Άρθρο 22 Απαλλαγή των εγγεγραμμένων ΟΚοιΠ από τον ειδικό φόρο ακινήτων – Αντικατάσταση περ. ε’ παρ. 3 άρθρου 15 του ν. 3091/2002

 

Το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) τροποποιείται, προκειμένου να περιληφθούν οι εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ, και διαμορφώνεται ως εξής:
«ε) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (Α΄ 37), καθώς και τα ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά σωματεία, καθώς και οι εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.».

  • Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο. Η εν λόγω αναιτιολόγητη διάκριση στη φορολογική μεταχείριση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας.

  • 18 Νοεμβρίου 2021, 11:11 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

    Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο. Η εν λόγω αναιτιολόγητη διάκριση στη φορολογική μεταχείριση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας.