Άρθρο 08 – Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), οι λέξεις «σύμφωνη γνώμη» αντικαθίστανται από τη λέξη «πρόταση».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, μετά τη λέξη «Προσόντων» προστίθεται η φράση «όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 46Α.
3. Μετά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 46Α που έχει ως εξής:
Άρθρο 46Α
Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 1, ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), που αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος. Η πρόταση της Συγκλήτου αναγράφει: α) τα γνωστικά αντικείμενά που θεραπεύουν τα προγράμματα του Κ.Ε.Ε. και τα οποία πρέπει να τελούν σε σχετική συνάφεια με ένα εκ των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιδρύματος, β) την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ήτοι προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και ποιο μέρος από αυτούς το Α.Ε.Ι. μπορεί να διαθέσει, με ταυτόχρονη εκτίμηση του ετήσιου κόστους για το μέρος των πόρων που το Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να καλύψει. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 13, η πράξη παραχώρησης προσκομίζεται για την έκδοση της απόφασης ίδρυσης, γ) τη σκοπιμότητα ίδρυσής του σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, που καταρτίζονται βάσει του ν. 3879/10 (Α΄ 163). Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιμελητηρίων και Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., προτάσεις του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και προτάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έως τις 31 Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος.
2. Όργανα του Κ.Ε.Ε. είναι:
α) το Συμβούλιο,
β) ο Πρόεδρος,
γ) οι Διευθυντές προγραμμάτων σπουδών.
3. α) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται:
αα) από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με αναπληρωματικό του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ββ) τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος, με τους αναπληρωματικούς τους, ομοίως μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο για τετραετή θητεία, ύστερα από εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος,
γγ) τον Διευθυντή προγράμματος σπουδών. Ανάλογα με το θέμα που συζητάται μετέχει και ο αντίστοιχος Διευθυντής του οικείου διετούς προγράμματος σπουδών.
β) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.:
αα) διαμορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της ιδρυτικής απόφασης της παρ. 1,
ββ) εισηγείται στη Σύγκλητο την επιλογή των Διευθυντών,
γγ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τα διετή προγράμματα σπουδών του Κ.Ε.Ε., τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δδ) εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης,
εε) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,
στστ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.,
ζζ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε., η οποία αφού εγκριθεί κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ηη) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,
θθ) εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.
4. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,
β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ε) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κ.Ε.Ε. πιστοποιητικά,
στ) συνυπογράφει με τον οικείο Διευθυντή, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πιστώσεων,
5. Ο Διευθυντής εκάστου προγράμματος σπουδών επιλέγεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, για τετραετή θητεία, είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, και απαλλάσσεται μέρους των διδακτικών του καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας, εκ των τακτικών μελών του Συμβουλίου της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στο Συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών και είναι αρμόδιος για την υλοποίησή του,
β) εισηγείται στο Συμβούλιο σχέδια για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών,
γ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε. έκαστος Διευθυντής ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
δ) είναι εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
ε) εισηγείται στο Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
στ) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της περιπτ. ε΄, μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πιστώσεων,
ζ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων, ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
η) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
6. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε. συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
7. Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και προς το Κέντρο,
δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,
ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
8. Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:
α) μέλη Δ.Ε.Π.,
β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,
γ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),
δ) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε..
Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε..
9. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, πλέον ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος σπουδών, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
10. Το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄171), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον υπάρχουν, ή με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
11. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο απογευματινές ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, και μπορεί να παραχωρούνται για το σκοπό αυτό στο οικείο Α.Ε.Ι..
12. Για τους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων αυτών ισχύουν αναλογικά οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
13. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπλέον, μπορούν να συνδέονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
15. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζoνται ιδίως:
α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του Κ.Ε.Ε. και δεν προβλέπονται από τον παρόντα νόμο,
β) Επιπλέον κριτήρια επιλογής καταρτιζόμενων πέραν του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία, η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κοινωνικά κριτήρια.
γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση ή μαθητεία,
δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και επιπλέον κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,
ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα καταρτιζόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στους καταρτιζόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους,
στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των καταρτιζόμενων,
ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,
η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται αναλογικά οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
16. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ετήσια έκθεση απολογισμού έργου, την οποία κοινοποιεί αμελλητί προς έγκριση στη Σύγκλητο και, αφού εγκριθεί, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Κ.Ε.Ε. υπόκειται τουλάχιστον ανά διετία, σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε., πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.
17. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος άρθρου.
18. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, οι υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα.

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 00:44 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΓΛΑΣ

  Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην ερμηνεία της βούλησης του νομοθέτη, μιας και ήδη πολλοί Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ που αποφοιτούν από τα ΕΠΑΛ, νομίζουν ότι συμμετέχοντας στην κατάρτιση αυτή, θα γίνουν νοσηλευτές.
  Βέβαια, με δεδομένη την ύπαρξη και τη λειτουργία των ΔΙΕΚ, δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτή η ρύθμιση για τη λειτουργία αυτών των κέντρων. Είναι μάλλον εκ του περισσού.

 • Κεφάλαιο Β’
  Άρθρο 8: Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα (EK) που διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα έχουν τη δυνατότητα για διεθνώς ανταγωνιστική εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς αιχμής, στους οποίους συνήθως επιβάλλεται διεπιστημονική συνεργασία, με υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και χρήση μεγάλων και σύγχρονων υποδομών.

  Ως εκ τούτου, για την εμπέδωση (λειτουργία και κατοχύρωση) του ενιαίου χώρου ΑΕ&Ε σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης προτείνουμε, κατά το πρότυπο των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης όπως αυτά θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 4485/2017 (άρθρο 48), την ενσωμάτωση ρύθμισης που να επιτρέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων ΚΕΕ και σε συνεργασία με ΕΚ που διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα καθώς και τη συμμετοχή των Ερευνητών τους ως διδασκόντων σε αυτά.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 16:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ότι τα ΙΕΚ μεταδευτεροβάθμια έχουν 2,5 χρόνια τυπικές σπουδές και εξετάσεις πιστοποίησης. Η ύλη της πιστοποίησης δεν έχει διδαχθεί σε μεγάλο ποσοστό απο το ΙΕΚ (55%). Το γνωρίζουν όλοι ασχέτως αν προσπαθούν το τελευταίο εξάμηνο να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που πρακτικά αυτό είναι αδύνατο.
  Οι σπουδαστές πρέπει με προσωπική μελέτη να καλύψουν απο επαγγελματικά συγγράμματα το κενό αυτό. Ενας χρόνος τουλάχιστον απαιτείται, χρόνος που δεν λαμβάνεται σαν περίοδος φοίτησης. Απάντηση σε αυτό καμμία απο κανέναν. Η συζήτηση γίνεται στο πως θα απορροφηθούν τα κονδύλια απο τα πανεπιστήμια., ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΙΕΚ ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΝ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΧΟΛΗΣ ΙΕΚ ,ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 55% ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΛΕΕΙ, ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΕΕΙ ΕΤΣΙ, ,ΟΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΝΤΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΔΑΧΘΗΣΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΙΕΚ ΣΤΑ ΚΕΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΕ ΤΩΝ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ, ΑΦΟΥ ΤΑ ΙΕΚ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΕΙ .ΑΡΑ ΟΝΤΩΣ ΧΡΗΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΕΚ ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΕΕ ΤΩΝ ΑΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΥΛΗ,ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ECVET, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 17 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ν/Σ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΗ ΤΙΤΛΟ ΑΕΙ, ΣΤΑ ΟΜΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΟΥ ΘΑ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΠΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ .ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΗΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ , ΕΦΟΣΟΝ ΗΔΗ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΙΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΗΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΣΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ. ΠΩΣ; ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΝΑ ΔΙΝΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΘΕΛΗΣΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΚΕΕ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ: ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΛ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΕΕ ΤΩΝ ΑΕΙ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΚ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΕΕ ΤΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ , ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΤΛΟ ΔΙΕΤΟΥΣ ΑΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΟΜΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΗΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΑΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΟΜΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ.

 • 3 Ιανουαρίου 2018
  Γεώργιος Παρίκος – ΙΩΝ
  Θέμα: Άρθρο 8. Κ.Ε.Ε.
  Άποψή μου για τα Διετή είναι πως πρέπει κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη Μέση Τ.Ε.Ε.Κ.
  Πρώτον: Πρέπει να ανασχεδιαστούν οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ (4ο επίπεδο κατάρτισης) και στο 4ο έτος να παρέχονται εξειδικεύσεις ανεβάζοντάς τες στο 5ο επίπεδο κατάρτισης.
  Δεύτερον: Στη θέση των ΙΕΚ και των ΕΠΑΣ (που καταργούνται το 2020) ιδρύονται τριετείς (ή διετείς) Τεχνικές Σχολές παράλληλης Μαθητείας παρέχοντας ειδικότητες και εξειδικεύσεις για αποφοίτους Λυκείων (και Γυμνασίου) στο 4ο επίπεδο κατάρτισης.
  Έτσι έχουμε προετοιμάσει το κρίσιμο μαθητικό δυναμικό που θα μπορεί να διεκδικήσει την είσοδό του στα Διετή Τμήματα που προβλέπει η παρούσα διαβούλευση.
  Τρίτον: Τα παρόντα Διετή τμήματα πρέπει να παρέχουν επίπεδο κατάρτισης 5, σε ευρύτερες ή αναβαθμισμένες γνωστικά επαγγελματικές ειδικότητες σε αντίθεση με τις επιπέδου 5 εξειδικεύσεις του 4ου έτους Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Μόνο έτσι μπορούν να συνυπάρχουν ως επαγγέλματα ιδίου μεν (5ου επιπέδου) αλλά διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.
  Παράδειγμα: Τομέας Μηχανολογίας
  Στην Γ’ ΕΠΑΛ παρέχονται 6 ειδικότητες και στο 4ο έτος Μαθητείας προτείνονται να λειτουργήσουν 15 περίπου εξειδικεύσεις.
  Αντίστοιχα και στην Προτεινόμενη Τεχνική Σχολή Μαθητείας (σε αντικατάσταση ΙΕΚ και ΕΠΑΣ) θα λειτουργούν έως και 16 ειδικότητες.
  Τέταρτον: Ερχόμενοι τώρα στα νέα Διετή Προγράμματα δεν μπορούμε στον τομέα της Μηχανολογίας να υπερβούμε τις 2-3 ειδικότητες.
  Κάθε ειδικότητα θα παρέχει αναβαθμισμένες και ευρύτερες γνώσεις απ’ ότι είχαν στα προηγηθέντα τα προγράμματα σπουδών.
  Κρίσιμο θέμα είναι η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στους σπουδαστές ανάλογο του επιτυχημένου πρότυπου της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.
  Θυμηθείτε πως η σχεδόν πλήρης αποτυχία των ΙΕΚ οφείλεται στην ανυπαρξία διανομής και χρήσης συγγραμμάτων. Αυτό το επισημαίνουν πολλοί μετέχοντες και στην παρούσα διαβούλευση.
  Απουσιάζει η πρόβλεψη άσκησης παράλληλης Μαθητείας. Θα μπορούσε να υπάρξει αν μειωθούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας σε 20 (4 ημερησίως απογευματινές ώρες) αυξάνοντας παράλληλα τη φοίτηση κατά ένα εξάμηνο.
  Κρίσιμο στοιχείο επίσης η πιστοποίηση μέσω εξετάσεων της κάθε ειδικότητας.
  Σκοπός των διετών τμημάτων πρέπει να είναι η κατάρτιση τεχνικών υψηλής αλλά εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας και στελεχών εποπτείας της παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, στον τομέα μεταποίησης και στη συντήρηση εξοπλισμού.
  Ο σωστός σχεδιασμός είναι το κλειδί. Τα χρήματα υπάρχουν. Όχι όμως απλά για να καταναλωθούν ως πόροι του ΕΣΠΑ/ΣΕΣ/2014-20. Ίδωμεν.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 13:14 | Αναστασόπουλος Κωνστ.

  Διορθωμένο κείμ.

  Επ ευκαιρία της διαβούλευσης κατθέτω τα εξής:
  Τα ΚΕΕ καλούνται να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση με καθηγητές ΔΕΠ οι οποίοι δεν διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση.
  Τα μεταδευτεροβάθμια ΙΕΚ αντί να μετατραπούν σε ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης με ρόλο διακριτό απο τα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ και τις ειδικότητες που αφορούσαν ΤΕΕ-ΤΕΛ πλεόν καταργούνται με την ιδρυση των ΚΕΕ.
  Προβλήματα που δημιουργούνται απο αυτό:

  1) Τα ΙΕΚ μεταδευτεροβάθμια (τριτοβάθμια) έχουν 2,5 χρόνια τυπικές σπουδές και εξετάσεις πιστοποίησης. Η ύλη της πιστοποίησης δεν έχει διδαχθεί σε μεγάλο ποσοστό απο το ΙΕΚ (55%). Το γνωρίζουν όλοι ασχέτως αν προσπαθούν το τελευταίο εξάμηνο να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που πρακτικά αυτό είναι αδύνατο.
  Οι σπουδαστές πρέπει με προσωπική μελέτη να καλύψουν απο επαγγελματικά συγγράμματα το κενό αυτό. Ενας χρόνος τουλάχιστον απαιτείται, χρόνος που δεν λαμβάνεται σαν περίοδος φοίτησης. Απάντηση σε αυτό καμμία απο κανέναν. Η συζήτηση γίνεται στο πως θα απορροφηθούν τα κονδύλια απο τα πανεπιστήμια.

