Άρθρο 4 Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)». Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς δύναται να διαλειτουργήσει με όλα τα μητρώα του δημοσίου τομέα καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:
(α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
(β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
(γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
(δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς καταχωρούνται από τους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους τα στοιχεία που αφορούν:
(α) Την ταυτοποίηση των σκύλων και γατών, όπως ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης, το έγγραφο ταυτοποίησης εφόσον έχει εκδοθεί, το φύλο, το χρώμα, η φυλή, η ένδειξη και η ημερομηνία στείρωσης ή η εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου για τον λόγο εξαίρεσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, οι εμβολιασμοί και η ημερομηνία κάθε εμβολιασμού, ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, τα αποτελέσματα εξέτασης λεϊσμανίωσης και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο τίτλος των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλου μεταδοτικού νοσήματος υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44), η απώλεια ή η εύρεση δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες, ο θάνατος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. Επίσης, καταχωρείται φωτογραφία του ζώου, αναφέρεται εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοηθείας, σκύλος εργασίας (όπως κυνηγετικός, ποιμενικός και φύλακας) ή ζώο θεραπείας και αναγράφονται τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για τα ίδια τα ζώα ή τους απογόνους τους, οπότε και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η στείρωση του ζώου.
(β) Την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου του ζώου συντροφιάς, όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το τηλέφωνο και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου. Η καταχώριση και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω φυσικών προσώπων γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).
(γ) Τον τρόπο απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου.
(δ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, καθώς και την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού.
4. Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς καταχωρούνται και οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες, με την αναγραφή όσων από τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3 είναι διαθέσιμα. Οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες σημαίνονται με «προσωρινό ιδιοκτήτη» ένα από τα πρόσωπα της παρ. 11 του άρθρου 2.
5. Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3, στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς δημιουργούνται και λειτουργούν τα Μητρώα της παρ. 23 του άρθρου 2.
6. Η ηλεκτρονική σήμανση, η καταγραφή και η έκδοση εγγράφου ταυτοποίησης του ζώου συντροφιάς πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 7 και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και από εθελοντές κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν νόμιμα εγγραφεί στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Ο κτηνίατρος, κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής σήμανσης, μεριμνά για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση όλων των πληροφοριών που καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
7. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και τη χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας και των κτηνιάτρων που υπηρετούν ή συνεργάζονται με δήμους είναι υποχρεωτική.
8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
(α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
(β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
9. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή τη συμπλήρωση βιβλιαρίου υγείας ή την έκδοση διαβατηρίου, ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον πιστοποιημένο κτηνίατρο την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο, για την επαλήθευση των στοιχείων και την αντιστοίχιση με αυτά του μοναδικού κωδικού σήμανσης του ζώου. Δεν δύναται να καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
10. Ο διενεργών τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, φυλή) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου). Η βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής εκτυπώνεται από το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
11. Η συμπλήρωση των στοιχείων του διαβατηρίου πραγματοποιείται και χειρόγραφα. Ο μοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου εγγράφεται στο διαβατήριο χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (sticker) και φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή κτηνιάτρου.
12. Η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου και γάτας, η καταχώρισή τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, καθώς και η καταχώριση κάθε μεταβολής είναι υποχρεωτικές. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα) του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή ανάδοχος, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη μεταβολή. Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση δηλώνονται εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από το σχετικό γεγονός. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ενημερώνονται αναλόγως από τον κτηνίατρο το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και το διαβατήριο του ζώου.
13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.
14. Η σήμανση και η ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX−B, μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρείται στο ΕΜΖΣ. Οι προμηθευτές του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα. Ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν ηλεκτρονική σήμανση μη συμβατή με το πρότυπο ISO 11784, σημαίνονται και με νέο συμβατό μέσο, εφόσον παραμένουν στην Ελλάδα μόνιμα ή προσωρινά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών.
15. Οι κτηνίατροι που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης πριν από την τοποθέτησή τους στο σώμα του ζώου και να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής σήμανσης που πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 14. Σε περίπτωση καταγγελίας για τη διάθεση ή τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 14, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά υποχρεούνται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και εφαρμογής του άρθρου 3 πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή τους με την παρ. 14.
16. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με ιδιοκτήτη τον δήμο δεν έχει δώσει σημεία ζωής, η εξαφάνισή του δηλώνεται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς από τον οικείο δήμο. Αν το εξαφανισμένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, τότε δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται το εξής: «3+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής».
17. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, για τον έλεγχο του διαβατήριου και για τον εν γένει έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου, οι δήμοι, οι περιφέρειες, και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές με μέριμνα και δαπάνες του οικείου φορέα ή οργάνου.
18. Από τη δημοσίευση του παρόντος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεπικουρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και συνεργάζεται για τη μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 • 15 Μαΐου 2021, 19:50 | Aggie Diamand

  Άρθρο 4 2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι …….. Πρόταση για να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ. Ως γνωστόν ζώα βρίσκονται όλο το 24ωρο, είτε δεμένα, είτε μετά από καταγγελία για κακοποίηση κλπ . Είναι απαραίτητο η ΕΛ. ΑΣ να έχει πρόσβαση στο ΕΜΖΣ τις ώρες που οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές. 8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:……. Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και τα φιλοζωικά σωματεία .

