Άρθρο 20 – Λειτουργία της Ε.Η.Ε.

1. Η Ε.Η.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι., τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα ή τον Πρόεδρο της Ε.Η.Ε..
2.Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.
3. Η Ε.Η.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη της εφόσον είναι πενταμελής ή 4 από τα μέλη της εφόσον είναι επταμελής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτής, καθώς και ενός από τα εξωτερικά μέλη της, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.
4. Τα μέλη της Ε.Η.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε..
5. Εργαζόμενος του Α.Ε.Ι./ερευνητικού φορέα υποστηρίζει γραμματειακά την Επιτροπή και την επικουρεί στο έργο της. Μεταξύ άλλων, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και τηρεί αρχείο αιτήσεων (εισερχομένων) και αποφάσεων (εξερχομένων).
6. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. / Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής του από την Ε.Η.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής καθώς και άλλης αρμόδιας Αρχής, καθώς και κάθε άλλη ειδική λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των Ε.Η.Ε..