  2) Οι ήδη διπλωματούχοι ΙΕΚ θα έχουν δικαίωμα να εντάσσονται στο 3 έτος σπουδών των αντιστοίχων ΑΕΙ?

  3)Τα πτυχία των παλιών ΙΕΚ πως θα διαχωριστούν απο τα νέα ΙΕΚ ειδικοτήτων μαγείρων και κομμωτριών?

  4)Το επίπεδο 5 του εθνικού πλαισίου προσόντων στην πράξη τι όφελος προσδίδει στο διπλωματούχο ΙΕΚ σε επαγγελματικά δικαιώματα απέναντι στο επίπεδο 4 και 3. Μέχρι στιγμής κανένα νέο προεδρικό διάταγμα , ότι ίσχυε ισχύει. Τα ΙΕΚ εξισώνονται με λύκειο.

  5) Ποιός ο ρόλος του ΕοΠΠΕΠ στα επαγγελματικά δικαιώματα των ΙΕΚ διότι μέχρι και τώρα αποποιούνται κάθε ευθύνης και απαντούν οτι αυτά ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα. Αρα δείχνουν τον υπουργό ως υπεύθυνο για αυτήν την κατάντια.

  Ευχαριστώ και εγώ ,πιστεύοντας παρόλα αυτά οτι οι ανωτέρω προτάσεις θα προβληματίσουν και θα βοήθήσουν να υπάρξει μια δικαιότερη αντιμετώπιση των πολύπαθων διπλωματούχων ΙΕΚ απο το υπουργείο.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 13:09 | Αναστασόπουλος Κωνστ.

  Επ ευκαιρία της διαβούλευσης κατθέτω τα εξής:
  Τα ΚΕΕ καλούνται να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση με καθηγητές ΔΕΠ οι οποίοι δεν διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση.
  Τα μεταδευτεροβάθμια ΙΕΚ αντί να μετατραπούν σε ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης με ρόλο διακριτό απο τα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ και τις ειδικότητες που αφορούσαν ΤΕΕ-ΤΕΛ πλεόν καταργούνται με την πιδρυση των ΚΕΕ.
  Προβλήματα που δημιουργούνται απο αυτό:

  1) Τα ΙΕΚ μεταδευτεροβάθμια (τριτοβάθμια) έχουν 2,5 χρόνια τυπικές σπουδές και εξετάσεις πιστοποίησης. Η ύλη της πιστοποίησης δεν έχει διδαχθεί σε μεγάλο ποσοστό απο το ΙΕΚ (55%). Το γνωρίζουν όλοι ασχέτως αν προσπαθούν το τελευταίο εξάμηνο να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που πρακτικά αυτό είναι αδύνατο.
  Οι σπουδαστές πρέπει με προσωπική μελέτη να καλύψουν απο επαγγελματικά συγράμματα το κενό αυτό. Ενας χρόνος τουλάχιστον απαιτείται, χρόνος που δεν λαμβάνεται σαν περίοδος φοίτησης. Απάντηση σε αυτό καμμία απο κανέναν. Η συζήτηση γίνεται στο πως θα απορροφηθούν τα κονδύλια απο τα πανεπιστήμια.

  2) Οι ήδη διπλωματούχοι ΙΕΚ θα έχουν δικαίωμα να εντάσσονται στο 3 έτος σπουδών των αντιστοίχων ΑΕΙ?

  3)Τα πτυχία των παλιών ΙΕΚ πως θα διαχωριστούν απο τα νέα ΙΕΚ ειδικοτήτων μαγείρων και κομμωτριών.

  4)Το επίπεδο 5 του εθνικού πλαισίου προσόντων στην πράξη τι όφελος προσδίδει στο διπλωματούχο ΙΕΚ σε επαγγελματικά δικαιώματα απέναντι στο επίπεδο 4 και 3. Μέχρι στιγμής κανένα νέο προεδρικό διάταγμα , ότι ίσχυε ισχύει. Τα ΙΕΚ εξισώνονται με λύκειο.

  5) Ποιός ο ρόλος του ΕοΠΠΕΠ στα επαγγελματικά δικαιώματα των ΙΕΚ διότι μέχρι και τώρα αποποιούπνται κάθε ευθύνης και απαντούν οτι αυτά ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα. Αρα δείχνουν τον υπουργό ως υπέυθυνο για αυτήν την κατάντια.

  Ευχαριστώ και εγώ , πιστεύοντας παρόλα αυτά οτι οι ανωτέρω προτάσεις θα προβληματίσουν και θα βοήθήσουν να υπάρξει μια δικαιότερη αντιμετώπιση των πολύπαθων διπλωματούχων ΙΕΚ απο το υπουργείο.

 • Για τα ΚΕΕ να διασφαλιστεί η παρουσία ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ εκπαιδευτών, χωρίς τα υψηλότατα Ακαδημαϊκά προσόντα, όπου χρειάζεται, πέραν των υπαρχόντων στα ΑΕΙ πρακτικών δασκάλων. Αυτό να συμπληρωθεί με υποχρεωτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας και υποχρεωτικά σεμινάρια απο πρακτικόυς επαγγελματίες.

 • Με έτερο Νόμο, να ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ και συγκεντρωθούν τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ανα νομό και περιφέρεια για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ κονδυλίων, αξιοποίηση μηχανημάτων και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ εκσυγχρόνισμό της εκπαίδευσης σε διαφορετικές βέβαια βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια να αποκτήσουν δομές και διοίκηση προσαρμοσμένη στον διασχολικό αυτόν τρόπο λειτουργίας. Η ομογενοποίηση να διαπεράσει ΟΛΕΣ τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Να καταγραφεί ο εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο για κάθε πολίτη, πόσο μάλλον για ΚΑΘΕ εκπαιδευτικό και εκπαιδευόμενο.

 • Κανένα ΙΕΚ και καμμία δευτεροετής δομή ΚΕΕ να ΜΗΝ δημιουργηθεί εκτός ΥΠΕΘ. ΟΑΕΔ, ΕΚΑΒ και λοιποί να ασχοληθούν με το αυστηρό τους ΜΗ εκπαιδευτικό έργο. Αρκετα με τα μαγαζάκια και τα ρουσφέτια του ΚΑΘΕ Υπουργείου. Αν χρειάζονται συμπληρωματική εποπτεία απο αντίστοιχο φορέα αυτο να ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ νομικά μέσα στο νόμο και με συμπληρωματικό εξάμηνο πρακτικής άσκησης στον αρμόδιο φορέα και Υπουργείο. Για την Επαγγελματική εκπαίδευση των αποφοίτων ΚΕΕ και την αδειοδότηση επαγγέλματος αρμόδιο ΝΑ είναι πάλι το ΥΠΕΘ και τα αντίστοιχα Υπουργεία. Για την Επαγγελματική εκπαίδευση των αποφοίτων ΚΕΕ να αναπτυχθούν δομές μέσα στο ΥΠΕΘ και ΟΧΙ το Υπουργείο Εργασίας για να διαχειρίζεται τα αντίστοιχα κονδύλια της ΕΕ. Η εκπαιδευση ΔΕΝ είναι θέμα διαχείρισης κονδυλίων. Έχει κανόνες απο την κορυφή μέχρι το Νηπιαγωγείο και όταν δεν τηρούνται υπάρχει θέμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν παράλληλα εργαστήρια ίδιων ειδικοτήτων ανα νομό (και υπουργείο) σε παράλληλες δομές. Εξ άλλου η Επαγγελματική εκπαίδευση των αποφοίτων ΚΕΕ γίνεται ήδη με επιτυχία στα Ιατρικά επαγγέλματα και όλες τις ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ασκήσεις των ΑΕΙ αποκλειστικά απο το ΥΠΕΘ.

 • 3/1/2018
  Γεώργιος Παρίκος – ΙΩΝ

  Άποψή μου για τα Διετή είναι πως πρέπει κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη Μέση Τ.Ε.Ε.Κ.
  Πρώτον: Πρέπει να ανασχεδιαστούν οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ (4ο επίπεδο κατάρτισης) και στο 4ο έτος να παρέχονται εξειδικεύσεις ανεβάζοντάς τες στο 5ο επίπεδο κατάρτισης.
  Δεύτερον: Στη θέση των ΙΕΚ και των ΕΠΑΣ (που καταργούνται το 2020) ιδρύονται τριετείς (ή διετείς) Τεχνικές Σχολές παράλληλης Μαθητείας παρέχοντας ειδικότητες και εξειδικεύσεις για αποφοίτους Λυκείων (και Γυμνασίου) στο 4ο επίπεδο κατάρτισης.
  Έτσι έχουμε προετοιμάσει το κρίσιμο μαθητικό δυναμικό που θα μπορεί να διεκδικήσει την είσοδό του στα Διετή Τμήματα που προβλέπει η παρούσα διαβούλευση.
  Τρίτον: Τα παρόντα Διετή τμήματα πρέπει να παρέχουν επίπεδο κατάρτισης 5, σε ευρύτερες ή αναβαθμισμένες γνωστικά επαγγελματικές ειδικότητες σε αντίθεση με τις επιπέδου 5 εξειδικεύσεις του 4ου έτους Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Μόνο έτσι μπορούν να συνυπάρχουν ως επαγγέλματα ιδίου μεν (5ου επιπέδου) αλλά διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.
  Παράδειγμα: Τομέας Μηχανολογίας
  Στην Γ’ ΕΠΑΛ παρέχονται 6 ειδικότητες και στο 4ο έτος Μαθητείας προτείνονται να λειτουργήσουν 15 περίπου εξειδικεύσεις.
  Αντίστοιχα και στην Προτεινόμενη Τεχνική Σχολή Μαθητείας (σε αντικατάσταση ΙΕΚ και ΕΠΑΣ) θα λειτουργούν έως και 16 ειδικότητες.
  Τέταρτον: Ερχόμενοι τώρα στα νέα Διετή Προγράμματα δεν μπορούμε στον τομέα της Μηχανολογίας να υπερβούμε τις 2-3 ειδικότητες.
  Κάθε ειδικότητα θα παρέχει αναβαθμισμένες και ευρύτερες γνώσεις απ’ ότι είχαν στα προηγηθέντα τα προγράμματα σπουδών.
  Κρίσιμο θέμα είναι η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στους σπουδαστές ανάλογο του επιτυχημένου πρότυπου της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.
  Θυμηθείτε πως η σχεδόν πλήρης αποτυχία των ΙΕΚ οφείλεται στην ανυπαρξία διανομής και χρήσης συγγραμμάτων. Αυτό το επισημαίνουν πολλοί μετέχοντες και στην παρούσα διαβούλευση.
  Απουσιάζει η πρόβλεψη άσκησης παράλληλης Μαθητείας. Θα μπορούσε να υπάρξει αν μειωθούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας σε 20 (4 ημερησίως απογευματινές ώρες) αυξάνοντας παράλληλα τη φοίτηση κατά ένα εξάμηνο.
  Κρίσιμο στοιχείο επίσης η πιστοποίηση μέσω εξετάσεων της κάθε ειδικότητας.
  Σκοπός των διετών τμημάτων πρέπει να είναι η κατάρτιση τεχνικών υψηλής αλλά εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας και στελεχών εποπτείας της παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, στον τομέα μεταποίησης και στη συντήρηση εξοπλισμού.
  Ο σωστός σχεδιασμός είναι το κλειδί. Τα χρήματα υπάρχουν. Όχι όμως απλά για να καταναλωθούν ως πόροι του ΕΣΠΑ/ΣΕΣ/2014-20. Ίδωμεν.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 16:31 | ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 46Α το οποίο θα προστεθεί μετά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, να προστεθεί εδάφιο σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταγεί σύμφωνα με την υπ αριθμ.11388/09-10-2013 Υπουργική απόφαση μετάταξης στα Δ.ΙΕΚ σε θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚ, να δύναται μετά από αίτησή τους να τοποθετηθούν στην Γραμματεία που θα συστηθεί για την διοικητική υποστήριξη του Κ.Ε.Ε. Οι συγκεκριμένοι Διοικητικοί Υπάλληλοι υπηρετούν ήδη 5 έτη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και γνωρίζουν άριστα την διοικητική υποστήριξη. Με την ίδρυση των Κ.Ε.Ε. σε κάθε Α.Ε.Ι. η Επαγγελματική Εκπαίδευση αναβαθμίζεται.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 15:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ. ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ:
  1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΕ ΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ :ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΕΕ. (ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤ΄ΟΥΣΙΑΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ Κ.Α.Τ.Ε.Ε) ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ECVET, ΚΑΘΩΣ ΠΛΕΟΝ ΑΝΩΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η 5η ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΧΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΛ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΕΚ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΛ.ΠΡΟΤΑΣΗ 3.ΚΑΙ 4.
  2.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Π.Σ.Ε. ΣΕ ΟΜΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΦΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΕΤΑΞΑΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΊ ΕΠΑΨΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΥΠΟΙΣΤΗΡΙΖΑΝ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.
  3.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΕΕ) ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΩΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.
  4. ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (3ο εξάμηνο σπουδών) ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ των ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ των ΑΕΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ECVET.ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΙΕΚ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΥΟ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Α.Ε.Ε.ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΙ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΤΛΟ ΕΟΠΠΕΠ.
  5. ΟΙ ΗΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΔΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΕΕ.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 12:36 | Μητρόπουλος Ν

  Καλημέρα και χρόνια πολλά.

