Άρθρο 25-

Τα άρθρα 80, 82 και 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), αντικαθίστανται ως εξής:

Άρθρο 80
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
1. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο).
2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:

Βαθμός Α΄
Βαθμός Β΄
Βαθμός Γ΄
Βαθμός Δ΄
Βαθμός Ε΄.
3. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄.

4. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε΄. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθμό. Για τους αριστούχους προσμετράται ένα επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό. Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό υποχρεωτικά διαρκεί για δύο συναπτά έτη τουλάχιστον ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που διαθέτει ο υπάλληλος.

5. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες.

Άρθρο 82
1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:
α) Για την κατηγορία ΥΕ:
Από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Ε΄, από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄ και από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄.
β) Για την κατηγορία ΔΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
γ) Για την κατηγορία ΤΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
δ) Για την κατηγορία ΠΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3528/2007.
3. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν, εξελίσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με προσθήκη ενός (1) έτους στον χρόνο που απαιτείται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθμό.
4. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροιστικά.
1. Για τον υπάλληλο που λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 90, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθμολογία αυτή αφορά στο τελευταίο έτος που διανύει στο βαθμό, το ένα (1) έτος προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επόμενο βαθμό.

Άρθρο 83
Σύστημα προαγωγών − Πίνακες προακτέων
1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας.
Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο το Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων.
Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 90.
3. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.
4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.
5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν αναρτώνται στη Διαύγεια ούτε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:58 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Και για όσους εξισώνουν τα Πανεπιστημιακά Πτυχία με τα Πτυχία των ΤΕΙ επιτρέψτε μου να σας καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία.
  Είμαι απόφοιτη Πανεπιστημιακής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τον Οκτώβριο του 2000. Στο συγκεκριμένο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο μπήκα με μέσο όρο 18- με τη βάση να κυμαίνεται στα επίπεδα αυτά ενώ στο αντίστοιχο τμήμα των ΤΕΙ οι σπουδαστές εισάγονταν με μέσο όρο 12-15 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ολοκληρώνοντας τις βασικές σπουδές μου συμμετείχα σε εξετάσεις 4 μαθημάτων προκειμένου να επιλεγώ για να συμμετάσχω σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής μου. Ως επιτυχούσα στις εξετάσεις προχώρησα σε συνέντευξη και τελικά συμμετείχα στο πρόγραμμα το οποίο και ολοκλήρωσα -ως όφειλα- 2 χρόνια μετά. Ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συμμετείχα ως έκτακτη εργαστηριακή συνεργάτης με πλήρη προσόντα για αρκετά έτη σε συγκεκριμένο Τμήμα ΑΤΕΙ της περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών κανείς δεν αξιολόγησε τόσο εμένα -ως προς τη μεθοδολογία μου και την εκπαιδευτική μου ικανότητα- ούτε τις σημειώσεις που έδινα στους σπουδαστές του Τμήματος οι οποίες μάλιστα δεν είχαν καμία σχέση με τα Εγχειρίδια τα οποία επισήμως παραλάμβαναν οι σπουδαστές. Ήταν τόσο απαρχαιωμένη η γνώση που προσέφεραν τα Εγχειρίδια όπου ήταν αδύνατο να τα διδάξω. Επέλεξα -κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους- να ετοιμάσω δικές μου σημειώσεις -σύγχρονες και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες- για όλα τα μαθήματα τα οποία δίδαξα. ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΛΕΓΞΕ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ πριν τις παραδώσω!! ΚΑΝΕΝΑΣ -ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ- ΠΟΤΕ ΔΕ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.
  Στο συγκεκριμένο τμήμα ΤΕΙ κανένας δεν ήταν τακτικός καθηγητής παρά μόνο ο Διευθυντής και όλοι οι μόνιμοι διδάσκοντες δεν ήταν ούτε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Το μόνο τους προσόν ήταν ότι ήταν παρατρεχάμενοι.
  Τα ΑΝΩΤΈΡΩ ας τα αντιπαραβάλλει ο καθένας με το γεγονός ότι τα αντίστοιχα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο τα δίδασκαν τακτικοί καθηγητές με προσόντα και περγαμηνές -αναμφισβήτητα. Τα βιβλία που διδάσκονταν στα αντίστοιχα μαθήματα δεν ήταν εγχειρίδια βεβαίως αλλά βιβλία χιλιάδων σελίδων.
  Και ας έρθουν να συγκρίνουν τώρα οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση τις διδακτικές μονάδες των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων. Στην Ελλάδα όλα γίνονται!!

