Άρθρο 18 – Αρμοδιότητες

1. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Ε. είναι να διαπιστώνει εάν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία και συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όσο ως το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.
2. α. Ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο, και κάθε τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του, δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα εφόσον δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Η.Ε.
β. Υποβάλλονται προς έγκριση από την Ε.Η.Ε. τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο (γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί, προσωπικά δεδομένα, κλπ.), σε ζώα ή στο περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό).
γ. Πέραν των ερευνητικών έργων της περ. β΄, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου προσώπου ή κατόπιν καταγγελίας, η Ε.Η.Ε. να εξετάσει επίσης, και άλλο ερευνητικό έργο ή άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.
δ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Ε. είναι δεσμευτικές για το Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.
3. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση/αδειοδότηση.
4. Η Ε.Η.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:
α. την εγκρίνει ή
β. προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις/εισηγήσεις είναι ειδικά αιτιολογημένες.
5. Η Ε.Η.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου. Η Ε.Η.Ε. αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Σε περίπτωση που, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Ε.Η.Ε. δεν αποφασίσει, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.
6. Η Ε.Η.Ε. δύναται να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει. Σε περίπτωση καταγγελίας, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου, η Ε.Η.Ε. αποφασίζει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης καταγγελίας. Εφόσον δεν αποφασίσει θεωρείται ότι έχει απορριφθεί η καταγγελία.
7. Κατά των συστάσεων αναθεώρησης της Ε.Η.Ε., κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση θεραπείας ενώπιον της Ε.Η.Ε., καταθέτοντας νέα στοιχεία. Η Ε.Η.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να την διατυπώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη εντός της προθεσμίας, η Ε.Η.Ε. επανεξετάζει την αίτηση και είτε τη δέχεται, εν όλω ή εν μέρει, είτε την απορρίπτει.

  • 27 Δεκεμβρίου 2017, 19:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

    Κάθετι σχετικό πρέπει να εναρμονίζεται με τα ισχύοντα και στα λοιπά πανεπιστήμια της χώρας διαφορετικά να έχει πεδίο εφαρμογής και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της ημεδαπής.