 • 15 Μαΐου 2021, 18:06 | Λία Παπαζαφειρίου

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι ……..

  Πρόταση για να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ.
  Ως γνωστόν ζώα βρίσκονται όλο το 24ωρο, είτε δεμένα, είτε μετά από καταγγελία για κακοποίηση κλπ .
  Είναι απαραίτητο η ΕΛ. ΑΣ να έχει πρόσβαση στο ΕΜΖΣ τις ώρες που οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές.

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….
  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και τα φιλοζωικά σωματεία .

 • Άρθρο 4 Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

  http://www.opengov.gr/ypes/?p=7915

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι: α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.

  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.

  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Πρόταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:

  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και

  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

  Πρόταση ΠΦΠΟ – Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και Σαρωνικού

  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.

  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμένα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 15 Μαΐου 2021, 11:15 | ΚΑΛΙΣΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

  Αρθρο 4
  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι ……..
  Προταση να προστεθει και η ΕΛ.ΑΣ
  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….
  Να προστεθουν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοι σύλλογοι και οργανώσεις μονο για να πληροφορουνται το τηλεφωνο του ιδιοκτητη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχειο και ο ιδιοκτητης μονο για να μπορει να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφωνου του και μόνο .
  Είναι αδηριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νομίμων εκτροφέων , ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει ,αν ο εκτροφεας ειναι νομιμος , αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιειται ο αρ αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορει να του παρουσιάζει

 • 15 Μαΐου 2021, 11:40 | Αντώνιος Λιονάκης

  Η γενική κατάργηση του σημερινού βιβλιαρίου υγείας είναι βήμα σε λάθος κατεύθυνση. Στερεί από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς που δεν έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα και το διαδίκτυο, το μοναδικό έγγραφο αναφοράς , όπου ανατρέχει για να ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ζώο του. Επιβαρύνει τον ιδιώτη κτηνίατρο με δουλειά ληξιαρχικού χαρακτήρα καθημερινά, κάτι πρακτικά ανέφικτο από τα περισσότερα μονοπρόσωπα, ή και μικρά κτηνιατρεία.
  Σε πρακτικό επίπεδο, είναι εφικτή και επιθυμητή η υποχρεωτική καταγραφή μόνο εκείνων των κτηνιατρικών πράξεων που άπτονται της εθνικής νομοθεσίας και της δημόσιας υγείας και αφορούν αποκλειστικά τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης.

  Θα πρέπει να έχει πρόσβαση και η Ελληνική Αστυνομία στο ΕΜΖΣ, ως αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις της νομοθεσίας.

  Θα πρέπει να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που είναι καταχωρημένα στο ΕΜΖΣ. Μεταξύ των άλλων, πρέπει να είναι περιορισμένος και ελεγχόμενος ο αριθμός των ατόμων ή φορέων που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

  Η δωρεάν σήμανση ζώων συντροφιάς, καταγραφή στο ΕΜΖΣ, εμβολιασμός και στείρωση να παρέχεται μόνο σε αδέσποτα ζώα και σε πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα κοινωνικά αδυνάτων των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ. Η διατύπωση πως μπορούν να έχουν αυτή την παροχή δωρεάν τα φιλοζωικά σωματεία για «τα ζώα συντροφιάς τους» είναι ατυχής και μπορεί να δημιουργήσει παρανοήσεις, θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς πως αφορά αδέσποτα ζώα που φροντίζουν τα φιλοζωικά σωματεία, μέχρι αυτά να υιοθετηθούν.

 • 15 Μαΐου 2021, 02:50 | Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας

  Παρ. 2:
  Η ΕΛ.ΑΣ θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στους πιστοποιημένους χρήστες του ΕΜΖΣ. Ειδάλλως πως θα μπορούν να κάνουν επιτόπιο έλεγχο σε ζώα, εξακριβώνοντας π.χ. μια κλοπή ή έστω ότι το ζώο είναι καταχωρημένο όπως ορίζει η Νομοθεσία;
  Οι ιδιοκτήτες των δεσποζόμενων ζώων θα έπρεπε επίσης να έχουν πρόσβαση στη βάση, να βλέπουν τα ζώα που είναι καταχωρημένα στο όνομά τους και να έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν ο τηλέφωνό τους. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα αν μπορούσαν να αλλάξουν και τη διεύθυνσή τους. Εφόσον αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η επιβεβαίωση της νέας μόνιμης κατοικίας θα μπορούσε να γίνεται μέσω taxis.
  Θα έπρεπε επίσης να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, ώστε να γνωρίζει ο υποψήφιος ιδιοκτήτης ότι εμπιστεύεται έναν επιχειρηματία που φροντίζει για όλα τα νόμιμα και για την ευζωία των ζώων που εκτρέφει.