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:50 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Για όσους εξισώνουν τα Πανεπιστημιακά Πτυχία με τα Πτυχία των ΤΕΙ επιτρέψτε μου να σας καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία.
  Είμαι απόφοιτη Πανεπιστημιακής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τον Οκτώβριο του 2000. Στο συγκεκριμένο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο μπήκα με μέσο όρο 18 το 1992 -με τη βάση να κυμαίνεται στα επίπεδα αυτά ενώ στο αντίστοιχο τμήμα των ΤΕΙ οι σπουδαστές εισάγονταν με μέσο όρο 12-15 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ολοκληρώνοντας τις βασικές σπουδές μου συμμετείχα σε εξετάσεις 4 μαθημάτων προκειμένου να επιλεγώ για να συμμετάσχω σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής μου. Ως επιτυχούσα στις εξετάσεις προχώρησα σε συνέντευξη και τελικά συμμετείχα στο πρόγραμμα το οποίο και ολοκλήρωσα -ως όφειλα- 2 χρόνια μετά. Ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συμμετείχα ως έκτακτη εργαστηριακή συνεργάτης με πλήρη προσόντα για αρκετά έτη σε συγκεκριμένο Τμήμα ΑΤΕΙ της περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών κανείς δεν αξιολόγησε τόσο εμένα -ως προς τη μεθοδολογία μου και την εκπαιδευτική μου ικανότητα- ούτε τις σημειώσεις που έδινα στους σπουδαστές του Τμήματος οι οποίες μάλιστα δεν είχαν καμία σχέση με τα Εγχειρίδια τα οποία επισήμως παραλάμβαναν οι σπουδαστές. Ήταν τόσο απαρχαιωμένη η γνώση που προσέφεραν τα Εγχειρίδια όπου ήταν αδύνατο να τα διδάξω. Επέλεξα -κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους- να ετοιμάσω δικές μου σημειώσεις -σύγχρονες και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες- για όλα τα μαθήματα τα οποία δίδαξα. ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΛΕΓΞΕ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ πριν τις παραδώσω!! ΚΑΝΕΝΑΣ -ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ- ΠΟΤΕ ΔΕ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.
  Στο συγκεκριμένο τμήμα ΤΕΙ κανένας δεν ήταν τακτικός καθηγητής παρά μόνο ο Διευθυντής και όλοι οι μόνιμοι διδάσκοντες δεν ήταν ούτε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Το μόνο τους προσόν ήταν ότι ήταν παρατρεχάμενοι.
  Τα ΑΝΩΤΈΡΩ ας τα αντιπαραβάλλει ο καθένας με το γεγονός ότι τα αντίστοιχα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο τα δίδασκαν τακτικοί καθηγητές με προσόντα και περγαμηνές -αναμφισβήτητα. Τα βιβλία που διδάσκονταν στα αντίστοιχα μαθήματα δεν ήταν εγχειρίδια βεβαίως αλλά βιβλία χιλιάδων σελίδων.
  Και ας έρθουν να συγκρίνουν τώρα οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση τις διδακτικές μονάδες των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων. Στην Ελλάδα όλα γίνονται!!

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 12:06 | manos

  Να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για την ένταξη των υπαλλήλων Α’ και Β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα κεφάλαια του νόμου συμπεριλαμβανομένου και του βαθμολογίου

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:20 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Συμφωνώ απόλυτα με πολλούς εκ των συμμετεχόντων στη διαβούλευση όπως με τον Αριστοτέλη, την Ελένη κ.α.
  Είναι να απορεί κανείς για ποια αξιοκρατία μιλάμε!!