  Επειδή το υπουργείο παιδείας και ο σημερινός πολιτικός προιστάμενος αλλά και προκάτοχος του παρόλο που διαφωνούν σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης με τις πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων στο μόνο που συγκλίνουν χωρίς πιθανότητα λάθους ειναι ΑΝΕΥ ΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΑΤΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ.

  Επειδή και η σημερινή διοίκηση το μοναδικό που την απασχολεί απο ότι φαίνεται είναι στο πως θα εξυπηρετήσει τις συντεχνίες των ΑΕΙ-ΤΕΙ αποκλείωντας απο το δικαίωμα στην εργασία χιλιάδες παιδιά των ΙΕΚ !!

  Επειδή άλλα περιμέναμε απο τον σημερινό υπουργό μιας και ανήκει στην εκπαίδευση και άλλα μας έδειξε.

  Επειδή διαχρονικά το υπουργείο παιδείας και το μόνιμο προσωπικό του τείνει να είναι μονίμως εχθρικό προς την επαγγελματική κατάρτιση και τις σχολές ΙΕΚ.

  Αρνούμαι να λάβω μέρος με προτάσεις στην ανωτέρω διαβούλευση. Τα θεωρώ όλα προσχηματικά με απώτερω σκόπο την συνεχιζόμενη υποβάθμιση των ΙΕΚ και των αποφοίτων τους για εξυπηρέτηση συντεχνιών, την καθ εξιν εγκληματική αλλά καί συνάμμα αντισυνταγματική προσπάθεια αποκλεισμού των διπλωματούχων ΙΕΚ απο το να ασκήσουν το επάγγελμα απο την ίδια την πολιτεία!!!

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 09:31 | Αλέκος

  Κύριε Υπουργέ, σε μία συνέντευξη που είχατε δώσει είχατε στηλιτεύσει το «περίεργο» και «πολύπλοκο» καθεστώς των ΙΕΚ.

  Την πολυπλοκότητα και την ανικανότητα των ΙΕΚ να παρέχουν δικαίωμα ασκησης επαγγέλματος στους πιστοποιημένους διπλωματούχους τους ποιός θα την θεραπεύσει άν όχι εσείς?

  Υπερτονίζω ότι τα ΙΕΚ ανήκουν στην εκπαίδευση και δή στο Υπουργείο παιδείας με πολιτικό προιστάμενο εσάς. Αρα αρμόδιος για να θεραπεύσετε αυτές τις δυσλειτουργίες είσαστε εσείς. Τυχόν μην εκλογίκευση του θεσμού των ΙΕΚ βαρύνει εσάς, μιας όλα τα ευρωπαική κράτη είμαστε οι μοναδικοί που οδηγούμε τους νέους μας να σπουδάσουν επάγγελμα σε δημόσιες σχολές, τους βάζουμε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και εξειδίκευσης και με το πέρας της διαδικασίας τους χρήζουμε βοηθούς!! Χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ή οι ειδικότητες που έχουν ρυθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα ειναι επιπέδου ΛΥΚΕΙΟΥ!!! Το ΙΕΚ θεωρείται ως προυπηρεσία και ουδόλως τίτλος εξειδίκευσης. Το οξύμωρο , καταχρηστικό, εγκληματικό της όλης υπόθεσης δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό κύριε Υπουργέ?
  Δεν είναι λύση η ίδρυση διετών δομών αλλά αναβάθμιση των ΙΕΚ.
  Αναβάθμιση με:
  1) Αλλαγή τρόπου προσλήψεων με Προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει στο δύσκολο εργο της κατάρτισης.
  2) Υποδομές ικανές να στηρίξουν τις νέες τεχνολογίες όπως και αντικατάσταση των φωτοτυπιών με συγράμματα.
  3) Κατάργηση πιστοποίησης
  4) Δυνατά διπλώματα τα οποία με το πέρας των σπουδών να παρε΄χουν πλήρη επαγγελματικά ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  2) Υποδομές και

 • 1 Ιανουαρίου 2018, 20:23 | ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΣΕ

  Το ΕΑΠ και τα ΠΣΕ άρχισαν λειτουργούν την ίδια περίοδο. Το ΕΑΠ είχε θεωρητικές σπουδές εξ αποστάσεως και συνεχίζει να λειτουργεί εως σήμερα. Τα ΠΣΕ είχαν κυρίως εργαστηριακές σπουδές με υποχρεωτικά εργαστήρια και δια ζώσης παρακολουθήσεις και όχι εξ αποστάσεως σπουδές.Τα ΠΣΕ ΣΤΑΜΆΤΗΣΑΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΎΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Τί θα γίνει με τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ που παρακολούθησαν το ΠΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και δεν πρόλαβαν να πάρουν πτυχίο; Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ του ΠΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΌΜΩΣ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑΝ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙ ΤΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ τουλάχιστον ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΣ ,ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΟΜΟΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ, για να πάρουν και αυτοί το πτυχίο τους συνεχίζοντας τις σπουδές τους που τα ίδιο το Πανεπιστήμιο, τους τις διέκοψε διότι σταμάτησε ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ όπως προείπα, ένεκα λήξης της επιχορήγησής του. AN ναι, μήπως είναι όντως η κατάλληλη στιγμή να γίνει η ένταξή των φοιτητών αυτών σε όμορα τμήματα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με τροπολογία στο παρόν σχέδιο Νόμου,για να φανεί οτι και παλαιότερες δομές κατάρτισης δεν αφέθησαν στην τύχη τους; Επειδή ώς ηγεσία σημερινή δεν νομίζω να πείτε πως αυτές οι δομές ήταν συγκροτήσεις δομών κατάρτισης άλλων κυβερνήσεων ή ότι δεν μας ενδιαφέρει η αποκατάσταση των φοιτητών αυτών των δομών που διακόπηκαν. Επειδή κάθε φοιτητής δεν μπορεί να αφήνετε εκτός Πανεπιστημιακής Ακαδημαικής Εκπαίδευσης λόγω εκπνοής των χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων σπουδών. ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ ΧΩΡΊΣ ΔΙΚΉ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΌΤΗΤΑ και επειδή ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΤΗΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ οι επόμενες κυβερνήσεις να γυρίσουν την πλάτη στις δομές αυτές,αλλά κυρίως επειδή είμαι σίγουρος ότι θα ενδιαφερθείτε προσωπικά ώστε να δωθεί λύση στο δίκαιο αίτημα των ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΝΤΩΣ εργαζομένων φοιτητών αυτών των δομών ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΟΥΣ κατάρτισης των ΠΣΕ που σταμάτησαν να λειτουργούν ενώ έδιναν πτυχίο ΑΕΙ και δεν μπόρεσαν να τελειώσουν τις σπουδές τους διότι είχαν πολλά προαπαιτούμενα εργαστήρια(αμειγώς εργαστηριακά προγράμματα σπουδών) ΠΟΥ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΟΥΝ αλλιώς δεν γινόταν να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις μαθημάτων και ήταν εργαζόμενοι, δηλαδή ειδική κατηγορία φοιτητών, ΚΑΙ ΕΠΟΜΈΝΩΣ ΔΕΝ ΓΙΝΌΤΑΝ ΕΝΤΌΣ 4 ΕΤΏΝ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΟΎΤΕ ΑΠΛΟΊ ΜΉ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΎΧΟΥΝ σε εργαστηριακές ειδικότητες ΚΑΙ ΕΞΕΠΝΕΥΣΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ..Για όλους αυτούς τους λόγους εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την μέριμνα που είμαι σίγουρος ότι θα καταβάλετε.Το ενδιαφέρον σας για την αποκατάσταση αυτών των φοιτητών τεταρτοετούς κατάρτισης των ΠΣΕ, ΘΑ ΔΕΊΞΕΙ ΌΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΤΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ που απο ΤΏΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ,δεν δημιουργούνται ευκαίρως ακέρως αλλά ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για ισότητα στην επαγγελματική κατάρτιση και όχι άνιση αντιμετώπιση των παλαιών με τους νέους καταρτιζομένους. Πρέπει να γίνει αποκατάσταση την καταρτιζομένων των ΠΣΕ. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΟΞΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ.Τα τμήματα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ,ΤΩΝ ΑΕΙ και τα τμήματα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ των ΑΤΕΙ, μπορούν με τροπολογία ΔΙΚΉ ΣΑΣ σας να δεκτούν τους εργαζομένους φοιτητές αυτού του ΠΣΕ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ και η επιλογή τόπου της σχολής να γίνει με βάσει την επαγγελματική τους πλέον έδρα διότι είναι ενήλικες πλέον και για να μπορούν να τα παρακολουθήσουν συνεχίζοντας τις σπουδές τους που η έλλειψη χρηματοδότησης των ΑΕΙ τότε, τους άφησε αδίκως χωρίς πτυχίο. Αποκαταστήστε λοιπόν αυτήν την αδικία.

 • 31 Δεκεμβρίου 2017, 15:38 | Καταρτιζόμενος

  Τα ΚΕΕ όπως αναφέρονται στο νομοσχέδιο είναι η προσπάθεια να μπουν τα ΑΕΙ/ΤΕΙ στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και όχι εκπαίδευσης όπως αναφέρεται στο τίτλο τους. Σκοπός είναι η αφαίμαξη των 740 εκ. για τη κατάρτιση… Μετά τι;
  Στην ουσία τα ΚΕΕ δεν έχουν τη προοπτική των Δημοσίων ΙΕΚ. Τα τελευταία με την εμπειρία που έχουν αλλά και με νέα επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών (τα οποία έγιναν εθελοντικά και με μηδενικό κόστος) είναι ο φορέας που θα πρέπει να στηριχθεί με χρηματοδότηση και γενικότερη στήριξη (π.χ. διαφήμιση, δυνατότητα νέων προγραμμάτων σπουδών συμπληρωματικών των ΕΠΑΛ). Τα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι τριτοβάθμια ιδρύματα. Δεν έχουν , ούτε επιθυμούν, να μπουν στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αν είναι να το κάνουν θα είναι επειδή κάποια ΤΕΙ δεν θα μπορέσουν να γίνουν ΑΕΙ για διάφορους λόγους (προσωπικού, οικονομικών κλπ).
  Η ΕΕΚ είναι Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση. Η Εκπαίδευση προσφέρεται στα ΕΠΑΛ. Η Κατάρτιση, η οποία δίνεται μετά την Εκπαίδευση, στα ΙΕΚ. Δεν υπάρχει ουσιαστικός χώρος για άλλη δομή. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι τα υπάρχοντα ΔΙΕΚ να χρησιμοποιούσαν χώρους και υποδομές των ΑΕΙ/ΤΕΙ όπου χρειάζεται για κάποια εργαστηριακά μαθήματα. Αν το υπουργείο αποφασίσει να παραμείνει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ τότε τα οικονομικά των ΔΙΕΚ θα συνεχίσει να τα διαχειρίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ όπως γίνεται μέχρι στιγμής. Αν πάλι όχι, τα ΑΕΙ/ΤΕΙ θα μπορούσαν να διαχειρίζονται οικονομικά τα ΔΙΕΚ έχοντας μόνο την οικονομική & ακαδημαϊκή τους εποπτεία. Η διοίκηση τους θα πρέπει να παραμείνει στα υπάρχοντα ΔΙΕΚ και στη ΓΓΔΒΜΝΓ όπως είναι τώρα, έχοντας κεντρικό ρόλο στη λειτουργία τους, ενώ οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Η διάθεση καθηγητών ΑΕΙ/ΤΕΙ σαν εκπαιδευτές είναι λύση βολέματος για όσους περισσέψουν και δεν γίνουν μέλη ΔΕΠ στα νέα ΑΕΙ…
  Μια επίσης λύση που πρέπει επιτέλους να δοθεί, είναι να δοθούν οι πιστωτικές μονάδες στα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ & ΕΠΑΛ ώστε να μπορεί εάν επιθυμεί κάποιος απόφοιτος να συνεχίσει σε πρόγραμμα ανώτερης βαθμίδας (6) όπως είναι και επιταγή της Ε.Ε.
  Η χώρα μας έχει εμπρός της πολλές προκλήσεις. Μια από τις σημαντικότερες, η οποία είναι η καταπολέμηση της ανεργίας είναι η ουσιαστική πρόκληση που θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη κατεύθυνση. Μια από τις λύσεις είναι η επανακατάρτιση χιλιάδων ανέργων σε νέα προγράμματα σπουδών. Αυτό θα οδηγήσει χιλιάδες ανέργους οι οποίοι μπορεί να είναι ακόμη και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, δίνοντας τους προοπτικές σε νέες ειδικότητες που δεν χρειάζονται απαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ, αλλά καλή κατάρτιση στο αντικείμενο τους από ανθρώπους έμπειρους στην αγορά εργασίας αλλά και αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία από εφαρμογή προγράμματος μαθητείας.
  Ευελπιστούμε ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική και δεν θα πάμε σε πειραματισμούς οι οποίοι θα καταρρεύσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα …

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 02:14 | Πέτρος Καρκαλούσος

  Στο νομοσχέδιο εισάγεται ο θεσμός των σπουδών διετούς εκπαίδευσης στα ΑΕΙ. Με τρόπο όμως που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά:
  Με βάση το σχέδιο νόμου επανιδρύονται στη πράξη τα παλιά ΚΑΤΕΕ. Δηλαδή τα διετή προγράμματα διετούς εκπαίδευσης συν ένα εξάμηνο πρακτικής που υπάγονταν στην Ανώτερη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σε αντίθεση με τα πανεπιστήμιο που είναι στην Ανώτατη). Ήταν ο θεσμός που προηγήθηκε των ΤΕΙ αφού κρίθηκε ότι τα διετή προγράμματα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες.

