Άρθρο 11 – Υπηρεσιακή κατάσταση και αμοιβές επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης

1. Η θητεία των υπαλλήλων που υπηρετούν στις θέσεις του άρθρου 6, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου/ης Γενικής Διεύθυνσης. Ομοίως λογίζεται η θητεία των υπαλλήλων που υπηρετούν σε θέσεις Προέδρων, Διοικητών/τριών, Διευθυνόντων/ουσών Συμβούλων και γενικώς των επικεφαλής των φορέων του άρθρου 8. Η θητεία των υπαλλήλων που υπηρετούν στις λοιπές θέσεις του άρθρου 8, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος.

2. Κατά την αποχώρηση όλων των επιλεγέντων/εισών, από τις θέσεις στις οποίες διορίστηκαν, αυτοί επανέρχονται στο φορέα όπου υπηρετούσαν πριν το διορισμό τους.

3. Ειδικές διατάξεις που αφορούν σε ασυμβίβαστα, περιορισμούς και κωλύματα σχετικά με την κατοχή των θέσεων των άρθρων 6 και 8 παραμένουν σε ισχύ.

4. Οι διορισθέντες/είσες κατά τα ανωτέρω λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης καθώς και επιμίσθιο, το οποίο θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αποδοχών των ανωτέρω δε μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3833/2010, όπως ισχύει.

 • Άρθρο 11 – Υπηρεσιακή κατάσταση και αμοιβές επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης.

  Προτείνουμε να προστεθεί παρ. 5 με την οποία θα καθορίζεται ότι: «Εάν ένα μέλος σε θέση ευθύνης είναι άτομο με κινητική αναπηρία, τυφλός ή άτομο με προβλήματα όρασης, κωφός-βαρήκοος καθορίζεται ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του κύριου χώρου εργασίας του, τη χορήγηση συνοδού, διερμηνείας και εν γένει την κάλυψη του κόστους των αναγκών αναπηρίας σε ότι αφορά τα αυξημένα καθήκοντα της θέσης ευθύνης. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης, ο τρόπος χορήγησης αυτής και κάθε λεπτομέρεια καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από γνωμοδότηση της Ε.Σ.Α.μεΑ για το θέμα αυτό, η οποία εκδίδεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:08 | Μαρία Λιανού

  Ποιες είναι οι λοιπές θέσεις του άρθρου 8 που λογίζονται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος? Οι θέσεις του άρθρου 12?

 • 6 Δεκεμβρίου 2015, 12:15 | Ε.Θ.

  Όσοι έχουν περάσει τα 20 χρόνια υπηρεσίας να τους δοθεί αμέσως ο βαθμός Α. Τουλάχιστον στους διδάκτορες.

 • 4 Δεκεμβρίου 2015, 13:19 | Μαρία Χρηστάτου

  Σε κανένα σημείο του προσχεδίου δεν γίνεται αναφορά για το Ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Δημοσίου (ΕΕΠ). Αν θέλουμε να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση του δημοσίου αυτή η κατηγορία θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γιατί πρόκειται για υπαλλήλους που διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και οι οποίοι κατέχουν νευραλγικές θέσεις στο δημόσιο. θα πρέπει λοιπόν να είναι σε ένα διαφορετικό κλιμάκιο τόσο μισθολογικά όσο και βαθμολογικά.

 • 3 Δεκεμβρίου 2015, 17:16 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΖΗ

  Παρακαλώ να εξετάσετε τη συμπλήρωση του άρθρου με την περίπτωση των ειδικών θέσεων Αναπληρωτών Διοικητών ΝΠΔΔ (Νοσοκομεία ΕΣΥ)