοιχου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται η περιοχή της χώρας του εξωτερικού όπου κατοικούν μόνιμα οι σύζυγοί τους, τότε η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας αρχής, και εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις των διατάξεων αα′, ββ′ και γγ′ του παρόντος.
  γ) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α′ δεν λαμβάνουν το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνον τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή της υπηρεσίας από την οποία αποσπώνται.
  δ) Η παράταση της απόσπασης των εκπαιδευτικών της περίπτωσης α′ επιτρέπεται για κάθε σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον αθροιστικά αα) η χώρα του εξωτερικού όπου κατοικούν μόνιμα οι σύζυγοί τους περιλαμβάνεται στον πίνακα των χωρών της εκάστοτε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης στο εξωτερικό και ββ) υπάρχει θετική αξιολόγηση ως προς την καταλληλότητά τους. Η περίπτωση του εδαφίου αα′ βεβαιώνεται για κάθε σχολικό έτος από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η περίπτωση του εδαφίου ββ′ βεβαιώνεται για κάθε σχολικό έτος από τον Συντονιστή ή την Συντονίστρια του αντίστοιχου Γραφείου Εκπαίδευσης. Όταν η απόσπαση των εκπαιδευτικών της περίπτωσης α′ παρατείνεται για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης του αντίστοιχου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται η περιοχή της χώρας του εξωτερικού όπου κατοικούν μόνιμα οι σύζυγοί τους, τότε η παράταση της απόσπασης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας αρχής.
  Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης και της παράτασης της απόσπασης των εκπαιδευτικών της περίπτωσης α′ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11, των παραγράφων 4, 7, 8, 14 και μόνο ως προς τις περιπτώσεις των εδαφίων α′, β′, και γ′, 15 και 16 του παρόντος άρθρου 16, και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17.»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Με τις διατάξεις του προτεινόμενης ρύθμισης ορίζονται και κωδικοποιούνται για πρώτη φορά οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες δημόσιοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, των οποίων οι σύζυγοι είναι αποδεδειγμένα μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά προτεραιότητα στην ίδια χώρα του εξωτερικού όπου κατοικούν μόνιμα οι σύζυγοί τους.

  1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
  Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους», και του άρθρου 108 παρ. 1 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι: «Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια».

  2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
  Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην προστασία της οικογένειας, του γάμου και της μητρότητας. Επίσης αποσκοπεί στη διατήρηση των δεσμών του απόδημου Ελληνισμού με τη μητέρα Πατρίδα.

  2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αφού καταβάλλονται μόνο οι τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και όχι το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.

 • 11 Ιουλίου 2016, 19:14 | Γιώργος

  Ο υπό ψήφιση νόμος ας ελπίσουμε ότι θα βάλει ένα τέλος στην ασυδοσία που υπάρχει τόσο στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών όσο και στο πάρτι επιμισθίων των ομογενών.
  Το γνωρίζετε ότι ομογενείς εκπαιδευτικοί λαμβάνουν επιμίσθιο εφ’ όρου επαγγελματικής ζωής; Μήπως θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτό τώρα που βρισκόμαστε σε δεινή οικονομική κατάσταση;
  Γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ στην Ελλάδα δεν γίνονται διορισμοί έχουν γίνει 4 διορισμοί ομογενών;
  Γνωρίζετε ότι υπάρχει συντονιστής με 6ετία και ακόμη κρατά τη θέση και εξακολουθεί να παίρνει επιμίσθιο;
  Ελπίζω και προσδοκώ ότι αυτός ο νόμος ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ για όλους και θα δώσει ίσες ευκαιρίες.

 • 11 Ιουλίου 2016, 11:06 | ΕΛΜΕ Βαυαρίας

  1. Προτείνουμε την επανασύσταση Ειδικού Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή και αιρετών εκπροσώπων του κλάδου, το οποίο θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
  β) κρίσεις Διευθυντών
  γ) κρίσεις Υποδιευθυντών
  δ) πειθαρχικά ζητήματα
  Επίσης θεωρούμε ότι
  α) πρέπει να εφαρμόζεται εξ’ ολοκλήρου η νομοθεσία της ημεδαπής για τις κρίσεις διευθυντών και υποδιευθυντών
  β) οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων της Βαυαρίας πρέπει να έχουν Άριστη Γνώση Γερμανικών.
  2. Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών προτείνουμε μακροχρόνιες αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Αυτό συνάδει και με την εκπεφρασμένη επιθυμία των Βαυαρικών αρχών με τις οποίες επιδιώκουμε στενή συνεργασία, προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουγία και αναγνώριση των δίγλωσσων σχολείων. Συγκεκριμένα προτείνουμε:
  α) Απόσπαση για 5 έτη με επιμίσθιο.
  β) Δυνατότητα νέας απόσπασης εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας για 3 έτη χωρίς επιμίσθιο.
  γ) Δυνατότητα απόσπασης στο εξωτερικό να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπλήρωσαν 3ετή υπηρεσία στα σχολεία της ημεδαπής.
  Η απόσπαση των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνεται για 8 έτη συνολικά. Νέα απόσπαση ή παράταση χωρίς επιμίσθιο πέραν της οχταετίας είναι δυνατή, αν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας ή από ειδικές διακρατικές συμφωνίες.
  3. Προτείνουμε τη μοριοδότηση όσων εκπαιδευτικών έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα Α και Γ των Διαδρομών που οργανώνονται από το ΚΕΓ για τη διδασκαλία της γλώσσας.
  4. Θεωρούμε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει το δικαίωμα διακοπής απόσπασης για κάθε σοβαρό λόγο, οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους.
  5. Το ωράριο των εκπαιδευτικών πρέπει είναι το ωράριο της ημεδαπής εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από διακρατικές συμφωνίες. Πιστεύουμε ότι δεν είναι δέον να επιτρέπεται προσαύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών, αν οι ώρες που ελλείπουν δικαιολογούν απόσπαση και άλλου εκπαιδευτικού.
  6. Επίσης σημαντικό κρίνεται να καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς, εκτός από τα έξοδα πρώτης μετάβασης και οριστικής επιστροφής, και τα έξοδα οικοσκευής.

 • 11 Ιουλίου 2016, 10:27 | Μαρία

  Θα πρέπει να εξεταστούν οι περιπτώσεις των συναδέλφων που βρίσκονται σε απόσπαση εξωτερικού για υπερβολικά περισσότερα χρόνια από όσα προβλέπει ο Νόμος.Στις ΗΠΑ, το Κονγκό, στη Μέση Ανατολή αλλά κυρίως στην Ευρώπη υπάρχουν συνάδελφοι που βρίσκονται στο 11ο ή ακόμη και στο 17ο χρόνο απόσπασης.Στη διαύγεια μάλιστα αναρτώνται και οι σχετικές αποφάσεις συνέχισης των αποσπάσεων τους. Δικαιούνται ευκαιρία απόσπασης και νέοι συνάδελφοι, με εξίσου κατάλληλα εφόδια και όρεξη για δουλειά. Εξάλλου, δεν αρμόζει σε ένα ευνομούμενο κράτος να ψηφίζει Νόμους, τους οποίους μετά παρακάμπτει με διάφορα τεχνάσματα. Καλό θα ήταν να μπει μια τάξη σε αυτή την κατάσταση.

 • 10 Ιουλίου 2016, 13:09 | Aννα

  Στην παράγραφο 4 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται: «Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) εξακολουθούν να ισχύουν». Τι ορίζει το συγκεκριμένο άρθρο; Ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό χ ά ν ο υ ν την ο ρ γ α ν ι κ ή τους θέση, διάταξη που καταργήθηκε με νεότερη απόφαση του 2013. Στη φετινή προκήρυξη αποσπάσεων διευκρινιζόταν μάλιστα: «Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85, τ. Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄ 233/04.11.2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ.193/ 17-09-2013, τ. Α´) και της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄), περί διατήρησης ή μη της οργανικής τους θέσης».

  ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

 • 9 Ιουλίου 2016, 08:47 | Μαρία Ιορδανίδου

  1) Στο τέλος της παραγράφου 10 λείπει η αναφορά των αντίστοιχων άρθρων.

  2) Οι αποςπαςμένοι εκπαιδευτικοί στα Ευρωπαϊκά σχολεία για ποιό λόγο χρειάζεται να λαμβάνουν το μισθό τους στην Ελλάδα αφού η δημοσιονομική κατάσταση δεν το επιτρέπει; Πρόκειται για εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
  α) πληρώνονται απο την ΕΕ κ λαμβάνουν το μισθό των εκπαιδευτικων´ της χώρας υποδοχής με την αντίστοιχη προϋπηρεσία, δηλαδή για περίπου 15 χρόνια προϋπηρεσία αντιστοιχεί μισθός 5.000€.
  β) λαμβάνουν αποζημίωση 30.000€ από την ΕΕ κατα την απόλυσή τους

  Το ελληνικό κράτος θα γλίτωνε σημαντικό κεφάλαιο αν υπολογίσουμε οτι αυτή τη στιγμή στα αντιςτοιχα σχολέια σε Βρυξέλλες κ Λουξεμβουργο υπαρχουν περίπου 10 εκπαιδευτικοί * 1.000€ /μήνα = 10.000€ * 12 μήνες = 120.000€ * 9 έτη παραμονής = 1.080.000€ το οποίο ποσό λείπει απο τον τομέα της υγείας!!!

