Άρθρο 21 – Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραμματεία Υπουργείου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο, συστήνεται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου φορέα και από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης έτερου φορέα με ισάριθμους ομόβαθμους αναπληρωτές τους από τον οικείο ή από έτερους φορείς. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος εκ των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο. Η επιλογή του μέλους της Επιτροπής από τον οικείο φορέα εκτός του Προέδρου γίνεται με δημόσια κλήρωση. Για την επιλογή του μέλους που προέρχεται από έτερο φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε υποψηφίων που προέρχονται από πέντε διαφορετικές Υπηρεσίες. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Γενικοί Διευθυντές, ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων εκ των οποίων υποχρεωτικά ένας προέρχεται από έτερο φορέα με τη διαδικασία του ανωτέρω εδαφίου. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης στον ίδιο φορέα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ν.Π.Δ.Δ., που δε διαθέτουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της οικείας Υπηρεσία. Στην Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου μετέχει, κατόπιν αίτησης του αξιολογούμενου, και εκπρόσωπος του επαγγελματικού επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου του οποίου αυτός είναι μέλος.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20 , καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 17 παρ. 5 και 18 παρ. 5.

3. Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά στις οποίες ο αριθμός των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα, από τον οποίο εποπτεύονται ή στον οποίο υπάγονται. Ειδικά για τις ανεξάρτητες αρχές, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενου από έτερο φορέα κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2. Κατ’ εξαίρεση, σε όσες Υπηρεσίες προβλέπεται η σύσταση υπηρεσιακού συμβουλίου, αλλά για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αυτό δεν έχει συγκροτηθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

4. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία της Επιτροπής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με τις διατάξεις του παρόντος, λήγει στις 31/12/2016.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:16 | Παπαϊωάννου Γιάννης Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ

  Δεν μπορώ να κατανοήσω το λόγο για τον οποίο θα μπορεί να υποβάλει ο υπάλληλος ένσταση μόνο αν η βαθμολογία του είναι κάτω του εβδομήντα.
  Ένσταση θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ο υπάλληλος για οποιαδήποτε βαθμολογία και να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά γεγονότα που ενδεχομένως αποδεικνύουν την εμπάθεια ή την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης αιτίας για την τυχόν άδικη αξιολόγηση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:39 | Παπαϊωάννου Γιάννης Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ

  Αναφέρεται ότι στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της οικείας Υπηρεσία. Είναι προφανές ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου και να μην είναι διακοσμητικά στοιχεία.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:03 | ΣΥ ΑΣΕΠ

  Άρθρο 21 παρ. 3
  Η Ειδική Επιτροπής Αξιολόγησης στις Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να συστήνεται με Απόφασή τους.
  Σχετικά με τις ανεξάρτητες Αρχές Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης από:
   Σύμβουλο της Ανεξάρτητης Αρχής
   Γεν. Διευθυντή και 1 Διευθυντή οριζόμενο από τον Πρόεδρο της Αρχής (ελλείψει Γ.Δ. 2 Δ/ντες οριζόμενους από τον Πρόεδρο της Αρχής, ελλείψει Δ/ντων λόγω δομής Υπάλληλοι της Αρχής οριζόμενοι από τον Πρόεδρο αυτής)
   Αιρετά μέλη από τους υπαλλήλους της Αρχής

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ

  Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στις Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να συστήνεται με Απόφασή τους και να αποτελείται από:
  – 1 Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής
  – 1 Γεν. Διευθυντή και 1 Διευθυντή ή ελλείψει Γεν. Διευθυντή από 2 Διευθυντές ή ελλείψει ενός ή και δύο Διευθυντών από αντίστοιχους υπαλλήλους της Αρχής
  – τα 2 αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής

  Επίσης θα πρέπει να μετέχει κατόπιν αίτησης του αξιολογούμενου και εκπρόσωπος του επαγγελματικού επιμελητηρίου ή συλλόγου ή σωματείου του οποίου αυτός είναι μέλος (όπως στο άρθρο 21 παρ. 1).

