16. Υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα εναντίον ενός ΕΠΠ με οκτώ επίπεδα; Εάν ναι, ποια είναι αυτά; Ποιες εναλλακτικές λύσεις προτείνετε;

 • 17 Απριλίου 2010, 12:22 | Theodoros Theodorou

  Αυτό το «πολιτικό παιχνίδι» που δεν γνωρίζoυμε ποιοι το διοργανώνουν με την «βάση του 10», όποτε και όταν πάει να γίνει κάτι το σημαντικό. Θα σας παρακαλούσαμε να σταματήσει δηλαδή αυτό που συμβαίνει και που ίσως πάει να δημιουργήσει κατηγορίες μεταξύ Πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις δηλώσεις στο ALTER της Κυρίας Υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου στις 13 Απριλίου του 2010 (13/04/2010) στις 20:35 μέχρι 20:43 η ώρα , στις 16/04/2010 H Άννα Διαμαντοπούλου στο naftemporiki.gr για το πολυνομοσχέδιο. Αν δεν γίνει αυτό θα φροντίσουμε να κλείσουν με ειρηνικά μέσα όλες οι σχολές που θίγονται για πάντα, αλλά όχι χωρίς δίκαιες και ειρηνικές συνέπειες, δεν απειλούμε κανένα, απλά λέμε τι θα γίνει αν προσπαθήσετε με αυτό το μέτρο να διαχωρίσετε τους Πτυχιούχους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μεταξύ τους. Δεν είμαστε άτομα με χαμηλό δείκτη Νοημοσύνης, φροντίστε άμεσα και γρήγορα να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικά θα κινητοποιηθούμε δίκαια και κατάλληλα.
  Web-links
  http://www.youtube.com/watch?v=CQgI8joaNm4&feature=player_embedded
  http://www.naftemporiki.gr/video/video.asp?id=25076

 • 22 Μαρτίου 2010, 19:06 | X K

  Απ’ οτι βλέπω κάποιο δουλεύουνε πολύ «αντιγραφή – επικόλληση». Μας δείχνουν τον τρόπο – δρόμο που κάνουν τις συνδυαστικές μελέτες. Αλλα για την ταμπακέρα ουδέν. Που δουλευουνε τόσοι εξειδικευμένοι στην Ελλάδα, που προσφέρουνε και γιατί δεν το βλέπουμε. Απαντήσεις με αλαζονικό – αυτοκρατορικό ύφος όπως -Εγώ Ειμί το Φως- τις περιμένουμε, κάτι άλλο θα διαβάσουμε;

 • 22 Μαρτίου 2010, 14:13 | Theodoros Theodorou

  Προς Antonis, δεν κατηγορούμε ούτε υποτιμάμε κανένα Διπλωματούχο Μηχανικό από τα Πολυτεχνεία. Αυτή ήταν η επιλογή τους, έτσι έχουν τα πράγματα και ούτε ματαιοπονούμε και δεν είμαστε καθόλου ανεπαρκείς για την ειδικότητά μας μικρέ προβοκάτορα. Το ότι είμαστε πολύ φθηνοί είναι λογικό, διότι μετράμε και τον πόνο του κόσμου και αντιλαμβανόμαστε την εποχή που ζούμε. Πάλι εμείς δεν γελάμε με κανένα παρά μόνο σαν κάποιους σαν του είδους σου. Δεν μπορείς να κρίνεις εσύ τι μάθαμε και τι όχι. Το κράτος θα πρέπει να κάνει αυτό που είναι το σωστό και το δίκαιο. Το ποιοι σας έχουνε πάρει χαμπάρι από πολλού είναι κάποιοι άλλοι για κάτι τέτοιους σαν και του λόγου σου. Ούτε και εμείς δεν θα επανέλθουμε αν δεν χρειάζεται όπου απαιτείται και είναι και το δίκαιο. Γιατί εμείς τι έχουμε??? Αλλά ξέχασα μας τις παίρνετε όλες με τα δικαιώματα που έχετε.

 • 22 Μαρτίου 2010, 14:08 | Theodoros Theodorou

  @makis
  Όχι είναι σκέτο Α.Ε.Ι., διάβασε προσεκτικά τον Νόμο 3549/2007.
  Σου παραθέτω μέρος αυτού του Νόμου.

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3549
  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λει−
  τουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
  Άρθρο 1
  Αποστολή των Α.Ε.Ι.
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
  87 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα
  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
  α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την
  έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες
  και τον πολιτισμό.
  β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολι−
  τών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των
  πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστη−
  μονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με
  σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της
  ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
  γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοι−
  νωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών
  αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της
  βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
  δ) Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για
  την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη
  νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα
  Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του
  εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της
  γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία
  της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
  ε) Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύ−
  λων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι.
  οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε
  πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προ−
  σφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο
  με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές
  τους.»
  Άρθρο 2
  Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
  1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την
  έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγμα−
  τος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η
  οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα)
  τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα
  Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή
  Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος
  περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο−
  λογικής Εκπαίδευσης.
  β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
  1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) καταργούνται.
  2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος
  «Πανεπιστήμια», νοούνται τα ιδρύματα του πανεπιστη−
  μιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

 • 22 Μαρτίου 2010, 14:07 | Βασίλειος Γιαγλόγλου

  Μα δεν θελουμε να ειμαστε το ιδιο με τα ΑΕΙ φιλε αντωνη!!!
  Ειμαστε τεχνολογοι…Οσο αφορα το τι σπουδαζουν και τι μαθαινουν στα ΤΕΙ τα παιδια μπορουμε να το διορθωσουμε να το καλυτερεψουμε αναβαθμιζοντας τα !!!!το αντιθετο (υποβαθμιση) σημαινει και χειροτερεψη σπουδων!!!!!Ας κοιταξουμε ομως και τι μαθαινουν στα ΑΕΙ… επειδη εχουν τον τιτλο «ανωτατα» δεν σημαινει οτι ειναι!!!!!με παραδειγματα παρα πολλες σχολες ΑΕΙ!!!

  Αν 42 μαθηματα , περιπου 32 εργαστηρια και 4 χρονια σπουδων θεωρεις οτι ειναι λιγοτερο απο ΑΕΙ 4ετη ,απο αγγλικα πτυχια 3ετη (και κατεπεκταση ολα τα ευρωπαικα bachelor)…καπου δεν τα υπολογιζεις σωστα ή μαλλον σε πληγωσε πολυ καποιος ΤΕΙτζης!!!!!!!Γιατι αλλιως δεν θα ζητουσες «να ψοφισει η κατσικα του γειτονα» …..

