Άρθρο 05 – Διαγραφή από το Μητρώο

1. Η διαγραφή από το Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που τηρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του/της αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ημερομηνία διαγραφής από το μητρώο ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εκτός της περίπτωσης που ο/η αιτούμενος/η τη διαγραφή από το Μητρώο υπηρετεί σε κάποια από τις θέσεις των παρ. 5 και 7 οπότε η διαγραφή του λαμβάνει χώρα την επομένη της ημερομηνίας λήξης της θητείας του. Μέλη του Μητρώου, τα οποία λαμβάνουν στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία μικρότερη του βαθμού 75 διαγράφονται από αυτό. Σε περίπτωση βαθμολογίας μεγαλύτερης του βαθμού 75 σε δύο επόμενες συνεχείς περιόδους μπορούν με αίτησή τους να επανεγγραφούν.
2. Το ΑΣΕΠ έχει την αρμοδιότητα διαγραφής μελών από το μητρώο στις περιπτώσεις διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει, ή θέσης του εγγεγραμμένου μέλους σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:07 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

  Να διευκρινιστεί σε τι αναφέρονται οι παρ. 5 και 7 του άρθρου 5.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:45 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 5 παρ. 2
  Πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος πληροφόρησης του ΑΣΕΠ σχετικά με τις διαγραφές. Η πρότασή μας είναι να υπάρχει υποχρέωση των φορέων να ενημερώνουν το ΑΣΕΠ για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το άρθρο 5

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 17:59 | Κωνσταντίνα Δ.

  Κατόπιν λοιπόν των παραπάνω, από τεχνικής πλευράς, θα υπάρχουν δύο περιπτώσεις διαγραφής μελών από το Εθνικό Μητρώο. Η πρώτη περίπτωση κατά την οποία το ίδιο το μέλος επιθυμεί να διαγραφεί και η δεύτερη περίπτωση κατά την οποία το ΑΣΕΠ θα διαγράφει μέλος, εφόσον έχει ενημερωθεί από τη Δ/νση Διοικητικού ότι ο ενδιαφερόμενος (μέλος) έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα. Στην τελευταία περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση από το ΑΣΕΠ τόσο προς τον ενδιαφερόμενο, όσο και προς τη Δ/νση Διοικητικού για τη διαγραφή. Επιπλέον ποιες είναι οι παράγραφοι 5 και 7 που αναφέρονται στο κείμενο, ή μήπως είναι: «….υπηρετεί σε κάποια από τις θέσεις του Άρθρου 6 και 8, οπότε η διαγραφή……???

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:36 | Π.Σ.

  Δεν χρειάζεται να γίνεται τόσο πολύπολοκη η διαδικασία διαγραφής–επανένταξης.
  .
  Θα πρέπει να διαφοροποιείται η οριστική διαγραφή (λόγω σχετικού πειθαρχικού αδικήματος) σε σχέση με την αναστολή λόγω βαθμολογίας από τη διαδικασία αξιολόγησης, δεδομένου ότι η πρώτη είναι οριστική ενώ η δεύτερη προσωρινή!
  .
  Στην περίπτωση της αναστολής δεν χρειάζεται να ακολουθούνται πολύπλοκες διαδικασίες διαγραφής-επανένταξης όπου μπορούν να γίνουν λάθη. Απλά σε κάθε διαδικασία που σχετίζεται με τα κριτήρια του μητρώου, γίνεται αναφορά στις βαθμολογίες των δύο τελευταίων ετών.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 14:42 | lila

  Σε ποιές παραγράφους αναφέρεται ο νομοθέτης;