Άρθρο 20 – Eνστάσεις

1. Με εξαίρεση τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, ο αξιολογούμενος υπάλληλος μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα.

2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, ή και τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των επικαλούμενων από τους αξιολογητές γεγονότων.

3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

4. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές/τριες ή τον αξιολογούμενο/η και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται για τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την εισαγωγή τους σε αυτή.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:09 | Παπαϊωάννου Γιάννης Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ

  Δεν μπορώ να κατανοήσω το λόγο για τον οποίο θα μπορεί να υποβάλει ο υπάλληλος ένσταση μόνο αν η βαθμολογία του είναι κάτω του εβδομήντα.
  Ένσταση θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ο υπάλληλος για οποιαδήποτε βαθμολογία και να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά γεγονότα που ενδεχομένως αποδεικνύουν την εμπάθεια ή την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης αιτίας για την τυχόν άδικη αξιολόγηση.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ

  Το δικαίωμα ένστασης δεν πρέπει να περιορίζεται με βάση το ύψος του βαθμού αλλά να ισχύει για όλους τους αξιολογούμενους ανεξαρτήτως βαθμού.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:58 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ – ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

  Στην παρ. 1 ο αξιολογούμενος υπάλληλος να μπορεί να ασκήσει ένσταση σε περίπτωση μέσου όρου βαθμολογίας επί της έκθεσης αξιολόγησης κάτω του 75 και όχι κάτω του 70.

 • Παρ. 1: Το δικαίωμα ένστασης δεν πρέπει να περιορίζεται με βάση το ύψος του βαθμού αλλά να ισχύει για όλους τους αξιολογούμενους ανεξαρτήτως βαθμού.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 20 παρ. 1 : Ο περιορισμός του δικαιώματος ένστασης μόνον για βαθμολογία κάτω του 70 περιορίζει το δικαίωμα ενός «καλού» υπαλλήλου να αξιολογηθεί ως «πολύ επαρκής» ή ενδεχομένως ως «άριστος».

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:18 | Μαρία Λιανού

  Παράγραφος 1: Δηλαδή το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων δεν θα έχει δικαίωμα ένστασης? Αν όχι, αυτό θα είναι άδικο αφού όλοι οι άλλοι υπάλληλοι θα έχουν αυτό το δικαίωμα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:46 | Βενετία

  Συμφωνώ και επαυξάνω με όσα αναφέρουν οι προηγούμενοι . Το δικαίωμα ένστασης του υπαλλήλου πρέπει να δίνεται κάτω από τον βαθμό 75 διότι σε αυτό το νομοσχέδιο ο βαθμός αυτός αποτελεί όριο για την ένταξη κάποιου στο εθνικό μητρώο και επίσης 75-89 είναι η δεύτερη καλύτερη διαβάθμιση με την οποία βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι.Εάν δεν αλλάξει αυτό θα παρουσιαστεί το φαινόμενο να συσσωρεύονται πλήθος προσοντούχων υπαλλήλων ανάμεσα στους βαθμούς 70-74 .

 • 8 Δεκεμβρίου 2015, 17:27 | ΕΙΡΗΝΗ

  Γιατί να μπορεί να υποβάλει ο υπάλληλος ένσταση μόνο αν η βαθμολογία του είναι κάτω του εβδομήντα; Δηλαδή ο πολύ καλός υπάλληλος που αξιολογείται με 70 δεν αδικείται; Ή μήπως δεν πάει το μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι Προϊστάμενοι που έχουν στοχοποιήσει κάποιον υπάλληλο να του βάλουν τη μια περίοδο 70, ώστε να μην μπορεί να υποβάλει καν ένσταση, και την επόμενη περίοδο να του βάλουν 60 ή και παρακάτω και να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα ότι και την προηγούμενη περίοδο δεν είχε καλή βαθμολογία, άρα είναι ένας κακός υπάλληλος με μειούμενη απόδοση; Ένσταση θα έπρεπε να μπορεί να υποβάλει ο υπάλληλος για οποιαδήποτε βαθμολογία και να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά που ενδεχομένως αποδεικνύουν την εμπάθεια ή την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης αιτίας για την άδικη αξιολόγηση. Και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης θα πρέπει να μην έχουν καμιά σχέση με το φορέα στον οποίο εργάζεται ο υπάλληλος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 12:05 | ΜΙΝΑ Μ.

  Αναφορικά με το δικαίωμα ένστασης σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι μικρότερος του 70. Δεδομένου ότι η βαθμολογία της έκθεσης αξιολόγησης καθίσταται κρίσιμος παράγοντας (για παράδειγμα η εγγραφή στο μητρώο απαιτεί βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 75) θα πρέπει να επανεξεταστεί αντιστοίχως το δικαίωμα ένστασης με βάση τα ‘κατώφλια’ που θέτει το παρόν νομοσχέδιο.