  Οσο αφορα την αγορα!!!οσο φτηνος και να εισαι αμα δεν παραγεις εργο εισαι αχρηστος!!!!!

  Και οπως λες, «ειμαστε φτηνοι», λοιπον ας γινουμε τεχνολογικα πανεπιστημια ,να εχουμε την ιδια αμοιβη….και τοτε η αγορα αποφασιζει…Ιδου η ροδος ιδου και το πηδημα!!!!!!!Για να καταλαβεις οτι γι’αλλο πραγμα σπουδαζουμε και οχι για να σας κλεβουμε την δουλεια!!!!

  Παντως θελουμε καλυτερευση σπουδων στα ΤΕΙ θελουμε καλυτερα καταρτισμενους αποφοιτους και γιαυτο ζηταμε ο,τι ζηταμε!!!

  τελος δεν συνεχιζω και εγω…διοτι δεν απαντω αλλο σε ανωνυμα μηνυματα!!!!Να μην σε απασχολω και απο τις δουλειες σου!!!

 • 21 Μαρτίου 2010, 23:46 | Antonis

  Προς κο Βασίλη,κα Μαρία,κοΘοδωρή

  Δεν είχα σκοπό να απαντήσω, αλλά τί να κάνουμε, αφού με προκαλείτε…
  Εκείνο που έχω να σας πω(διότι μάλλον από ΤΕΙ προέρχεστε εσείς), είναι ότι δε θα καταφέρετε να καλύψετε την επιστημονική σας ανεπάρκεια κατηγορώντας τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνείων.
  Ματαιοπονείτε!!
  Όλη η πιάτσα (ιδιωτικός τομέας) «γελάει» μαζί σας, αλλά σας προσλαμβάνουμε διότι είστε πολύ φτηνοί …
  Ποτέ δεν είχατε και ποτέ δε θα αποκτήσετε ολοκληρωμένη και συνδυαστική άποψη ανάλυσης και σύνθεσης πάνω σε μελέτες. Δε σας το μάθανε αυτό!!
  Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν είστε παλιοί απόφοιτοι ΤΕΙ, είστε κάπως καλύτεροι από τους νεότερους, οι οποίοι δε ξέρουν ούτε καν ονομαστικά, απλές μετρικές!! Έλεος, τί κάνατε στη Σχολή; Τίποτα, προφανώς!!
  Ελπίζω το Ελληνικό Κράτος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην κάνει το μοιραίο λάθος … με εσάς!!
  Ότι και να γίνει πάντως, ο ιδιωτικός τομέας είναι και θα είναι εκεί, σας έχουμε πάρει χαμπάρι προ πολλού…
  Αυτά τα ολίγα και δεν πρόκειται να επανέλθω με νέες απαντήσεις.
  Έχουμε και δουλειές!!

 • 21 Μαρτίου 2010, 15:49 | eva

  Παρόλο που είμαι απόφοιτος ΑΕΙ 5ετούς φοιτήσεως, περιβαλλοντολόγος
  χαίρομαι να συνεργάζομαι με αποφοίτους ΤΕΙ, τεχνικούς αντιρρύπανσης
  συμπληρώνουν τις τεχνολογικές γνώσεις που δεν μπορώ να έχω και θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να μην μπορούν να ειδικευτούν στην Ελλάδα του 2010.
  Χαιρετώ την προσπάθεια τους για αναβάθμιση, ελπίζω σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα δίκαιο για όλους και θα έπρεπε όλοι μας να βοηθούμε τους νέους που θέλουν να σπουδάσουν και να ειδικευτούν στην Ελλάδα

 • 20 Μαρτίου 2010, 17:59 | Βασίλειος Γιαγλόγλου

  Η αγορά έχει χρόνια τωρα που προτιμά τους αποφοιτους ΤΕΙ από αποφοιτους ΑΕΙ ιδίου αντικειμένου!!!!!!!!!!!!ένα απλό search σε αγγελιες θα πεισει τον οποιονδηποτε!!!!!!!!!!!!!ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗς ΙΔΕΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΙ!!!!!ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΣΕΒΟΣΟΥΝ
  ΤΙς ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΕΦ!!!ακομα, …ενα λογο δεν ακουσα ΓΙΑΤΙ δεν εχουν τα ΤΕΙ τα ιδια δικαιωματα με τα ΑΕΙ….δεν εχουν το ιδιο επιπεδο σπουδων???ειμαστε σοβαροι???καμια καλυτερη δικαιολογια δεν εχετε??Οι σχολες ΤΕΙ εχουν αναγνωριστει παντου εκτος απο την ελλαδα !!!! Για να μην αρχισω να μιλω συγκεκριμενα για σχολες ΑΕΙ της πλακας και το επιπεδο τους!!!!
  Τα ΤΕΙ με τον προυπολογισμο το σαφως μικροτερο απο τα ΑΕΙ εχουν αναγνωριστει παντου στο εξωτερικο και χιλιαδες αποφοιτοι ΤΕΙ ειναι αναγνωρισμενα μελη επιστημονικων κοινοτητων και επαγγελματικα αποκατεστημενοι!!!!!οι σπουδες ειναι υψιλου επιπεδου πολυ περισσοτερο απο τμηματα ΑΕΙ που κοροιδευουν τον κοσμο οπως ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ τμηματα στεφ απο τμηματα ΑΕΙ που για να παρεις πτυχιο χρειαζεται μονο η παπαγαλια και παιρνεις πτυχιο ακριβως στα 4 χρονια!!!!!για να μην μιλησω για βαθμολογιες υπερβολικα χαριστικες!!!!!!

  Δεν καταλαβαινω ομως τη κομπλεξικη σταση που δεν θελει ολοκληρες γενιες σπουδαστων να μην εχουν δικαιωμα σε περαιτερω σπουδες για μεταπτυχιακα και διδακτορικα και το θαψιμο γενεων ολοκληρων που σπουδασαν στα ΤΕΙ εδω και 30 χρονια επισης θαψιμο μιας ολοκληρης γενειας ακαδημαικων καθηγητων και θαψιμο στην θεληση για ερευνα που ζητουν και εχουν δικαιωμα ολοι!!!!!!!!μονο και μονο επειδη «εμεις ειμαστε καλυτεροι ή ανωτεροι» την κομπλεξικη φοβικη σταση καποιων που αποκαλουνται μορφωμενοι χωρις σοβαρη αιτιολογια!!!!!

  απλα ειναι τα πραγματα!!!!Ολες οι σχολες 6 επιπεδο!!!!!