 • 8 Ιουλίου 2016, 15:47 | Maria

  Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης.

  Προτάσεις της ΕΛΜΕ Βάδης -Βυρτεμβέργης

  Εκ νέου αποσπάσεις πέρα της πενταετίας
  Σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου για άρση της δυνατότητας για εκ νέου απόσπαση σε εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει συνολικά πέντε έτη απόσπασης στο εξωτερικό , θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
  1. Η υλοποίηση μιας τέτοιας πρόθεσης αποτελεί ένδειξη άνισης μεταχείρισης μεταξύ των υπαλλήλων του ίδιου Υπουργείου, αφού πουθενά δεν εφαρμόζεται χρονικός περιορισμός στις αποσπάσεις.

  2. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απόλυτα αξιοκρατική και ξεκινά από μηδενική βάση αφού η προϋπηρεσία στο εξωτερικό δεν προσμετράται στα μόρια.Οι αξιολογικοί πίνακες καταρτίζονται με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια εξασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία.

  3. Λαμβάνοντας υπόψη μας τις πολυάριθμες ανακλήσεις των τελευταίων ετών, θεωρούμε ότι η πρόθεση αυτή του Υπουργείου θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων σε πολλά σχολεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

 • 8 Ιουλίου 2016, 14:27 | Μαρία

  Στο άρθρο 16, παράγρ. 3, περ. β, αναφέρεται ότι «εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών». Αν και δε διευκρινίζεται σε ποια κατηγορία αποσπασμένων αναφέρεται(Με βάση τον αξιολογικό πίνακα ή κατ’ εξαίρεση αποσπάση λόγω συζύγου μονίμου κατοίκου εξωτερικού κ.λ.π) εν τούτοις λογικό και δίκιο είναι να δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης πενταετίας
  σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως κατηγορίας….

 • 8 Ιουλίου 2016, 14:26 | Χρήστος

  Σε ό,τι αφορά στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, η γενικευμένη στρατηγική που προωθείται, ίδια για όλες τις χώρες ανεξαρτήτως ειδικών συνθηκών, δεν βοηθά τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας ουτε τον σωστό προγραμματισμό, εκπαιδευτικό ή οικογενειακό. Υπάρχουν χώρες υψηλότατης ζήτησης και χώρες πολύ περιορισμένης ζήτησης ή ακόμα και παντελώς αδιάφορες λόγω ειδικών συνθηκών (χώρες της Αφρικής -Κογκό, Αιθιοπία, Ζιμπάμπουε κλπ- , χώρες με αυξημένη τρομοκρατία π.χ Αίγυπτος , με αποτέλεσμα ακόμα κι όταν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον να είναι συχνότατο το φαινόμενο των ανακλήσεων και να απομένουν κενές θέσεις ,ακομα και στη μέση της χρονιάς, που να καλύπτονται όπως όπως από παρατάσεις της τελευταίας στιγμής ή και να παραμένουν ακάλυπτες. Θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερα και ο προγραμματισμός των υπηρεσιακών αναγκών αλλά και των εκπαιδευτικών, με το λιγότερο δυνατό κόστος για το κράτος.
  ΠΡΟΤΑΣΗ Α’: Σε χώρες που οι ανάγκες είναι σταθερές, αλλά η ζήτηση των θέσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών μηδαμινή λόγω εξαιρετικών συνθηκών, θα μπορούσαν να λειτουργούν σαν (όχι «ως») οργανικές της ημεδαπής, με τη διαδικασία των μόνιμων μεταθέσεων, μετά από μοριοδότηση προσόντων ,ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών χωρίς επιμίσθιο , ώστε ν διασφαλίζεται χωρίς απρόοπτα η κάλυψη της θέσης αλλά και να μπορεί να υπάρχει σωστός οικογενειακός προγραμματισμός για τους εκπαιδευτικούς , χωρίς την αβεβαιότητα της παράτασης κάθε καλοκαίρι. Ασφαλιστική δικλείδα, η αξιολόγηση των φορέων και του συντονιστή εκπαίδευσης
  ΠΡΟΤΑΣΗ Β’ Σε χώρες που η κύρια γλώσσα είναι τα αραβικά (ή άλλη αντιστοίχως σπάνια) , το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας ακόμα και σε χαμηλό επίπεδο Α1 ή Α2 να προτιμάται έναντι άλλης άσχετης γλώσσας(τυπικού προσόντος μόνο) σε επίπεδο Β2. Για την απόδειξη της γνώσης, να καθιερωθεί εξέταση- προφορική ή γραπτή- για γλώσσες που σπανίως ομιλούνται από Έλληνες εκπαιδευτικούς και είναι δύσκολη η κατοχή γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 αλλά ωστόσο είναι πολύ πιο ουσιαστική η γνώση τους για την εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας όπου διδάσκεται η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα.