  Με σημαντικές όμως διαφορές:
  1. Σε αυτά θα διδάσκουν καθηγητές ΑΕΙ, αν και προβλέπονται και συμβασιούχοι.
  2. Θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του ΑΕΙ.
  3. Θα προβλέπονται για αυτούς επαγγελματικά δικαιώματα που προφανώς θα έχουν συνάφεια με το ΑΕΙ που το διοργανώνει.

  Κατά συνέπεια ο θεσμός θα μοιάζει περισσότερο με αγγλοσαξωνικού τύπου κολλέγιο παρά με ΙΕΚ.

  Σε αυτόν τον θεσμό όμως είναι απαράδεκτο να μην μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι γενικού λυκείου. Γιατί μόνο απόφοιτοι των ΕΠΑΛ; Ακόμα και στα ΙΕΚ μπορεί να φοιτήσει ο οποιοσδήποτε. Θα παραμείνουν τα ΙΕΚ για τους αποφοίτους γενικού λυκείου; Θα μπορέσει να φοιτήσει σε αυτά απόφοιτος πανεπιστημίου;

  Δεν προβλέπονται δίδακτρα στον νέο θεσμό. Τα έξοδα όμως ποιος θα τα καλύψει; Θα έχουν δωρεάν βιβλία οι σπουδαστές; Δεδομένου ότι οι καθηγητές των ΑΕΙ μετά βίας καλύπτουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στα περισσότερα πανεπιστήμια, οι συμβασιούχοι καθηγητές που θα διοριστούν ποιος θα τους πληρώσει; To πανεπιστήμιο ή το Υπουργείο Παιδείας; Τίποτα από αυτά δεν αναφέρεται στον νόμο.

  Θα έχει δικαίωμα ο απόφοιτος της διετούς δομής να δώσει κατατακτήριες; Σύμφωνα με τον νόμο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αν προβλεφθεί τότε αναφερόμαστε μάλλον σε Κολλέγιο παρά σε ΙΕΚ. Και πάλι όμως θα αδικηθούν οι απόφοιτοι γενικού λυκείου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 21:56 | κωνσταντόπουλος Αναστ.

  Συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή Κύριο Βέντζα Δημήτριο έναν άξιο Ακαδημαικό δάσκαλο ο οποίος έχει επαννειλημένως επισημάνει με την συμμετοχή του στις διαβουλέυσεις την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης των Ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης.

  Τα ΙΕΚ θα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στην τυπική εκπαίδευση και να ρυθμίζονται απο το ΥΠΕΘ. Τα 1,9 Δις του προγράμματος (2014-2020) του Ευρωπαικου ταμέιου για την κατάρτιση να δοθεί στην κατάρτιση με ιδρυση ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.

  Τα Πανεπιστήμια παρέχουν προγράμματα σπουδών με δυσκαμψία στις συγχρονες τεχνολογίες και δεν παρέχουν την ευελιξία των ΙΕΚ.

  Η συνέχεια ενός ΚΕΕ ή ΙΕΚ να είναι σε νέες δομές πανεπιστημιακής κατάρτισης η οποία να χωρίζετε σε δύο κυκλους.

  *1ος Κύκλος να παρέχει hdn επιπεδου 5 (χωρίς πρακτική και πιστοποιήσεις, τα ΙΕΚ στα προγράμματα σπουδών τους κανουν ηδη πρακτική σε πραγματικά δεδομένα).

  *2ος κύκλος δυο έτη και επίπεδο 6 με πλήρη ακαδημαικά δικαιώματα τριτοβάθμιας.

  Τα πανεπιστήμια προσφέρουν γενικές γνώσεις και καθόλου εξειδίκευση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Τα δε μέλη ΔΕΠ ειναι τελείως ακατάλληλα να παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

  Πρέπει να δοθεί προσοχή απο τον Υπουργό και μην γίνει ακόμα μια ασκοπη κίνηση μόνο και μόνο για να τονωθούν τα Οικονομικά των πανεπιστημίων είς βαρος των ΙΕΚ!!!

  Αν και θα προτιμούσα οι ακαδημαικοί σαν τον κύριο καθηγητή να μας έδιναν περισσότερο τα φώτα του στο πως θα μπορούσε να στηθεί το όλο οικοδόμημα με την επαγγελματική κατάρτιση. Αναμένω πριν την λήξη της διαβούλευσης την γνώμμη του.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 15:46 | Ιωάννης

  Το 1999 είχαν δημιουργηθεί τα ΠΣΕ. Ήταν τεταρτοετή προγράμματα σπουδών που έδιναν πτυχία ΑΕΙ και λειτουργούσαν παράλληλα με τα συμβατά προγράμματα των ΑΕΙ.Ο τότε Υπουργός Παιδείας σε συνεντεύξεις σε ΜΜΕ έλεγε οτι τα προγράμματα αυτά ήταν νέα προγράμματα κατάρτισης σε επιμέρους τομείς και ότι έδιναν δυναμική σε τομείς που δεν ήταν ανεπτυγμένοι στα Ελληνικά δεδομένα σπουδών. Ήταν καινοτόμα πράγματι προγράμματα.Όμως λειτούργησαν μόνο για 5 χρόνια. Εισήχθησαν μόνο δύο φορές πρωτοετής φοιτητές και καθώς σταμάτησε η επιχορήγησή τους διεκόπην η λειτουργία τους και πολλοί είναι εκείνοι που δεν πήραν πτυχίο. Εύλογο κανείς να αναρρωτηθεί, μήπως και τα τωρινά διετή προγράμματα πάψουν κάποια στιγμή να επιχορηγούνται και αφήσουν χωρίς τίτλο τους εκπαιδευομένους σε αυτά όπως ακριβώς έγινε με τους φοιτητές των ΠΣΕ; Τί θα γίνει με όλους αυτούς τους φοιτητές που παρακολούθησαν τα ΠΣΕ και δεν πρόλαβαν να πάρουν πτυχίο; Θα γίνει μέριμνα να ενταχθούν κάπου σε όμορο Πανεπιστημιακό τμήμα τουλάχιστον για να πάρουν και αυτοί το πτυχίο τους συνεχίζοντας τις σπουδές τους που τα ίδια τα Πανεπιστήμια τους τις διέκοψαν διότι σταμάτησε η επιχορήγησή τους; AN ναι μήπως είναι όντως η κατάλληλη στιγμή να γίνει η ένταξή τους με τροπολογία στο παρόν σχέδιο Νόμου,για να φανεί οτι και παλαιότερες δομές κατάρτισης δεν αφέθησαν στην τύχη τους; Επειδή ώς ηγεσία σημερινή δεν νομίζω να πείτε: <> όπως θα έλεγαν άλλοι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ενδιαφερθείτε ώστε να δωθεί λύση στο δίκαιο αίτημα των φοιτητών αυτών των δομών κατάρτισης των ΠΣΕ που σταμάτησαν να λειτουργούν, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την μέριμνα που είμαι σίγουρος ότι θα καταβάλετε.Το ενδιαφέρον σας για την αποκατάσταση αυτή των φοιτητών των ΠΣΕ, ΘΑ ΔΕΊΞΕΙ ΌΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΤΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΤΏΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ,δεν δημιουργούνται ευκαίρως ακέρως αλλά ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για ισότητα στην επαγγελματική κατάρτιση και όχι άνιση αντιμετώπιση των παλαιών με τους νέους καταρτιζομένους.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 13:25 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Διαβάζοντας τα παρακάτω θα δείτε οτι και στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί δομές φοίτησης στα ΑΕΙ για κατάρτιση αλλά δυστυχώς σταμάτισε η λειτουργία και η χρηματοδότησή τους. Σήμερα υπάρχουν φοιτητές αυτών των δομών χωρίς πτυχίο διότι σταμάτησαν να χρτηματοδοτούνται τα προγράμματά τους.Μήπως ΌΤΙ ΈΓΙΝΕ ΣΤΑ ΤΟΤΕ ΠΣΕ ΓΊΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΕΕ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ ΌΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΑ ΠΣΕ; ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΆΝΕΙ ΣΉΜΕΡΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ;ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΣΕ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ Δείτε τί γραφόταν σε εφημερίδα της εποχής Αρσένη <>
  Τετάρτη 8 Απρίλη 1998
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 12:37 | MIMH

  Προς: Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Κύριε Υπουργέ, υπήρξαν μαζί με το ΕΑΠ και τα ΠΣΕ των Πανεπιστημίων που απευθύνονταν όπως και το ΕΑΠ που λειτουργεί έως σήμερα σε ενήλικες που ήθελαν να σπουδάσουν σε επιστήμες εργαστηριακής κατάρτισης και έπρεπε να παρακολουθούν δια ζώσης τα εργαστήρια,ενώ στο ΕΑΠ είναι πιο θεωρητικές οι επιστήμες και σπουδάζονται από απόσταση και αυτή ήταν η διαφορά τους.
  Όμως λόγω διακοπής χρηματοδότησης τα ΠΣΕ σταμάτησαν να λειτουργούν. Όντως είναι δύσκολο να τελειώσει εργαζόμενος εργαστηριακές επιστήμες που ζητούν και υποχρεωτικές παρακολουθήσεις εργαστηρίων καθώς όλα τα μαθήματα είχαν εργαστήρια και πολύ διάβασμα ταυτόχρονα. Όμως πιo δύσκολο είναι να πρέπει όλο αυτό να το κάνουν μόνο κατά τα 4 έτη φοίτησης διότι μετά καταργήθηκαν και έμειναν πολλοί φοιτητές χωρίς πτυχίο όχι γιατί δεν ήταν καλοί φοιτητές αλλά γιατί έπρεπε να παρακολουθούν τα υποχρεωτικά εργαστήρια για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και δεν πρόλαβαν να είναι, εφόσον είναι εργαζόμενοι, εντός της 4/ετούς διάρκειας σπουδών. Μετά το πρόγραμμά τους διακόπηκε. Όσοι παρακολούθησαν πήγαν γιατί πίστεψαν πως θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια η λειτουργία των ΠΣΕ όπως του ΕΑΠ που συστάθηκαν χρονικά την ίδια περίοδο και έπρεπε πρωτίστως να ολοκληρώσουν τα εργαστήρια που ήταν προϋπόθεση για να δώσουν εξετάσεις. Κύριε Υπουργέ τί θα κάνετε για την επίλυση αυτής της αδικίας;
  Ποιός εργαζόμενος μπορεί να τελειώσει στην ώρα της ακριβούς διάρκειας σπουδών το εργαστηριακό-θεωρητικό πρόγραμμά του, αφού η λειτουργία των ΠΣΕ έπαψε;
  Πρέπει να γίνει τροπολογία στο παρόν Νομοσχέδιο που να προβλέπει όσοι εργαζόμενοι ενήλικες έχουν ολοκληρώσει όλα τα εργαστήρια του προγράμματος σπουδών τους στα ΠΣΕ που ήταν υποχρεωτικό να τα έχουν ολοκληρώσει για να συμμετέχουν σε εξετάσεις να μπορούν να δίνουν τα μαθήματα τους έχοντας απαλλαγή από τα εργαστήρια που έχουν ήδη παρακολουθήσει εγγραφόμενοι σε σχολή- τμήμα του ίδιου ή όμορου γνωστικού τομέα. Πχ. ΤΟΥ ΠΣΕ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ στο τμήμα ΧΗΜΕΙΑΣ ή στο τμήμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ των Πανεπιστημίων που συνεργάστηκαν για την λειτουργία του ΠΣΕ, ή του τμήματος ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων του νεοσυσταθέντος Π.Δ.Α. καθώς τα προγράμματα σπουδών τους είναι ίδια.
  (βλ. http.// old.uoi.gr/pse/biochemistry/Programma_Spoudon.htm
  καθώς και http:// old.uoi.gr/pse/biochemistry/Didaskontes.htm επίσης http://old.uoi.gr/pse/biochemistry/Organosi_programmatos.htm )

 • ΟΛΑ τα ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στο ΥΠΕΘ και όχι ΟΑΕΔ, Υπ. Υγείας, κ.λπ. ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (αλλότριους της εκπαίδευσης) οργανισμούς. Να ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ με την ΔΟΥΛΕΙΑ τους και ΟΧΙ με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Αυτή είανι ΕΡΓΟ του ΥΠΕΘ. Προσοχή στη ΠΟΛΙΤΙΚΗ χειραγωγηση της νεολαίας με πτυχία, επαγγελματικές άδειες και ειδικοτητες.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 11:14 | Μεκριζής στ.

  Κύριε Γάβρογλού χρόνια πολλά.
  Επειδή ειναι υποχρέωση της Ελληνικής πολιτείας βάσει συντάγματος να υπάρχει ισότητα μεταξύ των Ελληνων. Αρθρο 4.
  Επειδή δημόσιες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης πλήρως πιστοποιημένες με Πανελλήνιες εξετάσεις αδυνατούν ακόμα και τώρα να λάβουν άδεια ασκήσεως στο αντικειμενό τους, τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα αφορούν σχο0λές ΙΕΚ που ήσαν επιπεδου ΤΕΕ-ΤΕΛ και είχαν ηδη τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και χωρίς το ΙΕΚ.
  Επειδή ο οιοσδήποτε ιδιώτης ότι επάγγελμα υπαρχει το μετατρέπει σε ειδικότητα ΙΕΚ.
  Επειδή ο ρόλος των ΙΕΚ δεν είχε εξ ιδρύσεως καμμία σχέση με την κατάντια που βλέπουμε τώρα.
  Επειδή μεγάλο ρόλ0ο στην υποβάθμιση παίζει και η ανυπαρξία σωματείων και φορέων ώστε να σταματούσε το μπάχαλο με τις παράνομες προσλήψεις προσωπικού , ατόμων χωρίς τα τυπικά αλλα ουτε και ουσιαστικά προσόντα.
  Επειδη σε ενα ΙΕΚ πας 3 χρόνια και στην συνέχεια πιστοποιείσαι για να έχεις δικαίωμα να το ασκήσεις πράμμα που δεν συμβαινει 23 ολόκληρα χρόνια ,όταν ιδίως αφορά ειδικότητες ΑΕΙ-ΤΕΙ.
  Επειδή η καραμέλα που ακούω συχνά οτι ενας αποφοιτος ΑΕΙ ΤΕΙ εκ προοιμίου θεωρείται ανώτερως σε γνωστικό επίπεδο σε συγκεκριμένα επαγγελματα απλά και μόνο επειδή η σχολή του ειναι ανώτατη, πράγμα το οποίο δεν ισχύει.
  Επειδή το επίπεδο 5 δεν μεταφράζεται και σε επαγγελματικά δικαιώματα στην πράξη , πράγμα το οποίο γνωρίζετε.
  Σας καλώ, να:
  1) Δωσετε λύση άμεσα σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που σημαίνει ότι το πτυχίο ΙΕΚ δεν σου αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα ανώτερα του λυκείου.
  2) Να εφαρμόσετε τις ευρωπαικές πρακτικές που λένε οτι το ΙΕΚ μπορεί να σου δώσει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό που διδάχθηκες.
  3) Να σταματησει αυτός ο απαραδεκτος διαχωρισμός του εχεις τίτλο απο την εκπαίδευση εχεις επαγγελματικα δικαιώματα, εχεις τίτλο απο την ατυπη εκπαιδευση δεν εχεις τίποτα.
  4) Να υπάρχει διέξοδος για ακαδημαική αναβαθμιση των πτυχίων ΙΕΚ με αναγνώριση μαθημάτων σε οποιαδήποτε σχολή ανώτατη όπως αλλωστε και υποχρεούμαστε χρόνια τώρα απο την ΕΕ

 • 28 Δεκεμβρίου 2017, 17:39 | ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Μια κατηγορία φοιτητών που στο παρελθόν είχαν παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών επιλογής σε τομείς επαγγελματικών πεδίων που πρόσφεραν ειδικές γνώσεις σε εξειδικευμένους εργαστηριακούς τομείς π.χ. Το ΠΣΕ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οδηγούσαν σε λήψη πτυχίου αλλά χρηματοδοτήθηκαν για συγκεκριμμένο διάστημα και μετά έπαψαν να λειτουργούν.Σε ειδικότητες που είχαν πολλά εργαστήρια οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο να εργάζονται ,να παρακολουθούν εργαστήρια και να διαβάζουν ταυτόχρονα για να περνούν μαθήματα. Έπρεπε να επιλέξουν ή να μην χάσουν κανένα εργαστήριο ή να διαβάζουν για να περνούν μαθήματα που όμως αν δεν είχαν τελειώσει τα εργαστήρια δεν μπορούσαν ΟΎΤΩς Ή ΆΛΛΩΣ να περάσουν το μάθημα ,δηλαδή φαύλος κύκλος.Οι περισσότεροι επέλεξαν για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις θεωρητικών μαθημάτων να περάσουν τα αντίστοιχα εργαστήρια που ήταν τα τρία τέταρτα του φόρτου σπουδών αλλά δεν πρόλαβαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης να συνεχίσουν τις σπουδές τους δίνοντας τα μαθήματα που χρωστούσαν διότι το πρόγραμμα έπαψε να επιχορηγείται – να λειτουργεί ένα εξάμηνο μετά την πρώτη τετραετία λειτουργίας του. Σας ερωτώ ποιός ,ακόμα και μή εργαζόμενος ,πόσο μάλλον εργαζόμενος, θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε 9 εξάμηνα τις θεωρητικές-εργαστηριακές υποχρεώσεις του, ενός πλήρους φοίτησης 8 εξαμήνων προγράμματος διότι δεν συνεχίστηκε η επιχορήγηση του και έληξε.Ποιός;
  ΠΡΌΤΑΣΗ: ΌΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΣΕ,(ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕΕ) ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ 4/ΕΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΠΣΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΉΤΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙ ΚΑΙ ΈΧΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΣΕ ΑΕΙ.ΠΧ ΤΟ ΠΣΕ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2017, 12:27 | ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Εκπαιδευτικών Β/θμιας Πειραιά

  Ως Ο.Μ. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/θμιας ΠΕΙΡΑΙΑ στεκόμαστε θετικά απέναντι στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της Γ/βάθμιας Εκπαίδευσης με την δημιουργία του Παν/μιου Δυτικής Αττικής (Π.Δ.Α.)

  Σημειώνουμε όμως εδώ, την έλλειψη αντιμετώπισης των αποφοίτων των Ε.ΠΑΛ, όσον αφορά την συνέχιση των σπουδών τους στην Γ/βάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα τώρα που η Αττική μένει χωρίς ΤΕΙ, τα ΕΠΑΛ σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και όσα αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου δεν θα δίνουν στους απόφοιτούς τους την δυνατότητα σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον τόπο τους! Θα μπορούν (όσοι λίγοι έχουν την οικονομική δυνατότητα) να σπουδάσουν σε κάποια σχολή της επαρχίας ή να γραφτούν στα υπό ίδρυση Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα οποία όμως δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Αυτό δημιουργεί μαθητές πολλών ταχυτήτων και εξηγούμε:
  Αν απόφοιτος ΕΠΑΛ από Αττική θέλει να σπουδάσει για ευνόητους κοινωνικούς λόγους στον τόπο του ή κάποιο αντικείμενο που ως τώρα υπήρχε μόνο στα δύο αυτά ΤΕΙ (π.χ. Βιοϊατρικών μηχανικών , Γραφιστικής) πιθανότατα δεν θα μπορέσει γιατί το ποσοστό εισαγωγής στα πανεπιστήμια από τα Ε.ΠΑΛ είναι ελάχιστο.

  Πτυχίο επιπέδου 5 (μεταδευτεροβάθμια) θα μπορεί ο απόφοιτος Ε.ΠΑΛ να πάρει
  από τα ΕΠΑΛ μετά από 1 χρόνο μαθητείας ,
  από τα ΙΕΚ επίσης μετά από 1 και ½ χρόνο και
  από τα ΚΕΕ εντός πανεπιστημίου μετά από δύο χρόνια.

  Οι επιπτώσεις από αυτό το γεγονός στα Ε.ΠΑΛ θα είναι τεράστιες ως προς το μαθητικό δυναμικό, γιατί όλοι οι γονείς ελπίζουν το παιδί τους να συνεχίσει τις σπουδές του και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, με το τέλος του γυμνασίου, θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα σχολείο με όλες τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους ανοιχτές (ΓΕ.Λ.), και σε ένα σχολείο αδιέξοδο (Ε.ΠΑΛ), που ουσιαστικά αποκλείει τους μαθητές του από την Γ/βάθμια εκπαίδευση. Προκαλείται αναίτιος αιφνιδιασμός στους φοιτούντες μαθητές και στις οικογένειές τους και απαξίωση της Β/θμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

  Προτείνουμε:
  1) Δοθείσης της ευκαιρίας, να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες για ΟΛΟΥΣ (ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ). Αυτό μπορεί να γίνει με την πρόβλεψη ενός ποσοστού εισαγωγής (άνω του 10%), και πάντως ανάλογο των αποφοίτων κάθε χρονιάς για τον κάθε τύπο σχολείου και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια (πού άπτονται των ειδικοτήτων στα Ε.ΠΑΛ) ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια αναβάθμισης και προσέλκυσης μαθητών υψηλότερου επιπέδου σε αυτά.

  2) Να προβλεφθεί για το Παν/μιο Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον η ίδια ποσόστωση εισαγωγής αποφοίτων Ε.ΠΑΛ με αυτήν που υπήρχε και στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

  3) Ο απόφοιτος του ΚΕΕ να έχει την δυνατότητα να συνεχίσει στην ανάλογη σχολή του ΑΕΙ τις προπτυχιακές Ανώτατες πλέον σπουδές, χρησιμοποιώντας τις μονάδες του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET, που απέκτησε κατά την διάρκεια των σπουδών του ή μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.

  Αναμένουμε το υπουργείο να σταθεί για άλλη μία φορά στο ύψος των περιστάσεων και να διασφαλίσει τα δικαιώματα χιλιάδων μαθητών.

  Ο.Μ. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/θμιας ΠΕΙΡΑΙΑ

 • 28 Δεκεμβρίου 2017, 11:03 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΑΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΤΟΣΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΟΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ,ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ, ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΖΗΜΙΑ,ΛΕΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΕΚΦΡΑΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΕ ΣΑΝ ΤΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΒΟΛΕΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ,ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΩ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΟΜΩΣ ,ΚΑΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΒΛΕΠΩ ΠΩΣ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΦΟΒΑΜΕ ΜΗΝ ΦΑΝΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ( ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΟΝ )ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΕ ΣΑΝ ΤΑ ΙΕΚ.ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΑΙ,ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΟΜΩΣ.

 • 24 Δεκεμβρίου 2017, 22:28 | Γιάννης

  Σύμφωνα με το Σ/Ν τα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης απευθύνονται σε αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών, με βάση και τα διεθνώς ισχύοντα, διακρίνονται για την πολυμορφία τους, τις παρεχόμενες εξειδικευμένες γνώσεις – δεξιότητες. Άραγε οι διδάσκοντες θα είναι αντίστοιχου επιπέδου ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση μεταξύ των επιμέρους τομέων του συστήματος Εκπαίδευσης – Κατάρτισης – Αγοράς; Το να είσαι μέλος ΔΕΠ θεωρείτε κε Υπουργε πως θα επιτύχει τη διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας;
  Σκοπός δεν είναι η απρογραμμάτιστη και ασυντόνιστη αύξηση των δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων, που δημιουργεί επικαλύψεις και έχει ως μόνο στόχο την απορρόφηση ενωσιακών κονδυλίων. Θα ήθελα να υπάρχει μεγάλη προσοχή τόσο στον Σχεδιασμό, στη Διοίκηση και στην Αξιολόγηση της νέας αυτής δομής, ώστε να μην αποτύχει όπως και πολλές άλλες. Πρόσφατη ήταν η αρνητική εμπειρία που είχα από τη συμμετοχή μου σε Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ). Μια από τα ίδια, ξύλινη γλώσσα καθηγητών, εκτός τόπου και χρόνου από την αγορά εργασίας, με βιντεοσκοπημένες πρόχειρες διαλέξεις. Προγράμματα που έγιναν με ένα και μοναδικό στόχο, την είσπραξη κοινοτικών χρημάτων από τους ακαδημαϊκούς κύκλους.
  Με έκπληξη διαπίστωσα στο Σ/Ν πως διδάσκοντες θα είναι το μόνιμο προσωπικό των Πανεπιστημίων και ό,τι περισσέψει για τους υπόλοιπους. Αν θέλετε τα ΚΕΕ να βγάλουν πτυχιούχους ΑΕΙ τότε συμφωνώ με τη συλλογιστική σας.
  Επίσης, φαντάζομαι πως οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται στα ΚΕΕ από τα μέλη ΔΕΠ και λοιπό μόνιμο προσωπικό των Πανεπιστημίων θα εντάσσονται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και δεν θα αμείβονται, γιατί αλλιώς καταλαβαίνουμε όλοι την τόσο μεγάλη «αναγκαιότητα» ίδρυσης των ΚΕΕ.
  Άραγε κε Υπουργέ:
  1. Στην επιλογή των διδασκόντων θα μετρά η πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ; Πιστεύω πως θέλετε να εκπαιδεύσετε και να καταρτίσετε ενήλικες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευόμενοι δεν είναι προπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίου.
  2. Θα μετρά ως προσόν στην επιλογή εκπαιδευτή η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο; Επαγγελματίες θέλετε να βγάλετε; ή αποφοίτους ΑΕΙ διετούς φοίτησης;
  3. Τα ΚΕΕ υπάγονται στο τυπικό ή στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα;