  Παρ. 13:
  Η παράγραφος αυτή είναι ένα κομμάτι στο οποίο αξίζει να δώσουμε εύσημα. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας θα επωφεληθούν από τα προγράμματα μέσω των Δήμων για να φροντίσουν τα ζώα τους όταν οι οικονομικές τους δυνατότητες δεν το επιτρέπουν. Συγχαρητήρια. Το μόνο κομμάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίσει, είναι το τι γίνεται στην περίπτωση που ο Δήμος αρνηθεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

 • 15 Μαΐου 2021, 00:49 | Βασιλική Χρήστου

  Aπαραίτητη η προσθήκη της ΕΛΑΣ στους πιστοποιημένους χρήστες του Εθνικού Μητρώου Συντροφιάς.
  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 14 Μαΐου 2021, 23:48 | Τσιπιανίτης Ευστράτιος-Ερρίκος

  H θέσπιση του ψηφιακού βιβλιαρίου τουλάχιστον με την μορφή που περιγράφεται στο σ.ν. παραβίαζει το ιατρικό απόρρητο και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.
  Είναι δυνατή η υποχρεωτική καταγραφή ΜΟΝΟ εκείνων των κτηνιατρικών πράξεων που άπτονται της εθνικής νομοθεσίας και της δημόσιας υγείας και αφορούν αποκλειστικά τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης.
  Η γενική κατάργηση του σημερινού βιβλιαρίου υγείας είναι πρακτικά ανέφικτη. Επιβαρύνει τον ιδιώτη κτηνίατρο με δουλειά ληξιαρχικού χαρακτήρα καθημερινά, κατι πρακτικά ανέφικτο απο τα περισσότερα μονοπρόσωπα, ή και μικρά κτηνιατρεία. Στερεί από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς που δεν έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα και το διαδίκτυο, το μοναδικό έγγραφο αναφοράς , όπου ανατρέχει για να ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ζώο του.

 • 14 Μαΐου 2021, 19:32 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Παράγραφος 13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.
  Παρατήρηση
  Θα πρέπει εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες μόνο, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όχι τα φιλοζωικά σωματεία καθώς δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθότι την περισυλλογή αδέσποτων ζώων την έχουν αποκλειστικά οι Δήμοι.

 • 14 Μαΐου 2021, 19:28 | Σωματείο Περίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων STRAY.GR

  Η αυστηρή και ενδελεχής εποπτεία, με τη δημιουργία Εθνικού μητρώου και υπο-μητρώων, αλλά και το ηλεκτρονικό βιβλιάριο, είναι μονόδρομος αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των ζώων και να ελεγχθεί μια ανεξέλεγκτη και δραματική πραγματικότητα για πολλές χιλιάδες ζώα που κακοποιούνται στα σπίτια.
  Προτείνουμε να προστεθουν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και τα φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις μονο για να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο τηλεφωνο του ιδιοκτητη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχειο, καθώς και ο ιδιοκτητης μονο για να μπορει να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφωνου του.

  Το ΔΣ του Σωματείου Περίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων STRAY.GR

 • 14 Μαΐου 2021, 18:07 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

  όχι στην οριζόντια υποχρεωτική στείρωση των Δεσποζομενων ζωωων γιατί πρέπει να αποφασίσει ο ιδιοκτήτης του αν θα πρέπει η όχι

 • 14 Μαΐου 2021, 17:53 | ΜΠΡΕΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Παράγραφος 13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.
  Παρατήρηση
  Θα πρέπει εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες μόνο, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όχι τα φιλοζωικά σωματεία καθώς δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθότι την περισυλλογή αδέσποτων ζώων την έχουν αποκλειστικά οι Δήμοι.

 • 14 Μαΐου 2021, 15:18 | Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ❖ Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  ❖ Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 14 Μαΐου 2021, 15:40 | Άννα Παπαδοπούλου

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ❖ Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  ❖ Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 14 Μαΐου 2021, 14:56 | Αντα Γιαννοπούλου

  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμένα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 14 Μαΐου 2021, 12:11 | Ε’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Παράγραφος 13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.
  Παρατήρηση
  Θα πρέπει εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες μόνο, οι ιδιοκτήτες ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όχι τα φιλοζωικά σωματεία καθώς δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθότι την περισυλλογή αδέσποτων ζώων την έχουν αποκλειστικά οι Δήμοι.

 • 14 Μαΐου 2021, 12:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

  ΣύνδεσμοςΆρθρο 4 Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)
  http://www.opengov.gr/ypes/?p=7915
  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
  ΠρότασηΠΦΠΟ
  ❖ Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ
  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
  ΠρότασηΠΦΠΟ
  ❖ Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.
  __

 • 14 Μαΐου 2021, 11:07 | Σωτηρια

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
  Πρόταση ΠΦΠΟ
  ❖ Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ
  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
  Πρόταση ΠΦΠΟ
  ❖ Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.
  ________________________________________

 • 14 Μαΐου 2021, 09:39 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ

  Άρθρο 4 Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

  Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ στις αρμόδιες αρχές

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:

  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και

  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμένα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 14 Μαΐου 2021, 09:01 | Μιχάλης Μπουρτζόγλου

  Ήδη στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης υπάρχει η ηλεκτρονική βάση δεδομένων και δεν χρειάζονται περαιτέρω βάσεις δεδομένων καθώς θα λειτουργήσουν ευνοώντας την γραφειοκρατία και την αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων…
  Επίσης πρέπει να υπάρχει προστασία προσωπικών δεδομένων για τους ιδιοκτήτες.

