Άρθρο 21 – Ασυμβίβαστα – Σύγκρουση συμφερόντων

1. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Ε. είναι ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..
β. Με την ιδιότητα του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.
2. Τα μέλη της Ε.Η.Ε. αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Ε. έχει συμφέρον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή της οικογένειάς του. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος το οποίο δηλώνει το κώλυμα, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του.
3. Τα μέλη των Ε.Η.Ε., οι εισηγητές και κάθε μέλος εμπλεκόμενο που ασκεί υποστηρικτικό έργο, έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 20:01 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

  Να μπουν περιορισμοί για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα όπως και σε διδακτορικές διατριβές με βάση διεθνείς νόρμες.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 13:46 | Αλέξανδρος

  Για την περίπτωση της συγγένειας μέλους ΕΗΕ, να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση της διάταξης που ισχύει για τα μέλη εκλεκτορικών σωμάτων.

  Επομένως:

  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή συγγενή έως 5ου βαθμού ή του Οργανισμού στον οποίο εργάζεται ή προσφέρει αμισθί επιστημονικό ή συμβουλευτικό ή διοικητικό έργο».