 • 23 Δεκεμβρίου 2017, 23:35 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Τα διετή προγράμματα σπουδών ΑΕΙ δεν είναι κατ΄ουσίαν διετή αλλά τριετή,διότι είναι τέσσερα εξάμηνα σπουδών θεωρητικών και εργαστηριακών στο σύνολο 1200 ωρών, πλέον ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που όλοι γνωρίζουμε οτι τίτλος στα ΑΕΙ δεν δίδεται χωρίς εκπόνηση εργασίας και ότι μία καλή διπλωματική χρειάζεται 3 έως 6 μήνες εκπόνησης ακόμα και στα διετή των ΑΕΙ του εξωτερικού αναλόγως του φόρτου της διπλωματικής εργασίας.Επομένως δεν υπολείπονται των Ι.Ε.Κ. αλλά αντιθέτως υπερτερούν σε όγκο και δεν τολμώ να συγκρίνω στην ποιότητα σπουδών που θα παρέχει το ΑΕΙ. Επίσεις δεν γνωρίζω ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού που να χρειάζεται αφού δώσει τίτλο σπουδών να πρέπει για να λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο απόφοιτος να δώσει εξτρά εξετάσεις σε κάποιον φορέα.Δηλαδή τί υπονοείται από κάποιους, οτι θα έρθει άλλος φορέας να κάνει έλεγχο του Πανεπιστημιακού αποφοίτου αν καλώς πήρε το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο; Δέν γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά στον κόσμο στην τυπική εκπαίδευση.Αντιθέτως στην μή τυπική εκπαίδευση χρειάζεται ένας φορέας πιστοποίησης, διότι ακριβώς δεν είναι τυπική η εκπαίδευσή μας στα ΙΕΚ.Πώς να το κάνουμε τώρα, μας αρέσει ή όχι δεν είμαστε το ίδιο εμείς οι απόφοιτοι ΙΕΚ.Στα ιδιωτικά μάλιστα ΙΕΚ ίσως χρειάζεται και περισσότερος έλεγχος. Έχουμε γεμίσει με ιδιωτικά ΙΕΚ.Ασπάζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων πτυχιούχων ΙΕΚ αλλά όπως και να το κάνουμε τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης των ΑΕΙ Θά έχουν άλλο κύρος, άν κρίνουμε από τα αντίστοιχα κέντρα των ΑΕΙ εξωτερικού που βλέπω ότι το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί copy paste και στην Ελλάδα.Εγώ ,αν και διπλωματούχος ΙΕΚ θα γραφτώ σε διετή ΑΕΙ άν λειτουργήσει στον τομέα μου συναφή ειδικότητα διότι προσβλέπω στην αναβάθμιση των γνωσεών μου.Ξέρω ότι στα ΑΕΙ Θα γίνει ποιοτική δουλειά και θα μάθω περισσότερα διδασκόμενος από καθηγητές ΑΕΙ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2017, 15:32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Αντίστοιχα ,των Κ.Ε.Ε των Ελληνικών ΑΕΙ, επαγγελματικά προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού προσφέρουν το Higher Diploma στο Ηνωμένο Βασιλείο και το Associate Degree των ΗΠΑ. Στην Κύπρο επίσεις υπάρχουν διετή προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ που δίνουν ανώτερο δίπλωμα σπουδών ισότημο με το Higher Diploma στο Ηνωμένο Βασιλείο. Επομένως η σωστή ονομασία των προγραμμάτων πρέπει να είναι Κέντρα Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να δίνουν Ανώτερου επιπέδου δίπλωμα όπως στο εξωτερικό.

 • 23 Δεκεμβρίου 2017, 12:13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

  Όλες οι τεχνικές ειδικότητες ( σεκιούριτη,μπάρμαν,κομμωτής,υδραυλικός, ηλεκτρολόγος,υπάλληλος γραφείου-γραμματειακής υποστήριξης,ονυχοπλαστικής,και τέλος πάντων ότι αμειγώς τεχνικό που κάποτε υπήρχε στα Τεχνικά (μεταγυμνασιακά) Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια και μπήκαν μετέπειτα στα Ι.Ε.Κ. ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΟΥΝ ΣΤΑ ΙΕΚ.
  Στα Ανώτερα Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια διετούς φοιτήσεως + ενός εξαμήνου πρακτικής και κατόπην παράδοσης διπλωματικής εργασίας προς λήψη διπλώματος των Α.Ε.Ι.να υπάρχουν ειδικότητες με συνάφεια των τμημάτων των εν λόγω ιδρυμάτων και να δίνουν επίπεδο ΤΕ. Αν θέλουν οι διπλωματούχοι από κεί και πέρα να συνεχίσουν σπουδές ανώτατου επιπέδου να μπορούν υπό προυποθέσεις.Αυτή είναι η λύση.

 • 23 Δεκεμβρίου 2017, 10:21 | ΜΙΜΗ

  Το επίπεδο 5 πρέπει να αλλάξει.Δεν γίνεται να υπάρχουν οι ανώτερες σχολές μαζί με τις μεταδευτεροβάθμιες σχολές ή ινστιτούτα. Να γίνει 5Α ΚΑΙ 5Β τουλάχιστον. Το 5Α να σημαίνει 1ος κύκλος 5ου επιπέδου,δηλαδή μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών(ΙΕΚ Ή ΕΠΑΛ +Χρόνος Μαθητείας) που θα είναι ΔΕ στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ δηλαδή ώς έχουν και σήμερα και το 5Β να σημαίνει 2ος κύκλος 5ου επιπέδου,δήλαδη οι Ανώτερες σχολές διετούς ή υπερδιετούς φοιτήσεως και τα Κ.Ε.Ε των ΑΕΙ που θα έχουν νέες ειδικότητες που δεν υπάρχουν στα ΙΕΚ. που θα είναι ΤΕ στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Αυτά πρέπει να γίνουν από τώρα να υπάρχουν τα πλαίσια να μην νομοθετούμε και μετά να πρέπει να βγαίνουν τροπολογίες επί τροπολογιών και νέοι νόμοι και διευκρινιστικές και να υπάρχει χάος και αγωνία και να πλανόνται χιλιάδες ερωτηματικά. Με την παρούσα διαβούλευση λαμβάνοντας υπόψην τις σοβαρές προτάσεις ειδική ομάδα επιστημόνωντου Υπουργείου να βγάλει συμπεράσματα και να υπάρχει εξ΄αρχής σωστή διάκριση επιπέδων εκπαίδευσης ,εκπαιδευτικών στόχων και επαγγελματικών περιγραμμάτων.Αφού γίνονται τα Κ.Ε.Ε.των ΑΕΙ να γίνουν τα πάντα απο τώρα σωστά. Δεν γίνεται κάποιος να πάει να πιάσει δουλειά έχοντας τελειώσει διετή δομή Πανεπιστημίου και να είναι στην ίδια κατηγορία με τον πτυχιούχο των ΙΕΚ. ΤΌΤΕ ΤΙ ΤΑ ΦΙΑΧΝΕΤΑΙ ΤΑ Κ.Ε.Ε. ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΙΕΚ.Θα πρέπει να μας πείσετε οτι τα ΚΕΕ θα είναι εξ αρχής Ανώτερα επαγγελματικά κέντρα με νέες ειδικότητες διαφορετικές των ΙΕΚ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΌΣΛΗΨΗ στους εργασιακούς φορείς ιδιωτικούς ή του Δημοσίου. Τότε μόνο έχουν νόημα τα Κ.Ε.Κ των ΑΕΙ. αλλιώς κάποιος κακώς σκεπτόμενος θα πεί οτι το κάνετε για να εισρεύσουν από χρηματοδοτήσεις πιθανώς του εξωτερικού κονδήλια στα ΑΕΙ και ότι μόνο χρηματικώς είναι ο λόγος κάτι που εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω αλλά δυστυχώς το έχω ακούσει.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 23:17 | Ιωάννης

  Πτυχίο επιπέδου 5 (μεταδευτεροβάθμια) θα μπορεί ο απόφοιτος ΕΠΑΛ να πάρει
  • από τα ΕΠΑΛ μετά από 1 χρόνο μαθητείας
  • από τα ΙΕΚ επίσης μετά από 1 και ½ χρόνο
  • από τα ΚΕΕ εντός πανεπιστημίου μετά από δύο χρόνια.
  Ναι όντως η εκπαιδευτική βαθμίδα 5 είναι πολυδιάστατη.Στην βαθμίδα αυτή ανοίκουν και το μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο(ΙΕΚ) και οι Ανώτερες Σχολές.
  • Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οι βαθμίδες είναι οι ακόλουθες:

  Επίπεδο 1: Απολυτήριο δημοτικού,

  Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου,

  Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 3 ΣΕΚ ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 ΙΕΚ,

  Επίπεδο 4: Πτυχίο ΕΠΑΣ ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 ΕΠΑΛ ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου,

  Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ΙΕΚ ή Δίπλωμα – Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής,

  Επίπεδο 6 (το γνωστό ως Bachelor’s Degree): Πτυχίο ΑΕΙ ή Πτυχίο ΤΕΙ ή Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετείς σπουδές ή στρατιωτικές σχολές),

  Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αλλιώς Master,

  Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.
  Τα ΚΕΕ των ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΕΕ ( ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ) και να δίνουν διπλώματα ΤΕ για να διαχωρίζονται από τα ΙΕΚ όπως άλλωστε διαχωρίζονται οι άλλες Ανώτερες Σχολές που είναι επιπέδου ΤΕ και περιλαμβάνονται στην βαθμίδα 5.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 18:26 | Μανωλάκος Ευστράτιος

  Προαπαιτούμενο αριθμός 73: «Νομοθέτηση των πλαισίων ποιότητας για τα προγράμματα σπουδών και τη μαθητεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»

  Κύριε Υπουργέ θέλω να Σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δίνετε μέσα απο αυτό το βήμα να εκφράσουμε τις προτάσεις αλλά και τους προβληματισμούς μας όσον αφορά ένα πολύ σημαντικό τομέα της εκπαίδευσης όπως είναι αυτός της Επαγγελματικής κατάρτισης.

  Γνωρίζω ότι καλείστε να δώσετε λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο και κληρονομήσατε και για το οποίο οι προκάτοχοι σας δεν ασχολήθηκαν καθόλου θέλοντας να ευχαριστήσουν συντεχνίες οι οποίες μέχρι τώρα λυμαίνονταν την εκπαίδευση . Μιλάω φυσικά για τα Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης ή αλλιώς ΙΕΚ.
  Τα ΙΕΚ δεν είναι καθόλου πρόσφατος θεσμός , χρονολογούνται 34 ολόκλήρα χρόνια και μέσα σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες κατάφεραν να καταστρέψουν χιλιάδες σπουδαστές μιάς και οι σπουδές τους ήταν το εισιτήριο για απ ευθείας εγγραφή στο ταμείο ανεργίας,σε μία χώρα που όλα τα επαγγέλματα ήσαν και παραμένουν κλειστά για τους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ.

  Πτυχία τα οποία δεν είχαν καμμία βαρύτητα στην αγορά εργασίας. Ο δε οργανισμός που είχε δημιουργηθεί για αυτά ήταν και ο μεγαλύτερος απαξιωτής των πτυχίων τους.

  Γνωρίζω ότι είσαστε από τους ανθρώπους που δεν κρύβετε τα λόγια σας και δεν είστε διατεθειμένος να συμβιβαστείτε με τις συνήθεις συντεχνίες όσον αφορά τα «δίκαια» αιτήματα τους.

  Αλγεινή εντύπωση μου προκαλεί πως αυτές οι συντεχνίες κατορθώνουν ακόμα και τώρα να αποκρύπτουν την πραγματικά δραματική κατάσταση που επικρατεί στα ΙΕΚ από τον εκάστοτε πολιτικό προιστάμενο .

  Στα ΙΕΚ υπάρχει παντελή έλλειψη προγραμμάτων σπουδών ακόμα και σήμερα, λειτουργούν με ωρολόγια προγράμματα σαν να είναι Λύκειο ή ΤΕΕ.

  Τα ΙΕΚ είναι σχολές με 2,5 χρόνια τυπικών σπουδών και απαιτούν μισό τουλάχιστον έτος προετοιμασία πιστοποίησης. Το αναφέρω διότι στην πράξη η ύλη της πιστοποίησης δεν έχει καμμία σχέση με το τι διδάσκεται ο σπουδαστής.

  Εχει αποδειχθεί ότι στις δύσκολες ειδικότητες (οικονομικές) η ύλη της πιστοποίσης δεν έχει διδαχθεί κατ ποσοστό 53-55%. Δεν υπάρχει μηχανισμός να ελέγχει στο κατα πόσο οι ερωτήσεις ειναι επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας και οχι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στο κατα πόσο έχουν διδαχθεί στον σπουδαστή στα 2,5 αυτά χρόνια ελλείψει συγραμμάτων.

  Απόρροια όλων αυτών 98% αποτυχία και μη λήψη πτυχίου με το περας των σπουδών.

  Αρα όπως γίνεται κατανοητό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταναλώσει 3-3,5 χρόνια σε μία σχολής μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης και λαβαίνουν ένα Δίπλωμα το οποίο δεν τους παρέχει τα εχέγγυα για επαγγελματική αποκατάσταση, ιδίως αν το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκέιτε απο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε αυτές τις περιπτώσεις εξισώνεται με λύκειο.

  Με την ίδρυση των διετών δομών οι οποίες θα υπάγονται στα πανεπιστήμια δίνεται πλέον μία λύση στις ειδικότητες επιστημονικού περιεχομένου και να έχουν με το πέρας των σπουδών τους ενα δυνατό πτυχίο που θα τους παρέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και θα μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο έτος σπουδών αν το θελήσουν ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και ακαδημαικά.

  Το πρόβλημα όμως των ηδη πτυχιούχων ΙΕΚ επιστημονικών ειδικοτήτων με 3 χρόνια σπουδές και εξετάσεις πιστοποίησης θα είναι ότι θα ανήκουν στο ίδιο επίπεδο με τις διετείς σπουδές σε ένα ΑΕΙ και χωρίς εξετάσεις.
  Επίσης τα ΙΕΚ δεν μπορούν να δώσουν κατατακτήριες στο 3 έτος σπουδών τα πανεπιστημίων. Το θεωρείτε δίκαιο?

  Ενας τρόπος να δοθεί λύση σε αυτήν την αδικία θα ήταν :
  1) Οι ηδη διπλωματούχοι ΙΕΚ με κάποιο χρόνο προυπηρεσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως .
  2) Να δίνουν εξετάσεις ώστε να πιστοποιηθούν τα προσόντα τους ως πλήρη προσόντα τριτοβάθμιας . Το ίδιο να ισχύει και για τους αποφοίτους ΑΕΙ ΤΕΙ και το πτυχίο και μόνο να μην αποτελεί προυπόθεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Ισονομία.
  3) Συνδυασμός του 1+2 για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τριτοβάθμιας.
  Εχω μιλήσει με συναδέλφους στο εξωτερικό εκπαιδευτες σε τέτοιες δομές και μου έχουν μεταφέρει οτι στις ειδικότητες που αφορούν αυτες οι σχολές παρέχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και οχι κατώτερα των πανεπιστημίων. Η διαφορά ειναι στο ακαδημαικό επίπεδο.
  Βεβαια και αυτές οι σχολές δεν θα βγάλουν γιατρούς ούτε αρχιτέκτονες. Αλλά σχολές λογιστικής (ACCA) Πληροφορικής κ.α. όπου ειναι αναγκάιο δίνουν άδειες ασκλησεως επαγγελματος. Κατι που δεν ισχύει με τα Ελληνικά ΙΕΚ τα οποία επαγγελματικά ανήκουν στην λυκειακή βαθμίδα.
  Ακόμα και η ένταξη τους στο επίπεδο 5 στην πράξη δεν άλλαξε κάτι απο το επίπεδο 3 που άνηκαν παλιά . Δεν υπάρχει καμμία διαφοροποίηση με το επίπεδο 4 και 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων στην πράξη!
  Οι ανωτέρω προτάσεις γνωρίζω ότι θα Σας προβληματίσουν αλλά όπως έχει αποδειχτεί θα είσαστε και ο Υπουργός που θα δώσει ενα τέρμα σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.
  Σας εύχομαι καλή δύναμη στο δύσκολο έργο Σας.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 17:20 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε οτι με την ανωτατικοποίηση των ΤΕΙ είναι πλέον κενό το επίπεδο της Ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.Το Κ.Ε.Ε.σε κάθε ΑΕΙ & ΑΤΕΙ θα πρέπει να ονομαστεί Κέντρο Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( Κ.Α.Ε.Ε.), να είναι επιπέδου 5 μαζί με τα Ινστιτούτα Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι.Α.Ε.Κ.) σημερινά Ι.Ε.Κ.και επομένως η βαθμίδα 5 να εκφράζει πλέον το ΑΝΏΤΕΡΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΏΝ με την διαφορά ότι στα Κ.Α.Ε.Ε. θα υπάρχουν γενικευμένες ειδικότητες ,νέες ή δυνατόν, που θα είναι συναφείς με τα υπάρχοντα τμήματα του Ιδρύματος. Ειδικότητες τέτοιες που μόνο τα Α.Ε.Ι. Θα έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν υλικοτεχνικά,εκπαιδευτικά,εργαστηριακά ενώ στα Ι.Ε.Κ. Θα παραμείνουν ειδικότητες κατάρτισης αυτό ακριβώς που λέει ο σημερινός τίτλος Ι.Ε.Κ. Π.Χ.:Στα Κ.Α.Ε.Ε. ειδικότητα Ειδικός Ιατροβιολογικών Εργαστηρίων(γενικευμένη ανώτερης εκπαίδευσης γνώση), ενώ στα Ι.Α.Ε.Κ. ειδικότητα Ειδικός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Ειδικός Αιματολογικού Εργαστηρίου. (δηλαδή στα Ι.Ε.Κ. να παραμείνει η κατάρτιση.)

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 15:29 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ

  Καθορισμός Ειδικοτήτων – Προγραμμάτων Σπουδών – Διδακτικό Προσωπικό
  • Πως θα καθοριστούν τα προγράμματα σπουδών και οι ειδικότητες;
  • Θα υπάρξει κάποιου είδους συνέργειας με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες των άλλων υφιστάμενων δομών που οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων; Σήμερα υφίστανται ήδη δύο τέτοιες «διαδρομές» : η μία είναι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ με ένα επιπλέον χρόνο Μαθητείας και η άλλη, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ (δημόσιων και ιδιωτικών) μετά από διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θέσω το ερώτημα μήπως αυτή η «τριπλή συνύπαρξη» οδηγήσει σε σύγχυση των νέων παιδιών, ως προς τι θα πρέπει να επιλέξουν;
  • Μήπως τελικά, χωρίς να «λέγεται φωναχτά» επιχειρείται μια αναδιάρθρωση του χώρου της ΕΕΚ που στόχο έχει τη σταδιακή υποβάθμιση των ΙΕΚ και τελικά την «απορρόφησή» τους από το νεοεισαγόμενο θεσμό των διετών προγραμμάτων;
  • Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί η δήλωση ότι «σήμερα, όπως ξέρετε υπάρχει ένα πάρα πολύ περίπλοκο και θολό τοπίο με τα Ι.Ε.Κ. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει ριζικά».
  • Και τότε τι θα γίνει με τα Δημόσια ΙΕΚ, το προσωπικό τους και τις υποδομές τους; Τι θα γίνει με τα Ιδιωτικά ΙΕΚ; Θα παραμείνουν ως έχει ή θα τους επιτραπεί να δημιουργήσουν τις δικές του αντίστοιχες διετείς δομές αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με τα ΑΕΙ;
  • Ποια θα είναι τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα κληθούν να διδάξουν σε αυτές τις δομές; Τι θα συμβεί με το υπάρχον έκτακτο προσωπικό των ΑΕΙ; Οι διδάσκοντες σήμερα στα Ι.Ε.Κ. (δημόσια ή ιδιωτικά) θα έχουν δικαίωμα διδασκαλίας στις νέες δομές;
  Αναγκαίες Υποδομές – Χρηματοδότηση
  • Όπως γνωρίζουμε, είναι εξασφαλισμένη μια χρηματοδότηση από πλευράς ΕΕ, στα πλαίσια του τρέχοντος ΕΣΠΑ, της τάξης των 740 εκατ.€, για τα διετή προγράμματα και τη Μαθητεία των αποφοίτων των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. Τι θα γίνει μετά το τέλος αυτής της χρηματοδότησης;
  • Πως θα συνεχισθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση του θεσμού αυτού, μια και όπως έχει ανακοινωθεί η φοίτηση θα είναι δωρεάν; Μήπως θα πάμε αναγκαστικά σε μια αναδιάρθρωση και έναν «εξορθολογισμό» του χώρου της ΕΕΚ που αναρωτήθηκα προηγουμένως;
  • Επίσης, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στο χώρο των ΑΕΙ, όπου προβλέπεται να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες δομές, θα συνυπάρχουν δομές που θα οδηγούν σε επίπεδο προσόντων 5, 6, 7 και 8! Υπάρχουν οι υποδομές να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα με δεδομένο τα ήδη προβλήματα υποχρηματοδότησης που βιώνουν σήμερα τα ΑΕΙ της χώρας;

  Υπαγωγή στην Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση – Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Συνέχιση Σπουδών
  • Οι νέες αυτές δομές θα ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα;
  • Οι απόφοιτοι των διετών δομών θα έχουν την δυνατότητα να συνεχίζουν τις σπουδές τους και εάν, ναι, με ποιες προϋποθέσεις;
  • Τι θα συμβεί με το υπάρχον σύστημα πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;
  • Δεν διευκρινίζεται εάν τα Τ.Ε.Ι., τα οποία θα μετεξελιχθούν σε πανεπιστήμια, θα διατηρήσουν τον τεχνολογικό τους χαρακτήρα και θα συνεχίσουν να εισάγουν μαθητές από την δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση με τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις και το ποσοστό που ισχύει σήμερα ή κάποιο άλλο.
  • Επιπλέον, παρά τις προτροπές της ΕΕ για τη δημιουργία ευέλικτων διόδων μεταξύ συστημάτων, βαθμίδων και ειδών εκπαίδευσης/κατάρτισης, σημειώνεται το θεσμικό αδιέξοδο των ΙΕΚ προς κάθε άλλη ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης,.
  Επαγγελματικά Δικαιώματα
  • Οι απόφοιτοι των διετών προγραμμάτων, πέραν της απόκτησης διπλώματος επιπέδου 5, τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν;
  • Π.χ. όσον αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα θα ισχύσει και για τους αποφοίτους των διετών δομών τα επαγγελματικά δικαιώματα και η διαδικασία απόκτησής τους που περιγράφεται στο N.3982/2011 ή θα πρέπει να υπάρξει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία;

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 11:51 | Αλεξανδρος

  Αυτονομο τμημα ιατρικων εργαστηριωνΝα αναφέρονται ποιες θα είναι οι ειδικότητες και τα τμήματα των Κ.Ε.Ε.

 • 22 Δεκεμβρίου 2017, 08:49 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΤΑ ΚΈΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Κ.Ε.Ε) ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΟΥΝ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΑΦΩΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΕΙΨΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ Κ.Ε.Ε.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ Π.Χ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ,ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑΣ-ΑΚΟΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Κ.Λ.Π. ΘΕΛΟΥΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ.ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΑ ΙΕΚ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) ΕΝΩ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Κ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΟ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ,ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΩΝ ΑΕΙ,ΘΕΩΡΩ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΤΑ Κ.Ε.Ε σε ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΔΗ ΑΝΩΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΑΤΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.ΤΟ ΚΕΝΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 16:21 | μαρκος

  Αναγνώριση της πιστοποίησης των ΙΕΚ ως έξτρα χρόνος φοίτησης μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι σε επιστημονικές ειδικότητες (λογιστες) απαιτείται τουλάχισοτν ενας χρόνος προετοιμασίας. Η ύλη της πιστοποίησης είναι αδίδακτη κατα 55%.
  Πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα τριτοβάθμιας στα ΙΕΚ και όχι αδικη εξίσωση με διετέις δομές. Ενα ΙΕΚ μπορεί να φθάσει τα 3,5 μέχρι την απόκτηση διπλώματος.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 13:35 | Κρασανάκης Ν.

  Κύριε Υπουργέ, Βάσει του Προαπαιτούμενου αριθμός 73: «Νομοθέτηση των πλαισίων ποιότητας για τα προγράμματα σπουδών και τη μαθητεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» θα ήθελα να σας εκθέσω τις παρακάτω σκέψεις, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ανιδιοτελή αλλά και δίκαιη στάση που κρατήσατε μέχρι τώρα απέναντι σε όλες τις βαθμίδες της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως τα ΤΕΙ, τα Πανεπιστήμια και τα ΙΕΚ.

  Βέβαια κανείς δεν μπορεί να Σας προσάψει ότι δεν μεριμνήσατε στο λίγο χρονικό διάστημα που είσαστε Υπουργός να θεραπεύσετε προβλήματα δεκαετιών τα οποία κληρονομήσατε ,τα οποία κανέις εκ των προκατόχων Σας δεν τόλμησε να διορθώσει, απλά για να εξυπηρετήσει τις συντεχνίες που λυμαίνονται την εκπαίδευση και κατάρτιση 30 χρόνια τώρα.

  Οι διετείς δομές στα Πανεπιστήμια έρχονται να καλύψουν ένα στρεβλό πελατειακό σύστημα στην εκπαίδευση που ακούει στο όνομα Ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης τα γνωστά ΙΕΚ.

  Τα ΙΕΚ απο το 1993 όταν ιδρύθηκαν ήρθαν να καλύψουν ειδικότητες οι οποίες δεν καλύπτονταν απο τα γενικά και συνήθως απαρχαιωμένα προγράμματα σπουδών ενός πανεπιστημίου, πιο πολύ είχαν ως στόχο να εξειδικεύσουν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες σε συνάρτηση με επιστημονικό προσωπικό το οποίο διέθετε και επαγγελματική εμπειρία για περισσότερη εξειδίκευση.

  Η συνέχεια ήταν πολύ διαφορετική απο ότι και εσείς γνωρίζετε.
  Τα ΙΕΚ με το πρόσχημα ότι παρέχουν κατάρτιση μετατράπηκαν απο σχολές εξειδίκευσης σε μαγαζάκι του κάθε Διευθυντή ώστε να προσλαμβάνει προσωπικό #δικό του# χωρίς και να έχουν τα τυπικά αλλά και ούτε τα ουσιαστικά προσόντα, ελεγχος απο πουθενά. Οι καταγγελίες απο συναδέλφους χιλιάδες, συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.

  Τα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ δεν υφίστανται ακόμα και σήμερα, λειτουργούν με ωρολόγια προγράμματα σαν να είναι Λύκειο ή ΤΕΕ.

  Είναι σίγουρο ότι δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα για τα ΙΕΚ γιατί είναι διαχρονική τακτική να συμφέρει κάποιους να τα «εξαφανίζουν» με μαγικό τρόπο απο την εκάστοτε ηγεσία.

  Επιγραμματικά αναφέρω τα εξής:

  1)Ή φοίτηση σε ένα ΙΕΚ δεν διαρκεί 2,5 έτη αλλά 3 και σε δύσκολες ειδικότητες ίσως και περισσότερο. Καλείται ο σπουδαστής νά πιστοποιηθεί με πανελλήνιες εξετάσεις σε ύλη η οποία έχει αποδειχθεί ότι στις δύσκολες ειδικότητες (οικονομικές) δεν του έχει διδαχθεί κατ ποσοστό 53-55%.

  Δεν υπάρχει μηχανισμός να ελέγχει στο κατα πόσο οι ερωτήσεις ειναι επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας και οχι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στο κατα πόσο έχουν διδαχθεί στον σπουδαστή στα 2,5 αυτά χρόνια ελλείψει συγραμμάτων.

  Απόρροια των ανωτέρω 90-95% αποτυχία και μη λήψη πτυχίου με το περας των σπουδών (φοροτεχνικά).

  2) Το γνωστικό επίπεδο του διδαχτικού προσωπικού είναι ανεπαρκές λόγω της χαμηλής προσφοράς εξαιτίας, αφενός των χαμηλών απολαβών και αφετέρου της αδυναμίας εξόφλησης των σε τακτά χρονικά δικαστήματα.

  3)Η κατάρτιση θεσμικά εξισώνει επιστημονικές ειδικότητες όπως λογιστικής και πληροφορικής με μπάρμαν και σεκιουριτυ οι οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να ανήκουν στην μεταγυμνασιακή η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Η μίξη αυτή καθ αυτή γυμνασιακών-λυκειακών και μεταδευτεροβάθμιων σπουδών σε ένα φορέα έχει οδηγήσει τα ΙΕΚ στην παρακμή, την πλήρη απαξίωση, την παντελή έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων που ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει Ευρωπαικού επιπέδου προσόντων και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ.

  Καλείστε τώρα να «θεραπεύσετε» αυτήν την στρεβλή κατάσταση που ισχύει στα ΙΕΚ με την ίδρυση νέων ΙΕΚ, ενταγμένων στην εκπαίδευση, αυστηρά διετών σπουδών αυτήν την φορά, και ορθώς το κάνετε αλλά μην λαμβάνοντας μέριμνα για τους ήδη διπλωματούχους ΙΕΚ και με περισσότερο χρόνο φοίτησης και με μία πιστοποίηση η οποία δεν θα λαμβάνεται υπόψιν σαν επιπλέον χρόνος φοίτησης. Δεν υπάρχει μία αδικία?

  Οι διετής δομές των ΑΕΙ βάσει λογικής θα προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε να μπορούν να κατατάσσονται στο επόμενο έτος των πανεπιστημίων με κατατακτήριες εξετάσεις καί όπως υποχρεούμαστε, αλήθεια με τα ΙΕΚ τι θα γίνει?

  Η πιό λογική κίνηση θα ήταν με κάποια προυπηρεσία η οποία να αποδυκνείεται σε συγκεκριμένες ειδικότητες να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαίώματα σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένο όμως επάγγελμα.

  Επικουρικά και για αποφυγή συγκρούσεων να αναζητηθούν ειδικού τύπου εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων αλλά αυτό να ισχύει και για τα ΑΕΙ στα συγκεκριμένα επαγγέλματα και όχι το πτυχίο και μόνο να αποτελέι απόδειξη.

  Τα ανωτέρω ισχύουν ήδη στο εξωτερικό και μας επιβάλλεται όπως ήδη γνωρίζετε απο την Ε.Ε χρόνια τώρα η απεξάρτηση απο συντεχνιακές ομάδες που έχουν ως σκοπό ιδίον οφελος εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

  Ευχομαι να πράξετε συνετά χωρις προκαταλήψεις αυτήν την φορά και να μην υπαναχωρήσετε στις πιέσεις που τυχόν δεχθείτε απο την εκάστοτε συντεχνία.

  Με απόλυτη πίστη στο έργος σας

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 21:27 | Κώστας

  Δεν δύναμαι να αντιληφθώ τον λόγο δημιουργίας τμήματος Β’ βάθμιας εκπαίδευσης ,από την στιγμή ύπαρξης αντίστοιχου τμήματος Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης. Το ιστορικό αυτής της συνθήκης αναδεικνύει «παθογόνες» καταστάσεις. Εκτιμώ πλέον λογική την ανάπτυξη τμημάτων Β’ βάθμιας σε κατευθύνσεις που δεν αντιστοιχούν σε ήδη υπάρχοντα στην Γ’ βάθμια.
  Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Β’ βάθμιας τα οποία όμως θα είναι αντίστοιχα του επιπέδου εκπαίδευσης (διαφορετικά από τα αντίστοιχα της τριτοβάθμιας).

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 16:37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Να αναφέρονται ποιες θα είναι οι ειδικότητες και τα τμήματα των Κ.Ε.Ε.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:51 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Εφόσον δεν υπάρχει μετά την Ανωτατικοποίηση των ΤΕΙ η βαθμίδα Ανώτερης εκπαίδευσης, και για να διαφοροποιούνται τα προγράμματα των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που αποτελούν ακαδημαικές μονάδες των ΑΕΙ όπως αναγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος Σ/Ν, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌ ΑΥΤΏΝ ΑΠΟ ΤΑ Ι.Ε.Κ που πολύ σωστά έθεσε το ερώτημα ο κύριος Σταθόπουλος όπως διαβάζω στην διαβούλευση,προτείνω να λέγονται:
  ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διότι λειτουργούν υπο την σύγκλητο,το συμβούλιο και τον πρόεδρο που είναι μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ,αλλά και διότι το πρόγραμμά τους είναι ανώτερο καθώς θα συνδέεται με το ECVET.ΌΠΟΙΟΣ ΘΈΛΕΙ ΑΠΛΆ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΉ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΑ ΠΗΓΑΊΝΕΙ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΙΕΚ.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:34 | ΜΑΓΔΑ Μ.

  Να αναφέρονται ποιες θα είναι οι ειδικότητες και τα τμήματα των Κ.Ε.Ε.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:59 | Α.Καραπατάκης

  Με χαρά είδα την ανάρτηση στη Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου για το Παν/μιο Δυτικής Αττικής (Π.Δ.Α.) . Σίγουρα αυτό συνιστά μια θετική εξέλιξη για το σύνολο της Τεχνικής- Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα .Υπάρχει όμως κατά τη γνώμη μου ένα ένα θολό σημείο σχετικά μετα που έχει να κάνει με τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης . Πτυχίο επιπέδου 5 (μεταδευτεροβάθμια) θα μπορεί ο απόφοιτος ΕΠΑΛ να πάρει
  • από τα ΕΠΑΛ μετά από 1 χρόνο μαθητείας ,
  • από τα ΙΕΚ επίσης μετά από 1 και ½ χρόνο και
  • από τα ΚΕΕ εντός πανεπιστημίου μετά από δύο χρόνια .
  Και γεννούνται τα ερωτήματα θα έχει δικαίωμα ο καταρτιζόμενος έχοντας παρακολουθήσει τα 4 εξάμηνα σπουδών να συνεχίσει στην ανάλογη σχολή του ΑΕΙ τις προπτυχιακές ανώτατες πλέον σπουδές του κρατώντας μαθήματα που έχει ήδη περάσει εντός του πανεπιστημίου ;;
  Αν ναι, θα γίνεται αυτό με κατατακτήριες εξετάσεις ή ενδεχομένως με βάσει την βαθμολογία του διπλώματος κατάρτισης;;
  Αν υπάρχει αυτή η διέξοδος έστω και μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων γιατί δεν αναφέρεται στο Σ.Ν. ;;;
  Γιατί να προτιμήσει ,αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα,κάποιος απόφοιτος ΕΠΑΛ τα ΚΕΕ έναντι των ΙΕΚ που η διάρκεια σπουδών είναι σχεδόν η μισή και έναντι των ΕΠΑΛ που έχουν και μισή διάρκεια σπουδών και μισθό-ασφάλιση ;;;
  Αυτά προς ενημέρωση, σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών πριν την οριστική κατάθεση του Σ.Ν .

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:12 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ποια η αναγκαιότητα ίδρυσης τους όταν ήδη υπάρχουν τα ΙΕΚ
  Οι μονάδες στο ECVET θα μπορούν να μετατρέπονται σε ECTS;

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:52 | ΟΡΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  1. Στο άρθρο 8 να προστεθεί παράγραφος που θα επιτρέπει σε » εκπαιδευτικούς της Β/μιας Εκπ/σης, Πιστοποιημένους απο τον ΕΟΠΠΕΠ στις αντίστοιχες ειδικότητες» να προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές των -διδάσκοντες των προγραμμάτων»
  -Η πιστοπιημενη επάρκεια των εκπαιδευτών ειναι προϋπόθεση σε όλα τα προγράμματα εκπαιδευσης ενηλίκων.
  – Η πρόσληψη εκπαιδευτικών Β/θμιας διευκολύνη την ομαλή μετάβαση απο την Β/ΘΜΙΑ ΤΗΝ Γ/θμια.
  2.Στο άρθρο 15 παράγραφος β. Να υπάρξει ειδική πρόνοια , με επι πλέον ποσοστό για αποφοίτους εσπερινών ΕΠΑΛ, Kαθώς και ειδική πρόνοια για αποφοίτους απομακρυσμένων
  ΕΠΑΛ, σε περιοχές των οποίων δεν υπάρχουν εγκατεστημένα ΑΕΙ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 16:11 | JOHN

  θέλω να ρωτήσω αν θα υπάρχει δυνατότητα συνέχισης σπουδών στο τμήμα του ΑΕΙ που θεραπεύει το πρόγραμμα κατάρτισης μετά την λήψη πιστοποίησης καθώς αυτό θα είναι το υπεύθυνο τμήμα που λειτουργεί την διετή δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης.Δηλαδή θα έχει δικαίωμα ο καταρτιζόμενος έχοντας παρακολουθήσει τα 4 εξάμηνα σπουδών να συνεχίσει στο οικίο των σπουδών του τμήμα ΑΕΙ τις προπτυχιακές ανώτατες πλέον σπουδές του;Αν ναί, θα γίνεται αυτό με κατατακτήριες εξετάσειςή ενδεχομένως με βάσει την βαθμολογία του διπλώματος κατάρτισης; Πως θα γίνεται; Αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ήδη από τώρα για να ξέρει ο εκπαιδευόμενος όλες τις δυνατότητες που θα έχει ακολουθόντας τις διετείς επαγγελματικής εκπαίδευσης σπουδές του.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 19:02 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑΣ-ΑΚΟΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ,ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΧΟΛΗ Ή ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝ ΑΚΟΟΠΡΟΣΘΕΤΙΣΤΕΣ.ΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ) ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΑΚΟΟΠΡΟΣΘΕΤΙΣΤΕΣ. ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΤΙΚΟΙ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΕΣ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΩΣ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΑΚΟΟΜΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ, ΝΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ Bsc in Hearing Aids Audiology.O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΣΘΕΤΙΣΤΩΝ, ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΟΠΠΕΠ ΑΣ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΝΕΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ.