Άρθρο 24 – Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος – Παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης

1. α) Ο κοινωνικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης έχει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της ποιότητας των υπηρεσιών της, με τον εντοπισμό προβλημάτων εύρυθμης λειτουργίας, περιπτώσεων κακοδιοίκησης, με τη λήψη υπόψη της γνώμης των πολιτών για την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών και με τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους.
β) Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, με τις οποίες οι πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποίησαν. Κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες συναλλάσσονται με την διοίκηση, όπως και η κεντρική ιστοσελίδα κάθε Υπουργείου, περιλαμβάνει υποχρεωτικά παρόμοια πρόβλεψη για αξιολόγηση των σχετικών υπηρεσιών.
γ) Με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ΕΚΔΔΑ, στις Υπηρεσίες όπου προσέρχονται πολίτες αναπτύσσεται και εφαρμόζεται σύστημα διερεύνησης ικανοποίησης των πολιτών και υποβάλλονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τη λειτουργία τους. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται εκ μέρους της Υπηρεσίας Ομάδα ή Ομάδες Έργου σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά και υπάλληλοι των Υπηρεσιών του α’ εδαφίου. Οι Ομάδες Έργου επεξεργάζονται τα σχετικά στοιχεία και συνάσσουν σχετικές Εκθέσεις που υποβάλλονται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Υπουργό και στο ΠΑΔΔ του επόμενου άρθρου και μπορούν να υποβάλλουν εισηγήσεις με αλλαγές που κρίνονται σκόπιμες περιλαμβανομένης και νομοθετικής πρωτοβουλίας.

2. α) Συστήνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Παρατηρητήριο της Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑΔΔ) με αποστολή την επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και το συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. Το Παρατηρητήριο στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες του ΕΚΔΔΑ, οι οποίοι επιλέγονται με διετή θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ. Στα μέλη του ΠΑΔΔ δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή.
β) Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 • Θα ήταν επωφελές να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών στο Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης ώστε η άσκηση κοινωνικού ελέγχου να μην περιορίζεται σε εκ του μακρόθεν κατάθεση απόψεων και παραπόνων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:25 | Θείος

  Ορθό το ΠΑΔΔ αν και θάπρεπε να ονομάζεται ΠαΔΔ…!
  Αν ο έλεγχος γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, είναι συνεχής και επιστημονικά δειγματοληπτικός, τότε θα αποδώσει μόνον εάν τα συμπεράσματά του έχουν πρακτική εφαρμογή δλδ:
  1) Υποχρεωτική αλλαγή των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων σύμφωνα με τα ευρήματα,
  2) Πειθαρχική ποινή στους αξιολογητές τους,
  3) Έγγραφη υπόδειξη δράσεων στη διοίκηση για στοχοθεσία!

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:27 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)

  Άρθρο 24 : Ο κοινωνικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης, αρκεί να οριοθετηθεί με σαφήνεια στην κατ’εξουσιοδότηση εκδοθησομένη υπουργική απόφαση.

 • Άρθρο 24 -Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος – Παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης

  Η περ. 1β ζητάμε να τροποποιηθεί ως εξής:
  «β) Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, κατά τρόπο προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρίες, με τις οποίες οι πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποίησαν. Κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες συναλλάσσονται με την διοίκηση, όπως και η κεντρική ιστοσελίδα κάθε Υπουργείου, περιλαμβάνει υποχρεωτικά παρόμοια πρόβλεψη για αξιολόγηση των σχετικών υπηρεσιών και είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”»

 • Τα προβλήματα των πολιτών να αναφέρονται στον Συνήγορο του Πολίτη ή σε εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα των διοικητικών πράξεων και η συμβουλευτική -ενδεχομένως και δεσμευτική-άποψή τους να λαμβάνεται υπόψη από το Παρατηρητήριο της Δημόσιας Διοίκησης

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 11:28 | Antonis

  Εφόσον έχει διασφαλιστεί η εγκυρότητα της ηλεκτρονικής συμμετοχής κάθε πολίτη, μπορούν τα αποτελέσματα να συνυπολογίζονται και να συμπεριλαμβάνονται και στις εκθέσεις αξιολόγησης τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 22:38 | Κώστας

  Επειδή δημόσιοι υπάλληλοι και πολίτες δεν είναι δυο διαφορετικά βιολογικά είδη από ξεχωριστούς πλανήτες, πρέπει το πνεύμα της λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου, να συνυπολογίσει ότι μοιράζονται κοινή παιδεία και δυστυχώς όχι άριστη. Όπως υπάρχει ο κακός δημόσιος υπάλληλος με τα γνωστά χαρακτηριστικά ο οποίος χρηματίζεται,διαφθείρεται, χρησιμοποιεί γνωριμίες για να διασφαλίσει καλύτερο εργασιακό βίο, αδιαφορεί, τεμπελιάζει , καταχράζεται την εξουσία του,εκβιάζει , έτσι αντίστοιχα υπάρχει και ο κακός πολίτης που χρηματίζει, διαφθείρει, φοροδιαφεύγει, χρησιμοποιεί γνωριμίες για να διασφαλίσει προώθηση της υποθέσεώς του ή για να έχει ευνοική μεταχείριση έναντι του νόμου, απειλεί, ή προβαίνει σε ασύστολο Bullying.
  Καλό είναι ο επιθυμητός έλεγχος να βασίζεται σε αναφορές επώνυμες όταν προκύπτει πρόβλημα διοικητικής διεκπεραίωσης, όπου την αναφορά θα συνυπογράφουν ο εμπλεκόμενος δημόσιος υπάλληλος και πολίτης και θα προσυπογράφει ο άμεσα προιστάμενος του υπαλλήλου ή «ο συνήγορος του πολίτη» (όταν και αν εφαρμοστεί ως θεσμός).Σε αυτήν θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία της «διαφοράς» βασιζόμενα σε παραστατικά, αιτήσεις, νομολογία κλπ., καθώς θα υπάρχει μεταγενέστερα και η αναφορά κατάληξης του συμβάντος. Ένας ανώτερος υπηρεσιακός παράγοντας (ανεξάρτητος ίσως)θα αξιολογεί και θα μοριοδοτεί θετικά ή αρνητικά τον δημόσιο υπάλληλο(με βάση αν κινήθηκε ορθώς ή όχι διοικητικά) γεγονός που σωρευτικά θα μετρά κατά την ετήσια αξιολόγησή του.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 22:16 | Παλιούρα Στεργιανή

  Προτείνεται η διεύθυνση κάθε τμήματος που συναλάσσεται με πολίτες να διατηρεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης των υπηρεσιών κατά την έξοδό των πολιτών από την υπηρεσία στην οποία οι πολίτες θα γράφουν την άποψη τους ανώνυμα ή επώνυμα.Αυτή χρειάζεται να είναι προτυποποιημένη, εύχρηστη και στοχευμένη για κάθε υπηρεσία.
  Αυτό μπορεί να γίνει άκοπα και ανώδυνα αρκεί να υπάρχει ένα άτομο στην υποδοχή,ακόμη και η υπηρεσία εισόδου μπορεί να έχει την ευθύνη αυτή ,στον χώρο της οποίας θα βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα σε εμφανές σημείο για να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες.
  Τα συλλεχθέντα στοιχεία θα επεξεργάζονται και θα στέλνονται κεντρικά.