Άρθρο 05 – Φοιτητές

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.
2. Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι., συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/11. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 έως και 72, και του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195).
3. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων στους φοιτητές της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που απορροφώνται, αρμόδιοι είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής του φοιτητή τίτλο και τύπο.
5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων των δυο Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών. Στους αποφοίτους των Π.Μ.Σ. απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Τμήματος Τ.Ε.Ι. με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.
6. Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τμήματα, καθώς και η εκπαιδευτική κατάστασή τους.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:49 | Γ.Δ.

  Όσον αφορά το ακανθώδες θέμα των αποφοίτων, αν στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τελικά, δεν προβλέπεται ρύθμιση για την ισοτίμηση των πτυχίων όλων των αποφοίτων, χωρίς διαχωρισμούς, για λόγους ισονομίας και ισότητας (σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους) και όχι αλά κάρτ, όπως μπορεί κάποιοι να επιθυμούν, τότε οι μαζικές αγωγές και προσφυγές είναι αναπόφευκτες. Aς μη λησμονεί κανένας, ότι ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ τα δύο Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνολογικού Τομέα, αλλά ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ δημιουργώντας ένα νέο ΑΕΙ, Πανεπιστημιακού Τομέα. Αυτά φαίνονται με σαφή τρόπο, από το σχέδιο νόμου και οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν μπορεί να έχει βάση. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει βάση, οποιαδήποτε σκέψη ή προσπάθεια αποκλεισμού των αποφοίτων που κληρονομεί το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από τα δύο ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Με οδηγό τις περιπτώσεις των Παιδαγωγικών Σχολών, της Χαροκοπείου Σχολής, της Παντείου Σχολής, των ΤΕΦΑΑ, της Ανωτάτης Βιομηχανικής κ.λ.π. είναι μονόδρομος η ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ των πτυχίων των αποφοίτων των υπό συγχώνευση ΤΕΙ, με τα πτυχία του υπό δημιουργία (από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. To δίκαιο είναι με το μέρος των αποφοίτων, που όλα τα προηγούμενα χρόνια βοήθησαν και συνέβαλλαν σημαντικά, ώστε να είναι σήμερα δυνατή η δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από τα Ιδρύματα (ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά), απ΄όπου αυτοί αποφοίτησαν. Ούτε διαδικασίες ισοτίμησης, για μερικούς, ούτε κατατακτήριες για όλους, από τις οποίες θα επωφεληθούν ελάχιστοι. ΟΛΟΙ δικαιούνται ισοτίμηση, χωρίς αστερίσκους και προαπαιτούμενα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 08:32 | GM

  Αν οι απόφοιτοι των Ιδρυμάτων δεν είχαν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ποιότητα, ούτε ο 2916/2001 θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει, ούτε αυτό που βιώνουμε σήμερα με το ΠΔΑ

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 07:59 | christos

  κ. Υπουργέ,
  «από την εισηγητική έκθεση, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι με το νόμο αυτόν «δεν επιχειρείται διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιών και νέων πτυχίων Τ.Ε.Ι. που είναι μεταξύ τους ισότιμα, όπως ακριβώς τα ίδια παραμένουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών και νέων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.». Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών και συνεπώς δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους κοινωνικούς ή δημόσιου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων είτε διαφοροποιεί την κατηγορία των προσώπων ή των πραγμάτων στα οποία αφορά. Επομένως, αν γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για μία κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση από τη ρύθμιση αυτή μία άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχειρίσεως, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Προς αποκατάσταση δε της συνταγματικά επιβαλλόμενης ισότητας πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση και σε εκείνη την κατηγορία προσώπων, σε βάρος την οποίων έγινε η δυσμενής διάκριση, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την παραβίαση της ανωτέρω αρχής (Ολ.ΑΠ 4/2004)»| Απόφαση 524/2013 Άρειος Πάγος

  Με εκτίμηση!

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 07:17 | Ρενα

  Κυριε Υπουργε, διαδικασια αυτοματης ισοτιμισης παλαιων αποφοιτων ΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.Δεν μπορειτε εσεις να κοβετε τους δεσμους αυτοματα και να δημιουργειτε προβληματα ατον εργαδιακο μας χωρο,το σωστο ειναι ισοτιμηση ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ απλα πραγματα,και το ΠΔΑ πρεπει να ονομασθει ΠΔΑ τεχνολογικου τομεα αλλιως αλΛοιωνεται ο χαρακτηρας των απορροφημενων αξιολογων ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ,

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 07:17 | Ιωάννης Αρνός

  Κύριε Υπουργέ .
  Φοιτώ σε μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας και θα πάρω τίτλο από ένα ίδρυμα που όταν μου τον δώσει ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.
  Παράλογο?

