Άρθρο 20 – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι ένα συνεκτικό σύνολο αρχών, αντιλήψεων και πρακτικών που αφορούν τη δόμηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Βασικός σκοπός της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι οι πολιτισμικές, εθνικές, γλωσσικές, θρησκευτικές ή άλλες διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες να μη λειτουργούν ως παράγοντες αρνητικής διάκρισης, ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού αλλά, αντίθετα, με τρόπο που θα ευνοεί την αλληλοκατανόηση, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ανεκτικότητα, την αποδοχή και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της εμπειρίας των νεότερων γενεών.
Με αυτή την έννοια, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση διαπερνά και διαπνέει το σχολικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου συνολικά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και εμπλουτίζει και διευρύνει τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους του σχολείου.

  • H Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ενισχύεται από φορείς όπως το Summer International Summer Villages http://www.cisv.org/, το Megaron plus΄με τις διαλέξεις του, και άλλοι. Θα πρέπει να ενισχύονται, ώστε τουλάχιστον να μην καταργηθούν.

  • 11 Ιουλίου 2016, 13:25 | Ιωαννίδου

    «Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι ένα συνεκτικό σύνολο αρχών, αντιλήψεων και πρακτικών που αφορούν τη δόμηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων»: η διαπολιτισμική εκπαίδευση -και κάθε άλλη εκπαίδευση- δεν είναι ένα σύνολο αρχών κλπ. Μπορεί να στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και αντιλήψεις ή μπορεί να στοχεύει στην δημιουργία αρχών και αντιλήψεων. Συνεπώς καλό θα ήταν να είχε ο νομοθέτης υπόψιν του πώς ορίζεται η διαπολιτισμική εκπαίδευση, ποια η σκοπιμότητά της και ποια τα αποτελέσματά της όπου έχει εφαρμοστεί.