  Το αρθρ. 80 του Ν.3528/2007 προέβλεπε διακριτές διαφορές στην εξέλιξη των υπαλλήλων και στον καταληκτικό βαθμό. Ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ήθελε 13 χρόνια για να φτάσει στον Α΄βαθμό, ο ΤΕ 15 χρόνια και τέλος ο ΔΕ -20 χρόνια.
  Με το παρόν Νομοσχέδιο, διατηρούνται για τον υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ τα ίδια έτη (13) προκειμένου να εισέλθει στο Βαθμό Α΄ενώ για τους υπαλλήλους των υπολοίπων κατηγοριών μειώνεται ο χρόνος παραμονής τους στο Β΄ βαθμό κατά 1 ακόμη έτος για τους ΤΕ στο και κατά 4 έτη για τους ΔΕ.
  Τελικά οι μόνοι αδικημένοι είναι οι ΠΕ τα προσόντα των οποίων απαξιώνονται και ισοπεδώνονται!!

  ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΟΥΤΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ!!!!

  ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:49 | Παπαϊωάννου Γιάννης Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ

  Οι Ολομέλειες Διεύθυνσης και Τμήματος ως ιδέα ακούγεται αρκετά καλή. Όμως σήμερα οι περισσότεροι δημόσιες υπηρεσίες διαθέτουν Διευθύνσεις και Τμήματα εξαιρετικά ολιγομελή με συνέπεια να παρατηρούνται συχνότατα φαινόμενα Διευθύνσεων και Τμημάτων με ελάχιστο αριθμό εργαζομένων εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι σε θέσεις ευθύνης ενώ σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι είναι προϊστάμενοι του εαυτού τους.
  Επομένως για να έχουν νόημα οι Ολομέλειες θα πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία σύγχρονων οργανισμών εσωτερικής λειτουργίας και ανακατανομή του προσωπικού (με εθελούσιες μετατάξεις).

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:41 | Παπαϊωάννου Γιάννης Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ

  Είναι προφανές ότι θα πρέπει έχουμε επιβράβευση της γνώσης και των προσόντων των υπαλλήλων. Θα πρέπει όμως να τυγχάνουν ταχύτερης εξέλιξης οι υπάλληλοι που έχουν εισαχθεί στο δημόσιο με αξιοκρατικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα μέσω ΑΣΕΠ.
  Όσον αφορά την ΕΣΔΔΑ είναι λογικό (ως ένα βαθμό) να αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα η φοίτηση σε αυτή. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στην επαρχία οι οποίοι δεν μπορούν (π.χ. για οικογενειακούς λόγους) να αλλάξουν τόπο κατοικίας για 2 χρόνια και δεν θα δώσουν ποτέ εξετάσεις για εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ. Ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί η δημιουργία αντίστοιχων τμημάτων (π.χ. μέσω ΕΑΠ) με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τα οποία προφανώς θα έχουν τακτικές (αυστηρότατες) εξετάσεις.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:34 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 25
  Οι απόφοιτοι ΕΣΔΔ προηγούνται και έχουν μεγάλο προβάδισμα έναντι των άλλων υπαλλήλων με άλλα προσόντα. Γιατί να μην μοριοδοτούνται οι κάτοχοι διδακτορικού όπως οι απόφοιτοι ΕΣΔΔ ;

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ

  Προτείνεται η εισαγωγή των ακόλουθων διατάξεων για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ):

  Οι θέσεις του ΕΕΠ κατατάσσονται σε τρεις συνολικά βαθμούς με κατώτερο τον Γ’ και ανωτέρω τον Α ως ακολούθως:
  Βαθμός Α’
  Βαθμός Β’
  Βαθμός Γ’

  Ο εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ’. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται :
  α. από τον βαθμό Γ’ στο βαθμό Β’ πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ’
  β. από τον βαθμό Β’ στον βαθμό Α’ εξαετής υπηρεσία στον βαθμό Β’

  Κατά τα λοιπά για την προαγωγή των μελών του ΕΕΠ ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 82.

  Oι θέσεις όλων των βαθμών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας καθώς και του ΕΕΠ είναι οργανικώς ενιαίες.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:37 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ισότιμη αντιμετώπιση στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), που ανήκουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001 (1) , Ν.3549/2007, Ν.3685/2008) και Ν. 4009/11(2) που αναφέρει ότι: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.»

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:49 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ισότιμη αντιμετώπιση στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), που ανήκουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001 (1) , Ν.3549/2007, Ν.3685/2008) και Ν. 4009/11(2) που αναφέρει ότι: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.» θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη βαθμολογική εξέλιξη των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, αφού πρόκειται για απόφοιτους των παράλληλων τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:46 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

  Για την κατηγορία ΥΕ ο εισαγωγικός βαθμός πρέπει να είναι ο ΣΤ και όχι ο Ε (εισαγωγή νέου βαθμού), για την κατηγορία ΔΕ ο Ε και για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, ώστε να υπάρχει μια αναλογικότητα σε σχέση με το επίπεδο σπουδών.
  Ο χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ δεν πρέπει να υπολογίζεται ως πλεονάζων βαθμός, από την στιγμή που οι αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ λογίζεται ως κριτήριο κατάταξης απευθείας στον βαθμό Β.
  (Άρθρο 82): Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν να παραμένουν δύο επιπλέον έτη αντί ενός στην κατηγορία που υπηρετούν για την περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη τους.
  Ο συνολικός χρόνος για την προαγωγή των υπαλλήλων ΥΕ από τον βαθμό ΣΤ (και όχι Ε) στον βαθμό Β να είναι 25 έτη (όχι 22), των υπαλλήλων ΔΕ από τον βαθμό Ε (και όχι Δ) στον βαθμό Α να είναι 19 έτη (όχι 16), των υπαλλήλων ΤΕ από τον βαθμό Δ στον βαθμό Α να είναι 16 έτη (όχι 14) και των υπαλλήλων ΠΕ από τον βαθμό Δ στον βαθμό Α να είναι 14 έτη (όχι 13), προκειμένου να υπάρχει μία δικαιότερη αναλογία σε σχέση με τα έτη και το επίπεδο σπουδών.
  Να μην υπάρξει σύνδεση της βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης με την βαθμολογική εξέλιξη διότι δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα στον μισθό του υπαλλήλου.
  (Άρθρο 83): Οι αποφάσεις προαγωγών να αναρτώνται στη Διαύγεια για μεγαλύτερη διαφάνεια.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:21 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Παρατηρήσεις και προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι μια καλή προσπάθεια για να αποτρέψει τις πελατειακές σχέσεις στο Δημόσιο, να αποτρέψει τους κάθε λογής προσχηματικούς ή επίπλαστους αποκλεισμούς ικανών υπαλλήλων ενώ ανατρέπει νομοθέτημα με ξεπερασμένες μεθοδεύσεις, τιμωρητικό χαρακτήρα και υποχρεωτικές βαθμολογικές ποσοστώσεις.
  Διακρίνουμε διάθεση προστασίας του αξιολογούμενου υπαλλήλου με τη διαδικασία της ένστασης και της βαθμολογικής επανεξέτασης, όπως και της υποχρεωτικής αιτιολόγησης της μικρής βαθμολόγησής του. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι στόχος πλέον είναι η βελτίωση του υπαλλήλου και όχι η απόλυσή του.
  Γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της συλλογικής δράσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων – στόχων με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων (ολομέλειες) εκπέμποντας ένα «άρωμα» δημοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση. Η δημοσίευση στη διαύγεια των αποφάσεων στοχοθεσίας ενισχύει και προστατεύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Ως προς το συγκεκριμένο άρθρο (25), προτείνουμε:

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ισότιμη αντιμετώπιση στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), που ανήκουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:41 | Αρ. Μπ.

  1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με αυτό το άρθρρο το οποίο αντικαθιστά τα άρθρα 80, 82 και 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26) στην ουσία εξομοιώνονται, οι διαφορές στην εξέλιξη είναι αμελητέες.
  2. Πως είναι δυνατόν υπάλληλοι να υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν και να εξελίσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν;
  Σύμφωνα με το πνεύμα του συντάκτη του νόμου δεν δίνονται κίνητρα για απόκτηση προσόντων. Έξάλλου ότι και να κάνει κανείς όλοι είμαστε ίσοι και όμοιοι.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:33 | Θείος

  Δηλαδή ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ελάχιστες διαφορές!! Ούτε ξεχωρίζουν οι ΠΕ 5ετούς από τους ΠΕ 4ετούς…!
  Αφού αυτό το «τσουβάλιασμα», αρχικά από τον αλήστου μνήμης Α. Παπανδρέου, μας κατάντησε σε αυτό το σημείο με τις θεωρίες του ίδιου στομάχου, γιατί το επαναφέρετε; Μήπως γιατί οι θεωρίες της αριστεράς είναι πάντα ίδιες δλδ. της ήσσονος προσπάθειας και ανεξάρτητες μνημονίων και πραγματικότητας;
  Τότε γιατί δεν εξομοιώνετε πλήρως τα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ μαζί με την Ανώτατη ΔΕ; Γιατί να προσπαθούμε να εισαχθούμε σε ΑΕΙ και να μην τελειώνουμε απλά το Λύκειο; Για να μας περιγελούνε οι υποδεέστεροι;

