Άρθρο 03 – Όργανα Διοίκησης

1. Από της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καταργούνται τα υφιστάμενα μονομελή και συλλογικά όργανα των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι..
2. Οι αρμοδιότητες των Συγκλήτων ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή από του διορισμού της. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι ενδεκαμελής, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, ή και διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία διοίκησης και έχει θητεία έως την 31η Αυγούστου 2018. Η Διοικούσα Επιτροπή συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτής μεταξύ των μελών της. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, μπορεί με απόφασή του και προς υποβοήθηση του έργου του να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
3. Προσωρινοί Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων ορίζονται ύστερα από κλήρωση μεταξύ των αντίστοιχων, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καταργούμενων μονοπρόσωπων οργάνων ανά ακαδημαϊκή μονάδα των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. και μέχρι την ανάδειξη με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 5, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό της. Σε περίπτωση μοναδικού υποψηφίου ανακηρύσσεται προσωρινός Κοσμήτορας – Πρόεδρος χωρίς κλήρωση. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρόεδροι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά συμμετέχουν στην κλήρωση για προσωρινοί Πρόεδροι του Τμήματος, στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου, μη αποδοχής, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο κένωσης της θέσης πριν τη διενέργεια εκλογών, τη θέση καταλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, ξεκινώντας από την α΄ βαθμίδα και έως τη βαθμίδα του αναπληρωτή, προκειμένου για Κοσμήτορα, και έως τη βαθμίδα του επίκουρου για Πρόεδρο Τμήματος. Οι προσωρινοί αναπληρωτές Κοσμήτορα και Προέδρου ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Εντός της ίδιας προθεσμίας συγκροτούνται και τα προσωρινά συλλογικά όργανα των Σχολών και Τμημάτων, στα οποία μετέχουν τα μέλη των αντίστοιχων καταργούμενων οργάνων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. και χωρίς τον περιορισμό της υποπεριπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Μέχρι τον ορισμό των μονοπρόσωπων και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των προηγούμενων εδαφίων, τις αρμοδιότητες αυτών ασκούν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή, αντίστοιχα.
4. Την 1-4-2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των προσωρινών μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την 1-9-2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, και παύουν να ισχύουν οι περί αυτής διατάξεις.
Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται μέχρι δύο φορές, για το σύνολο ή μη των οργάνων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έως την 15-3-2018 για τα όργανα Σχολών και Τμημάτων και έως την 31η Μαΐου 2018 για Πρύτανη και Ανιπρυτάνεις, αναλογικά εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των άρθρων 15, 19 και 23 του ν. 4485/2017. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, είναι αρμόδιος και για την έγκαιρη προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων και των Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα διοίκησης. Οι εκλογές για Δ/ντες Τομέων διενεργούνται όταν συστήνονται Τομείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4485/2017.
6. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυμα.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 20:26 | ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

  Άρθρο 3, παράγραφος 5: Για τη *σύσταση* Τομέων παραπέμπει στο Ν.4485/2017, όπου όμως η σύσταση Τομέων προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Δεδομένου ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός του νέου Ιδρύματος δεν θα είναι έτοιμος αμέσως με την ίδρυσή του, καλό είναι να προβλεφθεί ότι θα έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες η Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού. Έτσι θα μπορούν άμεσα να συσταθούν οι Τομείς, η ύπαρξη των οποίων απαιτείται σε πολλές άλλες διοικητικές διαδικασίες.

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 09:41 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Ως προς το Σχέδιο Νόμου, επιτρέψτε μου την ακόλουθη παρατήρηση :

  Άρθρο 3, παρ.1:

  Σύμφωνα με αυτή την διάταξη, από την ίδρυση του ΠΔΑ καταργούνται όλα τα υφιστάμενα μονομελή και συλλογικά όργανα.
  Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει πολλαπλά τεχνικά προβλήματα καθώς τα Τμήματα και οι Σχολές θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την υφιστάμενη δομή τους μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου 2018. Με την κατάργηση των οργάνων θα υπάρξει ένα σημαντικό κενό στην διοίκηση καθώς δεν θα μπορεί να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των Τμημάτων και των Σχολών, με δεδομένο ότι όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 2, τα προπτυχιακά μαθήματα των απορροφώμενων τμημάτων συνεχίζονται κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ενώ τα προπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων του ΠΔΑ εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο 2018-19. Με την κατάργηση των υφιστάμενων οργάνων, τα καθημερινά όσο και τα έκτακτα γεγονότα και έγγραφα δεν θα μπορούν να διεκπεραιωθούν. Αν για παράδειγμα δεν υφίστανται οι πρόεδροι των υφιστάμενων Τμημάτων, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην διεκπεραίωση της καθημερινής αλληλογραφίας, αλλά και σε σημαντικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα οι Συνελεύσεις των Τμημάτων, οι αναθέσεις των εκτάκτων εκπαιδευτικών για το εαρινό εξάμηνο 2017-18, κ.α. Οι προσωρινοί Πρόεδροι που προβλέπονται δεν μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο κενό καθώς αφενός θα ανήκουν σε έναν άλλο φορέα (ΠΔΑ) και αφετέρου σε άλλο Τμήμα (το νέο τμήμα του ΠΔΑ μπορεί να εμπεριέχει περισσότερα του ενός παλαιά τμήματα). Το ίδιο ισχύει και για τις Σχολές.
  Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου 2017-18, όπου σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων θα συνυπάρχουν τα νέα όργανα του ΠΔΑ με τα υφιστάμενα όργανα του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΤΕΙ Πειραιά ΤΤ, ώστε να μην δημιουργηθούν σοβαρά διαδικαστικά προβλήματα.

  Με εκτίμηση,
  Ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας
  Σπυρίδων Αθηναίος
  Καθηγητής

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 10:29 | Παναγιώτης Καλδής

  Λόγω του μεγέθους του νέου Ιδρύματος και για λόγους αποτελεσματικής διακυβέρνησής του προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 2, ως εξής:

  2. Οι αρμοδιότητες των Συγκλήτων ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή από του διορισμού της. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι ενδεκαμελής, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, ή και διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία διοίκησης και έχει θητεία έως την 31η Αυγούστου 2018. Η Διοικούσα Επιτροπή συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος και τέσσερις (4) Αντιπρόεδροι με τους εξής τομείς ευθύνης: α) ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, β) ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, γ) ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, και δ) ο Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης της Διοικούσας Επιτροπής μεταξύ των μελών της. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, μπορεί με απόφασή του και προς υποβοήθηση του έργου του να μεταβιβάζει επιπλέον αρμοδιότητες στους Αντιπροέδρους, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων, καθώς και σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

 • 28 Δεκεμβρίου 2017, 11:32 | Παναγιώτης Καλδής

  Λόγω του μεγέθους του νέου Ιδρύματος και της ανάγκης αποτελεσματικής διακυβέρνησής του, εκτιμώ ότι η διατύπωση της παραγράφου 2 πρέπει να γίνει ως εξής:

  2. Οι αρμοδιότητες των Συγκλήτων ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή από του διορισμού της. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι ενδεκαμελής, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, ή και διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία διοίκησης και έχει θητεία έως την 31η Αυγούστου 2018. Η Διοικούσα Επιτροπή συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος και τέσσερις Αντιπρόεδροι αυτής μεταξύ των μελών της, ήτοι: ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και ο Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, μπορεί με απόφασή του και προς υποβοήθηση του έργου του να μεταβιβάζει επιπλέον αρμοδιότητες στους Αντιπροέδρους, οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων, καθώς και σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 19:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

  Το μόνο που χρειάζονταν είναι να ισχύει ό,τι και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια π.χ. στο ΕΚΠΑ. Φυσικά με μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις για ευνόητους λόγους.

 • 21 Δεκεμβρίου 2017, 13:08 | Αλέξανδρος

  Η παρ. 6 πλεονάζει αφού υπάρχει η διατύπωση της παρ. 2.

  Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 προστίθεται η λέξη «Όλες».