Άρθρο 07 – Διαδικασία επιλογής Γενικών Γραμματέων, αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων

1. Η επιλογή για τη στελέχωση των θέσεων που προβλέπονται στο εδάφιο α’ του άρθρου 6 από μέλη του Μητρώου πραγματοποιείται, κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από τον οικείο Υπουργό. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.
Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (ΕΣΕ) που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Νόμου, συνεδριάζει, αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό πίνακα με τους πέντε (5) επικρατέστερους υποψηφίους. Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει κατά δεσμία αρμοδιότητα μεταξύ των πέντε (5) επικρατέστερων υποψηφίων που προκρίνονται από το ΕΣΕ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την επιλογή των πέντε (5) επικρατέστερων υποψηφίων, το ΕΣΕ λαμβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Το ΕΣΕ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για κάθε θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων.

2. Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και της παραγράφου 2 .

3. Η θητεία όλων των ανωτέρω ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

4. Παύση από τα καθήκοντα των διορισθέντων στις θέσεις του άρθρου 6 πριν τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού αποκλειστικά για λόγους πειθαρχικού παραπτώματος. Σε περίπτωση κένωσης των θέσεων του άρθρου 6 λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης από τα καθήκοντα, η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και της παραγράφου 2. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

5. Ενστάσεις κατά των πινάκων επιλογής ενώπιον του ΑΣΕΠ χωρούν εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους και εκδικάζονται εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Τυχόν υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

 • Οι προσκλήσεις για τη στελέχωση των θέσεων που προβλέπονται στο εδάφιο α’ του άρθρου 6 θα πρέπει να δημοσιεύονται στον ιστότοπο διαβουλεύσεων http://www.opengov.gr

  Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής πρέπει να προτείνει το πρόσωπο που θα υπηρετήσει στη θέση, όχι να προτείνει υποψήφιους. Η επιλογή του προσώπου από τον υπουργό δεν συμβαδίζει με το στόχο του ν/σ, που είναι η αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

  Στην πράξη η επιλογή του προσώπου από τον υπουργό ανάμεσα σε πέντε προτεινόμενους υποψηφίους ακυρώνει το ρόλο που πρέπει να έχει το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής. Έτσι κι αλλιώς σε τέτοιες θέσεις σπάνια υπάρχουν πάνω από πέντε σοβαροί υποψήφιοι. Επιπλέον επειδή η θητεία των ΓΓ και ΕΔ θα είναι σύμφωνα με το ν/σ και τις κυβερνητικές πρακτικές μεγαλύτερης διάρκειας από του υπουργού που έκανε την πρώτη επιλογή, οι διάδοχοί του θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα μιας κακής επιλογής.

  Επιπλέον προτείνεται η διαδικασία της συνέντευξης να είναι ανοικτή. Ο Δήμος Αθηναίων έχει υλοποιήσει τέτοιες συνεντεύξεις με πολύ θετικά αποτελέσματα.

  Ως προς τα προσόντα που θα αξιολογούνται το «εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο» των υποψηφίων λίγο σημασία θα πρέπει να έχει, μια και η θέση είναι διοικητική. Σημασία θα πρέπει να δίνεται στην αποτελεσματικότητα των υποψηφίων σε άλλες θέσεις ευθύνης, στοιχείο που απουσιάζει από το ν/σ. Επίσης, μπορεί να προστεθεί ως κριτήριο η ποιότητα των σπουδών των υποψηφίων και η συνάφειά τους με τη θέση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:28 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 7
  Πρέπει να προστεθεί παράγραφος που να αναφέρει το σύνολο της γραμματειακής υποστήριξης και η τήρηση των πρακτικών να είναι συγκεντρωτικά και αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ (και όχι μόνο οι ενστάσεις), άλλως θα υπάρχει καταμερισμός εργασιών και καθυστέρηση διαδικασιών και υπάρχει το ενδεχόμενο λόγω ελλειπούς ενημέρωσης, δυσλειτουργία στην απόφαση του συμβουλίου. Επίσης οι προκηρύξεις πρέπει να εκδίδονται από το ΑΣΕΠ, σε προκαθορισμένο χρόνο, ανά έτος ή διετία κλπ

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:15 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 7 παρ. 3 – Άρθρο 8 παρ. 4
  Η θητεία κατά τη γνώμη μας για να μη συμπίπτει με την κοινοβουλευτική θητεία να οριστεί σε 5 έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:42 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 7 παρ.1 : Ουδόλως προσδιορίζονται κατά τρόπο αντικειμενικό τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (ΕΣΕ), μη εξυπηρετουμένης ούτως της αρχής της διαφάνειας.
  Επιπλέον, εφόσον ο Υπουργός επιλέγει κάποιον εκ των πέντε (5) επικρατέστερων υποψηφίων που υποδεικνύει το ΕΣΕ, επί της ουσίας δεν αποφασίζει κατά δέσμια αρμοδιότητα, αλλά κατ’απόλυτη διακριτική ευχέρεια, χωρίς και πάλι να τίθενται σαφή κριτήρια επιλογής. Κατά το μέρος τούτο εικάζουμε, ότι πλήθος αντίστοιχων αποφάσεων που πρόκειται να εκδοθούν θα αποβαίνουν ακυρωτέες ένεκα πλημμελούς αιτιολογίας.
  Άρθρο 7 παρ. 4 : Δεν προσδιορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα, η τέλεση των οποίων δύναται να επισύρει την παύση από τα καθήκοντα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο άρθρο 5 παρ. 2. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί περιθώρια αυθαιρεσίας και παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:20 | Μαρία Λιανού

  Πώς γίνεται η ανανέωση για άλλα 4 χρόνια? Με ποια κριτήρια?

 • Να γίνεται ο διορισμός των Γραμματέων βάσει της σειράς κατάταξης του ΕΣΕ

 • Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής πρέπει να προτείνει το πρόσωπο που θα υπηρετήσει στη θέση, όχι να προτείνει υποψήφιους. Η επιλογή του προσώπου από τον υπουργό δεν συμβαδίζει με το στόχο του ν/σ, που είναι η αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

  Στην πράξη η επιλογή του προσώπου από τον υπουργό ανάμεσα σε πέντε προτεινόμενους υποψηφίους ακυρώνει το ρόλο του πρέπει να έχει το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής. Έτσι κι αλλιώς σε τέτοιες θέσεις σπάνια υπάρχουν πάνω από πέντε σοβαροί υποψήφιοι. Επιπλέον επειδή η θητεία των ΓΓ και ΕΔ θα είναι σύμφωνα με το ν/σ και τις κυβερνητικές πρακτικές μεγαλύτερης διάρκειας από του υπουργού που έκανε την πρώτη επιλογή, οι διάδοχοί του θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα μιας κακής επιλογής.

  Επιπλέον προτείνω η διαδικασία της συνέντευξης να είναι ανοικτή. Ο Δήμος Αθηναίων έχει υλοποιήσει τέτοιες συνεντεύξεις με πολύ καλά αποτελέσματα.

  Ως προς τα προσόντα που θα αξιολογούνται «εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο» των υποψηφίων λίγο σημασία θα πρέπει να έχει, μια και η θέση είναι διοικητική. Σημασία θα πρέπει να δίνεται στην αποτελεσματικότητα των υποψηφίων σε άλλες θέσεις ευθύνης, στοιχείο που απουσιάζει από το ν/σ. Επίσης, μπορεί να προστεθεί ως κριτήριο η ποιότητα των σπουδών των υποψηφίων και η συνάφειά τους με τη θέση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:06 | Θείος

  Λείπει το κυριότερο…! Τα κριτήρια αξιολόγησης!!
  Πώς δηλαδή θα κρίνει το ΕΣΕ; Με βάση το χρώμα των ματιών;;;;
  Ή με βάση το πόσο πειθήνιος κομματικά είναι;

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:22 | Δήμος

  Προτείνεται για την επιλογή των δέκα (10) υποψήφιων για κάθε θέση από τους οποίους θα επιλεχθούν οι πέντε (5) προτεινόμενοι να γίνεται βαθμολόγηση από κάθε μέλος της ΕΣΕ με άριστα το 100 του κάθε υποψηφίου. Οι 10 επικρατέστεροι να καλούνται σε συνέντευξη και μετά να επιλέγονται οι πέντε (5) από αυτούς με σειρά κατάταξης.

  Ως έχει το πλαίσιο επιλογής είναι τελείως ασαφές και υποκειμενικό (ίσως χρειάζονται και κάποια κριτήρια ως προς την αξιολόγηση των βιογραφικών στοιχείων)

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:58 | Γιάννης Γ.

  Θα έπρεπε να προβλεφθεί ειδικά και συγκεκριμένα ότι επιλέγονται από το μητρώο και όλοι όσοι διορίζονται στις διοικήσεις των Ανεξαρτήτων Αρχών (τηρουμένων ενδεχομένως όλων των άλλων πιθανών νομικών προβλέψεων όπως η επιλογή τους από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής κλπ).

  Τούτο θα έπρεπε να συμβαίνει τουλάχιστον για τα μέλη των συλλογικών διοκήσεων (μέλη Ολομελειών) αν όχι και για τους Προέδρους και Αντιπροέδρους.

  Δεν αντέχουν άλλο οι Ανεξάρτητες Αρχές να θεωρούνται οι θέσεις των μελών των διοικήσεών τους ως προσοδοφόρο πάρεργο για συνταξιούχους και μέλη ΔΕΠ.

  Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει μία ελάχιστη έστω σχέση των μελών της διοίκησης των Ανεξαρτήτων Αρχών με την ίδια τη δημόσια διοίκηση.

  Τις περισσότερες φορές επιλέγονται άνθρωποι που ουδέποτε έχουν εργαστεί στο δημόσιο και ούτε ξέρουν τον τρόπο λειτουργείας του, ενώ καλούνται να διοικήσουν μία δημόσια υπηρεσία όπως μία Ανεξάρτητη Αρχή.

  Ακόμα καλύτερα θα ήταν να υπάρχει ειδική πρόβλεψη (όπου έιναι εφικτό) να μετέχει στη διοίκηση της Αρχής τουλάχιστον ένα μέλος του μητρώου προερχόμενο από τους υπαλλήλους της ίδιας της Αρχής.

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 09:47 | Γ.Γ.

  Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη Γ.
  θα ήθελα να καταθέσω τις απόψεις μου αλλά με κάλυψε πλήρως ο Γιάννης Γ.
  τα είπε όλα

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 14:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ , ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  1η ΘΕΣΗ : Για να υπάρχει πραγματική αντικειμενικότητα και αξιοκρατία πρέπει να εφαρμοστούν κριτήρια που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και η αξιολόγηση να γίνεται μόνο από ανεξάρτητο φορέα (ΑΣΕΠ ή κάποιον νέο) .

  2η ΘΕΣΗ : Αντικειμενικά κριτήρια μπορεί να αποτελούν μόνο μετρήσιμα αντικειμενικά στοιχεία . Επίσης η αξιολόγηση πρέπει να γίνει από μηδενική βάση και όχι βασισμένη σε παλιές κρίσεις ή τοποθετήσεις οι οποίες στηριζόταν σε διάτρητους νόμους με παράθυρα . Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η δημιουργία ενός νέου δημοσίου τομέα , καθαρού από το βρώμικο παρελθόν και θα δοθεί το έναυσμα για προσφορά σε όλους τους υπαλλήλους . Αν θέλει πραγματικά αυτή η κυβέρνηση να αφήσει έργο και να μείνει στην ιστορία όπως ο Πεπονής με τον ΑΣΕΠ , τον οποίο οι μετέπειτα κυβερνήσεις τον έκαναν διάτρητο με τα παράθυρα τους .

  3η ΘΕΣΗ : Η διαδικασία της συνέντευξης πρέπει να καταργηθεί άμεσα για λόγους διαφάνειας και αντικειμενικότητας . Έτσι όλος ο κόσμος θα πιστέψει τις δεσμεύσεις μιας κυβέρνησης για αξιοκρατία . Η συνέντευξη ακόμα και αν γίνεται από αδιάβλητα άτομα έχει συνδεθεί με το μέσο και την αναξιοκρατία .

  4η ΘΕΣΗ : Η εναλλαγή σε θέσεις ευθύνης θα αποτελέσει το μέτρο που θα αναζωογονήσει το δημόσιο . Παράλληλα με την έλλειψη αξιολόγησης στους υπαλλήλους που δεν αναζητούν θέσεις ευθύνης, θα φέρει και την αναγκαία σιγουριά και εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους για να αναδείξουν το έργο τους και να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα .

  1η ΠΡΟΤΑΣΗ : Η κρίση για διοικητές , γενικούς διευθυντές , γενικούς γραμματείς ,προϊσταμένους διευθύνσεων , προϊσταμένους τμημάτων κ.α. θέσεις ευθύνης να γίνεται μόνο και απευθείας από ανεξάρτητο φορέα . Να κατατίθενται απευθείας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκεί . Μοριοδότηση να λαμβάνεται μόνο για τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας εντός δημοσίου αλλά και εκτός δημοσίου , τη γνώση του αντικειμένου εντός και εκτός δημοσίου (βάσει χρόνου υπηρεσίας στο αντικείμενο) και τις σπουδές όπου θα μοριοδοτείται τόσο το επίπεδο των γνώσεων (ΥΕ,ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ , μεταπτυχιακά , διδακτορικά , ΕΣΔΔ) όσο και η συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο .Φυσικά δε θα λαμβάνεται υπόψιν καμία προηγούμενη κρίση ή τοποθέτηση . Εννοείται ότι για όλες τις θέσεις απαραίτητο προσόν θα είναι να είσαι δημόσιος υπάλληλος . Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται η εμπειρία στο δημόσιο τομέα για όλες τις θέσεις ακόμα και αυτή των διοικητών και δεν αξιοποιούνται κομματικά στελέχη αλλά ικανά στελέχη του δημοσίου με γνώση του αντικειμένου .

  2η ΠΡΟΤΑΣΗ : Ως μοναδικά μη αντικειμενικά κριτήρια στην αξιολόγηση στελεχών λαμβάνονται για συγκεκριμένο σκοπό , χωρίς βαθμολόγηση των κρινόμενων , τα εξής : α) ψυχομετρική διαδικασία , όπου υπάρχει βάση (60%) την οποία πρέπει να περάσουν οι κρινόμενοι . Αν δεν τα καταφέρουν ασχέτως της βαθμολογίας τους , απομακρύνονται της διαδικασίας . β) κρίση από τους υφιστάμενους εφόσον υπάρχουν , όπου αν λάβουν βαθμό κάτω της βάσης απομακρύνονται της διαδικασίας . Η συνέντευξη καταργείται γιατί δεν μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά και δε μπορεί να καθορίζει τα προσόντα ενός υποψηφίου .