 • 14 Μαΐου 2021, 08:21 | Ελένη καρυπογλου

  •Λέμε όχι στην υποχρεωτική στείρωση των ζώων συντροφιάς

  •Ζητάμε την εφαρμογή του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου με δήλωση των στοιχείων εκείνων που αφορούν τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας (εμβολιασμός για τη λύσσα, διάγνωση λεϊσμανίασης και λεπτοσπείρωσης)

  •Απατούμε όλες οι χρηματοδοτήσεις να αφορούν αποκλειστικά τους Δήμους με διαφανή τρόπο, έλεγχο, αξιολόγηση του έργου τους και βασική υποχρέωσή τους την ίδρυση δημοτικών κτηνιατρείων και την πρόσληψη κτηνιάτρων. Όχι στη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο, φιλοζωικών σωματείων και οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα.

  •Η δωρεάν σήμανση ζώων συντροφιάς να αφορά αποκλειστικά τους πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα κοινωνικά αδυνάτων των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.
  Μέλος πανελλήνιου κτηνιατρικου συλλογου

 • 13 Μαΐου 2021, 23:10 | Αικατερίνη Χούλη

  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμένα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

 • 13 Μαΐου 2021, 22:30 | 3 kai o koykos

  Η διάταξη του άρθρου 4 παρ 16, σύμφωνα με την οποία «.. Αν το εξαφανισμένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, τότε δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται το εξής: «3+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής», έρχεται να λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για αδέσποτα ζώα τα οποία έχουν περισυλλεγεί από σωματεία και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς τα οποία προχωρούν στην αφαίρεση του Microchip και τοποθέτηση νέου.Επομένως το ζώο με τον παλιό αριθμό σήμανσης «εξαφανίζεται» ενώ στην πραγματικότητα έχει αποκτηθεί – διακινηθεί παράνομα και σε 3 χρόνια διαγράφεται το παλιό και εξαφανίζεται κάθε ίχνος.Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η προστασία των ζώων ;Η επίμαχη διάταξη έχει άμεση σχέση με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 σύμφωνα με την οποία τα φιλοζωικά σωματεία μπορούν «να σημαίνουν, να καταγράφουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν» στα κτηνιατρεία των Δήμων.Ο συνδυασμός των διατάξεων αυτών ανοίγει παράθυρο για την νομιμοποίηση των παράνομα αποκτηθέντων ζώων, παρουσίαση δεσποζόμενων ζώων ως αδέσποτων και αντίστροφα, και την διευκόλυνση της διακίνησης και εμπορίας ζώων

 • 13 Μαΐου 2021, 21:34 | Αικατερινη Πασσαλή

  Διαβαθμισμένη πρόσβαση ιδιοκτητών:
  Σε περίπτωση που χάσουν το ζώο τους να μπορούν να το δηλώνουν απευθείας .
  Σε περίπτωση που το βρουν, πάλι να μπορούν να το δηλώσουν απευθείας.
  Σε περίπτωση που επιθυμούν επικαιροποίηση διεύθυνσης/ τηλ/ email να γίνεται με ένα κλικ μέσω του ΕΜΕΠ.

  Σε περίπτωση που κάποιος βρει ένα ζώο κ το πάει στον κτηνίατρο κ εντοπιστεί τσιπ, να μπορεί να ανακτά ο κτηνίατρος τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
  Αν δεν έχει τσιπ κ αυτος που το βρήκε επιθυμεί να το υιοθετήσει θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία μέσω του Δήμου;
  Αν δεν έχει τσιπ και δεν επιθυμεί να το κρατήσει αυτος που το βρήκε, τι γίνεται; Απευθύνεται στον Δήμο; Και αν πρόκειται για απογευματινές ώρες;

 • 13 Μαΐου 2021, 21:09 | Γιαννης Αντωνιου

  Όχι στην απαράδεκτη υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων σκύλων

 • Άρθρο 4
  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι ……..
   
  Πρόταση για να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ.
  Ως γνωστόν ζώα βρίσκονται όλο το 24ωρο, είτε δεμένα, είτε μετά από καταγγελία για κακοποίηση κλπ .
  Είναι απαραίτητο η ΕΛ. ΑΣ να έχει πρόσβαση στο ΕΜΖΣ τις ώρες που οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές.
   
  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….
  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και τα φιλοζωικά σωματεία .

  Λεοντιάδου Σοφία
  Πρόεδρος φιλοζωικού πολιτιστικού σωματείου «Φροντίζω» Απ.Μ.Π 9216/1012

   

 • 13 Μαΐου 2021, 20:45 | Λία Παπαζαφειρίου

  Παρ 2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι ……..
  Πρόταση: να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ
  Παρ 8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο και ο ιδιοκτήτης μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του και μόνο.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νομίμων εκτροφέων, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αριθμός αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει.

