Άρθρο 12 – Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

1. Τα υφιστάμενα και λειτουργούντα κατά την 31.12.2017 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των Α.Ε.Ι. συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την 31.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή Πιστοποίησης που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4009/2011, για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιολόγηση δύναται να συνδυάζεται και να συμπίπτει χρονικά με την αντίστοιχη διενεργούμενη αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι..
3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε τετάρτου έτους από την προηγούμενη αξιολόγηση.
4. α. Οι τομείς με βάση τους οποίους αξιολογείται η λειτουργία του Ε.Π.Ι. είναι τα επιστημονικά του επιτεύγματα, η εθνική και διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου του, η διάδοση και εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργείται σε αυτό, η οικονομική βιωσιμότητά του και η επιλογή στρατηγικής του.
β. Κριτήρια αξιολόγησης του ΕΠΙ αποτελούν ιδίως η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν διενεργηθεί στο Ε.Π.Ι., η αναγνωρισιμότητα της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ερευνητικές συνεργασίες και διακρίσεις, η εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, τα έσοδά του από τις άδειες χρήσης και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η απορρόφηση κονδυλίων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, η χρηματοοικονομική διαχείριση και τα αποτελέσματα διαχειριστικών και λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στο Ε.Π.Ι., οι υποδομές και το προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονομικά τους στοιχεία, η βιωσιμότητα και η εν γένει επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει θέσει κάθε Ινστιτούτο. Τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την αξιολόγηση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Τα Ε.Π.Ι. που δεν θα αξιολογηθούν επιτυχώς καθώς και όσα δεν περατώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης εντός των ανωτέρω προθεσμιών, συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως με τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων Ιδρυμάτων, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων Ε.Π.Ι. και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. που προβλέπεται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.