 • 8 Ιουλίου 2016, 01:01 | Χατζηαγοράκης Χρήστος

  Mελετώντας το άρθρο 16παρ.3β] δεν αποσαφηνίζεται με ακρίβεια αν εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν κατα το παρελθόν στο εξωτερικό με επιμίσθιο και συμπλήρωσαν τετραετία έχουν εκ νέου δυνατότητα απόσπασης προς συμπλήρωση πενταετίας με επιμίσθιο.
  Βέβαια θα πρέπει να ανανεώνεται το διδακτικό προσωπικό με νεώτερους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην ελληνόγλωση εκπαίδευση του εξωτερικού όμως θα πρέπει νομίζω να δοθεί και μια δεύτερη ευκαιρία απόσπασης με επιμίσθιο στους εκπαιδευτικούς εκείνους που έδωσαν κατα το παρελθον αγώνες για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν πενταετία για διάφορους ανα περίπτωση εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

 • 7 Ιουλίου 2016, 18:25 | Νεφέλη

  3. α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται για τρία συνολικά σχολικά έτη.
  β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Για όσους έχουν αποσπαστεί με επιμίσθιο συνεχίζουν με το ίδιο καθεστώς.
  Δηλαδή 5 χρόνια με επιμίσθιο;

  Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.
  Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

  Αυτοί γιατί δεν μπορούν να πάρουν άλλα συν 2 χρόνια για συμπλήρωση τα 5 χρόνια;

  Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης

  Αν κάποιος αποσπάστηκε και πήρε 3χρόνια επιμίσθιο , πήρε παράταση για άλλα 2 χρόνια χωρίς επιμίσθιο ,αφού έτσι όριζε ο νόμος , δεν θα μπορεί να αποσπαστεί για άλλα 2 έτσι ώστε να πάρει 5 χρόνια επιμίσθιο;
  Τελικά σε ποιους τάξατε να αποσπάσετε; Όταν μάλιστα όσοι ελάχιστοι λαμβάνουν το επιμίσθιο (για 3 χρόνια) κάνουν μαύρα μάτια να το δουν .

 • 7 Ιουλίου 2016, 17:48 | Aννα

  Στην παράγραφο 3 περ. β αναφέρεται ότι «εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών». Γιατί δε δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης πενταετίας και στους εκπαιδευτικούς αυτούς; Εξάλλου και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε και με βάση το παρόν σχέδιο νόμου ως ανώτατο όριο απόσπασης στο εξωτερικό ορίζεται η πενταετία. Με ποια λογική λοιπόν όσοι πήραν απόσπαση τα προηγούμενα ένα – δυο χρόνια να μην μπορούν να συμπληρώσουν κι εκείνοι την πενταετία; Θα είναι υποχρεωμένοι να μπουν ξανά στη διαδικασία νέας απόσπασης για τα υπόλοιπα έτη; Δε διευκρινίζεται το τι θα γίνει για τη συγκεκριμένη κατηγορία αποσπασμένων. Θεωρούν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου ότι η μετεγκατάσταση στο εξωτερικό δεν απαιτεί κάποιον μεσοπρόθεσμο έστω προγραμματισμό; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει μαζί τους τα παιδιά τους, έχουν προγραμματίσει τη διαμονή τους στη χώρα απόσπασης με γνώμονα το καθεστώς που ίσχυε όταν έκαναν αρχικά την αίτησή τους. Δε θα έπρεπε να προβλέπονται κάποιες μεταβατικές διατάξεις και για αυτούς;

 • 7 Ιουλίου 2016, 15:05 | Άννα Περιστέρη

  Σε σχέση με την παράγραφο 13, περ. α, θα ήθελα να προτείνω η συγκεκριμένη ρύθμιση να επεκταθεί και σε συζύγους μόνιμων υπαλλήλων του ελληνικού δημοσίου που υπηρετούν σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και εκείνοι αντιμετωπίζουν το θέμα της προσωρινής εγκατάστασης μελών ή και ολόκληρης της οικογένειάς τους στο εξωτερικό για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, αντί να παίρνουν άδεια άνευ αποδοχών – όπως τους δίνει το δικαίωμα ο υπαλληλικός κώδικας – μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού χωρίς επιμίσθιο καλύπτοντας ανάγκες που σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους με επιμίσθιο.