  «Από εκεί και πέρα, τι να πώ … αν σας κάνουν τα «χατίρια» «free of charge», φίλε Θοδωρή, και τα βάλουν όλα στο ίδιο σακί θα είναι άλλη μια «ντροπή» και επιτάχυσνη της καταρροής του ήδη απαξιωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.»

  οσο αφορα το απαξιωμενο ελληνικο εκπαιδευτικο συστημα…εμεις ζηταμε αναβαθμιση εσεις υποβαθμιση, κανε την συνεπαγωγη και θα καταλαβεις ποιος φταιει!!!!

  «ενώ τα ΤΕΙ αποσκοπούν στην εκπαίδευση τεχνιτών…»
  εκπαιδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ φιλε αντωνη

 • 19 Μαρτίου 2010, 00:58 | Βασίλειος Γιαγλόγλου

  «Από εκεί και πέρα, τι να πώ … αν σας κάνουν τα «χατίρια» «free of charge», φίλε Θοδωρή, και τα βάλουν όλα στο ίδιο σακί θα είναι άλλη μια «ντροπή» και επιτάχυσνη της καταρροής του ήδη απαξιωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.»

  οσο αφορα το απαξιωμενο ελληνικο εκπαιδευτικο συστημα…εμεις ζηταμε αναβαθμιση εσεις υποβαθμιση, κανε την συνεπαγωγη και θα καταλαβεις ποιος φταιει!!!!

 • 19 Μαρτίου 2010, 00:46 | Βασίλειος Γιαγλόγλου

  Καλά μιλάμε για μεγάλο κομπλεξισμό φίλε «αντωνης» και αγαπητη «ελισαβετ»…..που δεν τολματε να βαλετε ουτε ολοκληρο το ονομα σας!!!!!!!να διαπιστωσουμε τις «γνωσεις σας» στο θεμα!!!!

  Η αγορά έχει χρόνια τωρα που προτιμά τους αποφοιτους ΤΕΙ από αποφοιτους ΑΕΙ ιδίου αντικειμένου!!!!!!!!!!!!ένα απλό search σε αγγελιες θα πεισει τον οποιονδηποτε!!!!!!!!!!!!!ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗς ΙΔΕΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΙ!!!!!ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΣΕΒΟΣΟΥΝ
  ΤΙς ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΕΦ!!!ακομα, …ενα λογο δεν ακουσα ΓΙΑΤΙ δεν εχουν τα ΤΕΙ τα ιδια δικαιωματα με τα ΑΕΙ….δεν εχουν το ιδιο επιπεδο σπουδων???ειμαστε σοβαροι???καμια καλυτερη δικαιολογια δεν εχετε??Οι σχολες ΤΕΙ εχουν αναγνωριστει παντου εκτος απο την ελλαδα !!!! Για να μην αρχισω να μιλω συγκεκριμενα για σχολες ΑΕΙ της πλακας και το επιπεδο τους!!!!
  Τα ΤΕΙ με τον προυπολογισμο το σαφως μικροτερο απο τα ΑΕΙ εχουν αναγνωριστει παντου στο εξωτερικο και χιλιαδες αποφοιτοι ΤΕΙ ειναι αναγνωρισμενα μελη επιστημονικων κοινοτητων και επαγγελματικα αποκατεστημενοι!!!!!οι σπουδες ειναι υψιλου επιπεδου πολυ περισσοτερο απο τμηματα ΑΕΙ που κοροιδευουν τον κοσμο οπως ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ τμηματα στεφ απο τμηματα ΑΕΙ που για να παρεις πτυχιο χρειαζεται μονο η παπαγαλια και παιρνεις πτυχιο ακριβως στα 4 χρονια!!!!!για να μην μιλησω για βαθμολογιες υπερβολικα χαριστικες!!!!!!

  Δεν καταλαβαινω ομως τη κομπλεξικη σταση που δεν θελει ολοκληρες γενιες σπουδαστων να μην εχουν δικαιωμα σε περαιτερω σπουδες για μεταπτυχιακα και διδακτορικα και το θαψιμο γενεων ολοκληρων που σπουδασαν στα ΤΕΙ εδω και 30 χρονια επισης θαψιμο μιας ολοκληρης γενειας ακαδημαικων καθηγητων και θαψιμο στην θεληση για ερευνα που ζητουν και εχουν δικαιωμα ολοι!!!!!!!!μονο και μονο επειδη «εμεις ειμαστε καλυτεροι ή ανωτεροι» την κομπλεξικη φοβικη σταση καποιων που αποκαλουνται μορφωμενοι χωρις σοβαρη αιτιολογια!!!!!

  απλα ειναι τα πραγματα!!!!Ολες οι σχολες 6 επιπεδο!!!!!

 • 18 Μαρτίου 2010, 22:52 | makis

  Να πούμε τότε τα ΤΕΙ οτι είναι «κατώτερα ΑΕΙ» γιατί «ΑΕΙ» σκέτο δεν είναι…

 • 18 Μαρτίου 2010, 17:31 | Μαρία Μ.

  Είναι ντροπή αυτά που βλέπω…Είτε σας αρέσει είτε όχι η αλήθεια είναι οτι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ενιαία. Αντί να χαρείτε με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα ΤΕΙ τα τελευτάια 20 χρόνια, αντιδράτε με μικροπρεπείς συμπεριφορές.
  Οι απόφοιτοι ΤΕΙ ούτε απειλούν την εργασία κανενός απόφοιτου Πανεπιστημίου, ούτε και έχουν τέτοιες διαθέσεις, σε αντίθεση με τους αποφοίτους Πανεπιστημίων (αυτό τουλάχιστον διακρίνω απο το επίπεδο της συζήτησης)… Ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του πορεία…

  Ελισσάβετ μην ανησυχείς. Όταν πήρες το πτυχίο σου είχε ήδη ψηφιστεί ο νόμος http://www.eetemher.gr/bio/TEI/N.2916.pdf . Αντίθετα μπορείς να αναλογιστείς σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών αλλά και το επίπεδο διδασκαλίας των διαλέξεων που παρακολούθησες προκειμένου να αποκτήσεις πτυχίο τριτοβάθμιου ιδρύματος.