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:52 | Νικόλαος

  Η αρμοδιότητα για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στις κοσμητείες και στα τμήματα. Η διοικούσα επιτροπή δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών των 26 διαφορετικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το άρθρο 32 του ν. 4009/11 σωστά προβλέπει ότι η ειδική επιτροπή για την κατάρτιση προγράμματος σπουδών «αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου». Δεν είναι δυνατόν τα 11 μέλη της διοικούσας επιτροπής να έχουν την απαραίτητη συνάφεια με τα γνωστικά πεδία 5 διαφορετικών σχολών και 26 διαφορετικών τμημάτων ώστε να αποφασίσουν για κάτι τόσο υψίστης σημασίας, όπως είναι το πρόγραμμα σπουδών.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ

  καλή χρονιά με υγεία σε όλους μας?
  Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) έχω να αναφέρω μεταξύ άλλων τα εξής.
  Με τον Ν.1404/1983 ιδρύθηκαν τα ΤΕΙ διαφόρων σχολών με τα Τμήματά τους σε όλη την Χώρα σε αντικατάσταση και κατάργηση των ΚΑΤΕΕ. Τα ανωτέρω Ιδρύματα ήταν Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με έκδοση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σε πολύ λίγα Τμήματα των αντίστοιχων Σχολών τους. Με τον ανωτέρω Ιδρυτικό Νόμο των ΤΕΙ δόθηκε η δυνατότητα εξομοίωσης των τίτλων με τα πρώην ΚΑΤΕΕ αλλά και αντίστοιχη Ισοτιμία των τίτλων τους. Με τον Ν.2916/2001 τα ΤΕΙ υπό προυποθέσεις μετεξελίχθηκαν σε ΑΤΕΙ. Έγινε λοιπόν η πολυπόθητη ανωτατοποίησή τους αλλά όχι και η πανεπιστημιοποίηση τους. Ως εκ τούτου έκδόθηκαν πάλι κάποια επαγγελματικά δικαιώματα πάλι όμως υπό πρου ποθέσεις. Έτσι λοιπόν παρέμενε το χάσμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάλι σε δύο (2) ταχύτητες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που πλέον είχαν μετονονομαστεί σε ΑΤΕΙ και μπορούσαν μεταξύ άλλων να οργανώνουν και να χορηγούν και μεταπτυχιακούς τίτλους.
  Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου το οποίο προς τιμήν του έφερε ο κος Υπουργός Παιδείας σε μία προσπάθεια αναβάθμισης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά υπό το βάρος και την πίεση των μνημονιακών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στο Τομέα της Παιδείας και δη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) με αυτοδίκαιη απορρόφηση των δύο (2) ΑΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά της Αττικής. Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου πουθενά δεν γίνεται μνεία μέσω τουλάχιστον των μεταβατικών διατάξεων για τους παλαιότερους απόφοιτους τους όσο αναφορά την ισχύ το κύρος και το μέλλον των τίτλων τους. Ο δε κος Υπουργός της Παιδείας ανέφερε ότι αυτός και οι συνεργάτες του προσπάθησαν αλλά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα σχετικά με τις περιπτώσεις των ισοτιμιών τόσο των πρόσφατα (μετά την ισχύ του Ν. 2916/2011) όσο και των παλαιότερων πτυχιούχων (πριν την ισχύ του Ν.2916/2011) στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ). Η ανωτέρω αυτή τοποθέτηση του κου Υπουργού της Παιδείας δημιουργεί αυτομάτως ένα τεράστιο επικείμενο νομοθετικό κενό το οποίο θα αποτελέσει ρήγμα για όλους τους κατόχους πτυχίων ΤΕΙ και ΑΤΕΙ υποβαθμίζοντας το κύρος των κατεχόμενων τίτλων τους.
  Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει και δυνατότητα αλλά και εναλλακτική λύση αποκατάστασης του παρόντος ζητήματος με τον κάτωθι δυνατό τρόπο. Οι πτυχιούχοι τόσο των ΤΕΙ όσο και των ΑΤΕΙ θα μπορούσαν τόσο οι μεν όσο και δε αφού πρώτα υπό τις απαιτούμενες κατάλληλες προυποθέσεις των οικείων Τμημάτων τους εξομοίωναν τους κατεχόμενους τίτλους τους να χορηγούνταν ο νέος τίτλος (πλέον Ισοτιμημένος) του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) έτσι ώστε να ξεπεραστεί ταυτόχρονα με νομοθετική ρύθμιση στον Ιδρυτικό Νόμο όπως στο παρελθόν είχε γίνει τόσο με τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τα ΤΕΦΑΑ όσο και με την ΑΣΟΕΕ σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ΑΒΣΠ σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την ΑΒΣΘ σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κλπ.
  Με βάση τα ανωτέρω θα ξεπεραστούν στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πολυετή και χρόνια προβλήματα και θα σταματήσουν οι χρόνιες διακρίσεις και ανισότητες των ΑΕΙ σε βάρος των ΤΕΙ αλλά και των ΑΤΕΙ και θα ολοκληρωθούν και οι πολυπόθητες εκδόσεις των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διαφόρων Σχολών και Τμημάτων που τόσα χρόνια δεν έχουν εκδοθεί εξαιτίας των συντεχνιακών συμφερόντων ορισμένων κλάδων.
  Έτσι λοιπόν για να ξεπεραστούν οι χρόνιες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και για να υπάρξει Ισότητα Ισονομία Συνταγματικότητα και Ισοπολιτεία σε όλους τους πτυχιούχους (παλαιότερους και νεότερους) και προς επίρρωση όλων των ημαρτημάτων των ΤΕΙ από τους κυβερνώντες των τελευταίων δεκαετιών θα πρέπει πάραυτα να υπάρξει ταυτόχρονη νομοθετική ρύθμιση στο θέμα της εξομοίωσης των τίτλων και των ισοτιμιών τους αποκαθιστώντας όλες τις βλάβες και τα όποια προβλήματα μέχρι σήμερα είχαν δημιουργηθεί με την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση όλων μας για την στήριξη του νέου θεσμού του νεοιδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής(ΠΔΑ).
  Μετά τιμής
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ
  Απόφοιτος ΤΕΙ Πειραιά 1992 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΔΟ)

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 01:04 | Σ.Τ.

  Κύριε Υπουργέ,

  Εγώ θα έκανα χειρότερα, αρκεί να ήξερα τι έκανα, εσείς δυστυχώς ξέρετε και τι κάνετε και τα κάνετε πολύ χειρότερα…
  Έχουν αναφερθεί οι προηγούμενοι.
  Το μόνο θέμα είναι ότι έστω ακαδημαϊκά υπάρχει αναγνώριση, αποκατάσταση, εξομοίωση, με τα επαγγελματικά δικαιώματα ή όπως τα έχετε μεταλλάξει σε επαγγελματικές δραστηριότητες και οι πριν μετά απόφοιτοι θα έχουν?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων που μου δίνεται η δυνατότητα να εκφράσω τη γνώμη μου εάν και ξέρω(ουμε) ότι όπως λέει και ένας τραγουδοποιός «δουλείες του ποδαριού……»

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:57 | Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

  κ.Υπουργέ επιβάλλεται η ισοτίμηση υφιστάμενων και νέων πτυχιούχων ΑΤΕΙ και ΠΔΑ. Δεν μπορεί πάντα οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ να υποβαθμίζονται έμμεσα ή άμεσα. Είναι προφανές ότι η μη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο της ισοτίμησης των πτυχιούχων τους απαξιώνει και τους υποβαθμίζει, αφού μελλοντικά θα αντιμετωπίζονται ως κάτι διαφορετικό από τους αποφοίτους του ΠΔΑ. Εννοείται ότι το θέμα της ισοτίμησης πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε μελλοντικό νομοσχέδιο συγχώνευσης ΑΤΕΙ και Πανεπιστημίων.
  Εξάλλου τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια, τα ΑΤΕΙ τα περιλαμβάνουν εδώ και πολλά χρόνια. Κανείς δε λέει να μη βελτιωθούν σημεία όπου παρουσιάζονται ελλείψεις. Άλλο όμως αυτό και άλλο να «καταδικάζονται» τα πτυχία χιλιάδων αποφοίτων σε μια ξεχωριστή κατηγορία αποκλειστικά στην Ελλάδα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:05 | Δημήτριος Παναγιώτου

  Δύο ΑΕΙ απορροφώνται σε ένα νέο, και ούτε κουβέντα για τους αποφοίτους. Στέλνετε την Ελλάδα στα δικαστήρια για χρόνια. Πρέπει να ρυθμιστεί και αυτό το θέμα. Προβλέψτε ρητά διαδικασία ισοτίμησης ΟΛΩΝ των ήδη πτυχιούχων, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το πότε έλαβαν το πτυχίο τους.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:55 | Κ.Ν.

  Κύριε υπουργέ
  Με βάση την αρχή της ισότητας όλων απέναντι στον νόμο θέλω να σας εκφράσω τους προβληματισμούς μου και την έντονη δυσαρέσκεια μου για το σχέδιο νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση και που μεταχειρίζεται άνισα τους φοιτητές.
  Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος <> και μαθαίνουμε πως το ΤΕΙ σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί αλλά εμείς οι ήδη υπάρχοντες φοιτητές θα πάρουμε πτυχίο ΤΕΙ και όχι πτυχίο πανεπιστημίου.
  Ένα βασικό λοιπόν ερώτημα μου είναι πως γίνεται να μας δοθεί ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ένα ίδρυμα ανύπαρκτο πλέον; και τι ισχύ θα έχει αυτό;
  Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε έχουμε ξοδέψει αρκετά χρήματα , κόπο και προσωπικό χρόνο για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις σπουδές. Γιατί ενώ δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που φοιτούν τώρα να πάρουν πτυχίο από το νέο πανεπιστήμιο και σε εμάς όχι; Και ποιο είναι το κίνητρο για να το συνεχίσουμε αφού πλέον θα είναι ανύπαρκτο;
  Σας παρακαλώ πολύ να διορθώσετε την αδικία εις βάρος μας και να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση του αιτήματος μας.
  Ευχαριστώ.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:24 | ΘΠ

  Καλή χρονιά σε όλους

  Τα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα και τα Πανεπιστήμια είναι αντιμετωπίζονται το ίδιο βάσει του Ελληνικού Συντάγματος, διότι είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βάσει του άρθρου 16, δεν υπάρχει στο άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος ο όρος Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο, παρα μόνον Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Σύνταγμα λέει στην παράγραφο 7 του άρθρου 16 ότι «Η Επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 3 χρόνια», δηλαδή τα ΑΕΙ ΤΤ και τα Πανεπιστήμια δεν ανήκουν στην ανωτέρη βαθμίδα αλλά ανήκουν στη βαθμίδα Ανώτατης Εκπαίδευσης απο την στιγμή που δεν είναι λιγότερο από τρία έτη η διάρκεια των σπουδών τους, τότε δεν μπορεί να διαχωρίζεται η εκπαίδευση τους με κανένα νόμο, παρά μόνον ότι ορίζει το Σύνταγμα. Άρα η Εκπαίδευση που παρέχεται από τα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΑΕΙ ΤΤ) είναι Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. Στα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα οι σπουδές είναι τετραετείς εδώ πολλά και χρόνια.

  Για τους απόφοιτους μετά τον ν. 2916/2001 οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τετραετείς σπουδές (240 ECTS) θα πρέπει να είναι αυτόματη η ισοτίμηση.

