Άρθρο 26-

Το άρθρο 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98
Βαθμολογική ένταξη

1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, συνυπολογιζομένου τυχόν πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών – μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.

4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά σε αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

5. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης.

6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί προ του διορισμού, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπ’ όψη εφόσον αποδεικνύεται.»

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:17 | Χαρά Καλογεροπούλου

  Εργάστηκα σκληρά για 10 χρόνια στο Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, υποβάλλοντας ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ για την εκ νέου πρόσληψή μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ άλλοι συνάδελφοι πραγματοποίησαν αντίστοιχα ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ!Επίσης προσέφυγα αρχικά για την αναγνώριση της δεκαετούς προϋπηρεσίας μου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και δευτεροβάθμια στο αντίστοιχο Εφετείο, ξοδεύοντας μια περιουσία, λαμβάνοντας αρνητικές αποφάσεις, διότι ενώ πρόκειται για Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. που λαμβάνει επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας και ενώ οι διαδικασίες προσλήψεις προσωπικού γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π., απολαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα-υποχρεώσεις του Δημοσίου (ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ κ.λ.π.)η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑ!
  Επιτέλους δώστε μια ΛΥΣΗ σε αυτό το θέμα, ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες και διακρίσεις σχετικά με το Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ είμαστε όλοι ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:00 | Ισμήνη

  Το πρόβλημα της αναγνώρισης της προυπηρεσίας των νοσηλευτών του ιδιωτικού τομέα και του νοσοκομείου Παπαγεωργίου πρέπει να λυθεί άμεσα απο την παρούσα κυβέρνηση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:16 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο Άρθρο 26 σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει η διατύπωση όπως της αιτιολογικής εκθέσεως , δηλαδή: «Η απόδειξη πρέπει να βρίσκει έρεισμα σε πραγματικά περιστατικά […] προγράμματα εργασίας κατατεθειμένα στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας», διότι τα εν λόγω προγράμματα εργασίας στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, καταστρέφονται αφενός ανά 5/ετήα (σε περίπτωση αναζήτησής τους) και αφετέρου οι λογιστές των εργοδοτών μας, συνήθως ΔΕΝ μας έδιναν αντίγραφο για το αρχείο μας προκειμένου να το υποβάλουμε στις Υπηρεσίες μας ως αποδεικτικό και ως εκ τούτου ΔΕ θα είναι εφικτό να υποβληθεί από τους αιτούντες αναγνώρισης υπηρεσίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:07 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

  Να διευκρινιστεί τι είναι το συναφές αντικείμενο εκτός δημοσίου τομέα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:48 | Αρ. Μπ.

  Αναγνώριση Προϋπηρεσίας σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί προ του διορισμού, εκτός του δημοσίου τομέα, στους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν πότε πρόκειται να ενεργοποιηθεί;

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:44 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  Με το αρ.26 του Σ/Ν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο που έχει διανυθεί προ του διορισμού έως και επτά (7) έτη σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, εφόσον αποδεικνύεται. Για να μην υφίσταται δυσμενής διάκριση η διάταξη πρέπει να συμπεριλάβει ρητά και τους δικαστικούς υπαλλήλους.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:06 | Σωπήλη Βασιλική

  Διευκρίνιση:
  1) παρ.1. δηλαδή υπάλληλος ο οποίος μετά από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του, ξεπεράσει τα 13 έτη που προϋποθέτει ο Α΄βαθμός, δεν τοποθετείται στον Α΄αλλά στον Β΄με πλεονάζοντα χρόνο σε αυτόν το βαθμό; Και πώς προάγεται στον Α΄, μετά από πόσο χρόνο;

  2) παρ.6, εαν δεν βγεί Π.Δ. που θα αναγνωρίζει (με τις προϋποθέσεις που πρέπει) την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, οι υπάλληλοι που την κατέχουν αδικούνται στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, όσον αφορά το κριτήριο αξιολόγησης της Εργασιακής-Διοικητικής Εμπειρίας. Συνεπώς προωθούνται σε θέσεις διοίκησης από την μία οι κάτοχοι τυπικών προσόντων και από την άλλη οι κατέχοντες εμπειρία αποκλειστικά και μόνον στο Δημόσιο.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:40 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 26 παρ. 6 : Δεν προσδιορίζεται ο τρόπος απόδειξης της συναφούς προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα. Εν προκειμένω θα έπρεπε να προβλεφθεί η έκδοση σχετικού ΠΔ, που θα ρύθμιζε τις λεπτομέρειες εφαρμογής της επίμαχης διάταξης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:32 | Κατερίνα Δ

  Με την προκήρηξη 7/5κ/2003 του ΥΠΕΣ προσλήφθηκαν στους ΟΤΑ Α Βαθμού Λογιστές Φοροτεχνικοί Α τάξης για να στελεχώσουν τους Δήμους προκείμένου να εφαρμοστεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  Για την πρόσληψη των ανωτέρω λογιστών απαραίτητη προυπόθεση ήταν η κατοχή του διπλώματος Α τάξης από το Οικονομικό επιμελητήριο που προυπέθετε τουλάχιστον επταετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.
  Οι ανωτέρω λογιστές ως τεχνοκράτες έδωσαν την τεγνογνωσία τους και την εμπειρία τους στους ΟΤΑ και έτσι εφαρμόστηκε το διπλογραφικό συστημα.

  Είναι εντελώς άδικο η προυπηρεσία αυτή η οποία ζητήθηκε από το ΑΣΕΠ να μην αναγνωρίζεται στο Δημόσιο , ενώ από την άλλη σε λογιστές που μεταφέρθηκαν στους δήμους από Δημοτικές επιχειρήσεις και άλλα ΝΠΙΔ να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ?
  Eώς πότε σε αυτή τη χώρα θα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 08:43 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ο νόμος αυτός θα εφαρμοσθεί και σε δικαστικούς υπαλλήλους ; Υπενθυμίζω ότι: 1) ο ν. 4024/11 έχει εφαρμογή και σε δικαστικούς υπαλλήλους και 2) στους δικαστικούς υπαλλήλους έχει εφαρμογή ο ν. 2812/00
  Στις περιπτώσεις που υπήρχε μοριοδότηση της προϋπηρεσίας και έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ κατά την πρόσληψη θα πρέπει να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία πέραν των επτά (7) ετών διότι ως γνωστό οι διαγωνισμοί διαρκούσαν πολλά χρόνια κατά τα οποία οι υποψήφιοι συνέχιζαν να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 23:02 | ΣΕΒΑΣΤΗ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:55 | Μελίνα Γρηγοριάδου

  Δυστυχώς, απευθυνθήκαμε στα διοικητικά δικαστήρια δαπανώντας χρήματα,χρόνο και κόπο για ένα θέμα, που απλώς θέλει για την επίλυσή του, ανθρώπους με κοινή λογική και διάθεση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:56 | Μαρία Μ

  Είναι άδικο να μην αναγνωριζεται η προϋπηρεσία των πρώην υπαλλήλων του ΓΝ Παπαγεωργίου, στο δημοσιο. Αναγκαστηκαμε να κινηθούμε νομικά για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Αλλοι το πετυχαν, αλλοι οχι. Χάσαμε ο καθένας από εμάς αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας, όπως και χρήματα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δωθει λυση και στο δικό μας ζήτημα.