  Antonis αυτοί που αντιδρούσαν στην αξιολόγηση είναι οι Πανεπιστημιακοί, κάτι που δεν χρειάζεται να το σχολιάσω. Οι καθηγητές ΤΕΙ όλων των βαθμίδων (ναι μην τρίβεις τα μάτια σου, τα ΤΕΙ έχουν διδάσκοντες σε όλες τις βαθμίδες)χαρήκανε ιδιαίτερα με την αξιολόγηση διότι αποτελεί μια πραγματικά καλή ευκαιρία να επισημανθεί το επιστημονικό έργο που παράγεται σε πολλά τμήματα. Αντί λοιπόν να κάθεσαι και να βγάζεις συμπεράσματα και να παραπονιέσαι, ψάξε να δείς για τα αξιολογημένα ΤΕΙ της χώρας μας, όπου κρίνουν οι ειδικοί…Όσο για τις αμοιβές, αποτελούν αποτέλεσμα των «συντεχνιακών πρακτικών» των ΑΕΙτζίδων του προηγούμενου αιώνα…

  «Δεν μπορεί τα ΤΕΙ να ισοτιμούνται με τα ΑΕΙ και να λαμβάνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα «free of charge», φίλε Θοδωρή».
  Τι εννοείς?

  «Από εκεί και πέρα, τι να πώ … αν σας κάνουν τα «χατίρια» «free of charge», φίλε Θοδωρή, και τα βάλουν όλα στο ίδιο σακί θα είναι άλλη μια «ντροπή» και επιτάχυσνη της καταρροής του ήδη απαξιωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος».
  Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το απαξιώνουν άνθρωποι με αντιλήψεις σαν και αυτές που εκφράζεις.

  «Οι νόμοι περί ανωτατοποίησης των ΤΕΙ που εξεδόθησαν «χαριστικώς», πρέπει να ανθεωρηθούν εντός πλαισίων του ΕΠΠ. Επίσης, οποιοδήποτε ΤΕΙ έχει ίδιο γνωστικό με ΑΕΙ/Πολυτεχνείο πρέπει να κλείσει και να μείνουν μόνον όσα θεραπεύουν αποκλειστικά τέχνες (π.χ. ανθοκομία, ιχθυοκαλλιέργεια κτλ)!»
  Μήπως να κάψουμε και κανένα βιβλίο τους??? Ντροπή…

  Θοδωρή συμφωνώ με το σύστημα που προτείνεις. Το βρίσκω δίκαιο.

  Και ένα μύνημα σε όλους: Αυτή η διαβούλευση δεν γίνεται για να φανεί το κόμπλεξ των Πανεπιστημίων απέναντί στα ΤΕΙ. Αντί να φοβάστε τα ΤΕΙ μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί τους. Έχει γίνει πολλές φορές, με πολλά ιδρύματα του εξωτερικού και με μεγάλη επιτυχία!!!

  Χαιρετώ
  Μαρία

 • 17 Μαρτίου 2010, 06:59 | Theodoros Theodorou

  Κυρία Ελισάβετ, τα Τ.Ε.Ι. δεν ήταν ποτέ Ανώτερες σχολές αλλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι Ανώτερες τότε σχολές Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. έκλεισαν και καταργήθηκαν και δημιουργήθηκαν τα Τ.Ε.Ι. που ήταν Τριτοβάθμια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε όλον τον κόσμο από τότε αντιμετωπίζονταν στα σοβαρά σαν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εκτός Ελλάδος λόγω μιας σκοταδιστικής συντεχνίας που δεν άφησε ποτέ στην Ελλάδα να λάμψουν τα Τ.Ε.Ι.. Απλά οι μετέπειτα νόμοι βάλανε τα πράγματα στην θέση τους δηλαδή εκεί που πραγματικά ήταν και είναι, τώρα τι φταίει και μάθατε αλλιώς το θέμα δεν γνωρίζω…πρέπει να ρωτήσετε τους ιθύνοντες και τους ηθικούς αυτουργούς που δεν σας έλεγαν την αλήθεια θέλοντας να μην πιστεύουν αυτό που στην πραγματικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.

 • 15 Μαρτίου 2010, 13:44 | Theodoros Theodorou

  Κυρία Ελισάβετ, τα Τ.Ε.Ι. δεν ήταν ποτέ Ανώτερες σχολές αλλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι Ανώτερες τότε σχολές Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. έκλεισαν και καταργήθηκαν και δημιουργήθηκαν τα Τ.Ε.Ι. που ήταν Τριτοβάθμια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε όλον τον κόσμο από τότε αντιμετωπίζονταν στα σοβαρά σαν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εκτός Ελλάδος λόγω μιας σκοταδιστικής συντεχνίας που δεν άφησε ποτέ στην Ελλάδα να λάμψουν τα Τ.Ε.Ι.. Απλά οι μετέπειτα νόμοι βάλανε τα πράγματα στην θέση τους δηλαδή εκεί που πραγματικά ήταν και είναι, τώρα τι φταίει και μάθατε αλλιώς το θέμα δεν γνωρίζω…πρέπει να ρωτήστε τους ιθύνοντες και τους ηθικούς αυτουργούς που δεν σας έλεγαν την αλήθεια θέλοντας να μην πιστεύουν αυτό που στην πραγματικότητα αυτό που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.