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:09 | Σωπήλη Βασιλική

  Διευκρινίσεις:
  1) παρ.4 :»για κατόχους διδακτορικού διπώματος εισαγωγικός … Για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός…»

  Εννοείτε συναφών διδακτορικών και μεταπτυχιακών ή είναι αδιάφορο;

  2)Άρθρο 83, παρ.1 , δεν θα πρέπει να αντιστοιχίσετε το «υψηλό επίπεδο ουσιαστικών προσόντων» και το «ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντων» με την βαθμολογία του άρθρου 17 του παρόντος;

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:43 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 25 :
  Άρθρο 80 παρ. 4 : Θεωρούμε, ότι το διδακτορικό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προκειμένου να επηρεάσουν τον εισαγωγικό βαθμό, θα πρέπει να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

  Άρθρο 82 παρ. 1 : Η σύντμηση του χρόνου προαγωγής των ΔΕ υπαλλήλων από τον εισαγωγικό βαθμό στον βαθμό Α΄, ώστε να προσεγγίζει πλέον τον χρόνο προαγωγής των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ στον ίδιο βαθμό, στερείται προφανούς δικαιολογητικής βάσης και εξήγησης.

  Άρθρο 82 παρ. 3 : Δεν αντιλαμβανόμεθα, πώς είναι δυνατόν να υπηρετούν σε κατηγορία υπάλληλοι, χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν, ήτοι τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

  Άρθρο 82 παρ. 4 : Θεωρούμε, ότι το διδακτορικό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προκειμένου να επηρεάσουν τον χρόνο προαγωγής, θα πρέπει να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

  Άρθρο 83 : Επαναφέρονται επί της ουσίας αυτούσιες οι ρυθμίσεις του άρθρου 83 του Νόμου 3528/2007, κατά την εφαρμογή των οποίων άπαντες οι υπάλληλοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, προάγονταν στον επόμενο βαθμό μόνον με την συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον προηγούμενο βαθμό. Αν οι επαναφερόμενες ρυθμίσεις εφαρμοστούν κατά τον ίδιο τρόπο, κάμπτεται η αρχή της αξιοκρατίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:43 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Δεν αναφέρονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 83, 85 και 86 του Ν. 3584/2007 και συνεπώς θα πρέπει να αποσαφηνισθεί εάν το νέο βαθμολόγιο είναι εφαρμόσιμο ή μη και στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
  Επίσης δέον θα ήταν η κτήση μεταπτυχιακού διετούς φοίτησης να επιφέρει μεγαλύτερη μείωση του χρόνου βαθμολογικής εξέλιξης, σε σχέση με την κτήση μεταπτυχιακού μονοετούς φοίτησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 08:51 | Ελενα

  συμφωνώ με τον Αριστοτέλη!
  δηλ αλλάζουμε το νόμο, για να συνεχιστούν τα προισταμενιλίκια των ΔΕ?

  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΡΟΓΙΑ ΔΕ.
  ΜΕ ΤΟΝ Ν 3528/2007 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΗΤΑΝ ΓΙΑ:
  1) ΥΕ ΣΤΟΝ Β’ ΒΑΘΜΟ 22 ΧΡΟΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
  2) ΔΕ ΣΤΟΝ Α’ ΒΑΘΜΟ 19 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΩΡΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ.
  3) ΤΕ ΣΤΟΝ Α’ ΒΑΘΜΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
  4) ΠΕ ΣΤΟΝ Α’ ΒΑΘΜΟ 13 ΧΡΟΝΙΑ, ΟΩΠΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:48 | Μαρία Λιανού

  Παράγραφος 4: Να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και στους απόφοιτους ΕΣΔΔΑ. Όλοι να εισάγονται στον Β΄ βαθμό. Όλοι έχουν κοπιάσει και να γίνουν δεκτοί αλλά και για να αποφοιτήσουν.