Άρθρο 10 – Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (Ε.Σ.Ε.)

1. Με απόφαση του οικείου Υπουργoύ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται σε κάθε Υπουργείο ένα Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (ΕΣΕ). Το ΕΣΕ αποτελείται από ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ, ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς επιστημονικού αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση, έναν (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΚΔΔΑ με ειδικότητα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του εποπτεύοντος Υπουργείου κατόπιν κλήρωσης.
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το μέλος του ΑΣΕΠ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου με τον αναπληρωτή του ως Γραμματέας του Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση μπορεί στο ίδιο Υπουργείο να συγκροτούνται περισσότερα του ενός Ειδικά Συμβούλια Επιλογής (ΕΣΕ). Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να μετέχει κατ’ ανώτατο όριο σε τρία (3) Συμβούλια Επιλογής διαφορετικών Υπουργείων.

2. Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο τρόπος επιλογής του μέλους ΔΕΠ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 • Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων να πραγματοποιείται από ανεξάρτητους αξιολογητές. Το μητρώο ανεξάρτητων αξιολογητών να συγκροτείται με διαφάνεια και αξιοκρατία και να ανανεώνεται κατά ⅓ ανα τριετία. Οι αξιολογητές να βαθμολογούν με βάση τα κριτήρια επιλογής της προκηρυσσόμενης θέσης. Κάθε υποψηφιότητα κρίνεται ανεξάρτητα από δύο αξιολογητές, ο μέσος όρος των δύο βαθμών καθορίζει την τελική κατάταξη. Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας μεταξύ των δύο αξιολογητών είναι μεγαλύτερη του 25%, ο υποψήφιος αξιολογείται από τρίτο αξιολογητή, η τελική βαθμολογία θα προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς. Το Ε.Σ.Ε επιλέγει τους 5 υποψηφίους από τους 10 πρώτους με βάση την τελική βαθμολογία που προκύπτει από την διαδικασία αξιολόγησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:38 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 10 παρ. 1 : Εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για συγκρότηση περισσοτέρων ΕΣΕ ανά Υπουργείο, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αρμοδιότητα ενός εκάστου αυτών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:24 | Μαρία Λιανού

  Αφού σε κάθε υπουργείο συγκροτείται ένα Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (παρ. 1) πώς μπορούν να συγκροτούνται περισσότερα του ενός σε κάθε υπουργείο (παρ. 2)? Επίσης, γιατί κάθε μέλος να μπορεί να μετέχει μέχρι σε 3 ΕΣΕ? Έτσι θα ανακυκλώνονται οι ίδιοι κάθε φορά. Προτείνω τα μέλη να μπορούν να ορίζονται μόνον σε 1 ΕΣΕ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:46 | Θείος

  Γιατί η κλήρωση ισχύει μόνο για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και όχι για όλους;
  Γιατί μπορεί σε κάθε υπουργείο να συνιστώνται περισσότερα του ενός ΕΣΕ;
  Γιατί να μπορεί το κάθε μέλος να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός ΕΣΕ;
  Μήπως για καλύτερη διαπλοκή;

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:20 | Δήμος

  Είναι ασαφές ποιός θα τα επιλέγει τα μέλη των ΕΣΕ.

  Ποιο από τα 28 μέλη του ΑΣΕΠ; (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΚΛΗΡΩΣΗ)

  Γιατί ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να επιλέγει Νομικό Σύμβουλο ;(ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)

  Γιατί να μη γίνεται κλήρωση για τον εκπρόσωπο του ΕΚΚΔΑ μεταξύ των εχόντων ειδικότητα στη Δημόσια Διοίκηση;

  Αν παραμείνει ως έχει, τότε οι πολιτικές επιλογές των μελών των ΕΣΕ θα συνεπάγονται πολιτικές επιλογές στις θεσείς και η διαδικασία θα εξακολουθεί να είναι πολιτικοποιημένη ενώ θα έχει γίνει και πιο σύνθετη.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 19:46 | AK

  Επί της παρ. 1 του άρθρου 10 και στη δεύτερη γραμμή που αναφέρει ότι «Το ΕΣΕ αποτελείται από ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ, ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς επιστημονικού αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση», να προστεθεί και η λέξη «ΑΣΕΙ», δηλαδή να γίνει:
  «Το ΕΣΕ αποτελείται από ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ, ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΑΣΕΙ συναφούς επιστημονικού αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση,»