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:33 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης αναφέρεται ότι «μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των ΙΔΑΧ…». Επιβάλλεται να έχουν δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αφού έργο της Επιτροπής «… είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων…». Είναι ζήτημα διαφάνειας και δικαιοσύνης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:58 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Παρατηρήσεις και προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι μια καλή προσπάθεια για να αποτρέψει τις πελατειακές σχέσεις στο Δημόσιο, να αποτρέψει τους κάθε λογής προσχηματικούς ή επίπλαστους αποκλεισμούς ικανών υπαλλήλων ενώ ανατρέπει νομοθέτημα με ξεπερασμένες μεθοδεύσεις, τιμωρητικό χαρακτήρα και υποχρεωτικές βαθμολογικές ποσοστώσεις.
  Διακρίνουμε διάθεση προστασίας του αξιολογούμενου υπαλλήλου με τη διαδικασία της ένστασης και της βαθμολογικής επανεξέτασης, όπως και της υποχρεωτικής αιτιολόγησης της μικρής βαθμολόγησής του. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι στόχος πλέον είναι η βελτίωση του υπαλλήλου και όχι η απόλυσή του.
  Γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της συλλογικής δράσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων – στόχων με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων (ολομέλειες) εκπέμποντας ένα «άρωμα» δημοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση. Η δημοσίευση στη διαύγεια των αποφάσεων στοχοθεσίας ενισχύει και προστατεύει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Ως προς το συγκεκριμένο άρθρο (21), προτείνουμε:

  Στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης αναφέρεται ότι «μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των ΙΔΑΧ…». Επιβάλλεται να έχουν δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αφού έργο της Επιτροπής «… είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων…». Είναι ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης.

 • Παρ. 3 : Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στις Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να συστήνεται με Απόφασή τους και να αποτελείται από:
  – 1 Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής
  – 1 Γεν. Διευθυντή και 1 Διευθυντή ή ελλείψει Γεν. Διευθυντή από 2 Διευθυντές ή ελλείψει ενός ή και δύο Διευθυντών από αντίστοιχους υπαλλήλους της Αρχής
  – τα 2 αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί και εδώ δικαίωμα να μετέχει έστω χωρίς δικαίωμα ψήφου κατόπιν αίτησης του αξιολογούμενου και εκπρόσωπος του επαγγελματικού επιμελητηρίου ή συλλόγου ή σωματείου του οποίου αυτός είναι μέλος (όπως στο άρθρο 21 παρ. 1)

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:24 | Θείος

  Θετικό αυτό με τις ενστάσεις αλλά:
  1) Οι δημόσιες κληρώσεις να γίνονται παρουσία των ενδιαφερομένων και μετά από έγγραφη κοινοποίηση διεξαγωγής τους επειδή παρατηρήθηκε έντονη φαλκίδευση των αντίστοιχων κληρώσεων για τα πρακτικά παραλαβής των έργων…!
  2) Δεν είναι ανάγκη η συμμετοχή κανενός από συλλόγους κ.λ.π. εκτός και εάν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και μέχρι 2.
  3) Η απόφαση της επιτροπής θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς η υπόθεση να εισάγεται σε δευτεροβάθμια για τελική κρίση!

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:11 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 21 παρ. 1 : Εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για συγκρότηση περισσοτέρων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης ανά φορέα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αρμοδιότητα ενός εκάστου αυτών.

 • 7 Δεκεμβρίου 2015, 21:49 | TZENH

  ΟΣΟΙ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΣ ΟΧΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
  Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ. ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΝΟΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΑΛΟ ΘΑ Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΙ ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΜΗ ΘΥΜΙΖΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ Ή ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

 • 5 Δεκεμβρίου 2015, 18:00 | κ.α.

  ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ, Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΝΟΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

  ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ.