Άρθρο 10 – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που παραχωρήθηκαν και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 1255/67091/09.06.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζεται ως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 περ. Β αριθ. 12 του π.δ. 23.2/6.3.1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ Δ΄ 166), κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.