Άρθρο 18 – Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης Διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

1. Τα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης στελεχώνονται με διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται για το σκοπό αυτόν και δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από τρεις ανά γραφείο. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο στα γραφεία αυτά με απόφαση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης Η συμπλήρωση ωραρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του υποχρεωτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών. Οι αποσπώμενοι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης και ελλείψει αυτών μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, εφόσον αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, καθώς και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις του άρθρου 17 εφαρμόζονται ανάλογα για τους διοικητικούς υπαλλήλους και για τις αποσπάσεις αυτών.

3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης και των σχολείων, με φορείς τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές μπορεί να προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) προσωπικό, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.
Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

 • 10 Ιουλίου 2016, 10:06 | loulou

  Αγαπητοί κύριοι,
  στο άρθρο 18 δεν προβλέπεταιη έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής διοικητικών υπαλλήλων προς απόσπαση.

  Προβλέπεται μόνο οτι «Οι διατάξεις του άρθρου 17 εφαρμόζονται ανάλογα για τους διοικητικούς υπαλλήλους και για τις αποσπάσεις αυτών», όπου και στο άρθρο 17 δεν προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης.

  Μήπως θα έπρεπε να γίνει μνεία και στο άρθρο 16, παράγραφο 3 εδάφιο δ, όπου αναφέρεται ότι «Ο αριθμός των εκπαιδευτικών……….ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.»

  Σας ευχαριστώ.

 • 9 Ιουλίου 2016, 20:32 | loulou

  Αγαπητοί κύριοι,
  για την απόσπαση δοικητικών υπαλλήλων δεν προβλέπεται υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των όρων επιλογής τους.

  Στο συγκεκριμένο άρθρο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου αναφέρεται μόνο «Οι διατάξεις του άρθρου 17 εφαρμόζονται ανάλογα για τους διοικητικούς υπαλλήλους και για τις αποσπάσεις αυτών.».

  Μήπως θα έπρεπε να γίνεται μνεία και στο άρθρο 16, παράγραφος 3, εδάφιο δ, όπου αναφέρεται «Ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.»
  Σας ευχαριστώ