  Για τους παλαιότερους απόφοιτους θα πρέπει να υπάρξει «διαδικασία» «πλήρους ισοτίμισης» με τη συμπλήρωση ικανου πλήθους μαθημάτων έως τα 240 ECTS ή/και αναγνώρισης εργασιακής εμπειρίας

  Πανεπιστήμια και ΑΕΙ ΤΤ βρίσκονται στο ίδιο Επίπεδο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων NQF/EQF

  Ως απόδειξη ότι η Εκπαίδευση είναι Ακαδημαϊκή σε όλα τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι ότι το 2015 η Ελληνική Δημοκρατία δήλωσε σε όλα τα Κράτη στην έκθεση της Ελλάδος στην σελίδα 4, σημείο 1.8, που αφορά την διαδικασία της Μπολόνιας ότι τα όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΑΕΙ ΤΤ) είναι Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού αλλά και τα Προγράμματα Σπουδών τους.

  Web Links:

  http://media.ehea.info/file/Greece/61/6/National_Report_Greece_2015_567616.pdf

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:14 | Παντελιός Αλέξανδρος

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

  Τα Τ.Ε.Ι. μετά την ανωτατικοποίησή τους θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά. Από την ημερομηνία που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. θα πρέπει τα πτυχία των αποφοίτων να είναι αναγνωρίσιμα και ισότιμα τα πτυχία του νέου Πανεπιστημίου. Εναλλακτικά, να μπορούν όσοι επιθυμούν να δώσουν Μαθήματα για να το αποκτήσουν. Ο αποκλεισμός είναι ΑΔΙΚΟΣ.

  Παντελιός Αλέξανδρος M.Sc., PhD(c)
  Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 23:03 | Μεταξια

  Το τμημα ιατρικών εργαστηρίων πρέπει να μεινει αυτοδυναμο.. παρεχει πολλες γνωσεις και αποκατασταση στη δουλεια.. εγω πλεον αποφοιτη μεσω της πρακτικης ασκησης που μου παρειχε το τμημα μου μπορεσα κ προσληφθηκα σε μιαεγαλη φαρμακευτική εταιρεία της χωρας μας

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:21 | Λευτέρης

  Κύριε Γαβρόγλου χρόνια πολλά και καλή χρονιά.Είναι άδικο να μην γίνει αυτόματη ισοτίμηση των παλιών πτυχιούχων του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά.Το δίκαιο είναι να γίνει αυτόματη ισοτίμηση των παλιών αποφοίτων των δυο ΤΕΙ όπως έγινε στο Χαροκόπειο και σε άλλα ιδρύματα.Πτυχιούχος ΤΕΙ Αθήνας Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης από το 2008.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:19 | Ι.Κ.

  Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές;
  Ένας από τους λόγους που πολλοί επέλεξαν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ήταν και η επικείμενη αναβάθμιση τους σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα.
  Θεωρώ πως εγώ και οι συνάδελφοι μου που διανύουμε μόλις το 1ο εξάμηνο σπουδών σε ΠΜΣ , δικαιούμαστε να αποφοιτήσουμε από Πανεπιστήμιο όπως ακριβώς και οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές.
  Άλλωστε ακούγεται παράδοξο ένα Πανεπιστήμιο να απονέμει τίτλους σπουδών ιδρύματος που πλέον δεν υφίσταται!!

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:11 | Γεωργία Α.

  κ.υπουργέ, όταν αναβαθμίστηκαν τα ΚΑΤΕΕ, σε Τ.Ε.Ι.,τότε έγινε αυτόματη εξομοίωση όλων των πτυχίων των αποφοίτων.Τώρα οι απόφοιτοι των σημερινών ΤΕΙ,γιατί δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση όπως και τότε;Ακριβώς η ίδια περίπτωση δεν είναι;Γιατί άλλες ευκαιρίες στους φοιτητές και άλλες στους αποφοίτους;Στη χειρότερη των περιπτώσεων,ας βρεθεί μια φόρμουλα παρακολούθησης,εξ αποστάσεων,κάποιων ωρών,στους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών.Σε καμία περίπτωση όμως,διακρίσεις κι ανισότητες στο κύρος των πτυχίων μας!Να έχουμε όλοι την δυνατότητα ανωτατοποίησης.Αλλιώς θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις σχέσεις μας,στον εργασιακό μας χώρο!!

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 21:05 | φοιτητης ΑΤΕΙ

  Προς
  αξιότιμο Κο υπουργό και λοιπούς εμπλεκομένους με τα του νομοσχεδίου.
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου για το πανεπιστήμιο δυτικής αττικής θεωρώ οτι πρέπει να υπάρξει αλλαγή όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση που δεν ανακαλείται σχετικά με την επιλογή αν θα πάρει πτυχίο απο το ΤΕΙ ή το Πανεπιστήμιο και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης για το λόγο ότι δεν θα είναι γνωστές όλες οι παράμετροι για το νέο πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα η όποια επιλογή των φοιτητών να ενέχει την πιθανότητα λάθους που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την μετέπειτα εξέλιξή τους.Επίσης όσον αφορά τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών είναι άδικο να φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής του φοιτητή τίτλο και τύπο αν αναλογιστούμε πόσες φορές έχει αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων των 3,5 ετων ΤΕΙ εως και των 4 ετών ΑΤΕΙ.Σε αυτή την περίπτωση σωστό θα ήταν να πάρει τίτλο και τύπο κατά το χρόνο αποφοίτησης,διαφορετικά αν είναι να πάρει τίτλο και τύπο κατά το χρόνο εισαγωγής θα πρέπει να κριθεί αντίστοιχα και η αποφοίτησή του με το πρόγραμμα σπουδών που υπήρχε κατά το έτος εισαγωγής.
  Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα μπορούσε να επιλύσει τα άνωθεν προβλήματα που ανακύπτουν είναι η εφαρμογή του διεθνώς καταξιωμένου προγράμματος σπουδών με τις ελεύθερες ροές-κατευθύνσεις που εφαρμόζεται και στο ΕΜΠ και σε τμήματα του Καποδιστριακού πανεπιστημίου, π.χ. τα 3 με 4 πρώτα εξάμηνα μαθήματα κορμού και για τα υπόλοιπα επιλογές όπου θα κρίνουν την κατεύθυνση,με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα της συγχώνευσης τμημάτων με διαφορετικό επιστημονικό αντικείμενο π.χ. βλέπε τμήμα ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών ή ακόμη και η ύπαρξη παράλληλου προγράμματος σπουδών για τους παλαιούς φοιτητές με ύπαρξη ροών,βλέπε και πάλι ΕΜΠ και τμήματα του Καποδιστριακού πανεπιστημίου.Όσον αφορά την ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού μαθημάτων στο πανεπιστήμιο,θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και τα ΑΤΕΙ έχουν 4 έτη σπουδών και 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  Εύχομαι καλή χρονιά και χρόνια πολλά με υγεία.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 20:54 | Ζωή Γεωργιάδου

  Στο σχέδιο νόμου δεν προβλέπονται διαδικασίες αντιστοίχισης των πτυχίων του νέου φορέα με τα προγενέστερα πτυχία των ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αντιστοίχισης επαγγελματικών δικαιωμάτων παλαιών και νέων αποφοίτων. Διαρρηγνύεται η συνέχεια των νέων τμημάτων που προέρχονται από τα λειτουργούντα εδώ και δεκαετίες και τα οποία έχουν αξιολογηθεί. Επιχειρείται επιλεκτικά η απάλειψη του παρελθόντος, το οποίο είχε προσφέρει χιλιάδες αποφοίτους, διαιωνίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις διακρίσεις σε βάρος αποφοίτων ΤΕΙ κατά τρόπο καταχρηστικό.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 20:37 | ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

  Άρθρο 5, παράγραφος 4: Προβλέπει ότι » Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων στους φοιτητές της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που απορροφώνται, αρμόδιοι είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1.»

  Τα μέλη ΔΕΠ και τα όργανα εμφανίζονται αρμόδια να εκδίδουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, κάτι που δεν ισχύει.
  Θα πρέπει να χωριστεί η περίοδος αυτή σε δύο περιόδους, ως εξής:

  » Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών των Τμημάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που απορροφώνται, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1.»
  και
  » Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων στους φοιτητές της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που απορροφώνται, αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1.»

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 20:31 | ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

  Άρθρο 5, παράγραφος 2: Προβλέπεται ότι «Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/11». Το άρθρο 32 παραπέμπει στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος (ορισμός 5-μελών επιτροπών κλπ.). Επειδή ο Εσωτερικός Κανονισμός του νέου ιδρύματος δεν θα είναι έτοιμος αμέσως με την ίδρυσή του, καλό είναι η σχετική αρμοδιότητα να δοθεί στη Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού. Έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει άμεσα και απρόσκοπτα η διαμόρφωση των νέων προγραμμάτων σπουδών, πράγμα επείγον και σημαντικό για τη συνέχεια του παρεχόμενου διδακτικού έργου.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 20:19 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  τα ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια έχουν καταξιωθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση από την δουλεία του Εκπαιδευτικού προσωπικού, το επίπεδο των φοιτητών και από την καταξίωσή τους στην συνέχεια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής δεν θα μπορούσε να ιδρυθεί αν τα δύο ιδρύματα δεν είχαν υψηλού επιπέδου αποφοίτους και κατα συνέπεια αυτοί οι απόφοιτοι δεν θα πρέπει να αποκλείστουν από κάποια διαδικασία ισοτίμησης από τα τμήματα από τα οποία αποφοιτήσαν.Είναι σαν να τους θεωρείτε ξένο σώμα…από το νέο Πανεπιστήμιο ενώ σε αυτούς οφείλεται η αναβάθμιση των σχολών τους. Επίσης, ενώ εγώ είμουν ένας τυπικός φοιτητής και πείρα το πτυχίο μου ακριβώς σε τέσσερα χρόνια με τρείς υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. για τις επιδόσεις μου σε κάθε ακαδημαικό έτος, παράλληλα καποιοι άλλοι συμφοιτητές μου ακόμη δεν έχουν πάρει πτυχίο λόγω του πολύ χαμηλού επιπέδου τους.Με λίγα λόγια ο κακός φοιτητής έχει την δυνατότητα να πάρει το αναβαθμισμένο πτυχίο και εγώ με τρείς υποτροφίες καμία. Στο παρελθόν, πολλές σχολές έγιναν πανεπιστήμια όπως οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και οι απόφοιτοι των Ακαδημιών ισοτιμήθηκαν πλήρως με τα νέα πτυχία. Στα πλαίσια της Ισονομίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης παρακαλώ για την ύπαρξη διαδικασιών ισοτίμησης καθώς και για την έκδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφίτων των δύο ΤΕΙ.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 18:45 | Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.