 • 15 Μαρτίου 2010, 13:27 | Theodoros Theodorou

  Φίλε Antonis, δεν παλεύεσαι… με αυτά που λες, δεν θα ρωτήσω πρώτα από όλα γιατί έχω εμπειρία για το τι έργο παράγει ο καθένας γιατί έχω την τύχη να γνωρίζω από πρώτο χέρι και γι’αυτό και προτιμάνε τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι. σε πολλές περιπτώσεις από έναν απόφοιτο Πανεπιστημίου, επίσης οι συντεχνιακές λογικές κομμένες και την ποιότητα μην την παίρνεις στο στόμα σου γιατί δεν πιστεύω πως την αξίζεις, όσο και να μην θέλεις να καταλάβεις και να πιστέψεις, τα Τ.Ε.Ι. είναι Α.Ε.Ι. εδώ και καιρό και θεραπεύουν τις επιστήμες και γράμματα και δεν είναι χαριστικώς που εξεδόθησαν οι Νόμοι όπως λες, αλλά μετά από πολλούς αγώνες για την Δικαίωσή μας, έτσι είναι πως να το κάνουμε…απλά άρχισε να το συνηθίζεις. Αν πιστεύεις ότι ο σκοπός τους ήταν να βγάζουν τεχνίτες και εργοδηγούς… τότε κάνεις τεράστιο λάθος.. ίσως εσκεμμένα, ο σκοπός τους ήταν και είναι να βγάζουν υψηλά ποιοτικά καταρτισμένους Επιστήμονες και Μηχανικούς εφαρμογής και προφανώς δεν έχεις πατήσει ποτέ σου πόδι ποτέ στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ούτε προφανώς απέξω από αυτά για να καταλάβεις τι έργο και γίνεται εκεί και τι έργο παράγει ο κάθε καλός απόφοιτος Μηχανικός γιατί καλοί και κακοί υπάρχουν παντού. Όσο για την αμοιβή τους που παλεύει ο κάθε κοινός άνθρωπος για να ζήσει να μην το παιδεύεις, απλά είσαι και συ ένας οπαδός της συντεχνίας σου, που όλοι πλέον γνωρίζουν. Σιγά ρε να μην κλείσουν επειδή το λέει κάποιος διότι για προφανέστατους λόγους λέει ότι θέλει κρυμμένος πίσω από το πληκτρολόγιό του, γιατί έτσι θα του συμφέρει πολύ και έτσι έμαθε. Κοίτα αν θέλεις να κλείσουν… να αποζημιώσεις εσύ ο ίδιος τις 300000 Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. από 2 Εκατομμύρια Ευρώ τον καθένα και μετά το ξανασυζητάμε τόσο και για την απαξίωση και χωρίς αντίκρισμα σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος και την καταστροφή της προσωπικότητας του κάθε ενός ξεχωριστά…πρέπει να είσαι πολύ βολεμένος εκεί που βρίσκεσαι, τα Τ.Ε.Ι. δεν ισοτιμούνται αλλά είναι Α.Ε.Ι. και θα πάρουν τα δικαιώματά τους θέλεις ή δεν θέλεις όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο στα αντίστοιχα και ισότιμα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δεν είναι , αλλά είναι κάτι που δικαιωματικά μας αξίζει κύριε Antonis. Βέβαια, ανυπομονώ να δούμε και την των άλλων Α.Ε.Ι. και να δούμε ποιός πραγματικά αξίζει πού ήδη άρχισε να φαίνεται από τις πάμπολλες και αδιάβλητες αξιολογήσεις σε σχέση με άλλα Α.Ε.Ι…καλά κάνεις περίμενε και σου έρχεται. όσο για το εξωτερικός αντικειμενικός κριτής μάλλον γράψε λάθος, διότι για όσα λες εσύ…υπάρχουν άλλες τόσες εκατοντάδες χιλιάδες που λένε το αντίθετο, πραγματικοί αντικειμενικοί κριτές της και της αγοράς, Δεν μας στεναχωρείς επειδή κάτι τέτοιους σαν και εσένα πιστεύω γνωρίζεις που τους έχουμε γραμμένους. Επίσης το Εκπαιδευτικό Σύστημα το κατάντησαν στην σημερινή του κατάσταση κάτι τέτοιοι όπως εσύ με τις προσβολές και τις κακόβουλες και συντεχνιακές λογικές όχι εκ της ιδίας σκέψης και απόφασης αν αυτά που λέγονται είναι σωστά και αξιόπιστα, ελπίζω κάποια μέρα να πάψουν να υπάρχουν με τέτοιες σκάρτες αντιλήψεις για να γίνει βιώσιμος και καλύτερος ο τόπος ως προς την ποιοτική του στάθμη έτσι όπως τον έχουνε καταντήσει, και οι άνθρωποι που ζούνε μέσα σε αυτόν, όσο σαν πολίτες αλλά και ως ανθρώπινα όντα με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σίγουρα έχουν γνώση και γι’αυτό μας έχουν κατά την προτίμησή τους, πάντα με καλή προσδοκία και αναμονή και υπομονή βεβαίως βεβαίως, σου εύχομαι υγεία και εφησυχασμό και απαλλαγή από τις πονηρές σου παπαγα(ε)λιότητες!.

 • 15 Μαρτίου 2010, 09:08 | Antonis

  Φίλε ΧΚ και Θοδωρή,
  Η ποιότητα είναι ποιότητα…
  Τί να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια …
  Ρωτήστε στην «πιάτσα» για αποφοίτους ΤΕΙ,ΑΕΙ και Πολυτεχνείων για να μάθετε τί συμβαίνει, τί έργο παράγει ο καθένας και πως αμοίβεται…
  Εξάλλου, ΑΕΙ και Πολυτεχνεία θεραπεύουν επιστήμες και γράμματα, ενώ τα ΤΕΙ αποσκοπούν στην εκπαίδευση τεχνιτών…Αυτός ήταν και είναι ο σκοπός τους, όσο και αν σας στεναχωρώ!!
  Οι νόμοι περί ανωτατοποίησης των ΤΕΙ που εξεδόθησαν «χαριστικώς», πρέπει να ανθεωρηθούν εντός πλαισίων του ΕΠΠ. Επίσης, οποιοδήποτε ΤΕΙ έχει ίδιο γνωστικό με ΑΕΙ/Πολυτεχνείο πρέπει να κλείσει και να μείνουν μόνον όσα θεραπεύουν αποκλειστικά τέχνες (π.χ. ανθοκομία, ιχθυοκαλλιέργεια κτλ)!
  Δεν μπορεί τα ΤΕΙ να ισοτιμούνται με τα ΑΕΙ και να λαμβάνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα «free of charge», φίλε Θοδωρή.
  Επίσης φίλε ΧΚ, σύντομα έρχεται η ουσιαστική αξιολόγηση παντού, όπου – εαν γίνει σωστά – θα αποκαλυφθεί η «γύμνια» των ΤΕΙ και πολλών άλλων πραγμάτων. Εγώ φίλε ΧΚ περιμένω την αξιολόγηση πώς και πώς, και μάλιστα, ειδικά για εμένα!!
  Συγγνώμη, εαν σας στενοχωρώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια που βλέπει ένας εξωτερκός αντικειμενικός παρατηρητής των πραγμάτων των αμφιθεάτρων και της πιάτσας-αγοράς.
  Από εκεί και πέρα, τι να πώ … αν σας κάνουν τα «χατίρια» «free of charge», φίλε Θοδωρή, και τα βάλουν όλα στο ίδιο σακί θα είναι άλλη μια «ντροπή» και επιτάχυσνη της καταρροής του ήδη απαξιωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
  Τουλάχιστον, οι αγορές-πιάτσα έχουν γνώση ακόμα και αν τα ΤΕΙ πάνε στο επίπεδο 15 …

 • 14 Μαρτίου 2010, 13:43 | Ελισάβετ

  «επίσης να ξέρεις ότι τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι Α.Ε.Ι. δια Νόμου και σε παρακαλάω να τον διαβάσεις…Νόμος 3549/2007»

  και εγώ που τέλειωσα ΑΕΙ το 2002 γιατί να εξισωθώ με τα ΤΕΙ που ανωτατοποιήθηκαν με νόμο το 2007??????

 • 13 Μαρτίου 2010, 14:53 | Theodoros Theodorou

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/EL_EL.pdf

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_EL_EN.pdf

 • 13 Μαρτίου 2010, 14:30 | Theodoros Theodorou

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3549
  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λει−
  τουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
  Άρθρο 1
  Αποστολή των Α.Ε.Ι.
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
  87 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα
  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
  α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την
  έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες
  και τον πολιτισμό.
  β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολι−
  τών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των
  πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστη−
  μονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με
  σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της
  ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
  γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοι−
  νωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών
  αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της
  βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
  δ) Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για
  την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη
  νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα
  Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του
  εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της
  γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία
  της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
  ε) Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύ−
  λων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι.
  οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε
  πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προ−
  σφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο
  με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές
  τους.»
  Άρθρο 2
  Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
  1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την
  έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγμα−
  τος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η
  οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα)
  τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα
  Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή
  Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος
  περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο−
  λογικής Εκπαίδευσης.
  β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
  1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) καταργούνται.
  2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος
  «Πανεπιστήμια», νοούνται τα ιδρύματα του πανεπιστη−
  μιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

 • 12 Μαρτίου 2010, 21:56 | Ελισάβετ

  Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ δεν μπορούν να είναι στο ίδιο επίπεδο (6).
  Ακόμη και αν συγκριθούν σχολές με παρόμοιες ειδικότητες αλλά διαφορετικής βαθμίδας, το επίπεδο του ΑΕΙ εξακολουθεί να είναι ανώτερο

 • 12 Μαρτίου 2010, 20:05 | Theodoros Theodorou

  Φίλε «Antonis – — Μαρτίου 11, 2010 @ 5:39 μμ» στο ξαναλέω επειδή φαίνεται δεν το πιασες το νόημα…ξαναδιάβασέ το.
  Όσο για την ιδιότητα σου πες τη να τη μάθουμε, επίσης να ξέρεις ότι τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι Α.Ε.Ι. δια Νόμου και σε παρακαλάω να τον διαβάσεις…Νόμος 3549/2007, επίσης για την ποιότητα να μην λες και πολλά διότι πολλά τμήματα έχουν Καλύτερο υπόβαθρο από πολλές Πανεπιστημιακές Σχολές. Επίσης τα Τ.Ε.Ι. χορηγούν στους αποφοίτους τους Πτυχία Ανωτάτης Εκπαίδευσης που αποτελούν τον Πρώτο Ακαδημαϊκό Τίτλο Σπουδών και είναι Ισότιμα με BSc Honours I.S.C.E.D 5A με 240E.C.T.S. και είναι καταταγμένα στην υπόλοιπη Ευρώπη στο επίπεδο 6.
  …Φαίνεται δεν είσαι καλά και σωστά πληροφορημένος χωρίς να έχω κάτι εναντίων σου φίλε «Antonis – — Μαρτίου 11, 2010 @ 5:38 μμ», Βέβαια συμφωνώ ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος με κάποιον άλλον σε επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία όταν δεν έχει ακολουθήσει τις ίδιες σπουδές , με την ίδια διάρκεια και τις ίδιες εξειδικεύσεις ( στον ίδιο χρόνο και με το ίδιο περιεχόμενο ), όμως φυσικά και δεν είναι το ίδιο για κάποιον που έχει τελειώσει Τριτοβάθμια Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) π.χ. 4ετές με κάποιον που έχει τελειώσει 5ετές Τριτοβάθμια Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπως και γίνεται οι Πενταετής Σχολές μοριοδοτούνται με Περισσότερα μόρια ακόμη και τώρα επίσης έχουν και άλλα αρκετά προτερήματα που ίσως και να μην τα αξίζουν κάποια από αυτά, τα Τ.Ε.Ι. δεν ήταν ποτέ Ανώτερες Σχολές αλλά Τριτοβάθμια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τον Ιδρυτικό τους Νόμο του 1983 όταν ιδρύθηκαν 1404/1983 και με τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007 και φυσικά τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια δεν ζήτησαν ποτέ εξομοίωση των Πτυχίων τους με τα 5ετή Διπλώματα των Πολυτεχνείων (απευθείας Διδακτορικό χωρίς Master και πολλά άλλα πράγματα τα οποία κατέχουν τα Πολυτεχνεία και τις Γεωπονικές όπου επίσης τώρα ζητάνε και το MSc “ free of charge ”, Επαγγελματικά Δικαιώματα για ειδικότητες που δεν τις διδάχθηκαν ποτέ κ.α.). Επίσης για τα Επαγγελματικά δικαιώματα που δεν έχουν εκδοθεί 26 χρόνια μετά για τουλάχιστον 25 ειδικότητες των Τ.Ε.Ι. όπως ορίζει ο Νόμος της Ίδρυσής των, ενώ όλοι οι ισότιμοι και αντίστοιχοι στο εξωτερικό τα έχουνε πάρει στην ειδικότητά τους.
  Τα πράγματα είναι απλά όσον αφορά ΑΕΙ(4ετους) ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.
  Τα λέω ωμά χωρίς να υπεισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες.
  Δηλαδή ΑΕΙ->6. Αυτή είναι η κοινή λογική …
  Όσον αφορά τα Πολυτεχνεία, είναι γνωστό ότι είναι 5ετή Ιδρύματα ΑΕΙ. Η λογική εδώ λέει Πολυτεχνεία->7 αν πράγματι το αξίζουν μετά από αδιάβλητη έρευνα. (όπως έγινε και στην Ιταλία με το ΕΠΠ). Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με το επίπεδο 7 των ΜΔΕ και Master.

  Τα του εξωτερικού είναι ήδη ρυθμισμένα από ΔΟΑΤΑΠ: Bachelor->6 και Bachelor+Master->7. Τα 4ετή Βachelor Honors και τα 3ετή Bachelor είναι σε όλον τον κόσμο στην κλίμακα 6 όπου είναι και το δίκαιο. Και είμαι Ελληνοκύπριος και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να δημιουργεί δικές του κλίμακες επειδή έτσι του συμφέρει για οποιονδήποτε λόγο.
  Αρκετές δυσκολίες συναντώνται και από το επίπεδο 5(H.N.D -Higher National Diploma) και κάτω…
  Αυτά λέει η λογική και η δικαιοσύνη, όσο και αν χτυπιούνται κάποιοι…

 • 12 Μαρτίου 2010, 05:07 | Theodoros Theodorou

  Φαίνεται δεν είσαι καλά και σωστά πληροφορημένος χωρίς να έχω κάτι εναντίων σου φίλε «Antonis – — Μαρτίου 11, 2010 @ 5:38 μμ», Βέβαια συμφωνώ ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος με κάποιον άλλον σε επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία όταν δεν έχει ακολουθήσει τις ίδιες σπουδές , με την ίδια διάρκεια και τις ίδιες εξειδικεύσεις ( στον ίδιο χρόνο και με το ίδιο περιεχόμενο ), όμως φυσικά και δεν είναι το ίδιο για κάποιον που έχει τελειώσει Τριτοβάθμια Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) π.χ. 4ετές με κάποιον που έχει τελειώσει 5ετές Τριτοβάθμια Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπως και γίνεται οι Πενταετής Σχολές μοριοδοτούνται με Περισσότερα μόρια ακόμη και τώρα επίσης έχουν και άλλα αρκετά προτερήματα που ίσως και να μην τα αξίζουν κάποια από αυτά, τα Τ.Ε.Ι. δεν ήταν ποτέ Ανώτερες Σχολές αλλά Τριτοβάθμια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τον Ιδρυτικό τους Νόμο του 1983 όταν ιδρύθηκαν 1404/1983 και με τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007 και φυσικά τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια δεν ζήτησαν ποτέ εξομοίωση των Πτυχίων τους με τα 5ετή Διπλώματα των Πολυτεχνείων (απευθείας Διδακτορικό χωρίς Master και πολλά άλλα πράγματα τα οποία κατέχουν τα Πολυτεχνεία και τις Γεωπονικές όπου επίσης τώρα ζητάνε και το MSc “ free of charge ”, Επαγγελματικά Δικαιώματα για ειδικότητες που δεν τις διδάχθηκαν ποτέ κ.α.). Επίσης για τα Επαγγελματικά δικαιώματα που δεν έχουν εκδοθεί 26 χρόνια μετά για τουλάχιστον 25 ειδικότητες των Τ.Ε.Ι. όπως ορίζει ο Νόμος της Ίδρυσής των, ενώ όλοι οι ισότιμοι και αντίστοιχοι στο εξωτερικό τα έχουνε πάρει στην ειδικότητά τους.

  Τα πράγματα είναι απλά όσον αφορά ΑΕΙ(4ετους) ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

  Τα λέω ωμά χωρίς να υπεισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες.

  Δηλαδή ΑΕΙ->6. Αυτή είναι η κοινή λογική …

  Όσον αφορά τα Πολυτεχνεία, είναι γνωστό ότι είναι 5ετή Ιδρύματα ΑΕΙ. Η λογική εδώ λέει Πολυτεχνεία->7 αν πράγματι το αξίζουν μετά από αδιάβλητη έρευνα. (όπως έγινε και στην Ιταλία με το ΕΠΠ). Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με το επίπεδο 7 των ΜΔΕ και Master.

  Τα του εξωτερικού είναι ήδη ρυθμισμένα από ΔΟΑΤΑΠ: Bachelor->6 και Bachelor+Master->7. Τα 4ετή Βachelor Honors και τα 3ετή Bachelor είναι σε όλον τον κόσμο στην κλίμακα 6 όπου είναι και το δίκαιο. Και είμαι Ελληνοκύπριος και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να δημιουργεί δικές του κλίμακες επειδή έτσι του συμφέρει για οποιονδήποτε λόγο.

  Αρκετές δυσκολίες συναντώνται και από το επίπεδο 5(H.N.D -Higher National Diploma) και κάτω…
  Αυτά λέει η λογική και η δικαιοσύνη, όσο και αν χτυπιούνται κάποιοι…

 • 11 Μαρτίου 2010, 17:39 | Antonis

  Τα πράγματα είναι απλά όσον αφορά ΑΕΙ(4ετους) και ΤΕΙ.
  Τα λέω ωμά χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες.
  Δηλαδή ΑΕΙ->6 και ΤΕΙ->5. Αυτή είναι η κοινή λογική …
  Όσον αφορά τα Πολυτεχνεία, είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να «ισοτιμηθούν» στο ΕΠΠ με τα ΑΕΙ. Η λογική εδώ λέει Πολυτεχνεία->7 (όπως έγινε και στην Ιταλία με το ΕΠΠ). Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με το επίεδο 7 των ΜΔΕ και Master, αλλά τί να κάνουμε, έτσι είναι αυτά, τα επίπεδα είναι 8 και όχι 9!!
  Τα του εξωτερικού είναι ήδη ρυθμισμένα από ΔΟΑΤΑΠ: Bachelor->5 και Bachelor+Master->6.
  Είπα και παραπάνω, ότι δε θα υπεισέλθω σε περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως π.χ. ποιότητα αποφοίτων ΤΕΙ (λόγω της ιδιότητός μου έχω ίδιαν και εμπεριστατωμένη άποψη!!), εξωτερικού κτλ…
  Αυτά λέει η λογική και η δικαιοσύνη, όσο και αν χτυπιούνται κάποιοι…
  Αρκετές δυσκολίες συναντώνται και από το επίπεδο 4 και κάτω…

 • 11 Μαρτίου 2010, 09:55 | Βασίλειος Γιαγλόγλου

  Παρουσιάζουμε ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να θεωρήται πολύπλοκο και δύσκολο αν θέλαμε να είμαστε δίκαιοι.Άλλες χώρες διαμόρφωσαν το εκπαιδευτικό τους σύστημα σε 8βαθμη κλίμακα χωρίς παράπονα και γρήγορα γιατί δεν αδικούσε κανέναν!!!!(πχ Ιταλία)

  Και το έκαναν υπολογίζοντας τα χρόνια σπουδών!!!4 έτη 6 επίπεδο, 5 έτη 7 επίπεδο, και 3 έτη 5 επίπεδο ή 4ο…..αναγνωρίζοντας και τα πτυχία αγγλικού πανεπιστημίου ανάλογα,δηλαδή 3ετή(5 επίπεδο)….το οποίο επιμένει στα δικά του και τα πτυχία του αναγνωριζονταί παντου ως 3ετή!!!!

  Θα πρέπει να τονίσω ότι για να είναι δίκαιο πρώτα θα πρέπει να έχει ο κάθε φοιτητής το δικαίωμα να αποφοιτά από όλες τις σχολές (σε όποια σχολή φοιτά δηλαδή ΤΕΙ ή ΑΕΙ)είτε στα 4 έτη(6 επίπεδο) ή αν θέλει να συνεχίζει για 5 έτη(7 επίπεδο)!!!!

  Οπιαδήποτε υποβάθμιση σπουδών θα είναι άδικη όχι για τους φοιτητές και σπουδαστές αλλά για την ίδια την παιδεία ,όπου αντι να ζητάμε υποβάθμιση σχολών ,πρέπει να ζητάμε αναβάθμιση!!!!!!