 • 13 Μαΐου 2021, 18:54 | Πανελλαδικη Φιλοζωικη Περιβαλλοντική Ομοσπονδια ΚΑΙ Ζωοφιλική Ομοσπονδία Αττικής κ Σαρωνικου (82 σωματεία)

  Άρθρο 4 Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)
  http://www.opengov.gr/ypes/?p=7915
  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι:α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  (β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
  (γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρισης και επικαιροποίησης ατελώς των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
  (δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  (ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
  ΠρότασηΠΦΠΟ
  ❖ Να προστεθεί και η ΕΛ.ΑΣ
  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:
  (α) Οι αρχές και οι φορείς των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα και
  (β) οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
  ΠρότασηΠΦΠΟ
  ❖ Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο, και ο ιδιοκτήτης μόνο και μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
  Είναι αδήριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νόμιμων εκτροφέων, με τον αριθμό άδεια τους, τα καταγεγραμμενα ζώα προς εκτροφή με τους αριθμούς microchip, ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει, αν ο εκτροφέας είναι νόμιμος, αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιείται ο αρ. αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί να του παρουσιάζει, προς αποφυγή παραπλάνησης του νέου κηδεμόνα αλλά και ευκολότερου ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Στα ανωτέρω δημόσια στοιχεία δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος η λίστα αυτή να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.
  ________________________________________

 • 13 Μαΐου 2021, 17:37 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ

  Επί της παραγράφου 13 όπου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν σήμανσης και εμβολιασμού να γίνει προσθήκη που θα αφορά στις Ελληνικές γηγενείς φυλές όπως αυτές αναφέρονται στις προτάσεις μας επί του Άρθρου 2. Με σκοπό να δοθούν κίνητρα απόκτησης ελέγχου και σήμανσης των αυτόχθονων ειδών.

 • 13 Μαΐου 2021, 14:01 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος

  Το νομοσχέδιο επικαλείται ως ζωα συντροφιάς αυτά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του ΕΕ 429/2016. Μεταξύ αυτών στο Πίνακα Β, περιλαμβάνονται και τα πτηνά συντροφιάς. Άρα το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς αφορά και τα πτηνά συντροφιάς. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και απο τη παράγραφο 3δ του παρόντος άρθρου.
  «(δ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, καθώς και την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού.»

  Στο ΕΜΖΣ όμως, ως τρόπος σήμανσης εκτός απο το μικροτσίπ που αναφέρεται ρητά για τους σκύλους και γάτες, για τα πτηνά συντροφιάς και τα πτηνά γενικά, δεν υπάρχει ρητή αναφορά για το τρόπο σήμανσης τους. Όσοι ασχολούμαστε με πτηνά συντροφιάς, γνωρίζουμε οτι η σήμανσή τους γίνεται με το επονομαζόμενο δακτυλίδι το οποίο αναφέρεται στον 865/2006 ως «μεταλλικός ποδοδακτύλιος κλειστού τύπου, χωρίς συρραφή, που δεν αφαιρείται απο το πόδι του πτηνού»

  Παράλληλα δεν υπάρχει επίσημος φορέας στην Ελλάδα δακτυλίωσης πουλιών με μεταλλικά δακτυλίδια κλειστού τύπου.

  Ως σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών Ημαθίας – ΣΦΩΠ, με έδρα τη Βέροια, ζητούμε να αναγνωριστούμε ώς φορέας δακτυλίωσης πτηνών συντροφιάς, προκειμένου να μπορούμε να καταχωρίσουμε τόσο το σωματείο μας, όσο τα μέλη μας και τα πτηνά τους, στο ΕΜΖΣ και τα υπομητρώα του. Παράλληλα ζητούμε τη πρόβλεψη υπομητρώου Ερασιτεχνών εκτροφέων πτηνών συντροφιάς.

 • 13 Μαΐου 2021, 12:57 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

  αγαπητοί συντάκτες του προσχεδίου,
  θεωρώ ότι τα άτομα που θα έχουν δωρεάν κτηνιατρικές φροντίδες από την δομή του δήμου θα πρέπει να είναι τα άτομα και οικογένειες με βεβαιωμένο χαμηλό εισόδημα και όχι άτομα με κριτήριο την αναπηρία, πολύτεκνοι,….κα. που ενδεχομένως να μην έχουν οικονομικό πρόβλημα.
  Σκεφτείτε ότι εάν δεχθούμε πολλά δεσποζόμενα, των παραπάνω κατηγοριών πολιτών, στη δομή του δήμου, αυτό θα γίνει ανταγωνιστικά προς την φροντίδα των τόσων αδέσποτων

 • 13 Μαΐου 2021, 12:40 | Γεώργιος Μ.

  Να προβλεφθεί διαδικτυακός τόπος με ελεύθερη πρόσβαση όλων αλλά ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (κάτι αντίστοιχο με τη σελίδα ΕΧΩ ΑΜΚΑ δηλαδή https://www.amka.gr/AMKAGR/)
  Μέσα από τη σελίδα με ελεύθερη πρόσβαση όλων να μπορεί να ελεγχθεί από οποιονδήποτε εάν έχει καταχωρηθεί κάποιος συγκεκριμένος αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης, ο Δήμος στον οποίο είναι καταχωρημένος ο αριθμός και εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το ζώο, εάν αναζητείται κλπ
  Επίσης ο ιδιοκτήτης του ζώου να μπορεί, εισάγοντας το ΑΦΜ και κάποια στοιχεία ταυτοποίησης που μόνο αυτός θα γνωρίζει,να καταχωρεί άμεσα και μόνος του σημαντικές πληροφορίες για το ζώο όπως π.χ. εάν το έκλεψαν, εάν χάθηκε κλπ

 • 13 Μαΐου 2021, 07:53 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Η ιατροφαρμακευτικη περίθαλψη των ζώων συντροφιάς θα πρέπει να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό μας φορέα

 • 12 Μαΐου 2021, 22:41 | ΕΦΗ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ

  Ως πιστοποιημένος χρήστης του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς θα πρέπει να είναι και η Ελληνική Αστυνομία.
  Και επειδή πολλά ζώα βρίσκονται μη εργάσιμες ώρες και μέρες,τα φιλοζωικά σωματεία θα πρέπει να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο ΕΜΖΣ,δηλαδή να μπορούν να βρίσκουν το τηλέφωνο του κηδεμόνα

 • 12 Μαΐου 2021, 17:28 | Μαρία Ξυλούρη

  ΑΡΘΡΟ 4
  ΠΑΡΑΓ 2:
  Πιστοποιημένοι χρήστες ΕΜΖΣ πρέπει να είναι και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ που εδώ δεν είναι καταγεγραμμένη!!

