Άρθρο 04 – Προσωπικό

1. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων από 1-9-2018, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή), συνυπολογιζομένων των ετών που έχουν διανυθεί στην εκάστοτε βαθμίδα, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη της περίπτ. γ΄.
β) Συγκεκριμένα, τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής:
αα) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
ββ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
γγ) Για τη ένταξη εκδίδεται, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αναρτητέα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
δδ) Όσον αφορά στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας, που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α΄ βαθμίδας, που υπηρετούν στα απορροφώμενα Τ.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την περίπτ. β΄, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου. Όποιος κατέχει προσωποπαγή θέση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να ζητά τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας. Η μετατροπή θέσης διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης ύστερα από διαπίστωση συνδρομής των προβλεπόμενων στην περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προσόντων. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου (καθηγητές α΄ βαθμίδας) με ετήσια θητεία ανανεώσιμη. Συγκροτείται μία επιτροπή για κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι αιτήσεις εξετάζονται αμελλητί και πάντως όχι πέραν του διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο.
ββ) Η απόφαση της επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Όταν εγκριθεί ή αν δεν αναπεμφθεί μέσα σε ένα μήνα από την περιέλευσή της στο Υπουργείο, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική διαπιστωτική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γγ) Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο μέλους Δ.Ε.Π. που κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.
ε) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης η υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄, στην υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ και στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.
στ) Οι μετακινήσεις των μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διενεργούνται μετά την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετακινούνται συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
2. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Τεχνικών Εργαστηρίων μεταφέρονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος, άλλως στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή). Όσον αφορά στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας, που εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τον ορισμό της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο μεταφέρονται.
3. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί μέχρι τη δημοσί¬ευση του παρόντος νόμου στα απορροφώμενα Τ.Ε.Ι., μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχει (τακτική θέση ή προσωποπαγή) και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα.
4. Λοιπό προσωπικό των δύο Τ.Ε.Ι. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αμοιβή, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το ίδιο καθεστώς, όρους και διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.
5. Η μεταφορά προσωπικού των παρ. 2 και 3 διαπιστώνεται με σχετική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως ιδίως για τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, τη μεταφορά του λοιπού προσωπικού.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 04:13 | Γιώργος Παπαγεωργίου

  Να εξισωθει το ωράριο διδασκαλίας των καθηγητών πανεπιστημίου και ΤΕΙ και να δοθεί στα ΤΕΙ η δυνατότητα οργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 03:55 | Γιώργος Δημητριάδης

  Οι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που έχουν υπηρετήσει πολλά χρόνια ως καθηγητές εφαρμογών με διδακτορικό και έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας σε τουλάχιστον 16 ωρες διδασκαλίας εβδομαδιαιως, κάνοντας έρευνα χωρίς να έχουν διδακτορικούς φοιτητές και έχουν φέρει σημαντικά κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της άμεσης εξέλιξης τους στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, χωρίς να χρειαστεί να υπηρετησουν στη βαθμίδα του αναπληρωτή, αν ο h-index (και οι δημοσιεύσεις τους) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο h-index των καθηγητών πανεπιστημίου (και των καθηγητών ΤΕΙ) πρώτης βαθμίδας, αντίστοιχης ειδικοτητας. Άλλωστε, παρόλο που η βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών ΤΕΙ έχει καταργηθεί από το 2011, δε δόθηκε ποτέ η δυνατότητα της μετατροπής της σε βαθμίδα Επίκουρου, όπως έγινε στα πανεπιστήμια. Έτσι, οι καθηγητές εφαρμογών, καθώς και οι επίκουροι που προέρχονται από εξέλιξη καθηγητών εφαρμογών, είναι οι πιο αδικημένοι, συγκρινόμενοι όχι μόνο με τις μεγαλύτερες βαθμίδες, που είχαν εξελιχθεί κατευθείαν από επίκουροι στην πρώτη βαθμίδα χωρίς να υπηρετησουν ως αναπληρωτές (ή με απλή μετατροπή θέσης, με το νομο του 2001), αλλά και με τους νεοδιοριστους που διορίζονται κατευθείαν ως επίκουροι. Επίσης, να τους δοθεί η δυνατότητα να διδάσκουν λιγότερες ώρες για να μπορούν να αφοσιωνονται καλύτερα στα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχουν. κ. Υπουργε, αυτοί οι χαμηλής βαθμίδας καθηγητές ΤΕΙ με μεγάλη προϋπηρεσία στη θέση καθηγητή εφαρμογών, που έχουν, όμως, πολύ υψηλά προσόντα και σημαντική ερευνητική προσφορά, έχουν αδικηθεί μέχρι τώρα από την πολιτεία και χρειάζονται τη στήριξή σας.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:12 | ΒΤ

  Προτείνω, σε όσα τει θα συγχωνεύονται με πανεπιστήμια ή μεταξύ τους για να δημιουργήσουν νέο πανεπιστήμιο, τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων των υπο συγχώνευση τει να εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, εκτός από την παρακάτω περίπτωση: Τα μέλη ΔΕΠ των τει τα οποία διαθέτουν Scopus h-index υψηλότερο από το μέσο Scopus h-index των μελων ΔΕΠ των πανεπιστημίων της χώρας, θα εντάσσονται κατευθείαν σε τακτικές θέσεις. Εξυπακούεται ότι η σύγκριση των h-index θα γίνεται για αντίστοιχες βαθμίδες και αντίστοιχες σχολές-τμήματα. Όσοι ενταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις θα κριθούν για τακτικές θέσεις σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θα τεθούν απο τα συγχωνευθέντα νεα ανώτατα ιδρύματα.
  Σκοπός της πρότασης είναι να επιτευχθούν, μεταξύ των άλλων, τα εξής:
  α) στο σχεδιασμό των συγχωνεύσεων να υπάρξει συμμετοχή των πανεπιστημίων, η οποία σήμερα είναι ανύπαρκη,
  β) τα νέα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία θα ιδρυθούν μόνο με συγχωνεύσεις τει να διαθέτουν εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο στην χειρότερη περίπτωση θα είναι ερευνητικά σε υψηλότερο επίπεδο από το μέσο επίπεδο των λειτουργούντων σήμερα πανεπιστημίων, οπότε θα είναι στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών,
  γ)θα αποφευχθεί το φαινόμενο μέλη ΔΕΠ των τει με πολύ χαμηλό ερευνητικό επίπεδο (h-index<10), αλλα διαθέτοντας, με αξιοποίηση μιας άριστης πηγής εσόδων, το πλήρως τυπικό προσόν της διδασκαλία σε μεταπτυχιακά (αμφιβόλου ποιότητας) προγράμματα, να εντάσσονται σε τακτικές θέσεις ανακυκλώνοντας την μετριότητα στα νεα ιδρύματα (τέλμα) και
  δ) θα δημιουργήσει το κίνητρο και σε αρκετά μέλη ΔΕΠ των σημερινών πανεπιστημίων με χαμηλό ερευνητικό επίπεδο (υπαρχούν αρκετά τέτοια ) να ασχοληθούν με περισσότερο ουσιαστική και ποιοτική έρευνα, ανεβάζοντας συνολικά την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης όπως αρμόζει στη ιστορία του τόπου μας.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:51 | ΕΔΙΠ_ΤΕΙ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ
  Καταρχάς συγχαρητήρια για το έργο σας σε ότι αφορά, την επιτέλους, ουσιαστική ενοποίηση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι, είναι σαν εγχείρημα η λυδία λίθος στο θέμα αυτό, που κουβεντιάζεται για πάνω από 30 χρόνια, θεσμοθετήθηκε αρχικά με τον 2916/01 και επαναφέρεται έκτοτε με διάφορους νόμους αλλά ουδέποτε στην πράξη υπήρχε ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Με την ευκαιρία του εγχειρήματος αυτού θα ήταν σωστό ενοποιηθεί και το μισθολόγιο των εργαζομένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Με το νόμο 4472/2017 και όπως αυτός διορθώθηκε με τις τροπολογίες στον 4490/17, καθορίζονται τα ειδικά μισθολόγια των εργαζομένων – λειτουργών στα ΑΕΙ τις χώρας. Ο νόμος αυτός είχε αρκετές αδικίες ειδικά σε ότι αφορά τον κλάδο των ΕΔΙΠ συνολικά των ΑΕΙ, όπου και τυγχάνει να ανήκω, υπηρετώ σε ΤΕΙ. Οι μισθοί γενικά για το Εργαστηριακό ΔΙδακτικό Προσωπικό των ΑΕΙ είναι μικρότεροι από αυτούς άλλων δημοσίων υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, που μισθοδοτούνται βάση του ενιαίου μισθολογίου. Στην περίπτωση μας ειδικά για υπηρετούντες σε ΤΕΙ τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι για τον κλάδο ΕΔΙΠ σε ΤΕΙ δεν έχει προβλεφθεί η κατάταξη σε βαθμούς, μισθοδοτούμαστε σύμφωνα με τον εισαγωγικό βαθμό των συναδέλφων μας σε πανεπιστήμια ενώ έχουμε τα ίδια ακριβώς προσόντα και τα ίδια ακριβώς, βάση νόμου, καθήκοντα ενώ για ένα εντελώς άγνωστο λόγο δε λαμβάνουμε το επίδομα διδασκαλίας και έρευνας το οποίο λαμβάνουν επαυξημένο στο διπλάσιο συνάδελφοι που υπηρετούν ως ΕΕΠ. Αν συνυπολογισθούν όλα τα παραπάνω ο μισθός των εργαζομένων ως ΕΔΙΠ σε ΤΕΙ είναι 25% λιγότερος από εργαζομένους με τα ίδια προσόντα και με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας στο υπόλοιπο Δημόσιο και 20% λιγότερος από εργαζομένους με τα ίδια προσόντα και με τα ίδια καθήκοντα σε ίδρυμα της ίδιας βαθμίδας.
  Με την ευκαιρία του πραγματικά μεγάλου και καινοτόμου εγχειρήματος της ενοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην χώρα μας που επιχειρείτε, θα σας παρακαλούσα να άρετε την αδικία και να προβλέψετε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου την κατάταξη σε βαθμούς όλου του λοιπού Διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, την ανάλογη μισθοδοσία τους αλλά και ενιαίο επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ανάλογα με τα προσόντα του κάθε εργαζομένου.
  Ευχαριστώ πολύ ένας ΕΔΙΠ σε ΤΕΙ

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:03 | Ιωαννης Χρηστακης

  Αξιότιμε Κ. Υπουργέ,

  Σχετικα με τα μελη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π δεν αναφέρεται το ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς στο υπο ιδρυση Πανεπιστημιο.

  θερμή παράκληση, να γίνει η προσθήκη της παρακάτω παραγράφου, όσο αφορά τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.:

  «Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) μεταφέρονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς των Πανεπιστημίων από 1-9-2018»

  Ευχαριστώ

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:32 | Άνεργος με διδακτορικό

  Μετά την απόκτηση του διδακτορικού μου διπλώματος, περιμένω τρία χρόνια για την υποβολή αίτησης υποψήφιου λέκτορα. Αν στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο οι θέσεις των λεκτόρων θεωρούνται ήδη καλυμμένες από μη κάτοχους διδακτορικών, εγώ γιατί παιδεύομαι δέκα χρόνια;

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:28 | Wolf

  Ως καθηγητής, αισθάνομαι αμήχανα για τη μικρόψυχη και συμπλεγματική στάση ορισμένων συναδέλφων σχετικά με τις απαιτήσεις ένταξης στην 1η βαθμίδα. Κατά τη γνώμη μου, η προτεινόμενη λύση είναι ορθολογική και μάλλον ευνοϊκή.
  (1) Η αναφερόμενη περίπτωση (iii), περί εμπειρίας στη διδασκαλία ή καθοδήγηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι *η μοναδική* διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων προσόντων ΔΕΠ και ΕΠ. Τα λοιπά, κοινά, σημεία έχουν ήδη καλυφθεί (κατά την ανάδειξη των καθηγητών 1ης βαθμίδας των ΤΕΙ). Έτσι, τα προτεινόμενα στο Άρθρο5 καλύπτουν και απαντούν αποστομωτικά στις σχετικές «προϋποθέσεις» που διατύπωσε η σύνοδος των πρυτάνεων των πανεπιστημίων.
  (2) Με τη διαδικασία της διαπίστωσης από τριμελή επιτροπή, και με το δεδομένο σημαντικό αριθμό καθηγητών που διαδάσκουν σε ΠΜΣ, θα δημιουργηθεί τάχιστα μια αρχική κρίσιμη μάζα μελών ΔΕΠ 1ης βαθμίδας. Αυτό θα εξασφαλίσει την αυτοδύναμη λειτουργία και ανάπτυξη του νέου Παν. και, εν τέλει, θα διευκολύνει και τους καθ. σε προσωποπαγείς θέσεις να καλύψουν σε σύντομο χρόνο και αυτήν την απαίτηση.
  (3) Το διάστημα των 6 ετών είναι επαρκέστατο και οι σχετικές προϋποθέσεις (υφιστάμενα ΠΜΣ, δυνατότητα Διδακτορικών κλπ.) θετικές. Μάλλον χρειάζεται προσπάθεια για *να αποτύχει* κάποιος να συγκεντρώσει το απαιτούμενο προσόν.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 20:52 | Ζωή Γεωργιάδου

  Οι καθηγητές Α Βαθμίδας έχουν κριθεί για τη βαθμίδα τους με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρίση αυτή υποβαθμίζεται στο νομοσχέδιο και χαρακτηρίζεται ανεπαρκής μια και ζητείται να επαναληφθεί με επιτροπές ΔΕΠ Πανεπιστημίων. Απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου προσόντων, καθώς και 3ετής διδασκαλία σε ΜΠΣ (κάποια τμήματα ΤΕΙ δεν έχουν πραγματοποιήσει ΜΠΣ) ή επίβλεψη (ως μέλη τριμελούς επιτροπής) ολοκληρωμένων διδακτορικών διατριβών (που δεν υπήρχε η δυνατότητα να εκπονηθούν σε ΤΕΙ). Η απαίτηση προσόντων σε μεταγενέστερο χρόνο, που δεν προβλέπονταν κατά τον χρόνο της κρίσης για τα μέλη ΔΕΠ Α βαθμίδας (ειδικά για αυτήν και μόνο τη βαθμίδα μελών ΔΕΠ) και η κρίση αυτών αποκλειστικά από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, αποτελεί διαδικασία απαξίωσης και ευτελισμού των καθηγητών ΤΕΙ, είναι σαφώς καταχρηστική και πλήττει ευθέως το κύρος του υπό σύσταση φορέα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
  Φρονώ ότι θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 18:28 | Χρήστος Όροβας, ΕΔΙΠ ΤΕΙ Δυτ.Μακ.

  Ειδικό Μισθολόγιο Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ

  Με το νόμο 2916/2001 άρθρο 1, παρ.1α ορίζεται οτι «Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται απο δυο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη
  Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.»

  Το ίδιο αναφέρεται και επαναλαμβάνεται με το νόμο 4009 (ΦΕΚ 195,6/9/2011) περί δομής λειτουργίας και διασφάλισης ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συγκεκριμένα
  στο άρθρο 1 και στις παραγράφους 1 και 2.

  Εχουμε ξεκαθαρίσει λοιπόν οτι ΑΕΙ = Πανεπιστήμια ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ήδη απο το 2001.

  Στον παραπάνω νόμο (4009/2011) και συγκεκριμένα με το άρθρο 29 παρ. 2α και 2γ ορίζονται τα καθήκοντα και το θεσμικό πλαίσιο των μελών της κατηγορίας ΕΔΙΠ ΑΕΙ (Δηλαδή των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ) χωρίς να γίνεται κανένας διαχωρισμός.

  Με το νόμο 4386 (ΦΕΚ 83, 11/5/2016) άρθρο 27, παρ.11α ορίζονται πιο συγκεκριμένα τα εργασιακά θέματα των ΕΔΙΠ ΑΕΙ γενικά επίσης _χωρίς_
  να γίνεται διαχωρισμός σε ΕΔΙΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

  Δυστυχώς όμως απο το ίδιο άρθρο και απο την παράγραφο 3 αρχίζει η διακριτική αντιμετώπιση και μεταχείριση των ΕΔΙΠ ΤΕΙ σε σχέση με τα μέλη ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων. Έτσι, για τα μέλη ΕΔΙΠ Πανεπιστημίων ορίζει βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη ενώ αφήνει τα μέλη ΕΔΙΠ ΤΕΙ στις διατάξεις του ν.4354/2015 (Ενιαίο Μισθολόγιο).

  Η παραπάνω διάκριση θα ήταν τυπική και μόνο αν δεν ερχόταν το γιγαντιαίο χτύπημα του ειδικού μισθολογίου με τον νόμο 4472 (ΦΕΚ 74, 19/5/2017) όπου στο άρθρο 130 και στην παράγραφο 6 περιγράφει τον μηνιαίο μισθό των ΕΔΙΠ Πανεπιστημίων και στην παράγραφο 7 τον μηνιαίο μισθό των ΕΔΙΠ ΤΕΙ.

  Σύμφωνα με αυτές τις παραγράφους ο μισθός των ΕΔΙΠ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) είναι σε κάθε περίπτωση κατώτερος από τον μισθό προσωπικού αντίστοιχων προσόντων και ετών προϋπηρεσίας που είναι στο Ενιαίο Μισθολόγιο. Επιπρόσθετα, για την περίπτωση των ΕΔΙΠ ΤΕΙ με την παράγραφο 7 τους
  βγάζει από το Ενιαίο και τους τοποθετεί σε ένα ειδικό μισθολόγιο ΧΩΡΙΣ βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη.

  Το πρώτο σοκ του άρθρου 130 του νόμου 4472/2016 μετριάζεται κάπως μετά από αντιδράσεις και την τροπολογία του που ψηφίστηκε στις 4/10/2017 αλλά παρόλα αυτά:

  1. Τα μέλη ΕΔΙΠ ΤΕΙ αμείβονται αυτή την στιγμή σχεδόν 20% χαμηλότερα από ότι θα αμείβονταν με το Ενιαίο Μισθολόγιο και συνεχίζουν να μην έχουν βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και ούτε καν επίδομα διδασκαλίας και έρευνας.

  2. Τα μέλη ΕΔΙΠ ΑΕΙ γενικότερα συνεχίζουν να αμείβονται χαμηλότερα του Ενιαίου Μισθολογίου τόσο στα πανεπιστήμια (μέχρι 5% μείον) και ιδίως στα ΤΕΙ (μέχρι 20% μείον)

  3. Για τα μέλη προσωπικού ΕΔΙΠ ΑΕΙ που προήλθαν από μετάταξη από την Α/θμια
  και Β/θμια Εκπαίδευση δεν προβλέπεται κανένα επίδομα προσωπικής διαφοράς μέχρι την οριστική μισθολογική αποκατάσταση τους.

  Με την ευκαιρία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για την διόρθωση αυτής της αδικίας και της εξάλειψης της αρνητικής και διακριτικής μεταχείρισης κατά των μελών προσωπικού ΕΔΙΠ ΤΕΙ τα οποία αν και έχουν το ίδιο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατηγορία
  προσωπικού ΕΔΙΠ ΑΕΙ δεν έχουν την ίδια βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη. Η πιο λογική λύση και αυτή που ήδη θα εφαρμοστεί για τους συναδέλφους του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είναι η βαθμολογική
  και μισθολογική ταύτιση των ΕΔΙΠ ΤΕΙ με τα μέλη ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων.

  Επίσης είναι ευκαιρία για την μισθολογική αποκατάσταση όλων των μελών προσωπικού ΕΔΙΠ ΑΕΙ τουλάχιστον στο ύψος του ενιαίου μισθολογίου.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 18:06 | Στέλιος Ποτηράκης

  Προτεινόμενη βελτίωση

  Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 προτείνεται η αντικατάσταση της τελευταίας πρότασης:
  «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄, στην υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ και στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.»
  με την πρόταση:
  «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄ και στην υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄. Ειδικά κατά την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση καθηγητή α’ βαθμίδας το οικείο εκλεκτορικό, ανεξάρτητα από το αν σε αυτό συμμετέχουν καθηγητές α’ βαθμίδας σε προσωποπαγή θέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρ. 7 του παρόντος, εξετάζει τη συνδρομή των προβλεπόμενων στην περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και αν αυτά ικανοποιούνται η εκλογή/εξέλιξη γίνεται απευθείας σε μόνιμη τακτική θέση καθηγητή α’ βαθμίδας. Σε αντίθετη δε περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.»

  Σκεπτικό

  Οι καθηγητές α’ βαθμίδας που πρόκειται να εκλεγούν με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που μνημονεύονται στην περίπτ. ε’ της παρ. 1 του Άρθρου 4, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις, θα κριθούν με βάση τα προσόντα που απαιτούνται κατά το νόμο για την κάλυψη θέσης καθηγητή Τ.Ε.Ι. και το παρόν νομοσχέδιο δεν καθορίζει ρητά τι πρόκειται να συμβεί με τις αντίστοιχες θέσεις. Κατά μια εκδοχή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι εκλεγέντες αρχικώς καταλαμβάνουν θέση καθηγητή α’ βαθμίδας Τ.Ε.Ι., στη συνέχεια οι θέσεις αυτές μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις καθηγητών α’ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από το σημείο αυτό και μετά ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του Άρθρου 4. Εάν ακολουθηθεί αυτή η εκδοχή, οι εκλεγόμενοι σε θέση καθηγητή α’ βαθμίδας με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που μνημονεύονται στην περίπτ. ε’ της παρ. 1 του Άρθρου 4, οι οποίοι πληρούν όχι μόνο τα προσόντα που απαιτούνται κατά το νόμο για την κάλυψη θέσης καθηγητή Τ.Ε.Ι. αλλά και τα επιπλέον προσόντα που απαιτούνται κατά το νόμο για την κάλυψη θέσης καθηγητή Πανεπιστημίου, θα καθυστερήσουν αναίτια να καταλάβουν τακτική θέση καθηγητή α’ βαθμίδας Πανεπιστημίου.

 • Είμαι ένας από τους 19 μεταταχθέντες σε θέση ΕΔΙΠ σε ΤΕΙ. Όταν υποβάλλαμε την αίτηση μετάταξης μας, τα μέλη ΕΔΙΠ των ΤΕΙ ήταν ενταγμένα στο ενιαίο μισθολόγιο. Δηλαδή όσοι μεταταχθήκαμε, γνωρίζαμε ότι θα είχαμε τις αμοιβές που λαμβάναμε και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Ωστόσο, λίγο πριν την ανακοίνωση των μετατάξεων, ψηφίστηκε το νέο μισθολόγιο που προβλέπει μισθούς 900ε για τους ΕΔΙΠ των ΤΕΙ ανεξάρτητα με το αν αυτοί είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού ενώ δεν υπάρχει το επίδομα έρευνας και διδασκαλίας.

  Θέλοντας να σας δώσω να καταλάβετε το τι ακριβώς συμβαίνει σας αναφέρω ένα παράδειγμα: Εγώ, λόγω διδακτορικού, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είχα αποδοχές 1682 ευρώ (μεικτά), ενώ ως ΕΔΙΠ-ΤΕΙ, όπου το διδακτορικό δε μου δίνει κάτι, θα έχω μεικτές αποδοχές 1365 ευρώ (το 55% του μισθού του καθηγητή πανεπιστημίου) χωρίς κανένα επίδομα. Δηλαδή θα αμείβομαι με λιγότερα από 900ε καθαρά. Αντίθετα, αν είχα αιτηθεί μετάταξη σε Πανεπιστήμιο και όχι ΤΕΙ, οι μεικτές αποδοχές μου θα ήταν περίπου 1600 ευρώ αφού τα μέλη ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων λαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά επί του μισθού του καθηγητή πανεπιστημίου (ανάλογα με τη βαθμίδα ΕΔΙΠ) ενώ παράλληλα, οι κάτοχοι διδακτορικού, λαμβάνουν 150 ευρώ ως επίδομα έρευνας και διδασκαλίας. Παρεμπιπτόντως, αυτό το επίδομα το λαμβάνουν τα μέλη ΕΔΙΠ των στρατιωτικών σχολών, οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, μέλη του ΙΕΠ κ.α. αλλά όχι τα μέλη ΕΔΙΠ των ΤΕΙ!

  Θέλοντας να σας δείξω το παράλογο με το νέο ειδικό μισθολόγιο των ΕΔΙΠ στα ΤΕΙ, σας αναφέρω το εξής: Τα περισσότερα μέλη ΕΔΙΠ, μετεξελίχθηκαν σε αυτή τη θέση από ΕΤΕΠ λόγω προσόντων (μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων). Ωστόσο, τα μέλη ΕΤΕΠ στα ΤΕΙ παραμένουν στο ενιαίο μισθολόγιο ενώ τα μέλη ΕΔΙΠ θα πληρώνονται βάσει του ειδικού μισθολογίου. Συνεπώς, όσοι προσοντούχοι επέλεξαν να «αναβαθμιστούν» σε ΕΔΙΠ σε ΤΕΙ θα πληρώνονται με 300-500ε λιγότερα από ότι αν είχαν μείνει σε θέση ΕΤΕΠ!

  Παρακαλώ θερμά τους αρμοδίους στο υπουργείο να επιληφθείτε το θέμα. Αυτό που ζητάμε είναι αυτονόητο: εξομοίωση του μισθολογίου των ΕΔΙΠ των ΤΕΙ με το αντίστοιχό των Πανεπιστημίων. Εξάλλου, όλοι οι νόμοι που αφορούν τα μέλη ΕΔΙΠ δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (ωράριο, προσόντα, αρμοδιότητες κτλ). Μόνο ο νόμος που αφορά το μισθολόγιο κάνει τέτοιου είδους διακρίσεις.

  Αν το υπουργείο δεν προτίθεται να άρει αυτή την αδικία, παρακαλώ να δώσετε το δικαίωμα σε όσους ο επιθυμούμε να ανακαλέσουμε τη μετάταξη μας και να επιστρέψουμε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το ενιαίο μισθολόγιο.

  Πιστεύω ότι η αδικία μπορεί εύκολα να αρθεί με μια νέα τροπολογία. Η νέα τροπολογία μπορεί να γίνει νομοθετικά εύκολα διαγράφοντας από τις παρακάτω προτάσεις του αντίστοιχου νόμου τη λέξη πανεπιστήμια και αναγράφοντας τη λέξη ΑΕΙ:

  Αρθρο 130, παρ. 6: «Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων (==> ΑΕΙ) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου, ως εξής: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 55% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 56% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 59% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 62%».
  «δ. Τα µέλη Ε.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων(==>ΑΕΙ) τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων(==>ΑΕΙ) εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα εκατόν είκοσι (120) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα πενήντα (50) ευρώ.»

  Ευχαριστώ,
  Σ. Ουγιάρογλου

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 15:44 | ΚΛ

  To άρθρο 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), προέβλεπε στην παράγραφο 6 ότι αν το έργο του καθηγητή είναι διεθνώς αναγνωρισμένο μπορούσε να παραβλεφθεί η ρήτρα της 3ετούς διδασκαλίας σε μεταπτυχιακό.
  Θα έπρεπε να συμπεριληφθεί η παράγραφος αυτή και σε αυτό στο νομοσχέδιο. Είναι άδικο να κρίνεται η πρώτη βαθμίδα μόνο από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακό και να μη λαμβάνεται καθόλου υπόψη το αναγνωρισμένο διεθνώς ερευνητικό έργο!!!
  Υπάρχουν επιστήμονες στα ΤΕΙ με h index >10, που δεν έχουν διδάξει ποτέ σε μεταπτυχιακό (και δε θα διδάξουν γιατί δεν ανήκουν σε συγκεκριμένες κλίκες), ενώ υπάρχουν και καθηγητές με h index<3 που διδάσκουν σε 2 και 3 μεταπτυχιακά για σειρά ετών!

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 12:55 | Σταμάτης Χρόνης

  κ. Υπουργέ πολύ καλή δουλειά ! Βελτίωση:

  «»»ε) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης η υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄, στην υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ και στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.»»»

  Με βάση το παραπάνω, φανταστείτε 2 αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι έχουν διοριστεί με διαφορά 1 μηνός στη βαθμίδα του Αναπληρωτή και κανένας από τους 2 δεν έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά. Ο ένας διορίστηκε 20 Ιανουαρίου 2015 και ο άλλος 17 Φεβρουαρίου 2015. Ο πρώτος κάνει αίτηση εξέλιξης στις 20 Ιανουαρίου 2018. Οπότε εξελίσσεται με τον 2916/01 και γίνεται καθηγητής σε προσωποπαγή θέση (επειδή δεν έχει 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά). Μάλιστα διορίζεται εντός του 2018 και ξεκινάει να λαμβάνει το μισθό του καθηγητή. Ο άλλος δεν μπορεί να κάνει αίτηση στις 17 Φεβρουαρίου 2018 διότι δεν έχει 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά. Θα πρέπει να βρει να διδάξει σε κάποιο μεταπτυχιακό και θα μπορέσει να κάνει αίτηση εξέλιξης το Φεβρουάριο του 2021 ! Οπότε τελικά θα διοριστεί σε θέση καθηγητή εντός του 2021. Ενώ λοιπόν οι 2 αυτοί καθηγητές είχαν μόνο 1 μήνα διαφορά (διορισμού στη θέση του Αναπληρωτή), τώρα ο πρώτος λαμβάνει το μισθό καθηγητή επί 3 χρόνια περισσότερα από τον δεύτερο!

  Δείτε αν και πως μπορεί να λυθεί.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 12:33 | Αναπληρωτής Καθηγητής – ΓΜ

  Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Γαβρόγλου και στον κ. Αγγελόπουλο ! Προσπαθούν να λύσουν προβλήματα τα οποία δημιούργησαν και συντήρησαν επί πολλά χρόνια προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως το όλο εγχείρημα αποτέλεσε εμβληματική πρωτοβουλία του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα !

  Έρχομαι τώρα στο παρόν σχέδιο νόμου.
  Εάν ενταχθούν οι καθηγητές Α’ βαθμίδας σε προσωποπαγή θέση δημιουργούνται πολλά και διάφορα προβλήματα (μεταξύ άλλων):

  α) Το ίδρυμα θα διοικείτε από αναπληρωτές μέχρι οι καθηγητές να μπουν σε τακτική θέση. Εδώ είναι και το παράδοξο: οι αναπληρωτές θα διοικούν το ίδρυμα χωρίς να κριθούν. Την ίδια ώρα οι καθηγητές δεν θα μπορούν να το διοικήσουν, μέχρι να μπουν σε τακτική θέση !

  β)Έστω καθηγητής Α’ βαθμίδας του ΤΕΙ Αθήνας ο οποίος έχει συμμετάσχει στην εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου (από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή στη βαθμίδα του Καθηγητή). Εάν ο καθηγητής Α’ βαθμίδας του ΤΕΙ Αθήνας δεν μπορεί να ενταχθεί σε τακτική θέση (επειδή δεν έχει 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά) τι γίνεται με τον Καθηγητή Πανεπιστημίου ο οποίος ψηφίστηκε από τον καθηγητή Α’ βαθμίδας του ΤΕΙ Αθήνας ; Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει στην εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου. Σε αυτή την περίπτωση η εξέλιξη είναι άκυρη ; Εάν ο εν λόγω Καθηγητής Πανεπιστημίου είχε συνυποψήφιο και ο συνυποψήφιος κινήσει δικαστική διαδικασία θεωρώντας ότι η εξέλιξη είναι άκυρη (επειδή στο εκλεκτορικό συμμετείχε Καθηγητής ΤΕΙ ο οποίος δεν είχε τα προσόντα του Καθηγητή Πανεπιστημίου και άρα δεν θα έπρεπε να ψηφίζει) τι θα γίνει ;

  γ) Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις Αναπληρωτής που έχει ήδη κάνει αίτηση εξέλιξης (ή που θα κάνει πριν ισχύσει ο παρόν νόμος), εξελίσσεται με βάση την προηγούμενη νομοθεσία (βλέπε 2916/01 ο οποίος δεν προέβλεπε 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά).
  Μόλις εξελιχθεί και γίνει Καθηγητής θα μπει σε τακτική ή σε προσωποπαγή θέση ;

  Εάν μπει σε προσωποπαγή θέση, θα πρέπει να κριθεί πάλι εάν έχει τα προσόντα του 1268/82. Σε αυτή την περίπτωση:
  (ι) Ενώ κάποιος έχει μόλις κριθεί (από Αναπληρωτής σε Καθηγητής), θα πρέπει να ξανακριθεί (από Καθηγητή προσωποπαγούς θέσης σε Καθηγητή τακτικής θέσης) ! Βεβαίως από το διορισμό και μετά θα παίρνει το μισθό του καθηγητή (άσχετα από το γεγονός ότι είναι προσωποπαγούς θέσης και άσχετα εάν καταφέρει ποτέ να μπει σε τακτική θέση).
  (ιι) Γιατί να μην επιτραπεί και η εξέλιξη άλλων Αναπληρωτών οι οποίοι δεν έχουν κάνει αίτηση (π.χ. συμπληρώνουν την 3ετία στη βαθμίδα του Αναπληρωτή τον Φεβρουάριο του 2018) ; Και οι οποίοι έχουν όσα προσόντα έχουν και οι αναπληρωτές που έχουν ήδη κάνει αίτηση ή θα κάνουν μέσα στον Ιανουάριο, πριν ισχύσει ο νέος νόμος.

  Απ’ την άλλη εάν ο Αναπληρωτής (που έχει κάνει ήδη αίτηση) εξελιχθεί και μπει σε τακτική θέση, τότε ενώ θα έχει κριθεί με τον 2916/01 (όπως όλοι οι σημερινοί καθηγητές Α’ Βαθμίδας), εκείνος θα κατέχει τακτική θέση ενώ οι καθηγητές Α’ Βαθμίδας θα κατέχουν προσωποπαγή θέση ! Αυτό νομίζω ότι είναι αντισυνταγματικό.

  Επιπρόσθετα: εάν όλοι οι καθηγητές Α’ Βαθμίδας ενταχθούν απευθείας σε τακτικές θέσεις (έχοντας κριθεί με τον 2916/01) γιατί να μην εξελιχθούν με τον ίδιο νόμο και οι Αναπληρωτές και να ενταχθούν σε τακτικές θέσεις και εκείνοι ;

  Νομίζω λοιπόν ότι απαιτούνται οι εξής τροποποιήσεις:

  1) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων από την ψήφιση του παρόντος νόμου, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή), συνυπολογιζομένων των ετών που έχουν διανυθεί στην εκάστοτε βαθμίδα, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

  2) Διαγραφή του «γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α΄ βαθμίδας …»

  3) Διαγραφή του «γ) ββ) Η απόφαση της επιτροπής υποβάλλεται …»

  4) Διαγραφή του «γ) γγ) Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο …»

  5) Τροποποίηση του γ) ε) ως ακολούθως:
  Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης η υποβολής της αίτησης.

  Οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτηση ή θα υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως 31/01/2021, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης η υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄, στην υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ και στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.

  Με αυτή την τροποποίηση παρέχετε περιθώριο 3 ετών στους Αναπληρωτές να εξελιχθούν σε προσωποπαγή θέση Καθηγητή. Βεβαίως μέσα σε αυτή την 3ετία οφείλουν να διδάξουν σε μεταπτυχιακά ώστε να καταλάβουν τακτική θέση.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 10:09 | Διονύσης Γιαννακόπουλος

  Κύριε Υπουργέ,

  Σχετικά με την ένταξη των Καθηγητών Α’ Βαθμίδας των συγχωνευόμενων ΤΕΙ σε αντίστοιχη βαθμίδα Καθηγητών Πανεπιστημίου, και εφόσον επιμένετε σε διαδικασία επανάκρισης έστω με διαπιστωτικό χαρακτήρα, αυτή θα πρέπει να γίνει άμεσα στο διάστημα που το νέο Ίδρυμα θα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή και πριν την εκλογή Προέδρων τμημάτων,Κοσμητόρων και πρυτανικών Αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα έλλειψης υποψηφίων Καθηγητών, λόγω του προσωποπαγούς της θέσης που θα κατέχουν.
  Τέλος θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για ανάλογη αναγνώριση με την ίδια διαδικασία Ομοτίμων Καθηγητών των δυο Ιδρυμάτων σε αντίστοιχο τίτλο του νέου Ιδρύματος.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 22:43 | Νίκη Γεωργίου

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

  Όμως τι θα γίνει με τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας οι οποίοι δεν έχουν 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά ; Και άλλωστε που να τα βρουν τη στιγμή που τα τμήματά τους δεν διοργάνωναν μεταπτυχιακά ; Επιπρόσθετα σε μεταπτυχιακά άλλων τμημάτων διδάσκουν οι ημέτεροι.
  Προτείνω να τροποποιηθεί ο νόμος 1268/82 όσον αφορά τα προσόντα της πρώτης βαθμίδας. Ας προστεθεί και το συναφές επαγγελματικό έργο (με το οποίο κρίνονταν τόσα χρόνια οι καθηγητές των ΤΕΙ). Άλλωστε τα ΤΕΙ δεν εκπονούσαν ούτε διδακτορικά προκειμένου να υπάρχει επίβλεψη διατριβών (όπως προβλέπει ο 1268).
  Εναλλακτικά θα μπορούσαν να ενταχθούν όλοι οι καθηγητές σε τακτικές θέσεις και να τους δοθεί 3ετής περίοδος ανοχής προκειμένου να διδάξουν σε μεταπτυχιακά.
  Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζουν και όσοι αναπληρωτές δεν έχουν 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά και οι οποίοι βρίσκονται προ εκπλήξεως με την αλλαγή του νόμου. Μέχρι σήμερα κρίνονται με τον 2916/01 και ξαφνικά (χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να δοθεί κάποιο εύλογο διάστημα) θα αρχίσουν να κρίνονται με τον 1268/82 ο οποίος φτιάχτηκε για τα Πανεπιστήμια και όχι για τα ΤΕΙ.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 19:56 | Γεώργιος Α. Λιβανός

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Στη παράγραφο 1β αναφέρεται ότι «Συγκεκριμένα, τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής:… Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». Δεδομένου ότι οι όροι «μεταφέρονται» και «εντάσσονται» δεν είναι συνώνυμοι και λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πνεύμα του νόμου, είμαι της άποψη ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «μεταφέρονται» από τον «εντάσσονται».

  Γεώργιος Α. Λιβανός
  Πρόεδρος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
  ΤΕΙ Αθήνας

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 19:52 | Δίκαιη αξιολόγηση

  Ως αναπληρωτής καθηγητής, που περιμένω την εξέλιξή μου στην Α’ βαθμίδα, θεωρώ δίκαιη την επαναξιολόγηση των πρωτοβάθμιων καθηγητών, για να κριθούμε όλοι με τα ίδια ακαδημαϊκά κριτήρια. Θεωρώ προφανές ότι θα υπάρχει αντίστοιχη αντιμετώπιση και στις βαθμίδες των επίκουρων και των καθηγητών εφαρμογών, με την προϋπόθεση ότι θα κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό δίπλωμα.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 19:32 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Αξιότιμοι κύριοι,

  Μετά από μια σύντομη ανάγνωση των σχολίων τα οποία γράφονται κυρίως από τα μέλη ΔΕΠ ΑΤΕΙ, των υπολοίπων εχόντων επαγγελματική σχέση με τα ιδρύματα αυτά αλλά και συζητήσεων στο παρασκήνιο και στους διαδρόμους (όπου και λέγονται όλες οι αλήθειες), είναι προφανές ότι οι όποιες «προτάσεις» έχουν κατατεθεί αφορούν κυρίως (για να μην πω αποκλειστικά) στο πως όλο ανεξαιρέτως το ΔΕΠ (και οι συν αυτώ υπάλληλοι των ΑΤΕΙ που έχουν προσόντα, δυνητικά, να γίνουν με λίγη τύχη και πίεση κάποτε ΔΕΠ) θα «βαφτιστεί» ανώδυνα σε ένα βράδυ ΔΕΠ Πανεπιστημίου, με διαδικασίες fast track και όπως-όπως τώρα που γυρίζει…

  Το νομοσχέδιο (το οποίο αποτελεί προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα ο οποίος κόπτεται για να αναδειχτεί η αριστεία) γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους εξής 3 λόγους:
  1. οι καθηγητές όλων των βαθμίδων των ΑΤΕΙ να γίνουν όλοι καθηγητές Πανεπιστημίου χωρίς να υποστούν τις επώδυνες κρίσεις
  2. όλοι ανεξαιρέτως να τύχουν και της αντίστοιχης μισθολογικής αύξησης (αν και οι περισσότεροι-αν όχι όλοι-θα πλήρωναν κι από την τσέπη τους για να φέρουν τον τίτλο «καθηγητής Πανεπιστημίου»), μολονότι κανείς άλλος στον Ακαδημαϊκό χώρο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα δεν έχει τύχει μισθολογικής αύξησης τα τελευταία 8 χρόνια
  3. να εξαφανιστεί το έκτακτο προσωπικό (συμβασιούχοι, ωρομίσθιοι κλπ καθηγητές) στα δυο ΑΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας και στο άμεσο μέλλον και στα υπόλοιπα ΤΕΙ γιατί κοστίζουν (αν και είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι περισσότεροι εξ’ αυτών θα μπορούσαν κάλλιστα να διεκδικήσουν θέσεις ΔΕΠ σε ανοιχτή κρίση έχοντας τα ίδια ή και πολύ περισσότερα προσόντα με τα υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ ΑΤΕΙ).

  Οι 2 πρώτοι λόγοι επιζητούνται διακαώς από τα μέλη ΔΕΠ, γι’ αυτό και για όλους τους προηγούμενους μήνες υπήρξε τέτοια σύμπνοια, αγαστή συνεργασία με ταχύτητες στις οποίες ποτέ δεν μας είχε συνηθίσει ο χώρος των ΑΤΕΙ, ο 3ος από την Κυβέρνηση για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων και δημοσιονομικής πολιτικής (αν και το εγχείρημα θα κοστίσει πολύ παραπάνω στο τέλος).

  Οι όποιες αντιδράσεις έχουν καταγραφεί από τους άτυχους των ΔΕΠ Τμημάτων των ΑΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας που θίγονται άμεσα τα συμφέροντά τους ή έχοντας το γνώθι σ’ εαυτόν ξέρουν ότι δεν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και βγαίνουν παραπονούμενοι στην «αναφορά», είναι απλώς για το φαίνεσθαι και μόνον. Για άλλα θέματα που θα ανακύψουν από την εν λόγω διαδικασία (πχ. ποια η τύχη των αποφοίτων τους) απλώς γενικότητες…

  Κατά την άποψή μου (και μόνον) λοιπόν, είναι πασιφανές από τα γραφόμενα στη διαβούλευση (αλλά και από το παρασκήνιο που υπάρχει στα δύο Ιδρύματα) ότι η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ ΑΤΕΙ κόπτεται πως θα κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί στη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί, απλώς και μόνον για ίδιο όφελος. Αυτό που επιτάσσει ο νόμος για το Ακαδημαϊκό Ήθος για τους έχοντες μια τέτοια θέση, θα ήταν όλοι ανεξαιρέτως να ζητήσουν την κρίση τους στην αντίστοιχη βαθμίδα με τις γνωστές διαδικασίες που έχουν κριθεί όλα τα υπόλοιπα ΔΕΠ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και όχι να προσπαθούν να μπουν στην κολυμβήθρα με κόλπα και νομικά τερτίπια από το παράθυρο. Μόνον στην Ελλάδα από ΔΕΠ ΑΤΕΙ μπορείς να γίνεις ΔΕΠ Πανεπιστημίου.

  Δυστυχώς ή ευτυχώς στον Ακαδημαϊκό χώρο η ιδιοτέλεια και η ανικανότητα δεν ξεπλένονται με κροκοδείλια δάκρυα. Κύριοι που σας πήρε ο πόνος για την αναβάθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου, σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και επιτέλους πείτε την αλήθεια. Ο λαός δεν έχει περιθώριο να πληρώνει για να αποκτήσετε τίτλους και προνόμια τυγχάνοντας ειδικής μεταχείρισης.

  Με εκτίμηση,

  Κ. Κολοβός

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 16:10 | Tasos

  Καταρχήν πιστεύω ότι είναι αντισυνταγματικό καθηγητές ανώτατων ιδρυμάτων να γίνονται καθηγητές προσωποπαγούς θέσης επειδή θα μετονομαστεί το ανώτατο ίδρυμα που υπηρετούν, από τει σε πανεπιστήμιο. Η μόνη περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο θα ήταν στα πλαίσια της φιλοσοφίας επανασχεδιασμού και ποιοτικής αναβάθμισης του συνόλου της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας μας, η πολιτεία να αποφάσιζε να εντάξει όλα τα μέλη ΔΕΠ, όλων των βαθμίδων, όλων των ανώτατων ιδρυμάτων σε προσωποπαγείς θέσεις προκειμένου να επαναξιολογηθούν και να ενταχθούν σε τακτικές θέσεις με βάση αντικειμενικούς δείκτες ερευνητικής επάρκειας.
  Αν παρεμπιπτόντως προχωρήσει στην αντισυνταγματική πρόταση ένταξης μόνο των καθηγητών α’ βαθμίδας των τει σε προσωποπαγείς θέσεις τότε προτείνω το εξής για λόγους έστω προσεγγιστικής ισονομίας:
  Η ένταξη των καθηγητών τει από προσωποπαγείς θέσεις σε τακτικές να γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια ακαδημαϊκότητας-έρευνας κι’ όχι υποκειμενικά αμφιβόλου ακαδημαϊκότητας κριτήρια, που ικανοποιούν αποκλειστικά και μόνο συντεχνιακά συμφέροντα. Σήμερα ένας αντικειμενικός δείκτης ερευνητικής επάρκειας είναι ο h-index, ο οποίος είναι διεθνώς αποδεκτός και συμπυκνώνει σύνθετη πληροφορία. Συνεπώς αν ένα μέλος ΔΕΠ τει, μιας συγκεκριμένης σχολής, σε προσωποπαγή θέση, έχει μεγαλύτερο h-index από το χαμηλότερο h-index των καθηγητών α’ βαθμίδας των πανεπιστημίων της αντίστοιχης σχολής θα μετατρέπεται αυτόματα η θέση του σε τακτική (π.χ. έστω ότι οι α’ βαθμίδας καθηγητές του ΕΜΠ έχουν ως χαμηλότερο h-index στο Scopus 6, τότε o καθηγητής τει ενός τμήματος μηχανολόγων με h-index >= 6 θα εντάσσεται σε θέση τακτικού καθηγητή). Γίνεται αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο και αντικειμενικά αξιοκρατικό θα είναι και θα σταματήσει κάθε παραφιλολογία από πλευράς των πανεπιστημίων περί υποβάθμισής τους κ.λ.π.
  Σημείωση: χρησιμοποίησα τον όρο «προσεγγιστικής ισονομία», διότι κανονικά οι α’βάθμιοι καθηγητές πανεπιστημίων θα έπρεπε να διαθέτουν h-index (ή και άλλους διεθνείς δείκτες) αρκετά υψηλότερους, αφού ένα μεγάλο μέρος της έρευνάς τους βασίστηκε στην έρευνα μεταπτυχιακών-διδακτορικών φοιτητών, γεγονός που δεν υπήρχε ως δυνατότητα για τους καθηγητές τει.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 15:53 | Χαρης

  Αξιοτιμε κυριε Υπουργε
  Ειναι γνωστο οτι σε τρια χρονια θα εχει μειωθει σημαντικα ο αριθμος μελων ΔΕΠ των σημερινων ΤΕΙ. Θα υπαρξουν τμηματα με ελλειπες προσωπικο και καποια μαθηματα δεν θα μπορουν να διδαχθουν. Για την υποστηριξη του Εκπαιδευτικου εργου θα ηταν χρησιμο να αυξηθει κατα τρια ετη η θητεια των μελων ΔΕΠ (μεχρι το 70ο ετος).

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 15:38 | Δημητρα

  Αξιοτιμε κυριε Υπουργε
  Στο υπο ψηφιση νομοσχεδιο ιδρυσης του Πανεπιστημιου Δυτικης Αττικης θα προτεινα να υπαρχει διαταξη η οποια να προβλεπει την ενταξη εκπαιδευτικου προσωπικου για το οποιο εκκρεμουν δικαστικες αποφασεις μεχρι να γινουν οριστικες και αμετακλητες. Συγκεκριμενα ανηκω σε ομαδα η οποια εχει δικαιωθει στον Αρειο Παγο και εκκρεμει η τελεσιδικη αποφαση απο το Εφετειο. Ηδη αντιστοιχη ομαδα συναδελφων με την δικη μου η οποια καλυπτε παγιες και διαρκεις αναγκες διοριστηκε μετα απο τελεσιδικη δικαστικη αποφαση.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 14:45 | ΑΚ

  Μια χαρά κάνει ο υπουργός και ζητά κρίση του ΕΠ όμως το κάνει με λάθος τρόπο διότι πρέπει η κρίση να γίνει σε όλο το προσωπικό και όχι σε λίγους. Αυτό που κάνει δεν είναι δίκαιο διότι α) κρίνει μόνο μια βαθμίδα, β) βάζει ως κριτήριο το διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά που ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι τα έπαιρναν οι ίδιοι και οι ίδιοι και ουδέποτε υποχρεώνονταν να εμπλέξουν το προσωπικό του ΤΕΙ, και γ) δεν βάζει στην κρίση το διεθνώς δημοσιευμένο έργο των μελών.
  Θα έλεγα λοιπόν να βάλει ως κριτήριο το δημοσιευμένο έργο διότι στη ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας έφτιαχναν επιστημονικά περιοδικά και δημοσίευαν όλο το έργο τους σε αυτά δηλαδή ήταν κριτές και κρινόμενοι και τώρα βγαίνουν όλοι δημόσια και ψευδώς υποστηρίζουν ότι ‘κριθήκαμε ήδη με αυστηρότερα από τους πανεπιστημιακούς κριτήρια’. Επίσης σχεδόν όλοι στη ΣΕΥΠ κριθήκανε με δημοσιεύσεις το περίφημο open access -που κατέχει πρώην καθηγητής ΤΕΙ- το γνωστό REVIW FARM…….Ο υπουργός ας ζητήσει ως κριτήριο τουλάχιστον 2-3 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με δείκτη απήχησης τα οποία να μη είναι γέννημα-θρέμμα των ΤΕΙ ή ας δει αν δημοσίευσαν τα μέλη ΕΠ του ΤΕΙ έστω κάτι λίγο ας πούμε μόνο την διατριβούλα τους κάποιοι σε σοβαρό περιοδικό εκτός ΤΕΙ και εκτός Ελλάδος και μετά ας τους κάνει όλους πρωτόβαθμους διότι χαλάλι τους πράγματι δούλεψαν 20ωρα την εβδομάδα κάτω από ακραία αντίξοες συνθήκες.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 14:04 | Ελένη

  Σχετικά με την αξιολόγηση των καθηγητών πρώτης βαθμίδας διαπιστώνω κατ’ αρχήν ότι θα συμβούν τα εξής ευτράπελα: a) Το νέο πανεπιστήμιο θα διοικείται για καιρό από Αναπληρωτές και Επίκουρους Καθηγητές αφού οι πρωτόβαθμοι θα βρίσκονται αφοπλισμένοι σε προσωποπαγή θέση και είτε θα φτιάχνουν τα χαρτιά τους, είτε θα αδιαφορούν στο να ξαναμπούν σε διαδικασία κρίσεων αφού οι περισσότεροι κοντεύουν στη σύνταξη. b) Επίσης σε πολλά τμήματα δεν θα υπάρξουν για καιρό καθηγητές συναφούς αντικειμένου α βαθμίδας για την συγκρότηση εκλεκτορικών για κρίση σε θέση καθηγητή.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να μπεί όλο το ΕΠ σε προσωποπαγείς θέσεις όπως ακριβώς συνέβει το 2001 με την μετατροπή του ΚΑΤΕ σε ΤΕΙ [Ν.2916/2001). Διότι -ως γνωστόν- όλοι κρίθηκαν και όλοι έχουν τα προσόντα και δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν και κανέναν με το να γίνει μια απλή επιβεβαίωση ότι τα προσόντα υπάρχουν. Αυτό είναι δίκαιο και όχι να κριθούν μόνο οι καθηγητές για διδακτικό έργο στα ΜΠΣ τη στιγμή που τα μεταπτυχιακά τα είχαν οι ημέτεροι και δεν τα μοιράζονταν με το τμήμα τους. Επίσης προτείνω να δημιουργηθεί στο υπουργείο παιδείας πλατφόρμα ηλεκτρονική που να μπορούν οι καθηγητές να ανεβάσουν σε αρχείο το βιογραφικό τους και χωρίς συνημμένα. Η επιτροπή μπορεί να βρεί ηλεκτρονικά τα πάντα για τα προσόντα τους και για το διεθνές έργο τους και δεν θα υπάρξει ούτε συνωστισμός ούτε γραφειοκρατεία.

 • 1 Ιανουαρίου 2018, 22:15 | Eπαναξιολόγηση διδασκόντων

  Το νομοσχέδιο προβλέπει για τους πρωτοβάθμιους καθηγητές την επαναξιολόγησή τους, ενώ έχουν αξιολογηθεί με τα κριτήρια επιλογής των πανεπιστημιακών καθηγητών. Επομένως, για τις χαμηλότερες βαθμίδες ισχύει η προηγούμενη αξιολόγησή τους, με ακραία επίπτωση οι καθηγητές εφαρμογών χωρίς διδακτορικό να ονομάζονται λέκτορες πανεπιστημίου.

 • 1 Ιανουαρίου 2018, 21:25 | S.K.

  Θεωρώ απαραίτητη την επανεξέταση της αυτοδίκαιης ένταξης των καθηγητών Α΄ Βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις.
  Και μόνον αυτό, υποβαθμίζει de facto και a priori το νέο εκαπιδευτικό ίδρυμα

 • ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

  Αξιότιμε κε. Υπουργέ της Παιδείας,

  Ονομάζομαι Ιωάννης Στεφανουδάκης, είμαι 32 ετών και ιδιοκτήτης μιας βιοτεχνίας παραγωγής, μεταποίησης και εκτύπωσης χάρτινων, πλαστικών και αυτοκόλλητων ετικετών, η οποία ανήκει στον ευρύτερο χώρο των Γραφικών Τεχνών. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της περιγραφής ΚΑΔ ανήκει στην κατηγορία «17 – Χαρτοποιϊα και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 17290000-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ».

  Πρόκειται για μία οικογενειακή επιχείρηση, με παράδοση στο συγκεκριμένο χώρο και έτος ίδρυσης το 1948 από τον παππού μου Ιωάννη Στεφανουδάκη, τον οποίο διαδέχθηκε ο πατέρας μου Γεώργιος Στεφανουδάκης, ενώ από το 2015 ανέλαβα επίσημα τα ηνία της επιχείρησης, αφού εργαζόμουν σε αυτήν προηγουμένως από το 2009, όταν και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, λαμβάνοντας το δίπλωμα του Μηχανικού Παραγωγής&Διοίκησης, ενώ από το 2010 είμαι επίσημα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Ηλεκτρολόγων&Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΕ, επάγγελμα το οποίο ασκώ δευτερευόντως μεν, απαραιτήτως δε, για τις ανάγκες της επιχείρησής μου.

  Το 2013, μετά από αρκετή έρευνα σχετικά με την αναβάθμιση των σπουδών και των γνώσεών μου για τις ανάγκες της επιχείρησης, ήρθα σε επαφή με τους υπεύθυνους του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, οπότε τον Φεβρουάριο του 2014 συμμετείχα στις κατακτήριες εξετάσεις, όπου πέτυχα και εισήλθα στο τμήμα. Ο λόγος που επέλεξα να προβώ στην ενέργεια αυτήν, είναι και ο λόγος για τον οποίο αναφέρομαι σε εσάς.

  Καλώς ή κακώς, το τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας αποτελούσε και αποτελεί ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ για οποιονδήποτε του ευρύτερου κλάδου των Γραφικών Τεχνών όπως ετικετοποιοί, μεταξοτύπες, λιθογράφοι, σχεδιαστές συσκευασίας, εκδότες περιοδικών και εφημερίδων κ.ά. που για λόγους συντομίας δεν αναφέρω, ώστε να διευρύνουν τους επιστημονικούς τους ορίζοντες, αλλά και να βελτιώσουν τις πιθανότητες επαγγελματικής κατάρτισης. ΔΕΝ υπάρχει, και το τονίζω αυτό, κάποια άλλη οδός που θα μπορούσα εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος, να ακολουθήσουμε. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε και εγώ με τη σειρά μου να παρακολουθήσω έναν δεύτερο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων στο σύνολό του, ώστε να μπορέσω να καλυφθώ και να καλύψω τις ανάγκες της επιχείρησής μου, σπουδές που πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, καθώς φαντάζομαι πως κατανοείτε τη δυσκολία του να σπουδάζεις, να έχεις την ευθύνη μιας ολόκληρης επιχείρησης, αλλά και μιας οικογένειας.

  Αυτό που σήμερα αντιμετωπίζω εγώ, αλλά και όλοι οι συνάδελφοί μου καθηγητές, επαγγελματίες και φοιτητές, είναι μία προ των πυλών οριστική απαξίωση και διάλυση των σπουδών, των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά και των ονείρων που καθένας μας έχει, με την πλήρη εξαφάνιση του τμήματος, εάν τελικά οριστικοποιηθεί η απόφαση, υπό την σκέπη του τμήματος Γραφιστικής.

  Σας γνωστοποιώ πως το τμήμα μας και το τμήμα Γραφιστικής ΟΥΔΕΜΊΑ σχέση έχουν σε επίπεδο σπουδών ή επαγγελματικής αποκατάστασης. Το ότι όλοι ανήκουμε στον ευρύτερο κλάδο των Γραφικών Τεχνών, δε μπορεί σε καμμία περίπτωση να σημαίνει πως αποτελούμε ταυτόσημες έννοιες. Αυτό που ξεκίνησε ως κακόγουστο αστείο το 2012 με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, έγινε μια σκληρή πραγματικότητα για όλους μας την τελευταία πενταετία, και τώρα, εάν ΔΕΝ πράξετε αλλιώς, θα μονιμοποιηθεί, και το ΜΟΝΑΔΙΚΌ από το 1974 τμήμα στην Ελλάδα θα μπεί στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας.

  Πώς γίνεται λοιπόν εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι, να λάβουμε διαφορετικό πτυχίο από αυτό που θα σπουδάσουμε; Πώς γίνεται να μην καλυπτόμαστε από επαγγελματικά δικαιώματα; Πώς γίνεται να απαξιώνονται οι επιχειρήσεις μας, που στηρίζουν την οικονομία και απορροφούν τους απόφοιτους σε θέσεις εργασίας, με αυτόν τον τρόπο; Πώς γίνεται να μας δημιουργείτε ασυμβατότητα βάσει του τίτλου του πτυχίου, με συναφείς σχολές του εξωτερικού, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι είτε να μη μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε να δεχτούν να συνεχίσουν ως Γραφίστες, με άλλο δηλαδή γνωστικό αντικείμενο; Τέλος, πώς γίνεται και δεν έχουμε κληθεί για συζήτηση και ενημέρωση μαζί σας, οι αρμόδιοι φορείς καθηγητών, φοιτητών αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου, μετά τις τόσες παρεμβάσεις;

  Δεν επιθυμώ νας σας κουράσω άλλο, ούτε βάλλω σε προσωπικό επίπεδο, όμως στην πραγματικότητα όλοι εμείς που αγαπάμε την επιστήμη αυτή, τείνουμε να περιθωριοποιηθούμε. Σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε και να μας στηρίξετε, για κανέναν άλλο λόγο πέρα από το να πράξετε το καθήκον σας.

  Με εκτίμηση,

  Ιωάννης Στεφανουδάκης
  Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
  Απόφοιτος Πολυτεχνείου Κρήτης
  Ιδιοκτήτης ετικετοποιίας «STEF-LABELS»

 • 1 Ιανουαρίου 2018, 19:49 | Αντώνης Κ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ καλή χρονιά.
  Σας συγχαίρω για τις προθέσεις και την προσπάθεια που κάνετε.

  Για το σχέδιο νόμου τώρα:

  -Τι θα γίνει με τους φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει ήδη ; Δεν πρέπει να γίνει αντιστοίχιση των πτυχίων τους ; Μιλάμε για 100.000 οικογένειες.

  -Η θέση καθηγητή Πανεπιστημίου απαιτεί ή τουλάχιστον 3ετή διδασκαλία σε μεταπτυχιακά, ή επίβλεψη μιας διδακτορικής διατριβής ή συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές 2 διδακτορικών διατριβών. Στα ΤΕΙ δεν εκπονούνταν διδακτορικά. Οπότε η κρίση των Καθηγητών και των Αναπληρωτών ΤΕΙ δεν γίνεται επί ίσοις όροις με την κρίση Καθηγητών και Αναπληρωτών Πανεπιστημίων. Καλό θα ήταν να δοθούν μεταβατικές διατάξεις για κάποιο εύλογο διάστημα ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και οι Αναπληρωτές που δεν έχουν 3ετία σε μεταπτυχιακά. Επιπρόσθετα να ενταχθούν και οι Καθηγητές που δεν έχουν 3ετία σε μεταπτυχιακά σε τακτικές θέσεις. Όσοι δεν αποκτήσουν αυτό το τυπικό προσόν εντός 3ετίας (π.χ. μέχρι 31/01/2021) οι θέσεις τους να μετατρέπονται αυτόματα σε προσωποπαγείς.

  -Τι θα γίνει με τους εκτάκτους καθηγητές ; Θα πάψουν να προσλαμβάνονται με σύμβαση ;

 • 1 Ιανουαρίου 2018, 15:33 | Ιωάννης Στεφανουδάκης

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

  Αξιότιμε κε. Υπουργέ της Παιδείας.

  Ονομάζομαι Ιωάννης Στεφανουδάκης και εκτελώ χρέη προέδρου της Σπουδαστικής Ένωσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας.Η Σπουδαστική Ένωση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας και επίσημος εκπρόσωπος των σπουδαστών του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, από το 2015 οπότε και λειτουργεί. Αφού έλαβε υπόψιν της τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως διάδοχο σχήμα του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά και με βάση την συγκρότηση τεχνικών επιτροπών, καταθέτει την πρόταση που ακολουθεί και αφορά στη δημιουργία ενός νέου Τμήματος με τίτλο «ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ». Η πρόταση αυτή κατατίθεται στο πλαίσιο των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο Ιδρυμάτων και αποτελεί μία συγκροτημένη πρόταση από τα μέλη Ε.Π. του τμήματος (κατεύθυνσης) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, με βάση τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και ειδικότερα σε ότι αφορά την έρευνα και την βιομηχανία των εκδόσεων και της συσκευασίας, τους κλάδους της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, του τουρισμού και του πολιτισμού και τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων.

  Η πρόταση των φοιτητών Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών εκφράζει την διαπιστωμένη θέση της εύρεσης θέσεων πρακτικής άσκησης και εργασίας στις δυναμικές επιχειρήσεις των Γραφικών Τεχνών και ολοένα και περισσότερο στους τομείς σχεδιασμού, εκτυπώσεων και παραγωγής συσκευασίας. Η Σπουδαστική Ενωση τονίζει ότι οι Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών και οι Γραφίστες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ KΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ στο περιεχόμενο των μαθημάτων, στο πρόγραμμα σπουδών, και στο αντικείμενο εργασίας που είναι εντελώς διαφορετικό.

  Η πρόταση για την ίδρυση νέου Τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας σε σχολή Γραφικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στοχεύει στο μέλλον και ειδικότερα στην αναγκαιότητα της συνέχισης της ύπαρξης τμήματος στις Γραφικές Τέχνες στην Ελλάδα (όπως άλλωστε γίνεται και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν περίπου 200 τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών με πολλά μαθήματα και τομείς της συσκευασίας), τις πολύ καλές προοπτικές εργασίας των φοιτητών και αποφοίτων. Η ίδρυση του νέου τμήματος τεκμηριώνεται με βάση τις ανάγκες για λειτουργία τμημάτων σε τεχνολογίες και καινοτομίες αιχμής που αναπτύσσονται ραγδαία, όπως η νανοτεχνολογία, τα ψηφιακά συστήματα σχεδιασμού και παραγωγής, οι σύγχρονες εκδόσεις, τα καινοτομικά υλικά, η τρισδιάστατη εκτύπωση, ο ολιστικός σχεδιασμός συσκευασίας που υποστηρίζει τα ελληνικά προϊόντα, τον τουρισμό και τις εξαγωγές αλλά και τις τέχνες και τον πολιτισμό μέσω της Τυπογραφίας και του βιβλίου.

  Τη βάση του νέου τμήματος θα αποτελέσει το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας το οποίο λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία από το 1974 έως και το 2013. Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το ΠΔ95/2013, το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Γραφιστικής για να αποτελέσει έκτοτε και έως σήμερα εισαγωγική κατεύθυνση του Τμήματος Γραφιστικής, σε μία σχολή “Καλλιτεχνικών Σπουδών”. Παρά την αναγκαστική συγχώνευση, η λειτουργία του Τμήματος (σαν “Κατεύθυνση”, παραμένει έως και σήμερα εντελώς ανεξάρτητη και αυτόνομη, γεγονός που δημιουργεί πλήθος προβλημάτων στους φοιτητές και τους απόφοιτους, και εμποδίζει την απρόσκοπτη και αναγκαία ανάπτυξη των σπουδών ενώ οι φοτιτητές που εισήλθαν το 2013-14 θα πάρουν πτυχίο που δεν θα αφορά το γνωστικό αντικειμενο που έχουν σπουδάσει!)

  Το νέο Τμήμα διατηρεί την κυριότητα των χώρων, εργαστηριακών και αιθουσών διδασκαλίας, τον χώρο της γραμματείας και τις αποθήκες, στους οποίους χρησιμοποιεί από το 1974. Επίσης, η Σπουδαστική Ένωση, δηλώνει την αδιαπραγμάτευτη θέση για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και των αποφοίτων μέσω της συνέχισης της λειτουργίας του νέου Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών και τα επαγγελματικά δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους πτυχιούχους του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών από το 1974.

  Ταυτότητα και χαρακτηριστικά του νέου Τμήματος
  • Τίτλος: Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας
  • Title: Department of Graphic Arts and Packaging Sciences
  • Tίτλος Πτυχίου: Πτυχιούχος Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας
  • Degree Title: Graphic Arts and Packaging Engineer, Bachelor of Science
  • ECTS: 240
  • Erasmus codes (ISCED-F) classification: 0618 – Graphic Communication and Media Technology και 0728 – Printing and Packaging
  • Επίπεδο Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων: 6
  • European Qualification Framework: 6
  • Δομή σπουδών: 7 εξάμηνα σπουδών, 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης σύνολο 8 εξάμηνα σπουδών
  • Οι σπουδές και το πτυχίο δίνουν το δικαίωμα σε μεταπτυχιακές σπουδές.

  Κλάδοι και Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών και Παραγωγής υλικών συσκευασίας

  Οι Γραφικές Τέχνες και η Συσκευασία αποτελούν αυτοδύναμους κλάδους παγκοσμίως με επιχειρήσεις, υλικά, προμηθευτές, κατασκευαστές μηχανών, εξοπλισμού, λογισμικού και συστημάτων παραγωγής. Λειτουργούν σύλλογοι, σύνδεσμοι επιχειρηματιών, εργατικά σωματεία, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις συνομοσπονδίες, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, blogs, forums, δίκτυα, κλπ.
  Οι λέξεις «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» αποτελούν διεθνή και ελληνική ορολογία για τη βιομηχανία, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα. Είναι ο δόκιμος και κατοχυρωμένος όρος που περιγράφει τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας των εκτυπώσεων, εκδόσεων, του τύπου, της τυπογραφίας και του ευρύτερου πεδίου της διαχείρισης και επεξεργασίας των μέσων οπτικής επικοινωνίας
  Στην Ελλάδα λειτουργεί σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων (περί τις 4500 μονάδες χωρίς τους αυτοαπασχολούμενους) και εργάζονται περί τους 17.000 εργαζόμενοι (στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ICAP AE, Portal Γραφικών Τεχνών, http://www.graphicarts.gr, κλαδικές εκθέσεις GRAPHICA 2015, SYSKEVASIA 2016). Eπίσης, στην Ελλάδα ο κλάδος παραγωγής υλικών Συσκευασίας (εύκαμπτη και σταθερή συσκευασία και ετικέτα) παρουσιάζει πολύ σημαντική ανάπτυξη δημιουργώντας συνεχώς θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας με απόλυτο αντίκρυσμα του πτυχίου στην αγορά εργασίας αλλά και σε μεταπτυχιακές σπουδές.

  Το περιεχόμενο και ο τίτλος σπουδών του νέου Τμήματος έχουν απόλυτη συνάφεια και ουσιαστικό αντίκρυσμα σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας όπως αποδεικνύουν τα δεδομένα και τα στοιχεία από την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας των πτυχιούχων τεχνολογίας γραφικών τεχνών τα τελευταία 40 χρόνια. Η απασχόληση αφορά κυρίως τους Κλάδους:
  • 18 – Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμένων μέσων
  • 58 – Εκδοτικές δραστηριότητες
  • 17- Χαρτοποιϊα και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
  • Διακλαδικός τομέας του σχεδιασμού και της παραγωγής Συσκευασίας
  (Πηγή: ΣΤΑΚΟΔ-2008_Eisagogi_Tomos_I_new.pdf, – Εθνική ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας – ΣΤΑΚΟΔ 2008 – 2009).
  Το ποσοστό εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τη βιομηχανία βρίσκεται στο 85-90% σε σχέση με την εργασία στο δημόσιο. Οι πτυχιούχοι στελεχώνουν επίσης το σύνολο των σχολών όπου διδάσκονται οι γραφικές τέχνες και επιλεγμένα αντικείμενα σχεδιασμού και παραγωγής συσκευασίας.

  Η ίδρυση του νέου Τμήματος, πρέπει να συνοδευτεί από:
  – Νέο πρόγραμμα σπουδών
  – Λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
  – Προσλήψεις νέων καθηγητών και εργαστηριακών συνεργατών με νέα μέλη Ε.Π. και τεχνικό προσωπικό στα εργαστήρια
  – Ενίσχυση και ανάπτυξη των εργαστηρίων με νέα μηχανήματα, εξοπλισμό και λογισμικό σε επέκταση των υφισταμένων εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

  Σας παρακαλώ θερμά να λάβετε σοβαρά τα παραπάνω, τα οποία είναι πλήρως αληθή και τεκμηριωμένα. Εάν δε λάβουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις-αλλαγές, θα έρθουμε αντιμέτωποι με την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ενός ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ τμήματος στην Ελλάδα, με τρομακτικές συνέπειες στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία.

 • 31 Δεκεμβρίου 2017, 22:52 | Κυριάκος Μπακόπουλος

  Αξιότιμε κ. υπουργέ καλή χρονιά ! Νομίζω είστε ο υπουργός που υποστήριξε τα ΤΕΙ περισσότερο από κάθε άλλον προκάτοχό σας.

  Όσον αφορά το σχέδιο νόμου:
  Α) Φανταστείτε το ακόλουθο σενάριο: Έστω ο κ. Χ καθηγητής στο ΤΕΙ Πειραιά. Έστω και ο κ. Ψ καθηγητής σε Πανεπιστήμιο. Ο κ. Χ ήταν στην τριμελή επιτροπή του κ. Ψ όσο ο κ. Ψ έκανε το διδακτορικό του. Στη συνέχεια ο κ. Χ ήταν και στα εκλεκτορικά του κ. Ψ, μέχρι που ο κ. Ψ έφτασε στη βαθμίδα του καθηγητή σε Πανεπιστήμιο.
  Εάν ενταχθεί ο κ. Χ σε προσωποπαγή θέση, θα μπορούσε να τον κρίνει ο κ. Ψ προκειμένου να ενταχθεί σε τακτική θέση. Όμως ο κ. Ψ είναι «πνευματικό παιδί» του κ. Χ. Πώς είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοια κρίση τη στιγμή που ο κ. Χ έκρινε για χρόνια τον κ. Ψ ;
  Πρόταση: όλοι οι καθηγητές των 2 ΤΕΙ να ενταχθούν σε τακτικές θέσεις.

  Β) Φανταστείτε Αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ο οποίος έχει πολλές δημοσιεύσεις, πολλές ετεροαναφορές, ερευνητικά έργα, διεθνή παρουσία κλπ. Όμως δεν έχει 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά (καθώς το ΤΕΙ Αθήνας πρόσφατα άρχισε να προσφέρει μεταπτυχιακά). Την ίδια ώρα φανταστείτε Αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΙ Πειραιά ο οποίος δεν έχει πολλές δημοσιεύσεις, ούτε πολλές ετεροαναφορές, ούτε ερευνητικά έργα, ούτε διεθνή παρουσία κλπ. Όμως έχει 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά (καθώς το ΤΕΙ Πειραιά προσέφερε εδώ και χρόνια μεταπτυχιακά). Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις ο Αναπληρωτής του ΤΕΙ Πειραιά μπορεί να εξελιχθεί ενώ ο Αναπληρωτής του ΤΕΙ Αθήνας δεν μπορεί.
  Πρόταση: για όλους τους Αναπληρωτές των 2 ΤΕΙ να δοθούν μεταβατικές διατάξεις (π.χ. αντί για 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά να διαθέτουν 3 χρόνια εμπειρία σε ερευνητικά έργα)

  Καλή επιτυχία στο έργο σας !

 • 31 Δεκεμβρίου 2017, 20:26 | Eπίκουρος Καθηγητής Α.Α.

  Είμαι νεοπροσληφθείς επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ που θα συμμετέχει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα θεωρητικά μαθήματα που θα μπορούσα να διδάξω καλύπτονται από καθηγητές εφαρμογών χωρίς διδακτορικό, οι οποίοι θάπρεπε να περιορίζονται μόνο σε εργαστηριακά μαθήματα. Αυτό προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο;

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 21:00 | Χαλκιαδάκης Παύλος

  Αξιότιμε Κ. Υπουργέ,
  θερμή παράκληση, να γίνει η προσθήκη της παρακάτω παραγράφου, όσο αφορά τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.:

  «Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) μεταφέρονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς των Πανεπιστημίων από 1-9-2018»

  Ευχαριστώ

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 09:48 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Ως προς το Σχέδιο Νόμου, επιτρέψτε μου τις ακόλουθες παρατηρήσεις :

  Άρθρο 4, παρ. 1β

  Για ορισμένα από τα Τμήματα του ΤΕΙ-Αθήνας της Σχολής Μηχανικών, αναφέρεται ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος …. μεταφέρονται στο Τμήμα …. του ΠΔΑ.
  Σημειώνεται ότι ο όρος «μεταφέρονται» δεν χρησιμοποιείται για τα υπόλοιπα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας, για τα οποία αντί αυτού χρησιμοποιείται ο όρος «εντάσσονται». Το αυτό ισχύει και για τα Τμήματα του ΑΤΕΙ Πειραιά ΤΤ στα οποία επίσης χρησιμοποιείται ο όρος «εντάσσονται» στα αντίστοιχα νέα τμήματα του ΠΔΑ.
  Για όλες τις περιπτώσεις Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας για τις οποίες χρησιμοποιείται ο όρος «μεταφέρονται» και δεδομένου ότι οι όροι «μεταφέρονται» και «εντάσσονται» δεν είναι συνώνυμοι και λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πνεύμα του νόμου, θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «μεταφέρονται» από τον όρο «εντάσσονται».

  Άρθρο 4, παρ. στ.

  Στη συγκεκριμένη παράγραφο προβλέπεται ότι οι μετακινήσεις των μελών ΔΕΠ από τμήμα σε τμήμα του ΠΔΑ θα διενεργηθούν μετά την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων Σχολών και Τμημάτων του ΠΔΑ με εκλογική διαδικασία. Όμως, η ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Σχολών και Τμημάτων θα πρέπει να γίνει μετά την οριστική σύνθεσή τους και όχι με την προσωρινή ώστε να αντικατοπτρίζει ορθά και δημοκρατικά την βούληση των μελών που απαρτίζουν τα εκάστοτε τμήματα και Σχολές. Με βάση αυτό θα πρέπει η διαδικασία μετακινήσεων να προηγηθεί των εκλογικών διαδικασιών και να πραγματοποιηθεί με τους προσωρινούς προέδρους Τμημάτων και Σχολών και αφού αυτή οριστικοποιηθεί, να λάβουν χώρα οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του ΠΔΑ.

  Με εκτίμηση,
  Ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας
  Σπυρίδων Αθηναίος
  Καθηγητής

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 22:58 | Στάθης Ζάχος

  Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Γαβρόγλου για την προσπάθεια !

  Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου αναφέρει:
  ε) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις … καθώς και διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, …, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης η υποβολής της αίτησης.

  Με βάση αυτή τη διάταξη:
  1) Όσοι Αναπληρωτές προλάβουν να κάνουν αίτηση εξέλιξης, θα κριθούν με τα προσόντα του 2916/01. Επίσης στα εκλεκτορικά τους θα μπορούν να συμπεριλάβουν ΔΕΠ ΤΕΙ. Κατά συνέπεια ο Αναπληρωτής θα κριθεί με τον 2916/01 και θα γίνει Καθηγητής σε τακτική θέση (ή θα μπει και αυτός σε προσωποπαγή ;). Ενώ οι υπάρχοντες Καθηγητές θα ενταχθούν σε προσωποπαγή θέση και θα κριθούν μόνο από ΔΕΠ Πανεπιστημίων. Αυτό το σημείο θέλει διευκρινίσεις.
  2) Όσοι Αναπληρωτές δεν προλάβουν να κάνουν αίτηση εξέλιξης θα υποχρεωθούν να πάνε με τον 1268/82. Υπάρχουν μέλη ΔΕΠ τα οποία διορίστηκαν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή με διαφορά λίγων μηνών. Με αυτή τη διάταξη το ένα μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να εξελιχθεί στη βαθμίδα του καθηγητή (επειδή πρόλαβε και έκανε αίτηση) ενώ το άλλο μέλος θα πρέπει να περιμένει 3 χρόνια (μέχρι να συμπληρώσει 3ετία σε μεταπτυχιακά). Άρα ενώ τα 2 μέλη ΔΕΠ είχαν διαφορά μόνο λίγων μηνών, η διαφορά θα γίνει 3ετης.

  Ως εκ τούτου προτείνω τη μετατροπή της παραπάνω διάταξης ως εξής: …διαδικασίες εξέλιξης για τις οποίες θα υποβληθεί αίτηση μέχρι τις 31/08/2018 ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. => άλλωστε τα ΔΕΠ των 2 ΤΕΙ θα αποκτήσουν το στάτους των ΔΕΠ Πανεπιστημίου από 01/09/2018.

  Εναλλακτικά θα μπορούσε να τροποποιηθεί ο 1268/82.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 10:20 | Κατερίνα Μανιαδάκη

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

  Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας εκτιμά ότι οι καθηγητές Α΄ βαθμίδας έχουν ήδη κριθεί, όπως και οι καθηγητές όλων των άλλων βαθμίδων, και μάλιστα με νομοθετημένα κριτήρια αυστηρότερα από αυτά του Πανεπιστημιακού Τομέα. Επίσης, έχουν ήδη αξιολογηθεί από εκλεκτορικά σώματα στα οποία μετείχαν μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν συμμετάσχει ως μέλη εκλεκτορικών σωμάτων σε αξιολογήσεις καθηγητών Πανεπιστημίων. Επομένως, προτείνει την επανεξέταση του θέματος της αυτοδίκαιης ένταξής τους στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής χωρίς περαιτέρω κρίση και επιπρόσθετες προϋποθέσεις.

  Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

 • 28 Δεκεμβρίου 2017, 18:38 | Αλέξανδρος Ανδρ.

  κ. Υπουργέ,
  Σύμφωνα με την παράγρ. 3 του Άρθρου 5 περί «Ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας, κατάργησης και μεταβολής έδρας Α.Ε.Ι. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι.» του Νόμου 4485/2017, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ρυθμίσετε τα θέματα αντιστοιχίας των παλαιών και νέων πτυχίων.
  Αντ’ αυτού, με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, εσείς έχετε αποκλείσει ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΟΥΣ τους πτυχιούχους των δύο ΑΕΙ ΤΤ, με αποτέλεσμα οι χιλιάδες πτυχιούχοι να είμαστε σε ακόμη πιο δυσμενή θέση από αυτή που υποτίθεται το νέο ΠΔΑ θα βελτίωνε.
  Δεν είναι δυνατόν να εισηγηθείτε έναν Νόμο χωρίς την παραμικρή μεταβατική διάταξη για τους πτυχιούχους των δύο ΑΕΙ ΤΤ. Εφόσον καταργείτε τα δύο ΑΕΙ ΤΤ, και πλεόν δεν θα υφίστανται, θα πρέπει να καθορίσετε τους όρους ισοτιμίας των παλαιών με τα νεά πτυχία. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πτυχία μας θα είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΧΡΗΣΤΑ!!!!! Καμία ακαδημαϊκή αξία, καμία υπόσταση, τίθεται θέμα ολοκληρωτικής απαξίωσης. Η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη. Θα καταστρέψετε καριέρες χιλιάδων πολιτών της χώρας μας.
  Πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και ένα έννομο συμφέρον που να επιβάλλει αυτή την από μέρους σας αμέλεια; Και φυσικά για να σας προλάβω, δεν αναφέρομαι στις γνωστές Συντεχνίες.
  Φανταστείτε την έκταση της ζημιάς που θα υποστούμε όλοι οι πτυχιούχοι κατά την εύρεση εργασίας ή την συνέχιση των σπουδών μας!!! Όλοι οι αιτούμενοι κάτι από τα παραπάνω θα παραπέμψουμε ουσιαστικά τους αποδέκτες των αιτήσεών μας σε ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Και το πρόβλημα θα διογκωθεί δυσθεώρητα στην περίπτωση του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), όπου θα εγείρονται αναπάντητα ερωτήματα υπεύθυνα για την απόλυτη καταστροφή της επαγγελματικής/ακαδημαϊκής εξέλιξης των πτυχιούχων.
  Είναι δηλαδή σίγουρο ότι το παρών Νομοσχέδιο θα οδηγήσει στην πλήρη αμφισβήτηση των δύο (παλαιών) ΑΕΙ ΤΤ.
  Εδώ κ. Υπουργέ δεν σας παρακαλάμε.
  Η ικανοποίηση του αιτήματός μας αποτελεί θεσμική σας υποχρέωσή, η οποία στηρίζεται μεταξύ άλλων, στις βασικές αρχές του Συντάγματος. Ως Κυβερνών είστε υποχρεωμένος να ασκείτε την εξουσία με βάση κανόνες δικαίου προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο της άσκησης εξουσίας σε βάρος των πολιτών.
  κ. Υπουργέ,
  Πράξτε τα δέοντα! Διακυβεύονται πολλά με το υπόψη Νομοσχέδιο!

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 19:44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

  Από τη στιγμή που έχει ληφθεί καλώς ή κακώς η πολιτική απόφαση για ίδρυση Πανεπιστημίου, είναι αδιανόητο οι εκπαιδευτικοί του να μην έχουν τουλάχιστον διδακτορικό τίτλο.
  Η ουσία είναι ότι έχεις επιλέξει να αναβαθμίσεις το εκπαιδευτικό ίδρυμα και επομένως δεν το προσαρμόζεις προς τα κάτω ώστε να μπορέσεις να απορροφήσεις το προσωπικό που έχει χαμηλά προσόντα και ναι μεν ήταν εξαιρετικό για ένα ΤΕΙ και τον προσανατολισμό και τις απαιτήσεις του αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν την επάρκεια διδασκαλίας σε ένα νέο πλέον Πανεπιστήμιο.
  Εφόσον θές να εφαρμόσεις κοινωνική πολιτική αυτό μπορείς να το κάνεις δίδοντας συγκεκριμένες προσωποπαγείς θέσεις στα ΙΕΚ ή στα ΕΠΑΛ για το προσωπικό αυτό, διαφορετικά θα έχεις Πανεπιστήμιο μόνον στην ταμπέλα.

  Ευχαριστώ

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 14:44 | Σ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

  Στο άρθρο 4 παρ. 3 προτείνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών θέσεων των δικηγόρων, οι οποίοι υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Νομική Υπηρεσία (αυτοτελής οργανική μονάδα) των απορροφώμενων ΤΕΙ, με σύμβαση αορίστου χρόνου και με πάγια έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, το ίδιο καθεστώς και όρους.

  ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ
  Σ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
  Β. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

 • 26 Δεκεμβρίου 2017, 14:49 | Χατζηδημήτης Ιωάννης

  //////////

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Θα σας παρακαλούσα να βοηθήσετε, με το φιλεκπαιδευτικό πνεύμα που έχετε, τους Καθηγητές Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση/ Υπηρετούντες Λέκτορες σε Προσωποπαγή θέση, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εξελιχθούν και μετά το πέρας της
  31-12-2018, όπως αναφέρεται στις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 78, παράγραφος 6, εδάφιο Β, που τροποποιήθηκε με τον νόμο Ν.4429/2016, άρθρο 22, παράγραφος 4.
  Η δυνατότητα για εξέλιξη τους και μετά το πέρας του 2018 θα αποτελεί μία πολύ δίκαιη απόφαση, βοήθεια και αναγνώριση του πολύτιμου και χρονοβόρου έργου τους όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα επίπεδα (εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό), προσφέροντας τα μέγιστα στο ΤΕΙ, σε τόσους δύσκολους καιρούς που διανύσαμε.

  Με εκτίμηση
  //////////

  τι είναι αυτα που λέτε κ.Παπαγεωργίου ? να ανγνωρισθει η βοηθεια σας ολα αυτά τα χρόνια …… για να εξελιχθείτε εσείς ….και οι άλλοι που περιμένουν να σας παρουν τις θέσεις τι θα κάνουν.

  Το γνωριζετε οτι δεν θα το κάνει (οχι πιθανόν γιατι δεν θέλει …αλλα γιατί δεν τον αφήνουν και δεν θα τον αφήσουν.

  Σταματήστε λοιπον το κλάμα … γιατι αυτα επρεπε να τα περιμένετε

  Εαν παραμεινει ενα 5% απο όλους τους ηδη διδασκοντες στις θεσεις που κατέχουν θα είναι θαύμα

  Εαν ειχατε γίνει τεχνολογικα πανεπιστημια τοτε τα πραγματα θα ηταν πολύ πολυ διαφορετικα για σας και για τους αποφοιτους σημερα που τους έχετε γράψει κατω απο την σκόνη των παουτσιών σας .

  Δεν ξέρετε ποσοι απο περιφερειακα ιδρύματα ετοιμαζονται να εφορμήσουν ????.

  Μεχρι και Διοικητικη υπαλληλος του ΕΜΠ θα γίνει τακτική καθήγητρια στο νέο ΠΔΑ……

  Χατζηδημήτης Ιωάννης

 • 26 Δεκεμβρίου 2017, 11:46 | Σ.Παπαγεωργίου

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Θα σας παρακαλούσα να βοηθήσετε, με το φιλεκπαιδευτικό πνεύμα που έχετε, τους Καθηγητές Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση/ Υπηρετούντες Λέκτορες σε Προσωποπαγή θέση, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εξελιχθούν και μετά το πέρας της
  31-12-2018, όπως αναφέρεται στις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 78, παράγραφος 6, εδάφιο Β, που τροποποιήθηκε με τον νόμο Ν.4429/2016, άρθρο 22, παράγραφος 4.
  Η δυνατότητα για εξέλιξη τους και μετά το πέρας του 2018 θα αποτελεί μία πολύ δίκαιη απόφαση, βοήθεια και αναγνώριση του πολύτιμου και χρονοβόρου έργου τους όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα επίπεδα (εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό), προσφέροντας τα μέγιστα στο ΤΕΙ, σε τόσους δύσκολους καιρούς που διανύσαμε.

  Με εκτίμηση

 • 23 Δεκεμβρίου 2017, 18:40 | Πέτρος Χιωτόπουλος

  Η βαθμίδα του καθηγητή ΤΕΙ (ν. 2916/01) απαιτεί:
  α) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων, ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

  β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή.

  Ο 1268/82 απαιτεί 3 χρόνια διδασκαλία σε μεταπτυχιακά ή επίβλεψη διδακτορικών.
  Πολλά τμήματα ΤΕΙ δεν διοργάνωναν μεταπτυχιακά. Διδακτορικά δεν επιτρέπονταν στα ΤΕΙ. Και εδώ που τα λέμε η συμμετοχή σε μεταπτυχιακά κατά κύριο λόγο φέρνει χρήματα. Πολύ σημαντικότερες είναι οι δημοσιεύσεις, τα ερευνητικά έργα και άλλες δραστηριότητες με διεθνή απήχηση παρά η διδασκαλία σε μεταπτυχιακά.
  Πρόταση: όλοι οι καθηγητές των ΤΕΙ να ενταχθούν σε τακτικές θέσεις. Επιπρόσθετα να δοθεί η δυνατότητα στους Αναπληρωτές καθηγητές να εξελιχθούν με τα προσόντα του 2916/01 (μεταβατικές διατάξεις στον παρόντα νόμο που να ισχύουν μέχρι 31/12/2020) καθώς κανείς δεν τους είχε ενημερώσει ότι θα αλλάξουν τα τυπικά προσόντα. Εάν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως, τότε πολύ εύκολα θα μπορούσαν να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τους καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν 3 χρόνια διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά.

 • 23 Δεκεμβρίου 2017, 00:00 | Andriani

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
  Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου της Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (18-12-2017) δεν υπάρχει το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας γραφικών τεχνών και συσκευασίας.
  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να συμπληρώσει το νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας την ίδρυση Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας» σαν συνέχεια του τμήματος τεχνολογίας γραφικών τεχνών που λειτουργεί στο ΤΕΙ Αθήνας και τη Σχολή Γραφικών Τεχνών από το 1974 και είναι ένα και μοναδικό σε ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδρυση του τμήματος προτείνουν τεκμηριωμένα οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι γραφικών τεχνών καθώς και το σύνολο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των κλάδων των εκτυπώσεων, εκδόσεων και της συσκευασίας,
  Οι γραφικές τέχνες επεκτείνονται σε συγχρονα και καινοτομικά τεχνολογικά και επεπιστημονικά πδία όπως είναι για παράδειγμα, οι εκτυπώσεις συσκευασίας, οι εαλείας, η τρισδιάστατη και η λειτουργική εκτύπωση, οι τεχνολογίες premedia και cross-media publishing, τα τυπωμένα ηλεκτρονικά και οι εκτυπώσεις διαδραστικής και ψηφιακής πληροφορίας στα έντυπα.
  Οι επιχειρήσεις γραφικών τεχνών (όπου η γραφιστική αντικειμενικά συνιστά ένα μικρό μέρος των διαδικασιών) αποτελούν βιομηχανία και κλάδους με πλήθος επιστημονικών, διαχειριστικών και τεχνολογικών διαδικασιών για τητον σχεδιασμό και την παραγωγή των εντύπωσν αλλά και των ψηφιακών μέσων. Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας είναι αναγκαίο να υπάρχει σε πλήρως αυτόνομο Τμήμα διότι η τεχνολογική και παραγωγική διαδικασία των γραφικών τεχνών ΔΕΝ είναι γραφιστική.
  Στην περίπτωση μη ίδρυσης του τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας, τότε θα υπάρξει έλλειψη υψηλού επιπέδου στελεχών και εργαζομένων στις επιχειρήσεις και στους συναφείς κλάδους, και κενό στην επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα που είναι ταχύτατα εξελισσόμενη παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.
  Το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να αγνοήσει την παρουσία 4500 επιχειρήσεων γραφικών τεχνών στην Ελλάδα (και πολύ περισσότερων στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της συσκευασίας), την συνεχή ζήτηση πτυχιούχων για κάλυψη θέσεων εργασίας απόλυτα σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών της επιστήμης των γραφικών τεχνών και την ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα.
  Γι’ αυτό ζητάμε την δημιουργία του αυτόνομου Τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 22:37 | Γαρίνης Βασίλης

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου της Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (18-12-2017) δεν υπάρχει το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας γραφικών τεχνών και συσκευασίας.

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να συμπληρώσει το νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας την ίδρυση Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας» σαν συνέχεια του τμήματος τεχνολογίας γραφικών τεχνών που λειτουργεί στο ΤΕΙ Αθήνας και τη Σχολή Γραφικών Τεχνών από το 1974 και είναι ένα και μοναδικό σε ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδρυση του τμήματος προτείνουν τεκμηριωμένα οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι γραφικών τεχνών καθώς και το σύνολο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των κλάδων των εκτυπώσεων, εκδόσεων και της συσκευασίας,

  Οι γραφικές τέχνες επεκτείνονται σε συγχρονα και καινοτομικά τεχνολογικά και επεπιστημονικά πδία όπως είναι για παράδειγμα, οι εκτυπώσεις συσκευασίας, οι εαλείας, η τρισδιάστατη και η λειτουργική εκτύπωση, οι τεχνολογίες premedia και cross-media publishing, τα τυπωμένα ηλεκτρονικά και οι εκτυπώσεις διαδραστικής και ψηφιακής πληροφορίας στα έντυπα.

  Οι επιχειρήσεις γραφικών τεχνών (όπου η γραφιστική αντικειμενικά συνιστά ένα μικρό μέρος των διαδικασιών) αποτελούν βιομηχανία και κλάδους με πλήθος επιστημονικών, διαχειριστικών και τεχνολογικών διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των εντύπων αλλά και των ψηφιακών μέσων.
  Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας είναι αναγκαίο να υπάρχει σε πλήρως αυτόνομο Τμήμα διότι η τεχνολογική και παραγωγική διαδικασία των γραφικών τεχνών ΔΕΝ είναι γραφιστική.

  Στην περίπτωση μη ίδρυσης του τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας, τότε θα υπάρξει έλλειψη υψηλού επιπέδου στελεχών και εργαζομένων στις επιχειρήσεις και στους συναφείς κλάδους, και κενό στην επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα που είναι ταχύτατα εξελισσόμενη παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.

  Το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να αγνοήσει την παρουσία 4500 επιχειρήσεων γραφικών τεχνών στην Ελλάδα (και πολύ περισσότερων στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της συσκευασίας), την συνεχή ζήτηση πτυχιούχων για κάλυψη θέσεων εργασίας απόλυτα σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών της επιστήμης των γραφικών τεχνών και την την ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα.