  «…Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων στους φοιτητές της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ Τ.Ε.Ι. ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ, αρμόδιοι είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1…»

  Είναι σαφές ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί «συνέχεια» των δύο Τ.Ε.Ι. (ΚΑΙ από το άρθρο 01 και από την παράγραφο του άρθρου 05 που παρέθεσα)…
  Το Σ/Ν δεν περιλαμβάνει διάταξη που να ρυθμίσει το τι μέλλει γενέσθαι με τους παλιούς πτυχιούχους των δύο Τ.Ε.Ι. (ούτε και τους αποκλείει φυσικά)…
  Αν το Σ/Ν πάει χωρίς την παραπάνω διάταξη και ψηφιστεί έτσι, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν μαζικές προσφυγές στα δικαστήρια, οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα δικαιόσουν τους παλιούς πτυχιούχους (με την απόφαση να προβλέπει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ κάποιου είδους «διαδικασία ισοτίμησης»)…
  Σας συμβουλεύω λοιπόν να πράξετε τα δέοντα, πρωτίστως για το δικό σας καλό (που δεν είναι άλλο από την επανεκλογή σας)…

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 17:24 | μηχανικός ΤΕΙ

  Το master των πολυτεχνικών σχολών θα δοθεί με αναδρομική ισχύ ακόμα και σε αυτούς που μπορεί να μην ασκούν το επάγγελμα του οποίου πήραν πτυχίο άλλα κάποιο αλλο, στους αποφοίτους ΤΕΙ όμως εξαντλείτε όλη σας την αυστηρότητα και τους τιμωρείτε και τωρα, μετα από τοσα χρόνια καθυστέρησης έκδοσης των Ε.Δ.. Επιβάλλεται η διαδικασία εξομοίωσης των παλαιών με τους νέους πτυχιούχους του Π.Δ.Α. πρωτίστως για λόγους ηθικής αποκατάστασης συμπεριλαμβάνοντας στα κριτήρια ακόμα και την εμπειρία.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 17:08 | Πτυχιουχος ΤΕΙ

  Γιατι στην Ελλαδα χώρα μπατανία τίποτα δεν είναι αυταπόδεικτο……… »το πτυχίο που χορηγείται από τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης». Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις (του ν. 2916/2001) προκύπτει ότι με το νόμο αυτόν ορίστηκε η διάρθρωση της ανώτατης εκπαιδεύσεως η οποία πλέον αποτελείται από δύο, σαφώς διακρινόμενους μεταξύ τους, παράλληλους τομείς, τον πανεπιστημιακό, που συναπαρτίζει όλα τα υφιστάμενα Α.Ε.Ι και τον τεχνολογικό μη πανεπιστημιακό, που περιλαμβάνει τα Τ.Ε.Ι. Η υπαγωγή δε των τελευταίων στην ανώτατη εκπαίδευση συνδέθηκε με τη συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες συνταγματικές επιταγές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πλήρη αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, το καθεστώς του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και τα θέματα σπουδών και δεν σκόπευε στην πλήρη εξομοίωση αυτών με τα Α.Ε.Ι. Έτσι, ο χαρακτηρισμός πλέον των πτυχίων των Τ.Ε.Ι. ως βασικών τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαιδεύσεως δε συνεπάγεται και την ισοτιμία αυτών με τα πτυχία των Α.Ε.Ι. ιδιαίτερα ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων. Τούτο συνάγεται σαφώς α) από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 5 παρ. 12, όπου προσδιορίζεται και η συνέπεια του χαρακτηρισμού αυτού, που είναι η «δυνατότητα προσβάσεως των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια», την οποία δεν είχαν πριν από το 2916/2001, προσδιορισμός που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν περιττός, β) από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 περίπτωση β’ του ιδίου νόμου, κατά την οποία τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα ΤΕΙ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 και γ) από την εισηγητική έκθεση, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι με το νόμο αυτόν «δεν επιχειρείται διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιών και νέων πτυχίων Τ.Ε.Ι. που είναι μεταξύ τους ισότιμα, όπως ακριβώς τα ίδια παραμένουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών και νέων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.». »http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=6KOW91CTVABU867Y0TL2YC8WIP7XSX&apof=524_2013&info=%D0%CF%CB%C9%D4%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%C22

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 17:02 | Παναγιώτης

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, με το να αφήνετε απέξω τους πτυχιούχους των ΤΕΙ από το νέο Πανεπιστήμιο είναι εντελώς άδικο. Τελείωσα το 2012. Η διαφορά στο πρόγραμμα σπουδών με το αυτό που υπάρχει σήμερα στο τμήμα είναι ένα επιπλέον μάθημα και έρχεται και λέει ότι εμείς έχουμε διαφορά με τα παιδιά που έχουν εισαχθεί και δεν έχουν τελειώσει έχουν την δυνατότητα να δώσουν επιπλέον μαθήματα να πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου. Είναι άδικο για εμάς αφού δεν έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε κάποια επιπλέον μαθήματα και να πάρουμε και εμείς το πτυχίο του πανεπιστημίου.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 16:17 | Γρηγορης Μ