 • 8 Μαρτίου 2010, 22:38 | Γιαννόπουλος Γεώργιος

  Η κατηγοριοποίηση είναι Ευρωπαϊκή επομένως πρέπει να την ακολουθήσουμε αν θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες πτυχιούχους να συγκρίνουν τα προσόντα τους με τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη. Η δημιουργία παραπάνω κατηγοριών ή υποκατηγοριών μονο σύγχιση θα φέρει και θα αποδείξει για ακόμα μια φορά πόσο εξαρτημένη είναι η εκτελεστική εξουσία απο τις συντεχνίες και τα μικροσυμφέροντα τους όπως αυτά εκφράζονται απο τα Επιμελητήρια. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ που έχουν διδακτορικό απο πανεπιστήμιο της Ευρώπης σε ποιά κατηγορία θα πρέπει να καταταγούν κυρία Υπουργέ; Αν εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των επιμελητηρίων απο το Υπουργείο, οι απόφοιτοι ΤΕΙ κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών θα ανήκουν σε άλλη κατηγορία στην Αγγλία και σε άλλη υποκατηγορία στην Ελλάδα; Θα το δεχτούν αυτό για τα πτυχία τους τα ξένα πανεπιστήμια; Με αυτό το ερώτημα κυρία Υπουργέ το μόνο που θα καταφέρετε είναι να ναυαγίσετε την διαβούλευση ή δεχόμαστε την ύπαρξη σε πανευρωπαϊκό επιπεδο των 8 κατηγοριών και συζητάμε για την επιτυχή εφαρμογή τους και στην Ελλάδα ή διαβουλευόμαστε για εσωτερική κατηγοριοποίηση και βολεύουμε τα συμφέροντα.

 • 8 Μαρτίου 2010, 10:31 | sotiris

  Τι νόημα έχει αυτή η ερώτηση αφού το πρότυπο αυτό είναι πανευρωπαϊκό και πρέπει να το ακολουθήσουμε ούτως ή άλλως;
  Μπορούν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης να έχουν κατηγοριοποίηση σε οκταβάθμια κλίμακα και εμείς όχι;
  Αυτό θα καθιστούσε αδύνατη τη συγκρισιμότητα των προσόντων που είναι και το ζητούμενο
  Ακόμη και αν σας προτείνονταν εναλλακτικές, εσείς θα είχατε τη δυνατότητα να τις ακολουθήσετε;

 • 7 Μαρτίου 2010, 20:59 | MoS

  Δεν υπάρχουν επιχειρήματα υπάρχουν μόνο σκοπιμότητες. Ή αποφασιζουμε να τις υπηρετήσουμε ή αποφασίζουμε να τις αγνοήσουμε.Το θεμα ειναι τι συμφαίρει το Κράτος και την προστασία του Έλληνα εργαζόμενου.
  Αν είναι να μήν υπάρχει απόλυτη εναρμόνυση με την Ευρωπαϊκή κλίμακα,προς τι όλη η φασαρία. Ο Έλληνας 4β ή 4γ ή 5α στην Ευρώπη τι θα είναι? Ή μήπως αυτό που πάμε να κάνουμε ειναι να προστατέψουμε την ελληνική αγορά απο τούς ευρωπαίους εργαζόμενους.

 • 7 Μαρτίου 2010, 20:19 | Δημήτρης Καλαϊτζίδης

  Υπάρχουν δύο λύσεις:
  1. Κάνεις την αντιστοίχιση σε 8 επίπεδα, δημιουργώντας αδικίες
  2. Αναδιαμορφώνεις την εκπαίδευση/κατάρτιση ώστε να ανταποκρίνεται στα 8 επίπεδα.
  Και τα δύο είναι δύσκολα

 • 6 Μαρτίου 2010, 17:04 | Theodoros Theodorou

  Στην 5η βαθμίδα πολύ σωστά πρέπει να καταταγούν οι απόφοιτοι διετούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που είναι το H.N.D. (Higher National Diploma) δηλαδή το Δίπλωμα που χορηγείται από πάρα πολλές χώρες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να καταταγούν και οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που έχουν το ίδιο επίπεδο αλλιώς θα πρέπει να καταταγούν στο επίπεδο 4 διότι το επίπεδο 3 είναι για τα ΕΠΑΛ και τα Γενικά Λύκεια, και των κολλεγίων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές να καταταγούν στο επίπεδο 6 των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Τώρα για τα Πολυτεχνεία και τις Γεωπονικές εάν τους δοθεί χαρισματικά ο τίτλος του Master είναι άλλη υπόθεση βέβαια μετά από αξιοκρατική και αδιάβλητη έρευνα εάν πράγματι έχουν τα προσόντα για να γίνει αυτό και τότε αυτοί καταταγούν στην 7η Κλίμακα αντί της 6ης.

 • 6 Μαρτίου 2010, 00:05 | Βαρελάς Γεώργιος

  Στο 4ο και 5ο επίπεδο πρέπει να υπάρξουν υποδιαιρέσεις. Δεν μπορεί ο απόφοιτος ΙΕΚ (παρακολούθησε κατάρτιση και όχι εκπαίδευση) να καταταγεί στο 3ο επίπεδο (μαζί με απόφοιτους Λυκείου), αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο (το 4ο), στο οποίο πρέπει (κατά τη γνώμη μου) να καταταγεί απόφοιτος διετούς εκπαίδευσης (και όχι κατάρτισης). Μάλιστα στο 4ο επίπεδο, πρέπει να καταταγούν και οι απόφοιτοι διετούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (και όχι στο 5ο, όπως ισχυρίζονται οι Βρετανοί). Τα προηγούμενα παραπέμπουν σε 4α και 4β επίπεδα (ίσως και 4γ). Αντίστοιχα, πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τα άλλα επίπεδα (για παράδειγμα, αν δημιουργηθούν κολλέγια διετούς φοίτησης αντίστοιχα των Αμερικάνικων, όπως έχει ήδη αναφέρει ο κ. Πανάρετος) πρέπει να μελετηθεί η κατάταξή τους σε 4γ ή 5α κ.ο.κ.

 • 5 Μαρτίου 2010, 19:14 | Γιώργος Βασιλακόπουλος

  Τα σημαντικότερα επιχειρήματα εναντίον ενός 8βάθμιου ΕΠΠ είναι πως υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να ενταχθούνε όλες οι μορφές και τα επίπεδα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης μέσα σε 8 επίπεδα,και αυτό διότι η κάθε κατηγορία αποφοίτων θα έρχεται σε σύγκρουση με κάποια άλλη κατώτερη η οποίες θα είναι στην ιδια βαθμίδα.