  Γι’ αυτό ζητάμε την δημιουργία του αυτόνομου Τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 19:27 | Δήμητρα Παναγιωτίδου

  Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 το νομοσχέδιο για την Ιδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Στο νομοσχέδιο έχει δυστυχώς εξαφανιστεί το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας γραφικών τεχνών και του κλάδου της συσκευασίας, παρά το ότι καθηγητές, φοιτητές και επαγγελματίες του κλάδου τεκμηριωμένα πρότιναν την ίδρυση αυτόνομου τμήματος με τίτλο «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας». Εαν παραμείνει το νομοσχέδιο ως έχει, τότε εξαφανίζεται τελειωτικά το τμήμα τεχνολογίας γραφικών τεχνών, μοναδικό στην Ελλάδα με λειτουργία από το 1974.
  Το νομοσχέδιο έχει τεθεί για διαβούλευση για λίγες ημέρες, στην πλατφόρμα:
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3754&cpage=1#comment-53325
  Για να προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε σε αυτή την εξέλιξη, είναι απαραίτητο να στείλουμε είτε ως άτομα είτε ως φορείς και επιχειρήσεις ένα κείμενο στην πλατφόρμα αυτή του Υπουργείου Παιδείας, προτείνοντας την ίδρυση του αυτόνομου τμήματος. Στην πλατφόρμα υπάρχει δεξια το πεδίο “σχολιάστε”, όπου μπορούμε να αναρτήσουμε το κείμενό μας.
  Οσο πιο πολλοί στείλουμε το αίτημά μας, τόσο περισσότερες ελπίδες έχουμε για να μη εξαφανιστεί το τμήμα μας των γραφικών τεχνών από την εκπαίδευση. Είναι κυριολεκτικά η τελευταία μας ευκαιρία…

  Για τη διευκόλυνσή σας θα βρείτε πιο κάτω ένα κείμενο, που έχει συντάξει ο κ. Τ. Πολίτης, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε, να συμπληρώσετε ή να στείλετε αυτούσιο, εφόσον συμφωνείτε.

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
  Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου της Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (18-12-2017) δεν υπάρχει το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας γραφικών τεχνών και συσκευασίας.
  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να συμπληρώσει το νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας την ίδρυση Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας» σαν συνέχεια του τμήματος τεχνολογίας γραφικών τεχνών που λειτουργεί στο ΤΕΙ Αθήνας και τη Σχολή Γραφικών Τεχνών από το 1974 και είναι ένα και μοναδικό σε ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδρυση του τμήματος προτείνουν τεκμηριωμένα οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι γραφικών τεχνών καθώς και το σύνολο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των κλάδων των εκτυπώσεων, εκδόσεων και της συσκευασίας,
  Οι γραφικές τέχνες επεκτείνονται σε συγχρονα και καινοτομικά τεχνολογικά και επεπιστημονικά πδία όπως είναι για παράδειγμα, οι εκτυπώσεις συσκευασίας, οι εαλείας, η τρισδιάστατη και η λειτουργική εκτύπωση, οι τεχνολογίες premedia και cross-media publishing, τα τυπωμένα ηλεκτρονικά και οι εκτυπώσεις διαδραστικής και ψηφιακής πληροφορίας στα έντυπα.
  Οι επιχειρήσεις γραφικών τεχνών (όπου η γραφιστική αντικειμενικά συνιστά ένα μικρό μέρος των διαδικασιών) αποτελούν βιομηχανία και κλάδους με πλήθος επιστημονικών, διαχειριστικών και τεχνολογικών διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των εντύπων αλλά και των ψηφιακών μέσων.
  Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας είναι αναγκαίο να υπάρχει σε πλήρως αυτόνομο Τμήμα διότι η τεχνολογική και παραγωγική διαδικασία των γραφικών τεχνών ΔΕΝ είναι γραφιστική.
  Στην περίπτωση μη ίδρυσης του τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας, τότε θα υπάρξει έλλειψη υψηλού επιπέδου στελεχών και εργαζομένων στις επιχειρήσεις και στους συναφείς κλάδους, και κενό στην επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα που είναι ταχύτατα εξελισσόμενη παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.
  Το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να αγνοήσει την παρουσία 4500 επιχειρήσεων γραφικών τεχνών στην Ελλάδα (και πολύ περισσότερων στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της συσκευασίας), την συνεχή ζήτηση πτυχιούχων για κάλυψη θέσεων εργασίας απόλυτα σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών της επιστήμης των γραφικών τεχνών και την την ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα.
  Γι’ αυτό ζητάμε την δημιουργία του αυτόνομου Τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 11:05 | Σπυρος

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
  Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου της Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (18-12-2017) δεν υπάρχει το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας γραφικών τεχνών και συσκευασίας.
  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να συμπληρώσει το νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας την ίδρυση Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας» σαν συνέχεια του τμήματος τεχνολογίας γραφικών τεχνών που λειτουργεί στο ΤΕΙ Αθήνας και τη Σχολή Γραφικών Τεχνών από το 1974 και είναι ένα και μοναδικό σε ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδρυση του τμήματος προτείνουν τεκμηριωμένα οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι γραφικών τεχνών καθώς και το σύνολο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των κλάδων των εκτυπώσεων, εκδόσεων και της συσκευασίας,
  Οι γραφικές τέχνες επεκτείνονται σε συγχρονα και καινοτομικά τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία όπως είναι για παράδειγμα, οι εκτυπώσεις συσκευασίας, τα έντυπα ασφαλείας, η τρισδιάστατη και λειτουργική εκτύπωση, οι τεχνολογίες premedia και cross-media publishing, τα τυπωμένα ηλεκτρονικά και οι εκτυπώσεις διαδραστικής και ψηφιακής πληροφορίας στα έντυπα.
  Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας είναι αναγκαίο να υπάρχει σε πλήρως αυτόνομο Τμήμα διότι η τεχνολογική και παραγωγική διαδικασία των γραφικών τεχνών ΔΕΝ είναι γραφιστική. Το αντικείμενο των γραφικών τεχνών διδάσκεται σε αυτόνομα τμήματα σε περίπου 190 Πανεπιστήμια παγκοσμίως.
  Στην περίπτωση μη ίδρυσης του τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας, τότε θα υπάρξει έλλειψη υψηλού επιπέδου στελεχών και εργαζομένων στις επιχειρήσεις και στους συναφείς κλάδους, και κενό στην επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα που είναι ταχύτατα εξελισσόμενη παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.
  Το Υπουργείο Παιδείας δεν πρέπει να αγνοήσει την παρουσία 4500 επιχειρήσεων γραφικών τεχνών στην Ελλάδα (και πολύ περισσότερων στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της συσκευασίας), την συνεχή ζήτηση πτυχιούχων για κάλυψη θέσεων εργασίας απόλυτα σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών της επιστήμης των γραφικών τεχνών και την την ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστμονική και εφαρμοσμένη έρευνα.
  Γι’ αυτό ζητάμε την δημιουργία του αυτόνομου Τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 05:13 | MARIA

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
  Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου της Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (18-12-2017) δεν υπάρχει το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας γραφικών τεχνών και συσκευασίας.
  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να συμπληρώσει το νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας την ίδρυση Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας» σαν συνέχεια του τμήματος τεχνολογίας γραφικών τεχνών που λειτουργεί στο ΤΕΙ Αθήνας και τη Σχολή Γραφικών Τεχνών από το 1974 και είναι ένα και μοναδικό σε ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδρυση του τμήματος προτείνουν τεκμηριωμένα οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι γραφικών τεχνών καθώς και το σύνολο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των κλάδων των εκτυπώσεων, εκδόσεων και της συσκευασίας,
  Οι γραφικές τέχνες επεκτείνονται σε συγχρονα και καινοτομικά τεχνολογικά και επεπιστημονικά πδία όπως είναι για παράδειγμα, οι εκτυπώσεις συσκευασίας, οι εαλείας, η τρισδιάστατη και η λειτουργική εκτύπωση, οι τεχνολογίες premedia και cross-media publishing, τα τυπωμένα ηλεκτρονικά και οι εκτυπώσεις διαδραστικής και ψηφιακής πληροφορίας στα έντυπα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 01:52 | JA

  H αυτοδίκαιη μετατροπή της α βαθμίδας των καθηγητών ΤΕΙ σε αντίστοιχη προσωποπαγή είναι αντισυνταγματική καθόσον οι καθηγητές α βαθμίδας έχουν λάβει τη θέση αυτή με τους ίδιους νόμους των καθηγητών α βαθμίδας των Πανεπιστημίων.
  Δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο στοχοποίησης των μελών ΔΕΠ της α βαθμίδας των ΤΕΙ, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Η μετατροπή της μόνιμης θέσης που κατέχουν σε προσωποπαγή θα εξαναγκάσει αρκετά μέλη να συνταξιοδοτηθούν ή να παραιτηθούν με αποτέλεσμα τη δημιουργία κενών θέσεων για τα διάφορα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα.
  Η κατάσταση αυτή δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία?
  Ποιος θα διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα των καθηγητών αυτών?
  Τα μητρώα των εκλεκτόρων θα συμπληρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα των αποχωρησάντων καθηγητών με αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους ή λέκτορες?
  Τη βαθμίδα του καθηγητή α βαθμίδας θα την κρίνει καθηγητής χαμηλότερης ακαδημαϊκής βαθμίδας?
  Με την επέκταση της διάρκειας του νόμου για αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο μέχρι 31-12-18, η μετατροπή της προσωποπαγούς σε μόνιμη μετά την αποχώρηση του καθηγητή θα ωφελήσει την πλήρωση της χωρίς να προκηρυχθεί νέα θέση?
  Είναι προσβλητικό για την ανώτατη βαθμίδα καθηγητών των ΤΕΙ να χάνουν τη θέση τους και να τη μετατρέπουν σε προσωποπσγή την οποία θα πρέπει εφόσον θέλουν να τη μετατρέψουν σε μόνιμη θα πρέπει να γίνει διαπιστωτική πράξη όπου θα ξαναελέγχονται τα ίδια προσόντα που είχαν όταν έγιναν καθηγητές.
  Τι θα γίνει με τις άλλες βαθμίδες? Με τους καθηγητές εφαρμογών που δεν έχουν διδακτορικό?
  Το άρθρο 1 γ)αα έχει ελλείψεις, ασάφειες και είναι και αντισυνταγματικό καθόσον καθιστά προσωποπαγή την α βαθμίδα ΔΕΠ των ΤΕΙ.
  Δηλαδή θα πρέπει να διατυπωθεί ξανά αποκαθιστώντας τους ΔΕΠ των ΤΕΙ στην τακτική θέση χωρίς να προσθέτει νέους όρους π.χ., διδασκαλία άνω των τριών ετών σε μεταπτυχιακά, ή συμμετοχή στην τριμελη επιτροπή των διδακτορικών, κλπ.
  Τα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπου διδάσκουν σε αυτά καθηγητές ΔΕΠ Πανεπιστημίων είναι κατώτερα των αμιγώς με μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων?
  Ποιος ο λόγος τέτοιας διαφοροποίησης?
  Είναι πολλά που θα πρέπει να διατυπωθούν καλύτερα χωρίς να μειώνουν την ακαδημαϊκότητα των καθηγητών α βαθμιδας των ΤΕΙ

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 00:10 | Μανόνας Μιχάλης

  ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.
  Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου της Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (18-12-2017) δεν υπάρχει το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας γραφικών τεχνών και συσκευασίας.
  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να συμπληρώσει το νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας την ίδρυση Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας» σαν συνέχεια του τμήματος τεχνολογίας γραφικών τεχνών που λειτουργεί στο ΤΕΙ Αθήνας και τη Σχολή Γραφικών Τεχνών από το 1974 και είναι ένα και μοναδικό σε ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση.
  Την ίδρυση του τμήματος προτείνουν τεκμηριωμένα οι καθηγητές, οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι γραφικών τεχνών καθώς και το σύνολο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των κλάδων των εκτυπώσεων, εκδόσεων και της συσκευασίας,Οι γραφικές τέχνες επεκτείνονται σε σύγχρονα και καινοτομικά τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία όπως είναι για παράδειγμα, οι εκτυπώσεις ευκαμπτης και χάρτινης συσκευασίας, οι εκτυπώσεις ασφαλείας, η τρισδιάστατη και η λειτουργική εκτύπωση, οι τεχνολογίες premedia και cross-media publishing, τα τυπωμένα ηλεκτρονικά και οι εκτυπώσεις διαδραστικής και ψηφιακής πληροφορίας στα έντυπα.Οι επιχειρήσεις γραφικών τεχνών (όπου η γραφιστική αντικειμενικά συνιστά ένα μικρό μέρος των διαδικασιών) αποτελούν βιομηχανία και κλάδους με πλήθος επιστημονικών, διαχειριστικών και τεχνολογικών διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων αλλά και των ψηφιακών μέσων.
  Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας είναι αναγκαίο να υπάρχει σε πλήρως αυτόνομο Τμήμα διότι η τεχνολογική και παραγωγική διαδικασία των γραφικών τεχνών ΔΕΝ είναι γραφιστική αν και ακόμη και αυτή είναι εξειδικευμένη.Αφορά την γνώση των διαφορετικών εκτυπωτικών μεθόδων και την προσαρμογή των εικαστικών στις απαιτήσεις τους, τις ιδιαιτερότητες των υλικών που θα εκτυπωθούν, τις χημικές και φυσικές αντιδράσεις τους με τα μελάνια και τα βερνίκια καθώς και με τα προϊόντα που θα περιέχουν οι συσκευασίες αυτές, και εν τέλει όλων των διαδικασίων παραγωγής τελικού προϊόντος και πολλές άλλες γνώσεις που δεν μπορούν να παρατεθούν σε περιορισμένο χώρο και χρόνο.

  Ζητάμε την δημιουργία αυτόνομου Τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 23:35 | Νικόλαος

  Νομίζω οτι ο τρόπος αντίδρασης των μελών του τμήματος γραφιστικής στη διαβούλευση, δείχνει ότι κακώς θα συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στο νεο πανεπιστήμιο. Για διετή δομή νομίζω ίσως να είναι πιο κατάλληλοι.