  Να προστεθούν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοί σύλλογοι και οργανώσεις μόνο για να πληροφορούνται το τηλέφωνο του ΚΗΔΕΜΌΝΑ του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχείο και ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ μόνο για να μπορεί να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφώνου του .

  Επίσης στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νομίμων εκτροφέων ,( ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει ,αν ο εκτροφεας είναι ΟΝΤΩς νόμιμος , αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιειται ο αρ αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορεί ΤΥΧΟΝ να του παρουσιάζει) .

 • 12 Μαΐου 2021, 15:33 | Αστέριος τζίμας

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟ DNA !!!! ΘΑ ΛΎΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ , ΓΕΝΝΑΣ , ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΠ
  ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΟΖΩΟΥΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΛΛΑ ΔΕ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ

 • 12 Μαΐου 2021, 14:12 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Η διάταξη του άρθρου 4 παρ 16, σύμφωνα με την οποία «.. Αν το εξαφανισμένο αδέσποτο ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, τότε δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται το εξής: «3+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής», έρχεται να λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για αδέσποτα ζώα τα οποία έχουν περισυλλεγεί από σωματεία και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς τα οποία προχωρούν στην αφαίρεση του Microchip και τοποθέτηση νέου.

  Επομένως το ζώο με τον παλιό αριθμό σήμανσης «εξαφανίζεται» ενώ στην πραγματικότητα έχει αποκτηθεί – διακινηθεί παράνομα και σε 3 χρόνια διαγράφεται το παλιό και εξαφανίζεται κάθε ίχνος.

  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η προστασία τον ζώων ;

  Η επίμαχη διάταξη έχει αμέση σχέση με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 σύμφωνα με την οποία τα φιλοζωικά σωματεία μπορούν «να σημαίνουν, να καταγράφουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν» στα κτηνιατρεία των Δήμων.

  Ο συνδυασμός των διατάξεων αυτών ανοίγει παράθυρο για την νομιμοποίηση των παράνομα αποκτηθέντων ζώων, παρουσίαση δεσποζόμενων ζώων ως αδέσποτων και αντίστροφα, και την διευκόλυνση της διακίνησης και εμπορίας ζώων»

 • 12 Μαΐου 2021, 14:33 | Δημήτριος Παναγόπουλος

  Ήδη στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης υπάρχει βάση δεδομένων που ελέγχονται ηλεκτρονικά οι τετράποδοι φίλοι μας ανά πάσα ώρα και στιγμή και ιδιοκτήτες τους οπότε το εθνικό μητρώο ζώων πιστεύω ότι Δεν χρειάζεται και την αρμοδιότητα του ελέγχου το σκύλο πρέπει να έχει το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης που ανήκουν και οι κτηνίατροι γιατί μόνο οι κτηνίατροι αρμόδιοι να ελέγχουν τους σκύλους και την ευζωία τους

 • 12 Μαΐου 2021, 14:45 | Δημήτριος Παναγόπουλος

  Ήδη στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης υπάρχει βάση δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης microchip που αναγράφονται τα πάντα εκεί και δεν χρειάζεται καινούργια βάση δεδομένων στο υπουργείο εσωτερικών. Οπότε διαφωνώ με αυτό το άρθρο γιατί δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο στην ευζωία των σκύλων μας

 • 12 Μαΐου 2021, 13:37 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ

  Μια τεραστια πληγή απο το 2012 με εξαιρετικα βασανιστικες συνεπειες για τα ζωα συνεχιζει να υπαρχει και στο σχεδιο νομου με τις τοσες προσπαθειες να φανει οτι διεπεται απο μια αλλα φιλοσοφια , ευρωπαικη ας το πουμε έτσι , για τα ζωα .

  Κανεις δεν μπορει να αποδειξει ,οτι ο σκυλος πχ ειναι μονιμα δεμενος αεκτος κι αν ολο το 24ωρο και επιμερες παραμενει στο σημειο οπου κακοποιειται με το μονιμο δεσιμό του σκυλί .

  Ας περασουμε επιτελους στη πραξη στην αλλη φιλοσοφία που ευαγγελιζεται η Κυβερνηση .

  Σε καμια προηγμενη χωρα της Ε.Ε τα σκυλια δεν ειναι δεμενα ,οπως ειναι ο συντριπτικος κανονας εδω .

  Να γινει ,οτι απαγορευεται το δεσιμο των ζώων ,πλην εξαιρεσεων , οπως πχ κατα την μεταφορα του στο κτηνιατρο και ισως και κάποιες αλλες περιπτωσεις,που θα οριστουν ρητά .