  3η ΠΡΟΤΑΣΗ : Απαγορεύεται κάποιος να βρίσκεται συνολικά σε θέσεις ευθύνης πάνω από έξι χρόνια , ενώ η θητεία της κάθε θέσης είναι τα δύο χρόνια . Αυτό σημαίνει πρακτικά για παράδειγμα ότι κάποιος μπορεί να είναι δύο χρόνια προϊστάμενος τμήματος , δύο χρόνια προϊστάμενος διεύθυνσης και δύο χρόνια γενικός διευθυντής (σύνολο έξι) . Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται : α) Το συνεχές ενδιαφέρον όλου του προσωπικού για εξέλιξη , β) το ενδιαφέρον του προσωπικού για μετεκπαίδευση , γ) αποφεύγονται καταστάσεις διαφθοράς με τη συνεχιζόμενη παρουσία συγκεκριμένων ατόμων σε θέσεις ευθύνης , δ) αποφεύγονται οι εντάσεις ανάμεσα στο προσωπικό και οι υπηρεσίες λειτουργούν με σύμπνοια ε) υποχρεώνονται πολλοί συνάδελφοι να αναλάβουν θέσεις ευθύνης κατά τη θητεία τους και να προσφέρουν το ανάλογο έργο .

  4η ΠΡΟΤΑΣΗ : Όσο αφορά την αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων πέρα από θέσεις ευθύνης , προτείνεται να γίνει από τον ΑΣΕΠ ή άλλο ανεξάρτητο φορέα : α) Η καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών και των στόχων τους , β) Η καταγραφή των δυνατοτήτων βάσει τυπικών προσόντων των εργαζομένων (σπουδές , χρόνια υπηρεσίας , συνάφεια με τη θέση ) γ) η κατανομή του προσωπικού σε θέσεις αναλόγως των προσόντων τους σε θέσεις εντός φυσικά χώρου συμφερόντων τους . Κάποια άλλη βαθμολογική αξιολόγηση έχει ουσία μόνο σε περιπτώσεις όπου κάποιοι υπάλληλοι ενώ έχουν τοποθετηθεί σε μια κατάλληλη για αυτούς θέση δε θέλουν να προσφέρουν και αρνούνται να εκτελούν τις βασικές τους υποχρεώσεις και καθήκοντα ή υποπέπτουν σε αδικήματα . Μια τέτοια αξιολόγηση θα αφορά μόνο αυτούς τους υπαλλήλους , για τους υπόλοιπους δε χρειάζεται να γίνεται βαθμολογική αξιολόγηση .

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 12:15 | Π.Μ.

  Όσοι επιλεγούν (από τους Υπουργούς) σε θέσεις «υψηλής διοικητικής ευθύνης» από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (άρθρα 1 έως 13), δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι αποδεκτοί από τους επόμενους Υπουργούς σε περίπτωση ανασχηματισμού της Κυβέρνησης, σίγουρα δε θα τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις από την επόμενη Κυβέρνηση, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία επιλογής. Θα ήταν σκοπιμότερο η επιλογή από το Μητρώο να γίνεται από Ανεξάρτητη Δομή και να συγκροτούν «Σώμα Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών».

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 11:42 | Δημήτρης Γ.

  Στην παράγραφο 1 ορίζει τον Υπουργό αρμόδιο για επιλογή μεταξύ των 5 πρώτων, παρά τη σειρά κατάταξης του ΕΣΕ. Αυτό αναιρεί την αξιολόγηση που έχει γίνει και πολιτικοποιεί την επιλογή των θέσεων Γραμματέων, γεγονός που αντιβαίνει στις δεσμεύσεις του μνημονίου

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να γίνεται ο διορισμός των Γραμματέων βάσει της σειράς κατάταξης του ΕΣΕ.
  ——————-

  Στην παράγραφο 3 αναφέρει ότι καλούνται τουλάχιστον 10 υποψήφιοι για κάθε θέση ενώ στη συνέχεια αναφέρει ότι μπορεί να είναι μικρότερος ο αριθμός των αιτήσεων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να συμπληρωθεί η πρόταση στην παράγραφο 3 ως εξής: «…στην οποία καλούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για κάθε θέση, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων.»
  ——————-

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 09:36 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  – Οι Γραμματείς των Υπουργείων πρέπει να προέρχονται από την υπαλληλική ιεραρχία του ίδιου υπουργείου, να έχουν περάσει όλες τι βαθμίδες και να γνωρίζουν καλά τη λειτουργία του Υπουργείου και τις διαδικασίες παραγωγής του έργου του (και τη σχετικη νομοθεσία).
  Η «πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία» πώς διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει;
  – Όσο για τη «δομημένη συνέντευξη» έχει δίκιο ο Γάννης Γ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 15:27 | Γιάννης Γ.

  Τι θα πει : «Το ΕΣΕ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης» ;

  Μπορεί κάποιος να μου πει πως αυτό ποσοτικοποιείται και πως ορθολογικοποιείται, έτσι ώστε να είναι και αδιάβλητο;

  Αν δεν υπάρχει σαφής και περιοριστική απάντηση στο ανωτέρω, να καταργηθεί η πρόβλεψη για συνέντευξη.

  Να μην θυμηθούμε τις αλήστου μνήμης «συνεντεύξεις» με ερωτήσεις του τύπου : «Ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης;», τις οποίες η παρούσα διοίκηση του Υπουργείου κατακεραύνονε ως αντιπολίτευση !

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 15:05 | Γιάννης Γ.

  Γιατί 5 προτάσεις από ΕΣΕ και η τελική επιλογή από τον Υπουργό;

  Θέλουμε ή δεν θέλουμε αξιοκρατία;

  Αν θέλουμε αξιοκρατία θα πρέπει να επαφιόμεθα αποκλειστικώς στις όποιες διαδικασίες και κριτήρια και όχι στις αυθαίρετες κρίσεις του οποιουδήποτε, ακόμα και αν αυτός είναι Υπουργός.

  Αν πάλι δεν θέλουμε αξιοκρατία, φτιάχνουμε ένα ολόκληρο σύστημα για να λέμε ότι εφαρμόζουμε την αξιοκρατία (π.χ. Μητρώο) και ταυτόχρονα δημιουργούμε και τα αντίστοιχα παραθυράκια για να διορίζουμε τους δικούς μας.

  Η τέλος πάντων αναφέρετε ξεκάθαρα όλα τα προσόντα που ζητούνται προκειμένου να επιλεγεί κάποιος. Δηλαδή αναφέρετε και το ότι εκτός από τα τυπικά προσόντα και τη συνέντευξη απαιτούνται και κομματικά προσόντα.

  Αποτέλεσμα του υπάρχοντος άρθρου θα είναι να διορίζονται ικανά στελέχη με αυξημένα προσόντα που όμως ανήκουν στο ίδιο κόμμα με τον Υπουργό. Η διαβαζόμενο ανάποδα, τα ικανά στελέχη που δεν ταυτίζονται κομματικά με τον Υπουργό, δεν έχουν καμία τύχη, όσο ικανά και αν είναι.

  Η πρόβλεψη για προεπιλογή 5 επικρατέστερων πρέπει να μην εφαρμοστεί.
  Ή έχει ο Υπουργός εμπιστοσύνη στην ΕΣΕ ή όχι.
  Αλλιώς, ας τους επιλέγει από την αρχή μόνος του.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 15:38 | Λίτσα Β.

  Ο γενικός γραμματέας να μην μπορεί να προσλαμβάνει τη σύντροφό του σε θέση μετακλητής στο Υπουργείο, όπως έγινε στο Οικονομίας. Να εισαχθεί ασυμβίβαστο με ποινή αργίας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 15:55 | Φωτεινή Α.

  Ο γενικός γραμματέας να μην μπορεί να προσλαμβάνει τη σύντροφό του σε θέση μετακλητής στο Υπουργείο, όπως έγινε στο Οικονομίας. Να εισαχθεί ασυμβίβαστο με ποινή αργίας.