Άρθρο 08 – Πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας από εξειδικευμένο φορέα για την ελληνική γλώσσα του ΥΠΕΘ σε ομογενείς και αλλογενείς και καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η χορήγηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας γίνεται κατόπιν εξετάσεων σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

 • 11 Ιουλίου 2016, 15:58 | Ιωάννα Βιπιχ

  Το ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζει την Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, ως βεβαίωση που πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικώς σε αυτές που απαιτείται αντίστοιχο επίπεδο Γ του ΚΕΓ όπως έχει μετονομασθεί σε επίπεδο Β2(vantage level) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  Αποτέλεσμα να απορρίπτονται πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ως μη έχοντες προσήκουσα γνώση της Ελληνικής όπως έγινε στη δική μου περίπτωση.
  Το εν λόγω Διδασκαλείο ιδρύθηκε με το Ν. 5147/1931 και στη συνέχεια, το 1994, κατατμήθηκε σε δύο Διδασκαλεία το πρώτο ως ανεξάρτητο και το δεύτερο, αυτό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εντάχθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή. Το γεγονός ότι ο εν λόγω πιστοποιητικός τίτλος πληροί τις προϋποθέσεις του επιπέδου Β2 βεβαιώνει o εσωτερικός κανονισμός του ΕΚΠΑ.

  Υπενθυμίζω:

  -Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 429/Β/2002 και 465/Β/2003 όπου ρητώς αναφέρεται το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής του ΕΚΠΑ(πρώην Διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών) καθώς και γνωμοδότηση του ΝΣΚ (υπ’ αριθμ. 544/2006) που επιβεβαιώνει τις υπουργικές αποφάσεις περί της ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού ως τρόπου απόδειξης της νέας Ελληνικής.

  -Τις υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 659/Β/2001 και 272/Β/2007.

  -Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον Ν. 3766/2009 το πιστοποιητικό ελληνομάθειας της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών είναι απαραίτητο προκειμένου για την χορήγηση άδεια άσκησης του επαγγέλματος Ξεναγού.

  -Το ίδιο ισχύει και για την χορήγηση άδειας άσκησης Κοινωνικού Λειτουργού σύμφωνα με το ΠΔ 23/1992. Ευλόγως τίθενται το ερώτημα πως είναι δυνατόν πολίτες της Ε.Ε. να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ξεναγού και του Κοινωνικού Λειτουργού και να μην μπορεί με το ίδιο πιστοποιητικό να ασκήσει το επάγγελμα του ένας ευρωπαίος πολίτης ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός ή γεωπόνος;

  Το εν λόγω πιστοποιητικό πληροί τις προϋποθέσεις της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας προκειμένου για τον διορισμό επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την διεξαγωγή διαφόρων διαγωνισμών για την κατάρτιση πινάκων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως των προκηρύξεων 7/1Π/2000, 10/2Π/2001 και μετά την εφαρμογή του ΠΔ 50/2001 των προκηρύξεων 27/3Π/2002, 25/1Π/2004, 1Π/2005 όπου ως προσόν διορισμού για τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίστηκε μεταξύ άλλων και η εν λόγω Βεβαίωση του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτό μετονομάστηκε σε Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας εντασσόμενο το 1994 εις την Φιλοσοφική Σχολή του ιδίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

  Είναι προφανές ότι με τα ίδια γλωσσικά προσόντα εισάγονται διακρίσεις γεγονός το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση όχι μόνο με την συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας αλλά και με τις οδηγίες της Ε.Ε. ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση ευρωπαίων πολιτών.

  Θα πρέπει άμεσα να απαριθμηθεί και να κατονομαστεί η Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο υπό έκδοση ΠΔ αυτής της παραγράφου. Επίσης να υπάρξει άμεση παρέμβαση της Υπουργού στο ΑΣΕΠ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΑΣΕΠ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σε ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (βλ. σχετικά απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 21-9-2004)

  Ιώαννα Βίπιχ-Σκαμνάκη