 • 12 Μαΐου 2021, 12:56 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….

  Να προστεθουν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοι σύλλογοι και οργανώσεις μονο για να πληροφορουνται το τηλεφωνο του ιδιοκτητη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχειο και ο ιδιοκτητης μονο για να μπορει να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφωνου του και μόνο .

  Είναι αδηριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νομίμων εκτροφέων , ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει ,αν ο εκτροφεας ειναι νομιμος , αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιειται ο αρ αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορει να του παρουσιάζει .

 • παράγραφος 16
  Τα αδέσποτα ζώα συχνά μετακινούνται οικειοθελώς ή με ανθρώπινη επέμβαση. Θεωρούμε ότι η παράγραφος αυτή πρέπει να αφαιρεθεί καθότι ειδικά για τις γάτες η παρακολούθηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ποιος θα δηλώσει ότι ένα ζώο δεν έδωσε σημεία ζωής για τρία χρόνια;

 • 12 Μαΐου 2021, 09:33 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ

  Αρθρο 4

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι ……..

  Προταση να προστεθει και η ΕΛ.ΑΣ

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….

  Να προστεθουν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοι σύλλογοι και οργανώσεις μονο για να πληροφορουνται το τηλεφωνο του ιδιοκτητη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχειο και ο ιδιοκτητης μονο για να μπορει να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφωνου του και μόνο .

  Είναι αδηριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νομίμων εκτροφέων , ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει ,αν ο εκτροφεας ειναι νομιμος , αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιειται ο αρ αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορει να του παρουσιάζει .

 • 12 Μαΐου 2021, 00:12 | Βιβή Ασημακοπούλου

  Ναι στο τσιπάρισμα και στην καταχώρηση ΟΛΩΝ των τετράποδων φίλων μας.
  Ναι σε υψηλότατο πρόστιμο αν βρεθεί δεσποζόμενο και ιδιόκτητο ζώο ατσιπάριστο.
  Ναι σε υψηλότατο πρόστιμο ιδιοκτητών που χρησιμοποιούν θηλυκά σκυλιά γιά συνεχής γέννες. (αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν puppy mills)
  Ναι σε υψηλότατο πρόστιμο στην κακοποίηση δεσποζόμενου ή αδέσποτου
  Ναι στην στείρωση όλων των αδέσποτων και αυτών που φιλοξενούνται σε καταφύγια (σκύλων, γατιών).

  ΟΧΙ στην στείρωση ιδιόκτητων σκύλων οποιασδήποτε ράτσας.
  Γιατί?
  Διότι με το σκεπτικό «πονάει δόντι κόβω κεφάλι» (γιατί πράγματι πονάει δόντι και χρειάζεται συμμάζεμα) θα καταστραφούν προσπάθειες κυνοτροφίας δεκάδων ετών έως που θα εξαφανιστούν οι Ελληνικές εκτροφές καθαρόαιμων, οι Ελληνικές ράτσες και μαζί τους ο σκύλος γενικότερα.
  Σκυλιά από διάφορες ράτσες Ελληνικής εκτροφής πλέον κατέχουν σημαντική θέση και διαπρέπουν στην πανευρωπαική κυνοφiλική οικογένεια, γιά όσους δεν το γνωρίζουν.
  Κύρια σημεία λοιπόν πρέπει να είναι η προστασία κάθε τερτράποδου, η εξέλιξη της Ελληνικής Κυνοφιλίας και Εκτροφής, η σωστή διαχείριση αδέσποτων με τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των αρμόδιων φορέων (ΚΟΕ, δήμων, δασικών, αστυνομίας, κτηνιάτρων) και μέσα από όλο αυτό η εν τέλει αλλάγή νοοτροπίας κάποιων και η ενσυνείδητη πλέον απόκτηση ενός τετράποδου φίλου.

 • 11 Μαΐου 2021, 22:02 | Αντωνια Σπαθη

  Αν όλα τα σκυλιά είχαν ηλεκτρονική σήμανση όλα όμως δεν θα είχαμε αδεσποτα

 • 11 Μαΐου 2021, 17:30 | Σωτηρια

  Αρθρο 4

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι ……..

  Προταση να προστεθει και η ΕΛ.ΑΣ

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….

  Να προστεθουν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοι σύλλογοι και οργανώσεις μονο για να πληροφορουνται το τηλεφωνο του ιδιοκτητη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχειο και ο ιδιοκτητης μονο για να μπορει να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφωνου του και μόνο .

  Είναι αδηριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νομίμων εκτροφέων , ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει ,αν ο εκτροφεας ειναι νομιμος , αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιειται ο αρ αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορει να του παρουσιάζει .

 • 11 Μαΐου 2021, 17:41 | Γεώργιος Μ.

  Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 πιστεύω ότι θα πρέπει να ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ που θα μπορεί να έχει στην κατοχή του κάποιο άτομο με αναπηρία, πολύτεκνος, τρίτεκνος, μονογονεϊκής οικογένειας, άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιών με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προκειμένου να του παρέχεται δωρεάν σήμανση, καταγραφή, στείρωση ή εμβολιασμός των ζώων συντροφιάς του. Ο μέγιστος αυτός αριθμός ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
  Σε περίπτωση που κάποιο άτομο βρεθεί απρόσμενα σε μια από τις παραπάνω δύσκολες καταστάσεις και ήδη διαθέτει περισσότερα ζώα, να μπορεί να λαμβάνει δωρεάν παροχές και τροφές μόνο εάν συμφωνήσει να κρατήσει για προσωπική συντροφιά ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΖΩΟ και τα υπόλοιπα να τα θέσει διαθέσιμα προς υιοθεσία σε τρίτους μέσω Δήμου ή Φιλοζωικών Σωματείων, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους.
  Υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων τα οποία παρουσιάζονται ως εθελοντές και συγκεντρώνουν αδέσποτα σε δικό τους χώρο, κάποιες φορές τα μεταβιβάζουν και στο όνομά τους και στη συνέχεια απαιτούν από το Δήμο τους να τους παρέχει δωρεάν τροφές και εμβόλια. Τα άτομα αυτά αρνούνται στη συνέχεια να βρεθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα (όπως υιοθεσίες σε τρίτους), επιβαρύνοντας τους Δήμους με συνεχή έξοδα. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τις οποίες δήθεν «εθελοντές» διατηρούσαν αδέσποτα ζώα περιορισμένα σε χώρους τους, σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, μόνο και μόνο για να λαμβάνουν δωρεές και χορηγίες. Αυτό πρέπει να εκλείψει ριζικά.

 • 11 Μαΐου 2021, 16:42 | Δεσποινα Αβραμιδου

  Αρθρο 4

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι ……..

   

  Προταση να προστεθει και η ΕΛ.ΑΣ

   

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….

  Να προστεθουν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοι σύλλογοι και οργανώσεις μονο για να πληροφορουνται το τηλεφωνο του ιδιοκτητη του ζώου που βρήκαν και  για κανένα άλλο στοιχειο και ο ιδιοκτητης μονο για να μπορει να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφωνου του  και μόνο .

  Είναι αδηριτη ανάγκη στο site  του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η  επωνυμία της επιχείρησης των νομίμων εκτροφέων , ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει ,αν ο εκτροφεας ειναι νομιμος , αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιειται ο αρ αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορει να του παρουσιάζει .

   

 • 11 Μαΐου 2021, 15:56 | τσουμπας γιωργος

  2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι ……..

  Προταση να προστεθει και η ΕΛ.ΑΣ

  8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν:…….
  Να προστεθουν στη διαβαθμισμένη πρόσβαση και οι φιλοζωικοι σύλλογοι και οργανώσεις μονο για να πληροφορουνται το τηλεφωνο του ιδιοκτητη του ζώου που βρήκαν και για κανένα άλλο στοιχειο και ο ιδιοκτητης μονο για να μπορει να αλλάζει τον αριθμό του τηλεφωνου του και μόνο .
  Είναι αδηριτη ανάγκη στο site του ΥΠΕΣ να αναρτάται δημόσια η επωνυμία της επιχείρησης των νομίμων εκτροφέων , ώστε να γνωρίζει αυτός που έχει δει ένα ζώο συντροφιάς και θέλει να το αποκτήσει ,αν ο εκτροφεας ειναι νομιμος , αν το συγκεκριμένο κατοικίδιο έχει τσιπ και αν ταυτοποιειται ο αρ αδείας του εκτροφέα με αυτόν που τυχόν μπορει να του παρουσιάζει .

 • 11 Μαΐου 2021, 13:53 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Στην παράγραφο 13 προβλέπεται ότι τα φιλοζωικά σωματεία μπορούν να σημαίνουν, καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

  Η διάταξη αυτή ανοίγει παράθυρο για νομιμοποίηση παράνομα αποκτηθέντων ζώων, παρουσίαση δεσποζόμενων ζώων ως αδεσπότων

  Η υιοθεσία είναι η τελική πράξη της διαχείρισης προκειμένου το ζώο να αποκτήσει ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο) που θα το φροντίζει για μια ζωή και προϋποθέτει τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου.

  Η υιοθεσία ζώου έχει την έννοια πράξεως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στη φροντίδα και την προστασία του ζώου από τον ιδιοκτήτη του και όχι περαιτέρω μεταβίβασή του, σύμφωνα με τις αρχές της υπεύθυνης ιδιοκτησίας.

  Επιπλέον καταστρατηγείται το άρθρο 12 του ν. 2017/1992 (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς) όπου στα μέτρα για τη Μείωση του Αριθμού των Αδεσπότων ζώων τα κράτη μέλη πρέπει να περιλαμβάνουν «…γγ. την ενθάρρυνση του ατόμου που βρίσκει έναν αδέσποτο σκύλο ή γάτα να το επισημαίνει στην αρμόδια αρχή».

  Επιπλέον η διάταξη αυτή αποτελεί σημαντικό κενό όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των ζώων αφού γεννάται το ερώτημα, ποια είναι η προέλευση των ζώων που δεν είναι καταγεγραμμένα και κατέχονται από φιλοζωικά σωματεία.

  Πλέον αυτών ενδεχομένως μη νόμιμοι εκτροφείς και έμποροι να εμφανίζονται ως σωματεία και να επωφελούνται και από τις δωρεάν υπηρεσίες των Δήμων που θα συνιστά διάθεση κρατικών πόρων χωρίς να υφίσταται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.