  Για ποιό λόγο ενώ τα τμήματα απορροφώνται από το νέο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές μεταπτυχιακοί και παλιοί απόφοιτοι κλειδώνονται απέξω; Είναι σωστό να πάρουν ισοτιμία πανεπιστημίου άτομα που άργησαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (7-8 έτη και πάνω) ενώ οι συνεπείς φοιτητές να μην αναγνωρίζονται; Προσπαθώντας να προσδώσουμε κύρος στο νέο ίδρυμα πρέπει να υποβαθμίσουμε τους κόπους και τις προσπάθειες χιλιάδων απόφοιτων καταργώντας το ίδρυμα και μη αναγνωρίζοντας τους ως τμήμα που αποτελεί παράρτημα του νέου ιδρύματος; Επίσης εφ’ όσον τα τμήματα καταργούνται, γιατί οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι πληρώνουν τα δίδακτρα τους, να πάρουν 2 έτη μετά τίτλο ενός ιδρύματος το οποίο δεν υφίσταται πλέον 2 έτη μετά την κατάργηση/απορόφηση του.
  Μήπως με τα παραπάνω δημιουργούνται ανισότητες και αδικίες; Μήπως κάποια από αυτά είναι αντισυνταγματικά και θα πρέπει να τροποποιηθούν;
  Σας παρακαλώ έστω και αργοπορημένα να μεριμνήσετε κατάλληλα ώστε να αποφύγετε τα προβλήματα που θα προκαλέσουν τα παραπάνω.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 16:02 | Αναστάσιος Ανθουλιάς

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Το νέο Σχέδιο Νόμου δεν καθορίζει ποια θα είναι η Ισοτιμία των Πτυχίων ΤΕΙ, για αυτούς που έχουν ήδη αποφοιτήσει και αντιστοίχως ποια θα είναι τα επαγγελματικά δικαιώματά τους σε σχέση με τους απόφοιτους των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
  Επίσης δεν καθορίζονται τα ανωτέρω για τους αποφοίτους Τμημάτων που συγχωνεύονται και κάποια από αυτά ουσιαστικά καταργούνται (π.χ. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών). Να τονιστεί εδώ ότι για το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν υπάρχει άλλο Τμήμα στα υπόλοιπα ΤΕΙ, αλλά ούτε και στα Πανεπιστήμια.

  Να αναφερθεί επίσης ότι πέραν των ανωτέρω με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου δεν διορθώνονται και αδικίες Επαγγελματικών Δικαιωμάτων που υφίστανται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Για παράδειγμα απόφοιτοι τριετών Πανεπιστημιακών Τμημάτων του εξωτερικού, χωρίς επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σε ορισμένες περιπτώσεις στο Δημόσιο έχει περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα από απόφοιτο ΤΕΙ, του ίδιου γνωστικού πεδίου, με Μάστερ και Διδακτορικό αναγνωρισμένα.
  Επίσης ενώ για απόφοιτους τριετών Πανεπιστημιακών Τμημάτων του εξωτερικού υπήρχε η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός συναφούς Μάστερ στο βασικό τίτλο σπουδών τους ώστε να λάβουν Ισοτιμία και ίσως αντιστοιχία με κάποιο προπτυχιακό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών, εάν υπήρχε αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα, σε αποφοίτους ΤΕΙ δεν δόθηκε ποτέ αυτή η δυνατότητα.
  Θεωρώ ότι τα ανωτέρω σημαντικά θέματα Ισοτιμίας και ίσως Αντιστοιχίας σε ορισμένες περιπτώσεις Πτυχίων Τμημάτων ΤΕΙ που ουσιαστικά καταργούνται, με τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα θα πρέπει να διευθετηθούν με κάποιο δίκαιο τρόπο στο νέο Νόμο.

  Με εκτίμηση,
  Δρ. Αναστάσιος Ανθουλιάς
  Μ.Υ. Τμήματος Υφασμάτων Χαρτιών Δερμάτων/ Δνσης Χημείου της ΠΑ

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 15:44 | Γιώργος Σ

  Κύριε Υπουργέ,
  Πιστεύω ότι είστε ο μοναδικός υπουργός που μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, έχετε καταφέρει να φτάσετε τόσο κοντά στην επίλυση ενός πραγματικά σοβαρότατου ζητήματος, αυτού που αφορά τα επαγγελματικά διακαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών.
  Θα πρέπει όμως κατά την γνώμη μου, να μεριμνήσετε έτσι ώστε όσοι φοιτούν σε προπτυχιακό η σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, να έχουν την δυνατότητα να τους απονεμηθεί πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών, τον τρόπο νομίζω ότι θα τον βρείτε.

  Με τιμή
  Γιώργος Σ.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 14:15 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΜΠΕΚΑΣ

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ,
  Με την σειρά μου και εγώ θα αναφερθώ στο σημαντικό κομμάτι της ισοτιμίας των υπαρχόντων πτυχίων με τα μελλοντικά.
  Είναι απόλυτα λογικό να ληφθούν υπόψη οι προγενέστεροι νόμοι οι οποίοι αναγνώρισαν αλλά και αναβάθμισαν τα ΤΕΙ σε ΑΕΙ. Να θυμίσω εδώ ότι ταυτόχρονα ανανεώθηκαν τα προγράμματα σπουδών, οι ώρες διδασκαλίας, κλπ.
  Ακολούθως δόθηκε η δυνατότητα στα πρώην ΤΕΙ να διοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  Αξίζει να αναφέρουμε ότι με την κατάθεση του πτυχίου μηχανολογίας στο ΔΟΙΤΑΠ αυτό αντιστοιχίζεται πλήρως με πτυχίο εξωτερικού BACHELOR όπως και των Πολυτεχνικών σχολών (και όχι με MASTER). Αντίστοιχα όμως τα πτυχία BACHELOR του εξωτερικού αντιστοιχίζονται από την ίδια υπηρεσία ως «ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ» και ας είναι ΜΟΝΟ τριετούς διάρκειας.Αυτή η παραφωνία (γιατί μόνο έτσι μπορώ να την ονομάσω) ισχύει μόνο στην Ελλάδα και σε καμία άλλη χώρα.
  Επίσης πρέπει να γίνει μνεία για τους πτυχιούχους που φοίτησαν μετά το 2007 (σχετικός νόμος) οι οποίοι πραγματικά ακολούθησαν πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου και χρησιμοποίησαν αντίστοιχα συγγράμματα.
  Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη θα πρέπει να θεσπίσετε μία διαδικασία ισοτίμησης που θα λαμβάνει υπόψη το έτος αποφοίτησης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθήθηκε, ώστε να διατηρηθεί η αρχή της ισότητας σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος.Τέλος να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ανάμεσα σε δύο φοιτητές που εισήχθησαν πχ το 2011, θα επιβραβευθεί αυτός που δεν τελείωσε στην ώρα του και ήταν ασυνεπής (δεν έχει πάρει ακόμη πτυχίο)έναντι αυτού που τελείωσε στην ώρα του δίνοντας ψυχή και σώμα στο να γίνει καλός φοιτητής.
  Τέλος να έχετε υπόψη σας ότι από νομικής άποψης θα καταρριφθεί άνετα στο ΣΤΕ και θα αναγκαστείτε να προβείτε στις ανάλογες διορθώσεις των παραφωνιών!!!!!

  Μπέκας Β. Νικόλαος
  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Τ , Μ.Β.Α.
  Υποδ/ντής Τεχν. Υποστήριξης
  Α/Σ Π.ΡΑΛΛΗ

  Π. Ράλλη 20-22, Ρουφ – Τ.Κ.: 177 78
  Τηλ.Κέντρο: 210 3419500
  Τηλ.: 210 3419555
  e-mail: typralli@ethel.gr web site: ,http://www.osy.gr

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 13:43 | ΜΑΝΟΣ ΣΠΑΡΗΣ

  Κ Υπουργέ, ειμαι κατοικος ακριτικης περιοχής ,Λήμνος και πατέρας μαθήτριας Γ Λυκείου ΕΠΑΛ, οταν δήλωσε η κορη μου, το καλοκαιρι του 2017 την κατευθυνση του ΕΠΑΛ, για το τμημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ειχαμε κατα νου οτι αυτα τα τμηματα βρισκονται στην Αθηνα κ υπολογισαμε οτι θελουμε να εισαχθει στην περιοχή της Αθηνας λογω υπαρξης οικιας των παπουδων της, τωρα με το νομοσχεδιο μας λετε οτι δεν θα υπαρχουν αυτα τα τμηματα και θα πρεπει να δηλωσει Θεσσνικη -Λαρισα-Κρητη, σκεφτηκατε οτι αυτα τα παιδια που θελανε και που ηξεραν οτι υπηρχε ααν αυτα τα τμηματα τωρα ειναι εγκλωβισμένα? αν το ξεραμε θα δηλωναμε αλλη κατευθυνση , τωρα ειναι αργα..τι θα μπορουσε να γινει? πως θα ανταπεξελθουμε οικονομικά?Παρακαλώ σκεφτειτε καποιο τροπο και διρθωστε το!!!

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 12:56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ζ

  Αρχικά είμαι χαρούμενος με την απόφαση για ίδρυση του ΠΔΑ. Ελπίζω ότι θα κάνετε και τις απαραίτητες διαδικασίες για την ισοτίμηση των παλαιών πτυχιούχων όπως κάνατε σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
  Γιατί διαφορετικά ο δρόμος της προσφυγής στην Δικαιοσύνη κατα παντώς υπευθύνου θα είναι η μόνη λύση.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 12:51 | Παναγιώτης Κ.

  Κε. Υπουργέ, το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνετε μέριμνα για τους εν ενεργεία μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι θα αποφοιτήσουν μετά τη δημιουργία του ΠΔΑ, δεν είναι αποδεκτό (για τα οποία εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών καταβάλλονται δίδακτρα και φαντάζομαι πως το γνωρίζεται). Πώς λοιπόν θεωρείτε ότι τιμάτε την εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας ανθρώπους που φροντίζουν για την επιμόρφωσή τους παρακολουθώντας ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, το πτυχίο του οποίου στο τέλος αυτής της διαδρομής δεν θα αναφέρεται στο ίδρυμα που θα το χορηγήσει (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), αλλά σε ένα ίδρυμα που δεν θα υφίσταται πλέον (ΤΕΙ Αθήνας) αφού θα έχει απορροφηθεί από το ΠΔΑ.
  Πόσο δε μάλλον, όταν το νέο ΠΔΑ θα λειτουργήσει κληρονομώντας εκτός από τις υποδομές, το επιστημονικό προσωπικό, τους εν ενεργεία φοιτητές, αλλά και τους αποφοίτους του. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνέχεια όσων αφορά στην ισοτιμία των τίτλων σπουδών, δεδομένου ότι καια τα γνωστικά αντικείμενα κάθε σχολής δε θα υποστούν παρθενογέννεση.