ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τα άρθρα 10, 24 και 25, τα οποία εφαρμόζονται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η.1.2023 και εφεξής.
2. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 για τη λειτουργία των Βάσεων Δεδομένων, της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων ΟΚοιΠ και του Ειδικού Μητρώου ΟΚοιΠ, τίθενται σε ισχύ ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 18:41 | Ένωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

  Στο εν λόγω άρθρο, φαίνεται ότι έχουν αναφερθεί εκ παραδρομής τα άρθρα 24 και 25, καθώς αυτά δεν αφορούν φορολογικές διατάξεις. Η εν λόγω αναφορά θα πρέπει να διορθωθεί ώστε να προβλέπεται ότι τα άρθρα 10 και 16-23 θα εφαρμόζονται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2023.

 • Γενικά
  • Θα πρέπει να έχουν άδεια ραδιοερασιτέχνη και άδεια χρήσης του Ραδιοδικτύου καθώς και δεσμευμένες συχνότητες, από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα, για την υποστήριξη της εσωτερικές αλλά και με τρίτους φορείς Τηλεπικοινωνίες τους.

  • Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία και να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή για τη διαθεσιμότητα τους σε ενεργά μέλη και μέσα, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών.

  • Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλόλητα των Εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν.

  • Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρονται οι Εθελοντική Ομάδα που ανήκει, το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται μετά την ένταξη του εθελοντή στο Μητρώο και θα αναφέρει και την εκπαίδευσης που έχει λάβει.

  Κυρώσεις
  • Αν κάποια εθελοντική ομάδα παραβαίνει το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο, θα πρέπει άμεσα να διαγράφετε από το μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. και να ελέγχετε πειθαρχικά και ποινικά το ΔΣ, οι Επικεφαλής καθώς και οι εθελοντές.

 • Εκπαίδευση (υποχρεωτική ενιαία εκπαίδευση ανά νομό)
  Ανάλογα με το είδος και την ιδιότητα κάθε Εθελοντική Ομάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από έγκυρο φορέα. Πριν την ένταξη μια Εθελοντικής Ομάδας στη Γ.Γ.Π.Π. θα υπάρχει ενιαία εκπαίδευση.

  • Στις Πρώτες Βοήθειες οι εθελοντές όλων των Εθελοντικών Ομάδων θα πρέπει να πιστοποιούνται από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με κατά ελάχιστο 128 ώρες εκπαίδευσης (περίπου 8 μήνες διάρκεια) και με πρόγραμμα που θα προτείνετε από το ΕΚΑΒ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και με την έγκριση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τελική ειδικότητα ΄΄Εθελοντής Πρώτων Βοηθειών΄΄.

  Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

  o Εισαγωγή στον Εθελοντισμό 4 ώρες

  o Πολιτική Προστασία Νομοθεσία – Διοίκηση 10 ώρες

  o BLS / AED & Bleeding Control 15 ώρες

  o Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας και Δράσεις Ανθρωπιστικής Βοήθειας 15 ώρες

  o Πρώτες Βοήθειες 36 ώρες

  o Μετακινήσεις – Μεταφορές – Φορεία 48 ώρες

  • Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών θα μπορούν να έχουν οι Εθελοντικές Ομάδες αν και μόνον αν αποφοιτήσουν από τη Σχολή Ανάδειξης Εκπαιδευτών του ΕΚΑΒ ή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
  • Λοιπές Ειδικότητες ανά ομάδα θα γίνονται δεκτές μόνο από φορείς με ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και πιστοποιημένους εκπαιδευτές, κατόπιν αναγνώρισης του πτυχίου τους ή από εκπαιδευτές της Ακαδημίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή από εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι προαναφερόμενοί εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν πτυχία εκπαιδευτών και να είναι σε πλήρη ισχύ.

  • Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνετε η ύπαρξη πτυχίων Αρχηγού Διοίκησης Ομάδας Εθελοντών, Αρχηγού Διοίκησης Διμοιρίας Εθελοντών και Αρχηγού στο Πεδίο των Καταστροφών Εθελοντών που θα δίνετε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό κατόπιν ειδικής εκπαιδεύσεως.

  • Η κάθε Εθελοντική Ομάδα θα πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον με το 20% της δύναμης της σε τουλάχιστον μια άσκηση τον χρόνο και σε μια επιχείρηση αλλιώς θα διαγράφετε από το μητρώο.

  • Κάθε χρόνο ολο το Εθελοντικό δυναμικό των ομάδων θα επανεκπεδέυεται για 20 τουλάχιστον ώρες ανα ιδιότητα από τις προαναφερθείσες εκπαιδευτικές αρχές.

 • Εξοπλισμός
  • Θα πρέπει η Εθελοντική Ομάδα να έχει όλα τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας για τους Εθελοντές (Στολές, Κράνη, Γάντια, Γυαλιά, Άρβυλα) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τις ειδικότητες τους.

  • Κάθε Εθελοντική Ομάδα θα πρέπει να έχει στολή εργασίας είτε ολόσωμη είτε παντελόνι – χιτώνιο με σκοπό την προστασία τον Εθελοντών.

  • Η στολή ανάλογα με το είδος της διάσωσης θα πρέπει να έχουν τους σωστούς χρωματισμούς ανάλογα με τα υπάρχον ευρωπαϊκά πρωτόκολλα χρωμάτων και υφασμάτων.
  • Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα (πλην Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθώς το διεθνές σήμα πολιτική Προστασίας αναφέρετε στη συνθήκη της Γενεύης και δημιουργήθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό) και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό.

  • Η στολή θα πρέπει να έχει μόνο τα απαραίτητα διακριτικά (όνομα ομάδας, σήμα ομάδας, ιδιότητα εθελοντή, ελληνική σημαία, σήμα πολιτικής προστασίας, (πλην Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού) ανακλαστικές ρίγες.

  • Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφάλειας ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται από όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν εργασίας με αντανακλαστικές λωρίδες, τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα.

  • Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός που θα διαθέτει (υγειονομικός, διασωστικός, οχήματα) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος.

  • Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία Κεντρική Αποθήκη και υπαποθήκες σε όλη την επικράτεια, με όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό, πλήρως συντηρημένα (με ευθύνη της Εθελοντική Ομάδας) πάντα διαθέσιμα για άμεση χρήση σε επιχειρήσεις.

  • Θα πρέπει οι επιχορηγήσεις που δίνονται ανα Α.Φ.Μ. σε Εθελοντικές Ομάδες για εξοπλισμό να αγοράζονται υλικά που πληρούν τις πιστοποιήσεις συμφωνία με το σκοπό της επιχορήγησης.

 • Για τα παρακάτω θέματα θα πρέπει να δημιουργηθούν άρθρα.

  Οργάνωση και Δομή (η ενιαία δομή κράτους και εθελοντικών οργανώσεων θα διευκολύνει την διοίκηση)
  • Θα πρέπει το έμψυχο δυναμικό να αποτελείται από Εργαζομένους ή εθελοντές ή συνδυασμό αυτών, με υποχρεωτική 24ωρη λειτουργεία και ετοιμότητα όλο το χρόνο.

  • Θα πρέπει να λειτουργεί Διοικητικά και επιχειρησιακά σύμφωνα με Οργανόγραμμα όμοιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδος.

  • Να Διαθέτει πόρους οικονομικούς και υλικούς με σκοπό την πλήρη εξάπλωση σε όλη την επικράτεια (ένα Α.Φ.Μ. για την κάθε Εθελοντική οργάνωση και εξάπλωση αυτής με ένα τμήμα ανά Νομό ή ανά περιφέρεια).

  • Για την ένταξη της στη Γ.Γ.Π.Π. θα πρέπει ο κατώτερος αριθμός Ενεργών Εθελοντών ανά Νομό δράσης να είναι κατ` ελάχιστο 24 άτομα και για την παραμονή της στο Μητρώο θα πρέπει ο κάθε ενεργός εθελοντής να έχει προσφέρει πάνω από 50 ώρες εθελοντικής προσφοράς ανά χρόνο.

  • Η Εθελοντική Ομάδα πρέπει να έχει ένα σήμα – διακριτικό ευδιάκριτο που να έχει πλήρη σαφήνεια και να μην χρησιμοποιεί σύμβολα που είναι προστατευμένα από τις συνθήκες της Γενεύης.

  • Υποχρεωτική Ασφάλιση των Εθελοντών όλο το χρόνο.

  • Να μπορούν οι Εθελοντικές ομάδες να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς.

  • Ιδανικό θα είναι το λειτουργεί το πρότυπο Διοίκησης και Εκπαίδευσης D101 σε όλα τα επίπεδα της Γ.Γ.Π.Π.